Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2005 z dne 22. 4. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2005 z dne 22. 4. 2005

Kazalo

1625. Pravilnik o izbiri in sofinanciranju redne ljubiteljske kulturne dejavnosti in kulturnih programov na območju Občine Metlika, stran 4171.

Na podlagi zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02), zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99, 70/00, 52/02 in 73/04), 21. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 51/02 in 108/03 – odl. US) in 18. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 34/99, 71/01 in 62/02) je Občinski svet občine Metlika na 17. redni seji dne 7. 4. 2005 sprejel
P R A V I L N I K
o izbiri in sofinanciranju redne ljubiteljske kulturne dejavnosti in kulturnih programov na območju Občine Metlika
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom so določeni pogoji, merila in postopki o izbiri in vrednotenju kulturnih dejavnosti ter razdelitev sredstev, namenjenih za sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih društev in kulturne projekte, ki so lokalnega pomena in jih iz javnih sredstev financira ali sofinancira Občina Metlika.
2. člen
a) Pravico do prijave na javni razpis za sofinanciranje redne ljubiteljske kulturne dejavnosti imajo kulturna društva in njihove zveze, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež oziroma organizacijsko enoto v Občini Metlika,
– da imajo registrirano dejavnost pri ustreznem državnem organu,
– da imajo veljaven program dela za določeno obdobje,
– da sodelujejo na občinskih, regijskih, državnih in meddržavnih prireditvah in tekmovanjih,
– da imajo kadrovske (članstvo in strokovni kader) in materialne pogoje (oprema in pripomočki za delo),
– da imajo ustrezen prostor za redno dejavnost,
– da poslujejo v skladu z zakonskimi predpisi in statutom,
– da izpolnjujejo kriterije in merila iz tega pravilnika,
– da občinski upravi najkasneje do konca februarja dostavijo poročilo o realizaciji programov v preteklem letu ter poročilo o doseženih uspehih na občinskih, pokrajinskih, državnih in meddržavnih prireditvah in tekmovanjih, če so se jih udeležili, ter dostavijo program za prihodnje leto.
b) Pravico do prijave na javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov imajo kulturna društva in druga društva, ki imajo v okviru svojih dejavnosti registrirano kulturno dejavnost, javni zavodi, ustanove in posamezni kulturni ustvarjalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež oziroma organizacijsko enoto v Občini Metlika,
– da imajo veljaven program dela za določeno obdobje,
– da sodelujejo na občinskih, regijskih, državnih in meddržavnih prireditvah in tekmovanjih,
– da imajo kadrovske (članstvo in strokovni kader) in materialne pogoje (oprema in pripomočki za delo),
– da imajo ustrezen prostor za redno dejavnost,
– da poslujejo v skladu z zakonskimi predpisi in statutom,
– da izpolnjujejo kriterije in merila iz tega pravilnika,
– da so se s svojim dosedanjim delom in rezultati izkazali kot ustvarjalci oziroma izvajalci na strokovnem področju za katerega se prijavljajo,
– da občinski upravi najkasneje do konca februarja dostavijo poročilo o realizaciji programov v preteklem letu ter poročilo o doseženih uspehih na občinskih, pokrajinskih, državnih in meddržavnih prireditvah in tekmovanjih, če so se jih udeležili, ter dostavijo program za prihodnje leto.
3. člen
Poleg pogojev določenih v 2. členu morajo izvajalci redne ljubiteljske kulturne dejavnosti izpolnjevati tudi naslednje pogoje:
– glasbena dejavnost (vokalna in instrumentalna), folklorna in etno dejavnost, plesna dejavnost: izvedba najmanj enega samostojnega letnega koncerta in sodelovanje na občinskih revijah ter občinskih proslavah in prireditvah.
– otroški in mladinski pevski zbori: izvedba najmanj treh javnih nastopov letno in sodelovanje na občinskih revijah ter občinskih proslavah in prireditvah. Sofinancira se dejavnost pevskega zbora, ki presega šolski program.
– Likovna, fotografska, filmska dejavnost: organizacija najmanj treh razstav ali predstavitev letno.
– Recitacijska ali literarna dejavnost: izvedba najmanj dveh samostojnih recitacijskih ali literarnih večerov na leto.
– Gledališka in lutkovna dejavnost: izvedba najmanj ene nove predstavitve na leto.
Sodelovanje na občinskih proslavah in prireditvah je vezano na program proslav in prireditev organizatorja le-teh.
4. člen
Pravico do sofinanciranja redne ljubiteljske kulturne dejavnosti in kulturnih programov imajo izvajalci le teh, ki so izbrani na podlagi vsakoletnega javnega razpisa. Višino sredstev za sofinanciranje določi občinski svet občine v proračunu Občine Metlika.
5. člen
Občina bo v okviru proračunskih možnosti za posamezno proračunsko leto sofinancirala redno ljubiteljsko kulturno dejavnost in kulturne programe v skladu z merili in kriteriji, ki so sestavni del tega pravilnika.
Programi in investicije, ki se financirajo oziroma sofinancirajo iz katerekoli druge postavke občinskega proračuna niso predmet tega pravilnika.
II. POSTOPEK
6. člen
Postopek dodeljevanja finančnih sredstev izvajalcem poteka po naslednjem zaporedju:
– župan imenuje komisijo za pripravo predloga razdelitve sredstev za programe ljubiteljskih kulturnih društev in kulturnih programov (v nadaljnjem besedilu: komisija);
– občinska uprava in komisija pripravita besedilo javnega razpisa za zbiranje predlogov ljubiteljskih kulturnih programov in kulturnih projektov (v nadaljnjem besedilu: javni razpis);
– zbiranje predlogov;
– strokovno ocenjevanje prispelih predlogov;
– obveščanje predlagateljev o odločitvi;
– sklepanje pogodb;
– spremljanje izvajanja pogodb;
– obravnava poročil o izvedbi programov in projektov ter ocena skladnosti s pogodbenimi obveznostmi.
7. člen
Župan sprejme sklep o začetku postopka za izbiro kulturnih programov in projektov, s katerim določi besedilo javnega razpisa, razpisno dokumentacijo, datum objave javnega razpisa in razpisni rok.
Javni razpis se objavi na oglasni deski občine, lokalnem naslovu spletne strani in lokalnem glasilu, ter pošlje svetu območne izpostave Javnega sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti.
8. člen
Besedilo objave javnega razpisa mora vsebovati:
– jasno navedbo, da gre za javni razpis za izbiro kulturnih programov ali projektov, pri katerem bodo v okviru sredstev sofinancirani tisti predlogi, ki izpolnjujejo kriterije in merila,
– področja kulturnih programov ali projektov, ki so predmet javnega razpisa,
– kriterije po katerih se bo posamezen prijavljeni kulturni program ali projekt ocenjeval,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci,
– okvirno vrednost razpoložljivih sredstev,
– obdobje v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva,
– razpisni rok,
– način pošiljanja in vsebina vlog,
– navedbo osebe pristojne za dajanje informacij v zvezi z javnim razpisom,
– informacijo o razpisni dokumentaciji.
Razpisni rok ne sme biti krajši od enega meseca.
9. člen
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje kulturnih društev, njihovih zvez, drugih društev, ki imajo v svojih dejavnosti registrirano kulturno dejavnost, javnih zavodov, ustanov in posameznih kulturnih izvajalcev za vse oblike ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na področju nepremične in premične kulturne dediščine, besednih, uprizoritvenih, glasbenih, vizualnih, filmskih, avdiovizualnih in drugih umetnosti, ter novih medijev, na področju založništva in knjižničarstva, kinematografije in na drugih področjih kulture.
Pod pojmom redna ljubiteljska kulturna dejavnost se razume redno delo kulturnih društev na območju občine Metlika. V ta namen bo Občina Metlika v okviru proračunskih možnosti sofinancirala:
– materialne stroške (elektrika, ogrevanje, voda),
– stroške strokovnega vodje – vodij (nagrade vodij, izobraževanje, strokovna literatura),
– stroške opreme, ki je potrebna za nemoteno izvajanje programa,
– programski materialni stroški.
10. člen
Prijave na javni razpis zbira delavec občinske uprave. Po preteku razpisnega roka komisija odpre predloge in pripravi skupno poročilo, v katerem se ugotovi, ali je posamezna vloga pravočasna, ali jo je podal predlagatelj, ki izpolnjuje v javnem razpisu določene pogoje in ali je popolna glede na besedilo javnega razpisa.
Vloge, ki niso pravočasne ali ki jih ni vložila upravičena oseba, se s sklepom zavržejo.
Če katera od prijav ni popolna, se predlagatelja o tem pisno obvesti in pozove, da jo v roku sedmih dni ustrezno dopolni. Po tem roku se iz nadaljnje obravnave s sklepom izločijo vse nepopolne prijave.
Zoper sklep iz drugega in tretjega odstavka tega člena je možno podati pritožbo županu občine.
Komisija na podlagi pogojev in meril za vrednotenje programov pripravi predlog izbora programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in projektov in predlog razdelitve v proračunu razpoložljivih sredstev za izvajanje kulturnih dejavnosti. Predlagatelji lahko v 15 dneh od sprejema sklepa vložijo ugovor županu.
11. člen
Z izvajalci kulturnih programov, izbranimi na javnem razpisu, se sklenejo pogodbe o sofinanciranju programov, ki med drugim opredeljujejo realizacijo programov in način nadzora nad porabo sredstev.
Občina nakazuje sredstva izvajalcem ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v skladu s pogodbo kot akontacijo štirikrat letno vsake tri mesece. V imenu občine podpiše pogodbo župan.
Izvajalci programov morajo vsako leto do konca februarja oddati letno poročilo z dokazili o izvedbi dogovorjenega programa. Če izvajalec tega ne stori, ne more kandidirati za sredstva občine na razpisu za naslednje leto.
Izvajalci ljubiteljske kulturne dejavnosti so dolžni spoštovati določila pogodbe. Če župan ugotovi, da izvajalec ne izvršuje obveznosti iz pogodbe, mu lahko zadrži izplačilo še neizplačanih sredstev ali zahteva vrnitev v ta namen že izplačanih sredstev.
Izvajalec, ki krši določila pogodbe, ne more kandidirati za sredstva občine na naslednjem javnem razpisu.
12. člen
Župan imenuje sedemčlansko komisijo. Mandat komisije je vezan na mandat župana.
Komisijo sestavljajo:
– dva predstavnika območne izpostave Javnega sklada za ljubiteljske dejavnosti in občinske zveze kulturnih organizacij in
– pet članov, ki jih predlaga župan, od katerih so vsaj štiri člani občinskega sveta.
Pri imenovanju članov je potrebno upoštevati enakomerno zastopanost predstavnikov vseh področij kulturnih dejavnosti. Predsednika komisije imenujejo člani izmed članov komisije.
Člana strokovne komisije, ki je tudi član kulturnega društva, katero je kandidiralo na javnem razpisu za sofinanciranje, se iz točkovanja o dodelitvi sredstev za društvo kateremu pripada, izloči.
13. člen
Župan sme izjemoma skleniti pogodbo o sofinanciranju kulturnega programa ali projekta brez javnega razpisa, če gre za občino posebno pomemben program ali projekt, ki ga ni bilo mogoče prijaviti na razpis. Sredstva se zagotovijo iz drugih proračunskih postavk.
Župan pred podpisom pogodbe pridobi mnenje komisije.
III. MERILA
14. člen
Merila za vrednotenje programov so sestavni del tega pravilnika.
  Kot merilo se upoštevajo naslednji kriteriji:
+----------------------------------------------------------+-----------+
|Merila za ocenjevanje kulturnih programov         |Razpon točk|
+----------------------------------------------------------+-----------+
|Stalni stroški – materialni stroški (elektrika,      |  0–10  |
|ogrevanje, voda)                     |      |
+----------------------------------------------------------+-----------+
|Strokovno delo (nagrade vodij, izobraževanje, strokovna  |  0–30  |
|literatura)                        |      |
+----------------------------------------------------------+-----------+
|Oprema                          |  0–30  |
+----------------------------------------------------------+-----------+
|Programski materialni stroški               |  0–30  |
+----------------------------------------------------------+-----------+
|Višina lastnih sredstev                  |  0–50  |
+----------------------------------------------------------+-----------+
Podrobnejše točkovanje po posameznih kriterijih določi komisija v razpisni dokumentaciji.
Merila so določena v točkah. Posamezen program lahko doseže maksimalno 150 točk.
Vrednost točke se izračuna za vsako proračunsko leto posebej in je odvisna od višine sredstev, ki so v proračunu določena za izvajanje dejavnosti po tem pravilniku, in skupne točkovne vrednosti ponujenih programov.
IV. KONČNI DOLOČBI
15. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
16. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o izbiri in sofinanciranju redne ljubiteljske kulturne dejavnosti in kulturnih programov na območju Občine Metlika (Uradni list RS, št. 19/02).
Št. 67000-1/2005
Metlika, dne 7. aprila 2005.
Župan
Občine Metlika
Slavko Dragovan l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti