Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2005 z dne 22. 4. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2005 z dne 22. 4. 2005

Kazalo

1645. Letni program športa Občine Bloke za leto 2005, stran 4198.

Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98 in 15/2003), Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00), 9. člena Pravilnika o vrednotenju programov športa v Občini Bloke, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev, 15. člena Statuta Občine Bloke (Uradni list RS, št. 41/99 in 96/02) je Občinski svet občine Bloke na 11. redni seji dne 24. 3. 2005 sprejel
L E T N I P R O G R A M
športa Občine Bloke za leto 2005
1. člen
Letni program športa v Občini Bloke za leto 2005 zagotavlja, da bo Občina Bloke v občinskem proračunu za leto 2005 izvajalcem športnih programov namenila 1,300.000 SIT sredstev za izvajanje programov športa, ki se financirajo iz javnih sredstev.
2. člen
Iz proračuna Občine Bloke za proračunsko leto 2005 se zagotovijo sredstva za:
– dotacije društvom na področju športa,
– sofinancira se vsebina programov športa, ki jih nosilci in izvajalci športne dejavnosti prijavijo skladno s pogoji javnega razpisa.
3. člen
Merila in kriteriji za vrednotenje programov športa
Izvajalci športnih programov so na osnovi kazalcev za razširjenost in uspešnost točkovani, rangirani in sofinacirani. Kazalci so določeni v pravilniku.
 
I. ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE
1. ŠPORTNA VZGOJA PREDŠOLSKIH OTROK
1.1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok:
Skladno s pravilnikom se sofinancirajo:
– izvajanje programa Športne značke – Zlati sonček
– izvajanje akcije Naučimo se plavati
– 10 ur najemnine objekta in strokovni kader za vsako skupino, v kateri je najmanj 8 in največ 12 otrok.
– izvajanje akcije Ciciban planinec.
2. ŠPORTNA VZGOJA ŠOLOOBVEZNIH OTROK
2.1. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok:
Skladno s pravilnikom se sofinancirajo:
– izvajanje programa Športne značke – Zlati sonček
– izvajanje programa Krpan
– izvajanje programa Planinstva
– izvajanje drugih 80-urnih programov na skupino, v kateri je najmanj 12 in največ 20 otrok:
– sofinanciranje šolskih športnih tekmovanj:
Programi se sofinancirajo po enakih merilih, normativih, ki so priloga pravilnika.
2.2. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport:
Izvajalci programa morajo izpolnjevati pogoje, merila, normative, ki so določeni s Pravilnikom o vrednotenju programov športa v Občini Bloke, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev.
Sofinancirajo se:
– število ur uporabe objekta,
– strokovni kader,
– materialni stroški programa.
Programi se sofinancirajo po enakih merilih, normativih, ki so priloga pravilnika.
3. ŠPORTNA VZGOJA MLADINE
1.1. Interesna športna vzgoja mladine:
Skladno s pravilnikom se sofinancira:
– strokovni kader in objekt za 80-urne programe na skupino, v kateri je najmanj 12 in največ 20 mladih.
Programi se sofinancirajo po enakih merilih, normativih, ki so priloga pravilnika.
3.2. Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport:
Izvajalci programa morajo izpolnjevati pogoje, merila, normative, ki so določeni s Pravilnikom o vrednotenju programov športa v Občini Bloke, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev.
Sofinancira se:
– število ur uporabe objekta,
– strokovni kader.
Programi se sofinancirajo po enakih merilih, normativih, ki so priloga pravilnika.
 
II. ŠPORTNA REKREACIJA
Izvajalci programa morajo izpolnjevati pogoje, merila, normative, ki so določeni s Pravilnikom o vrednotenju programov športa v Občini Bloke, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev.
To vrsto športne dejavnosti plačujejo občani praviloma sami. Vendar se zaradi javnega interesa po vključevanju čim večjega števila občanov v športno aktivnost sofinancira iz občinskega proračuna sledeče:
– največ 80 ur strokovnega kadra/skupino, le starejšim občanom od 65 let starosti,
– največ 80 ur najemnine objekta/skupino.
V skupini mora biti vsaj 12 udeležencev.
Programi se sofinancirajo po enakih merilih, normativih, ki so priloga pravilnika.
 
III. IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE IN IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH KADROV
Za sofinanciranje šolanja in izpopolnjevanja strokovnih kadrov lahko kandidirajo le tisti izvajalci, ki uresničujejo programe iz tega pravilnika.
Izvajalci programa morajo izpolnjevati pogoje, merila, normative, ki so določeni s Pravilnikom o vrednotenju programov športa v Občini Bloke, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev.
Programi se sofinancirajo po enakih merilih, normativih, ki so priloga pravilnika.
 
IV. ŠPORTNE PRIREDITVE
Zagotovijo se sredstva za sofinanciranje organizacije športnih prireditev na ravni občine, medobčinski, regijski, državni in mednarodni ravni.
Športne prireditve morajo izpolnjevati pogoje, navedene v Pravilniku o vrednotenju programov športa v Občini Bloke, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev.
Prireditve se sofinancirajo po enakih merilih, normativih, ki so priloga pravilnika.
 
V. DELOVANJE ŠPORTNIIH DRUŠTEV
Športnim društvom se sofinancira njihovo delovanje.
Merilo za določitev obsega sofinanciranja delovanja društev je število članov s plačano članarino.
4. člen
Na osnovi sprejetega Letnega programa športa v Občini Bloke bo župan objavil javni razpis za sofinanciranje programov športa v Občini Bloke za leto 2005.
Št. 031-01/05-2
Bloke, dne 24. marca 2005.
Župan
Občine Bloke
Jože Doles l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti