Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2005 z dne 22. 4. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2005 z dne 22. 4. 2005

Kazalo

1641. Odlok o lokacijskem načrtu URŠT II., stran 4187.

Na podlagi 23. in 175. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) ter 12. člena statuta Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 82/98) je Občinski svet občine Vojnik na redni seji dne 30. 3. 2005 sprejel
O D L O K
o lokacijskem načrtu Uršt II.
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Sprejeme se Odlok o lokacijskem načrtu Uršt II. (v nadaljnjem besedilu lokacijski načrt), ki ga je izdelal AR projekt, d.o.o., pod številko projekta LN V-1/04 v marcu 2004.
2. člen
Lokacijski načrt vsebuje:
A) Tekstualni del
1. Upoštevana zakonodaja in predpisi
2. Uvodni del
3. Analiza ustvarjenih razmer
4. Ureditvena situacija
5. Urbanistično-arhitektonski pogoji
6. Komunala infrastruktura
7. Usmeritve za arhitektonsko, urbanistično in krajinsko oblikovanje
8. Urejanje voda
9. Ohranjanje narave
10. Varstvo kulturne dediščine
11. Omejitve in pogoji glede zaščite okolja
12. Načrt gradbenih parcel
13. Etape izvajanja
14. Obveznosti investitorjev in izvajalcev
15. Odlok
16. Pridobljene smernice pristojnih nosilcev urejanja prostora
17. Pridobljena mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora.
B) Grafični del
U1 Izsek iz planskega akta            M 1 : 5000
U2 Katastrski načrt                M 1 : 2880
U3 Geodetska podloga                M 1 : 500
U4 Arhitekturna situacija              M 1: 500
U5 Geodetska zazidalna situacija          M 1 : 500
U6 Situacija komunalnih vodov in naprav      M 1: 500
U7 Načrt gradbenih parcel             M 1 : 500
U8. Situacija elektropriključnega kabla na
  katastrskem načrtu               M 1 : 1500
II. OBMOČJE LOKACIJSKEGA NAČRTA
3. člen
Območja lokacijskega načrta meji na severni in južni strani s kmetijskimi površinami, na zahodni strani je območje predvideno za stanovanjsko pozidavo po veljavnem zazidalnem načrtu Uršt I., na vzhodni strani je dovozna cesta.
Velikost območja lokacijskega načrta znaša ca. 4512 m2 in zajema naslednje parc. št. k.o. Strmec: 667, 668, 669.
III. FUNKCIJE OBMOČJA UREJANJA S POGOJI ZA IZRABO PROSTORA, KVALITETO GRADITVE IN DRUGE POSEGE V PROSTOR
4. člen
V območju lokacijskega načrta so pod predpisanimi pogoji dopustni naslednji posegi v prostor:
– gradnja stanovanjskih objektov
– gradnja dozidav, dopolnilna in nadomestna gradnja
– gradnja prometnih, komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih objektov in naprav ter ostalih infrastrukturnih objektov in naprav
– rekonstrukcije, adaptacije, sanacije
– spremembe namembnosti
– tekoča vzdrževalna dela
– gradnja pomožnih objektov
– gradnja opornih zidov
– gradnja vrtov, cvetličnjakov, zelenic ipd.
5. člen
Stanovanjski objekti
Predvidena je gradnja petih enodružinskih stanovanjskih objektov, ki imajo lahko poslovno funkcijo za opravljanje manjše nemoteče dejavnosti.
Tlorisi novih objektov bodo podolgovate oblike, daljša stranica je pravokotna na obstoječo dovozno pot oziroma pravokotna na plastnice.
Znotraj gradbene parcele je možnost gradnje enostavnih objektov. Enostavni objekti morajo biti zgrajeni v skladu s Pravilnikom o vrstah zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči (Uradni list RS, št. 114/03).
Dovozi do objektov bodo urejeni z obstoječe oziroma predvidene ceste.
IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO OBLIKOVANJE PROSTORA IN ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE OBJEKTOV IN NAPRAV
6. člen
Stanovanjski objekti:
– horizontalni gabarit: po geodetski zazidalni situaciji, dovoljene so
             tolerance s tem, da se mora ohranjati min.
             razmerje med stranicami 1 : 1.2.
– vertikalni gabarit:  klet + pritličje + izkoriščeno podstrešje.
– kolenčni zid:     skrit pod kapjo, max. 1 m.
– kota pritličja:    po geodetski zazidalni situaciji.
– streha:        simetrična dvokapnica s čopi, glavna slemenska os
             vzporedna z daljšo stranico objekta, naklon strehe
             35-40 stopinj, kritina opečna ali temno rjave
             barve. Osvetlitev podstrešnih prostorov z izvedbo
             frčad ali strešnih oken.
– konstrukcija:     klasična – zidana.
– fasada:        členjena, svetle barve, s kombinacijo lesenih
             elementov temno rjave barve.
7. člen
Zunanja ureditev:
Po končani gradnji je treba okolico hortikulturno urediti.
Za boljšo integracijo načrtovanih objektov v prostor je predvidena zasaditev okolice objekta z rastlinskim avtohtonim drevjem. Najmanj 10% gradbene parcele mora biti ozelenjene.
Dovozne manipulativne površine se tlakujejo in zaključijo z robniki.
V primeru izvedbe opornih zidov morajo biti ti obloženi z naravnim kamnom.
8. člen
Gradbena parcela:
Gradbene parcele so določene v grafičnih prilogah U7.
Predvideni odmik objektov od parcelne meje je min. 2 m.
Meja zazidalnega načrta v naravi ni v celoti zamejičena in je prenesena iz grafičnih prilog katastrskega načrta v merilu 1 : 2880. Kjer meja območja ni bila zamejičena v naravi, lahko pride do odstopanja v izmeri in legi gradbenih parcel.
Gradbene parcele je možno po potrebi združevati glede na posamezne programe.
V. POGOJI ZA INFRASTRUKTURNO UREJANJE OBMOČJA
9. člen
Prometno omrežje:
Predvidena je rekonstrukcija obstoječe dostopne poti na širino vozišča min 4 m.
Rekonstrukcija omenjene poti bo potekala na zahodno stran.
Predvidena je izvedba nove dovozne poti širine vozišča 2,50 m do stanovanjskega objekta na skrajni jugozahodni strani lokacijskega načrta.
Predvidena je izvedba cestnih priključkov s predvidene dovozne in obstoječe dostopne poti do posameznih stanovanjskih objektov.
Ceste bodo v asfaltni izvedbi.
10. člen
Vodovodno omrežje:
Na območju lokacijskega načrta je predvidena izvedba novega vodovoda PEHD Ø 80 v dolžini 73 m z navezavo na predvideni vodovod za območje zazidalnega načrta Uršt I. Od glavnega vodovoda do posameznih stanovanjskih objektov so predvideni hišni priključki PEHD Ø 32 z vodomernimi jaški, ki morajo biti locirani izven objekta na vedno dostopnem mestu.
Pri prečkanju cest in utrjenih manipulativnih površin se vodovodne cevi dodatno zaščitijo.
Na predvideno vodovodno omrežje se v zelenici postavi hidrant.
Vodovodno omrežje zunaj območja lokacijskega načrta ni predmet tega izvedbeno prostorskega načrta.
11. člen
Kanalizacijsko omrežje:
Na obravnavanem območju je predviden ločen kanalizacijski sistem.
Fekalne vode bodo speljane prek predvidene fekalne kanalizacije obravnavanega lokacijskega načrta v predvideno fekalno kanalizacijo zazidalnega načrta Uršt I., nato v obstoječi kolektor. Končna dispozicija fekalnih vod je čistilna naprava Nova Cerkev.
Meteorne vode s strešin in utrjenih površin se speljejo prek predvidene meteorne kanalizacije in predvidenega zadrževalnega bazena v obstoječi odprti odvodnik, z asfaltiranih manipulativnih površin pa prek ustrezno dimenzioniranega oljnega separatorja v omenjeno meteorno kanalizacijo.
Meteorna in fekalna kanalizacija bo izvedena iz PVC cevi. Dolžina primarne fekalne kanalizacije PVC Ø 200 bo ca. 88 m, meteorne kanalizacije PVC Ø 200 ca. 200 m, PVC Ø 250 ca. 60 m, PVC Ø 300 pa ca. 25 m.
Od predvidenih stanovanjskih objektov do načrtovanega kanalizacijskega omrežja so predvideni interni hišni priključki.
Kanalizacijsko omrežje zunaj območja lokacijskega načrta ni predmet tega izvedbeno prostorskega načrta.
12. člen
Električno omrežje:
Objekti se bodo napajali iz obstoječe transformatorske postaje Strmec šola.
Za priključitev načrtovanih objektov na NN električno omrežje je predvidena izvedba NN električnega kabla od razdelilne omarice R3 (grafična priloga št. 8) pa do predvidene samostoječe merilne razdelilne omarice R6, ki bo locirana znotraj lokacijskega načrta. Od razdelilne obstoječe omarice R3 pa do merilne razdelilne omarice R6 je predvidena izvedba nizkonapetostnega električnega kabla PP00/A 4 x 70 + 2,50 mm2 v dolžini ca. 330 m.
Od merilne razdelilne omarice R6 pa do posameznih stanovanjskih hiš je predvidena izvedba nizkonapetostnega električnega kabla PP005 x 10 mm2. Za potrebe javne razsvetljave je predviden nizkonapetostni električni kabel PP00/A 4 x 25 + 2,510 mm2.
Za osvetlitev območja lokacijskega načrta so predvidne svetilke na drogovih.
Od obstoječe omarice R3 pa do točk 2 in 3 (grafična priloga 8) je predvidena demontaža NN električnega omrežja.
13. člen
Telefonsko omrežje:
Na območju lokacijskega načrta je predvidena izvedba telefonskega omrežja od predvidenega stanovanjskega objekta po veljavnem zazidalnem načrtu Uršt I.
Trasa telefonskega kabla bo potekala ob gradbenih parcelah. V zelenici je predvidena postavitev telefonske omarice.
Dolžina trase telefonskega omrežja na območju lokacijskega načrta bo ca. 130 m.
Telefonske kable je treba polagati direktno v zemljo minimalno 0,80 m globoko. Pri prečkanju cest in drugih voznih površin je minimalna globina vodenja kabla 1 m.
Prečkanja z ostalimi komunalnimi vodi in prometnicami se izvedejo z dodatno zaščito.
14. člen
Odpadki:
Za komunalne odpadke se namestijo zabojniki za komunalne odpadke. Komunalni odpadki se odvažajo na odlagališče komunalnih odpadkov. Tip in velikost zabojnika določi upravljavec odvoza odpadkov.
Dostop do zabojnikov mora biti vedno dostopen s posebnim smetarskim vozilom za odvoz odpadkov.
Vsi uporabniki odvoza komunalnih odpadkov so dolžni ravnati v skladu z odlokom, veljavnim na območju Občine Vojnik.
15. člen
Ogrevanje:
Ogrevanje objektov je predvideno individualno iz lastnih kotlovnic z možnostjo na utekočinjeni naftni plin, s kurilnim oljem in na trdna goriva.
Po plinifikaciji naselja se predvideni objekti priključijo na plinovodno omrežje v soglasju z upravljavcem.
VI. OSTALI POGOJI ZA UREJANJE OBMOČJA
16. člen
Hrup:
Raven hrupa mora v mestu ostati v mejah dovoljenega.
Območje zazidalnega načrta spada po Uredbi o hrupu v naravnem in življenjskem okolju v III. stopnjo varstva pred hrupom za območje, kjer je dopusten poseg v okolje, ki je manj moteč zaradi povzročanja hrupa, to je trgovsko-poslovno-stanovanjsko območje, ki je hkrati namenjeno bivanju oziroma zgradbam z varovanimi prostori in obrtnim ter podobnim proizvodnim dejavnostim (mešano območje), območje, namenjeno kmetijski dejavnosti, ter javno središče, kjer se opravljajo upravne, trgovske, storitvene ali gostinske dejavnosi.
S predvideno dejavnostjo ne bodo presežene maksimalno dovoljene ravni hrupa.
17. člen
Požarno varstvo:
Za zagotovitev požarne vode se zgradi hidrantno omrežje.
Dostop gasilskim vozilom v primeru eventualnega požara je omogočen po dovozni cesti neposredno do objektov.
18. člen
Varstvo voda:
Onesnažene meteorne vode s parkirišča in manipulativnih utrjenih površin se vodijo prek lovilnika olja, goriva in predvidene meteorne kanalizacije v obstoječi odprti odvodnik.
19. člen
Ukrepi za zmanjšanje odtoka padavinskih vod z urbanih površin:
Kot ukrep za zmanjševanje odtoka padavinskih voda z urbanih površin se manipulativne površine izvedejo iz tlaka (travnate plošče), ki bo prepuščal padavinske vode v podtalje in tako razbremenil kanalizacijo in vodotok.
V skrajnem jugozahodnem delu območja lokacijskega načrta je predvidena izvedba zadrževalnika padavinskih vod.
20. člen
Obramba in zaščita:
Vsi objekti v Zazidalnem načrtu morajo biti dimenzionirani in projektirani za potresno območje VIII. stopnje po lestvici MCS.
21. člen
Stabilnost terena:
– posegi se izvajajo na podlagi geološkega poročila
– v nobenem primeru se ne smejo spuščati meteorne in drenažne vode nekontrolirano.
VII. TOLERANCE
22. člen
Tlorisna zasnova objektov v območju lokacijskega načrta (situacija št. 5, Geodetska zazidalna situacija) lahko odstopa v povečanje ali pomanjšanje 10%, ob upoštevanju sanitarnotehničnih, varstvenih, požarnovarstvenih in obrambnih predpisov ter minimalnega odmika od gradbene parcele.
Pri določanju kote objekta so dovoljene tolerance do ± 50 cm s tem, da kota objekta in dovoz ne vplivata na varnost cestnega prometa.
Dovoljene so tudi tolerance pri prometnem, komunalnem in energetskem urejanju prostora na podlagi ustrezne projektne dokumentacije, če to pogojujejo primernejši obratovalni parametri in bolj ekonomična investicijska vlaganja ob pogoju, da prestavitve ne spreminjajo vsebinskega koncepta LN.
VIII. ETAPE IZVAJANJA
23. člen
I. etapa
– izgradnja komunalne in energetske infrastrukture zunaj območja zazidalnega načrta za potrebe načrtovanih objektov,
– rekonstrukcija obstoječe dovozne ceste.
 
II. etapa
– infrastrukturo opremiti parcelo.
 
III. etapa
– zgraditi objekte,
– hortikulturno urediti gradbeno parcelo.
IX. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV PRI IZVAJANJU LOKACIJSKEGA NAČRTA
24. člen
Pri izvajanju posegov v prostor na območju lokacijskega načrta je izvajalec dolžan zagotoviti dostope do obstoječih objektov in kmetijskih zemljišč v času gradnje, racionalno urediti gradbišča in pri posegih na prometnicah zagotoviti varen promet.
Pri urejanju okolice in javnih površin mora investitor:
– ob izvedbi posega odstraniti plodno zemljo in jo začasno deponirati;
– po končani gradnji odstraniti začasne objekte, odvečni gradbeni material in urediti okolico ter višino zemljišča na parcelni meji prilagoditi sosednjemu zemljišču.
Pred začetkom gradnje mora investitor pravočasno obvestiti upravljavce komunalnih naprav, ki so tangirani pri predmetni gradnji.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
25. člen
Lokacijski načrt je stalno na vpogled pri pristojnem občinskem organu za urejanje prostora v Občini Vojnik.
26. člen
Nadzor nad izvajanjem lokacijskega načrta izvajajo pristojne inšpekcijske službe in komunalni nadzornik v občini.
27. člen
Za vse posege v prostor se mora pred izdajo dovoljenj pridobiti lokacijska informacija pristojnega občinskega organa za urejanje prostora Občine Vojnik.
28. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-04-214/2005-15
Vojnik, dne 31. marca 2005.
Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti