Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2005 z dne 22. 4. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2005 z dne 22. 4. 2005

Kazalo

1621. Odlok o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2005, stran 4160.

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 - ZJU in 110/02 - ZDT-B) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 34. izredni seji dne 18. aprila 2005 sprejel
O D L O K
o proračunu Mestne občine Ljubljana
za leto 2005
1. člen
S tem odlokom se ureja način izvrševanja proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2005 (v nadaljnjem besedilu: proračun) in upravljanje s prihodki in drugimi prejemki ter odhodki ter drugimi izdatki.
2. člen
S proračunom se zagotavljajo sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo in zakonom opravlja Mestna občina Ljubljana.
3. člen
Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna Mestne občine Ljubljana so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter v računu financiranja in so prikazani v splošnem delu proračuna.
Stanje denarnih sredstev na računu proračuna na koncu preteklega leta je sestavni del proračuna za tekoče leto.
Proračun Mestne občine Ljubljana za leto 2005 se določa v višini 54.448.870.533 tolarjev.
Občina izda poroštvo javnemu zavodu Tivoli v višini 500.000.000 tolarjev ter poroštvo javnemu podjetju Vodovod-Kanalizacija, d.o.o., v znesku 1.100.000.000 tolarjev.
4. člen
V proračunu Mestne občine Ljubljana se zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad, in sicer v višini 201.188.374 tolarjev.
O uporabi sredstev proračunske rezerve na predlog oddelka za finance odloča župan in o uporabi poroča mestnemu svetu.
5. člen
Prihodki proračuna se pobirajo in vplačujejo v proračun v skladu s predpisi.
Prihodki, ki jih oddelki mestne uprave ustvarijo s svojo dejavnostjo so prihodek proračuna.
Prihodek proračuna so tudi donacije, ki jih Mestna občina Ljubljana prejme od domače ali tuje pravne in fizične osebe.
Kupnina od prodaje finančnega in stvarnega premoženja Mestne občine Ljubljana je prejemek proračuna.
Kupnina, najemnina in odškodnina za občinsko stvarno premoženje se uporabi samo za gradnjo, nakup in vzdrževanje stvarnega premoženja občine.
Župan lahko med letom tudi spreminja in dopolnjuje letni program prodaje finančnega in stvarnega premoženja občine, če se spremembe in dopolnitve nanašajo na vključitev premičnega premoženja do vrednosti 5.000.000 tolarjev.
6. člen
Namenski prejemki proračuna so donacije, namenski prejemki proračunskega sklada, prihodki od lastne dejavnosti neposrednih uporabnikov, prihodki od prodaje ali zamenjave občinskega stvarnega premoženja in odškodnine iz naslova zavarovanj, prihodki pridobljeni iz sredstev danih v upravljanje Javnemu stanovanjskemu skladu Mestne občine Ljubljana, koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo, transferi iz državnega proračuna in Evropske unije, turistična taksa, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov ter okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov povečata obseg izdatkov finančnega načrta uporabnika in proračun.
Če so namenski prejemki vplačani v proračun v nižjem obsegu kot je izkazan v proračunu, lahko uporabnik prevzema in plačuje obveznosti samo v višini dejansko vplačanih oziroma razpoložljivih sredstev.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu, razen sredstva, ki jih neposredni uporabnik doseže z lastno dejavnostjo, se prenesejo v proračun za tekoče leto.
Za obseg prenesenih namenskih sredstev se poveča obseg izdatkov finančnega načrta uporabnika na postavkah-kontih na katere se nanašajo in proračun.
7. člen
Terjatve iz naslova zapadlih in neplačanih davkov, prispevkov in drugih obveznih dajatev dolžnika do občine v postopkih prisilne poravnave v skladu z zakonom o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji se lahko zamenjajo za lastniške deleže.
O zamenjavi terjatev za lastniške deleže v postopku prisilne poravnave odloča mestni svet na predlog župana.
Župan lahko odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, največ do višine 50.000 tolarjev, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve, vendar največ do skupne višine 10.000.000 tolarjev.
Kot dolg iz predhodnega odstavka se ne šteje dolg do občine iz naslova obveznih dajatev.
8. člen
Z včlanitvijo ali sodelovanjem Mestne občine Ljubljana v organizaciji, ki zahteva plačilo članarine v višini nad milijon tolarjev ali druge oblike nepovratnih sredstev, mora soglašati mestni svet.
9. člen
Uporabnik lahko samostojno prerazporeja proračunska sredstva med podkonti istega konta izdatkov v okviru proračunske postavke.
Župan lahko na predlog uporabnika odobri prerazporeditev proračunskih sredstev med postavkami-konti iste podskupine izdatkov v okviru letnega finančnega načrta uporabnika, vendar ne več kot za 10% vseh planiranih izdatkov v finančnem načrtu uporabnika.
Župan o izvršenih prerazporeditvah polletno poroča mestnemu svetu.
10. člen
Sredstva proračuna se med letom zagotavljajo neposrednim in posrednim uporabnikom proračuna, ki so v posebnem delu proračuna določeni kot nosilci postavk (v nadaljnjem besedilu: uporabniki).
Odhodki in drugi izdatki proračuna Mestne občine Ljubljana po uporabnikih so izkazani v posebnem delu proračuna.
11. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene, ki so določeni s proračunom.
12. člen
Uporabnikom se za delovanje zagotavljajo sredstva za plače in prispevke, za druge osebne prejemke, za plačilo blaga in storitev in za investicijske izdatke.
13. člen
Med odhodki proračuna se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje.
Sredstva splošne proračunske rezervacije v višini 133.852.666 tolarjev se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih v proračunu ni bilo mogoče načrtovati.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan, ki o tem polletno poroča pristojnemu odboru za finance mestnega sveta.
Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt uporabnika.
14. člen
V imenu občine se smejo prevzemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za posamezne namene, sredstva za subvencije pa tudi na podlagi dodatnih drugih tekočih prihodkov.
Subvencije javnim podjetjem iz proračuna Mestne občine Ljubljana se lahko namenjajo le za pokrivanje izgub, ki nastanejo pri opravljanju storitev po maloprodajni ceni, ki je nižja od dejanske cene storitev.
Subvencija se dodeli na podlagi pogodbe.
Proračunski uporabniki zagotovijo sredstva za obveznosti iz preteklih let, ki niso predvidene v proračunu za tekoče leto, v okviru sredstev proračuna tekočega leta.
15. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.
Župan predpiše Navodilo o postopkih za izplačila iz proračuna Mestne občine Ljubljana.
Župan lahko pooblasti določene osebe za izvrševanje proračuna.
Odredbodajalec za izvrševanje finančnega načrta četrtnih skupnosti MOL je oseba, ki ima pooblastilo za zastopanje oziroma oseba, ki jo pooblasti svet četrtne skupnosti.
16. člen
Pogodba za nabavo blaga, naročilo storitev in oddajo gradenj v breme proračunskih sredstev se lahko sklene samo skladno s predpisi o javnem naročanju.
17. člen
Sredstva proračuna uporabniki med letom uporabljajo za plačevanje že opravljenih dobav in storitev. Pri tem je potrebno upoštevati zapadlost uporabnikovih obveznosti in likvidnostni položaj proračuna.
Izjemoma lahko uporabniki dogovarjajo predplačila.
Dogovarjanje predplačil je možno ob predhodnem soglasju oddelka za finance in predložitvi bančne garancije za vračilo predplačila.
18. člen
Vsak izdatek iz proračuna mora imeti za podlago verodostojno knjigovodsko listino, s katero se izkazuje obveznost za izplačilo.
19. člen
Sredstva poračuna se uporabnikom prednostno zagotavljajo za namene, ki so določeni z zakoni oziroma občinskimi odloki in še omogočajo minimalni obseg delovanja uporabnikov.
20. člen
Uporabnik lahko prevzema obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih, če je že odprta postavka-konto v proračunu tekočega leta.
Skupaj prevzete obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih, iz naslova:
– investicij – sredstev skupin odhodkov »42-investicijski odhodki« in 43-investicijski transferi«, zagotovljenih v sprejetem letnem finančnem načrtu uporabnika ne smejo presegati 70%, od tega v letu 2006 40% in v ostalih prihodnjih letih 30%.
– drugih odhodkov proračuna ne smejo presegati 25% sredstev skupin odhodkov »40-tekoči odhodki« in »41-tekoči transferi«, brez sredstev podskupin odhodkov »400-plače in drugi izdatki zaposlenim« in »401-prispevkov delodajalcev za socialno varnost«, zagotovljenih v sprejetem letnem finančnem načrtu uporabnika.
Obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v prihodnjih letih mora uporabnik vključiti v proračun leta, na katerega se nanašajo.
21. člen
Če prejemki proračuna ne pritekajo v predvideni višini, lahko župan na predlog oddelka za finance največ za 45 dni zadrži izvrševanje posameznih izdatkov, vendar ne več kot za 10 odstotkov vseh planiranih izdatkov proračuna.
Če župan, zaradi slabših gospodarskih gibanj v državi in drugih ukrepov vlade, oceni, da bodo prihodki za več kot 1.000.000.000 tolarjev nižji glede na načrtovane v sprejetem proračunu leta 2005 lahko, poleg ukrepov za uravnoteženje proračuna iz 40. člena Zakona o javnih financah, uporabi ukrep proporcionalnega zmanjšanja pravic porabe.
Ukrepi zmanjšanja pravic porabe se za posameznega neposrednega uporabnika določijo v enakem odstotku glede na postavke iz katerih se financirajo blago in storitve, subvencije, transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam, drugi tekoči transferi in investicijski odhodki ter investicijski transferi, in sicer pri vseh neposrednih uporabnikih. Z navedenimi ukrepi se zmanjša skupni obseg odhodkov v sprejetem proračunu leta 2005 za 1.000.000.000 tolarjev.
22. člen
Med izvrševanjem proračuna Mestne občine Ljubljana se lahko odpre nov konto oziroma poveča obseg sredstev na kontu za izdatke, ki jih pri planiranju proračuna ni bilo mogoče predvideti, ker se njihov prejemnik določi na podlagi javnega razpisa, izvedenega po sprejemu proračuna.
Nov konto se odpre v okviru že odprte proračunske postavke oziroma nove proračunske postavke v okviru sredstev posameznega uporabnika.
23. člen
Oddelek za finance Mestne uprave mestne občine Ljubljana:
– izvaja finančno poslovanje,
– spremlja in nadzira porabo sredstev pri proračunskih uporabnikih in o morebitnih nepravilnostih obvešča župana ter mu predlaga ustrezne ukrepe,
– usklajuje dinamiko proračunske porabe s posameznimi uporabniki v mejah planirane porabe zaradi zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna,
– obvešča župana o začasnih likvidnostnih presežkih proračuna in predlaga začasno uporabo prostih denarnih sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti.
24. člen
Uporabniki so dolžni predložiti podatke za analizo poslovanja, ki jih zahteva župan, oddelek za finance ali nadzorni odbor.
25. člen
Proračun MOL za leto 2005 se objavi na spletni strani Mestne občine Ljubljana.
26. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-126/2005-17
Ljubljana, dne 18. aprila 2005.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Danica Simšič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti