Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2005 z dne 22. 4. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2005 z dne 22. 4. 2005

Kazalo

1640. Program priprave lokacijskega načrta za proizvodne, obrtne in storitvene cone V1, V2 in V3, stran 4185.

Na podlagi 12. in 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr.; v nadaljnjem besedilu: ZUreP-I), ter 7. in 30. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 54/02) je Župan Občine Vipava sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
lokacijskega načrta za proizvodne, obrtne in storitvene cone V1, V2 in V3
1. člen
S tem programom priprave se določa vsebina in obseg potrebnih strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv ter postopkov, ki jih je potrebno opraviti v postopku priprave lokacijskega načrta za proizvodne, obrtne in storitvene cone V1, V2 in V3.
2. člen
(ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo lokacijskega načrta)
Ocena stanja:
Na območju izstopa iz hitre ceste Vipava–Razdrto obstaja po Prostorskem planu Občine Vipava nepozidano stavbno zemljišče namenjeno za:
– V1, proizvodno, obrtno in storitveno cono v površini 1,9 ha,
– V2, proizvodno, obrtno in storitveno cono v površini 5,0 ha,
– V3, proizvodno, obrtno in storitveno cono v površini 1,9 ha.
Z novo pozidavo želimo izboljšati pogoje poslovanja industrijski obrti in storitvam.
Razlogi za pripravo lokacijskega načrta:
Na podlagi 3. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Ajdovščina za obdobje od leta 1986–2000 in družbenega plana Občine Ajdovščina 1986–1990, ki se nanaša na območje nove Občine Vipava – Prostorski plan Občine Vipava, dopolnjen leta 2000 (Uradno glasilo 5/00), kjer je za proizvodne, obrtne in storitvene cone V1, V2 in V3 predvidena izdelava izvedbenega prostorskega akta.
Pravna podloga:
Priprava lokacijskega načrta za proizvodne, obrtne in storitvene cone V1, V2 in V3 poteka po predpisanem postopku, skladno z določili:
– Zakona o urejanju prostora ZUreP-I (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr.).
– Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 86/04).
– Zakonom o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04).
3. člen
(predmet in programska izhodišča lokacijskega načrta)
Predmet LN:
Predmet lokacijskega načrta je ureditev proizvodnih, obrtnih in storitvenih con V1, V2 in V3 ob izstopu v Vipavi iz hitre ceste Vipava–Razdrto.
Programska izhodišča:
Programska izhodišča so navedena v 6. členu Odloka o dopolnitvah sprememb prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Ajdovščina za obdobje od leta 1986–2000 in družbenega plana Občine Ajdovščina 1986–1990, iz leta 1998, ki se nanašajo na območje nove Občine Vipava (Uradno glasilo 5/00).
Pri pripravi lokacijskega načrta je potrebno upoštevati tudi eventualna druga programska izhodišča, ki se kot posledica le-teh pojavijo v samem postopku izdelava izvedbenega prostorskega akta.
 
Prostorska konferenca:
Župan Občine Vipava je dne 30. 3. v skladu z 28. členom ZureP-1 sklical prvo prostorsko konferenco z namenom, da se pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni interesi lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti glede priprave lokacijskega načrta oziroma predvidene prostorske ureditve. Datum, kraj in čas zbora konference je pripravljavec objavil v dveh sredstvih javnega obveščanja. S to objavo so bili o prostorski konferenci obveščeni predstavniki gospodarstva, interesnih združenj ter organizirane javnosti, z vabili pa so bili povabljeni nosilci urejanja prostora, ki so predvideni v 5. členu tega programa priprave.
Na prostorski konferenci so priporočila podali vsi prisotni predstavniki.
4. člen
(okvirno ureditveno območje lokacijskega načrta)
Lokacijski načrt se pripravi za območje, opredeljeno v 2. členu programa priprave.
5. člen
(nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja
ter drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi lokacijskega načrta)
Koordinator postopka priprave lokacijskega načrta je pristojni organ za urejanje prostora, to je Občinska uprava občine Vipava.
Pristojni nosilci urejanja prostora za pripravo lokacijskega načrta za proizvodne, obrtne in storitvene cone V1, V2 in V3 so:
1. RS, Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Območna enota Nova Gorica
2. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje
3. RS, Ministrstvo za obrambo, Požarni inšpektorat RS, Območna enota Nova Gorica, Izpostava Ajdovščina
4. RS, Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste
5. Zavod RS za varstvo narave, OE Nova Gorica
6. Javni zavod RS za varstvo kulturne dediščine, OE Nova Gorica
7. DARS d. d.
8. Elektro Primorska d. d. Nova Gorica
9. Telekom Slovenije d. d., PE Nova Gorica
10. Adriaplin d. o. o.
11. Območna obrtna zbornica Ajdovščina
12. KSD d. o. o. Ajdovščina
13. KS Vipava
14. Balavto d. o. o. Ajdovščina
15. Lastniki objektov in stavbnih zemljišč v okolici obrtne cone FARMA Vipava.
 
Po sprejemu programa priprave pripravljavec pozove pristojne nosilce urejanja prostora, da podajo v roku 30 dni smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve.
V primeru, da nosilci urejanja prostora v 30 dneh po prejemu poziva ne bodo podali smernic, se bo v skladu z določili 29. člena ZUreP-I štelo, da smernic nimajo.
V primeru, da smernice nekaterih nosilcev urejanja prostora ne bodo podane, mora načrtovalec lokacijskega načrta kljub temu upoštevati vse veljavne predpise in druge pravne akte.
Kolikor se v postopku priprave lokacijskega načrta ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, se le-te pridobijo v istem postopku.
6. člen
(seznam potrebnih strokovnih podlag za načrtovanje prostorske ureditve)
Pri izdelavi lokacijskega načrta je potrebno upoštevati vse predhodne izdelane strokovne podlage in druga gradiva, relevantna za izdelavo naloge s področja prostorskega razvoja, varstva okolja in ohranjanja narave:
– Odlok o Strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Ajdovščina za obdobje od leta 1986–2000 in družbenega plana Občine Ajdovščina 1986–1990, ki se nanaša na območje nove Občine Vipava – Prostorski plan Občine Vipava, dopolnjen leta 2000 (Uradno glasilo, št. 5/00),
– ostala gradiva, relevantna za izdelavo lokacijskega načrta
Pred izdelavo lokacijskega načrta mora naročnik zagotoviti naslednje gradivo:
– idejne zasnove vseh tistih rešitev, ureditev in ukrepov, ki so v odvisnosti od načrtovane prostorske ureditve,
– podatke o lastnikih in imetnikih drugih stvarnih pravic,
– geodetski posnetek za namen lokacijskega načrta,
– ostala gradiva, ki jih bodo v postopku sprejemanja lokacijskega načrta zahtevali posamezni nosilci urejanja prostora.
7. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovne rešitve se izdelajo na osnovi analize prostora, pridobljenih smernic in analize le-teh, priporočil s prve prostorske konference, ter ob upoštevanju programskih izhodišč, določenih v 3. členu tega programa priprave.
Zaradi omejitve ustvarjenih danosti prostora izdelava več variantnih rešitev ni možna.
Izdelovalec lokacijskega načrta izdela eno strokovno rešitev razen v primeru, da se potreba po izdelavi variantnih rešitev pokaže kasneje v postopku priprave lokacijskega načrta, če takšna potreba izhaja iz izdelanih strokovnih podlag in analiz.
8. člen
(pridobitev geodetskih podlag)
Za območje prostorske ureditve naročnik lokacijskega načrta, Občina Vipava, Glavni trg 15, Vipava, 5271 Vipava, priskrbi geodetske podlage v digitalni obliki.
9. člen
(terminski plan priprave lokacijskega načrta)
S tem programom priprave, ki sledi prostorski konferenci, so določeni naslednji okvirni roki priprave in sprejemanja lokacijskega načrta:
1. Prostorska konferenca in objava programa priprave v Uradnem listu Republike Slovenije – 10. 4. 2005 (pripravljavec Občina Vipava)
2. Izdelava idejnih zasnov – 1. 5. 2005 (naročnik)
3. Izdelava gradiva za pridobivanje smernic – 15. 5. 2005 (izdelovalec: LN)
4. Pridobivanje smernic nosilcev urejanja prostora iz 5. člena – 20. 6. 2005 (izdelovalec: LN)
5. Uskladitev s smernicami in izdelava predloga za javno razgrnitev LN – 20. 7. 2005 (izdelovalec: LN)
6. Prostorska konferenca – 1. 8. 2005 (pripravljavec Občina Vipava)
7. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi – 15. 8. 2005 (pripravljavec Občina Vipava)
8. Javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine Vipava in na sedežu Krajevne skupnosti Vipava, javna obravnava pa se izvede na sedežu Občine Vipava – 15. 9. 2005. (pripravljavec Občina Vipava)
9. Občani, organi in organizacije ter drugi zainteresirani lahko podajo svoje pripombe v času trajanja javne razgrnitve predloga lokacijskega načrta
10. Župan zavzame stališče do pripomb in predlogov podanih v času trajanja javne razgrnitve na podlagi strokovnega mnenja izdelovalca, občinske strokovne službe ter sklepov odbora za gospodarstvo – 30. 9. 2005 (pripravljavec Občina Vipava)
11. Po sprejetju stališč do pripomb se izdela dopolnjeni predlog lokacijskega načrta oziroma dopolnitve in popravke tistih njegovih sestavin, na katere so se nanašale utemeljene pripombe ter se ga posreduje v mnenja nosilcem urejanja prostora iz 5. člena tega programa priprave – 15. 10. 2005
12. Pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora iz 5. člena tega programa priprave – 15. 11. 2005
13. Po uskladitvi z mnenji se izdela usklajeni predlog lokacijskega načrta za obravnavo in sprejem na Občinskem svetu Občine Vipava – 20. 11. 2005
14. Župan posreduje usklajeni predlog lokacijskega načrta v obravnavo in sprejem Občinskem svetu Občine Vipava (odlok, obrazložitve, grafičnih del) – december 2005
15. Občinski svet Občine Vipava sprejme Odlok o lokacijskem načrtu na seji Občinskega sveta Občine Vipava – december 2005
16. Objava v Uradnem listu Republike Slovenije – december 2005
17. Izdelava končnega dokumenta v šestih izvodih – december 2005.
Terminski plan se lahko časovno skrajša na najmanjšo z zakonom dovoljeno mejo.
10. člen
(obveznosti financiranja priprave lokacijskega načrta)
Izdelavo lokacijskega načrta, geodetskega posnetka, idejnih zasnov in strokovnih gradiv, ki jih bodo zahtevali posamezni nosilci urejanja prostora bo financirala Občina Vipava, Glavni trg 15, Vipava, 5271 Vipava, ter lastniki zemljišč oziroma investitorji.
11. člen
(končna določba)
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave.
Vipava, dne 30. marca 2005.
Župan
Občine Vipava
mag. Ivan Princes l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti