Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2005 z dne 22. 4. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2005 z dne 22. 4. 2005

Kazalo

1616. Program priprave za spremembe in dopolnitve Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območja KS Dragatuš (delno), KS Butoraj, KS Tribuče, KS Dobliče-Kanižarica (delno), KS Črnomelj (delno), KS Talčji Vrh in KS Petrova vas, stran 4153.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. v nadaljevanju: »ZureP-1«) ter na podlagi 30. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03 – prečiščeno besedilo) župan sprejme
P R O G R A M P R I P R A V E
za spremembe in dopolnitve Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območja KS Dragatuš (delno), KS Butoraj, KS Tribuče, KS Dobliče-Kanižarica (delno), KS Črnomelj (delno), KS Talčji Vrh in KS Petrova vas
(Uradni list RS, št. 119/03)
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev planskih aktov:
Prostorsko načrtovanje na območju obravnave temelji na določilih prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Črnomelj in na Odloku prostorskih ureditvenih pogojih za območja KS Dragatuš (delno), KS Butoraj, KS Tribuče, KS Dobliče-Kanižarica (delno), KS Črnomelj (delno), KS Talčji Vrh in KS Petrova vas (Uradni list RS, št. 119/03), ki je predmet sprememb ter posameznih izvedbenih načrtih.
Zaradi manjših vsebinskih in tehničnih pomanjkljivosti Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območja KS Dragatuš (delno), KS Butoraj, KS Tribuče, KS Dobliče-Kanižarica (delno), KS Črnomelj (delno), KS Talčji Vrh in KS Petrova vas (Uradni list RS, št. 119/03, v nadaljevanju: s/d PUP), ki se odražajo pri izdajanju lokacijskih informacij za obravnavano območje, je potrebno izvesti spremembe in dopolnitve odloka.
2. Predmet in programska izhodišča s/d PUP ter ureditveno območje
Osnovni namen s/d PUP je dopolnitev podrobnejših meril za urejanje prostora, s katerimi se zagotavlja večja kvaliteta prostora, kakovost prostorskega načrtovanja in enotnost priprave projektne dokumentacije.
Predmet izdelave so spremembe in dopolnitve prostorsko ureditvenih pogojev na naslednjih območjih:
– Črnomaljski ravnik,
– Kočevski Rog in vinogradniška območja zahodno od Črnomlja,
– Območje med Lahinjo in Kolpo ter suburbano zaledje Črnomlja.
Predmet izdelave so predvsem popravki tekstualnega dela odloka. Popravki kartografskega dela se izvedejo, če se v postopku s/d PUP izkažejo za potrebne.
3. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi s/d PUP
– Elektro Ljubljana, PE Novo mesto – za področje distribucije električne energije;
– JP Komunala Črnomelj – področje vodooskrbe ter odvajanja in čiščenja odpadnih vod;
– Občina Črnomelj – področje lokalnih cest;
– Telekom Slovenije, PE Novo mesto – področje telekomunikacij in zvez;
– Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS, Izpostava Novo mesto;
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Enota Novo mesto;
– Zavod za gozdove Slovenije, OE Novo mesto – za področje gozdarstva;
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Novo mesto – za področje varstva kulturne dediščine;
– Zavod RS za varstvo narave, območna enota Novo mesto;
Po načelu sodelovanja javnosti pa sodelujejo še:
– Krajevna skupnost na obravnavanem območju: KS Dragatuš, KS Butoraj, KS Tribuče, KS Dobliče-Kanižarica, KS Črnomelj, KS Talčji Vrh in KS Petrova vas
– druge občinske gospodarske javne službe ter drugi organi in organizacije, v kolikor bi se v postopku priprave s/d PUP pokazala potreba.
Postopek priprave s/d PUP vodi pripravljavec Občina Črnomelj, Občinska uprava, Oddelek za varstvo okolja in urejanje prostora, Trg svobode 3, Črnomelj.
S/d PUP pripravlja načrtovalec, ki mora izpolnjevati pogoje, ki jih določajo členi od 156. do 160. člena ZureP-1 in se izbere z zbiranjem ponudb.
4. Seznam potrebnih strokovnih podlag in način njihove pridobitve ter navedba geodetskih podlag
Pri pripravi s/d PUP je treba upoštevati veljavno plansko in drugo prostorsko dokumentacijo. Pri pripravi s/d PUP se po potrebi uporabijo digitalni katastrski načrt, digitalni orto foto, digitalni topografski načrt ter druge geodetske podlage. Pri pripravi s/d PUP se smiselno uporabljajo strokovne podlage za poselitev in posebne strokovne podlage za naselja v KS Dragatuš, Butoraj, Dobliče-Kanižarica, Tribuče, Črnomelj, Talčji Vrh, Petrova vas, ki jih je izdelalo podjetje Acer Novo mesto d.o.o. med novembrom 2002 in majem 2003.
5. Rok priprave s/d PUP
Priprava s/d PUP bo ob sodelovanju pristojnih nosilcev urejanja prostora predvidoma potekala po sledečem terminskem planu:
1. Pripravljalec najmanj osem dni pred sprejemom programa priprave skliče prostorsko konferenco.
2. Pripravljavec na podlagi 29. člena Zakona o urejanju prostora pozove nosilce urejanja prostora, da najkasneje v 30 dneh od prejema programa priprave podajo pogoje in usmeritve v zvezi s pripravo s/d PUP;
3. Načrtovalec pripravi predlog prostorskega akta najkasneje v 14 dneh po izteku roka za posredovanje smernic in ga posreduje pripravljavcu;
4. Pripravljavec potrdi predlog prostorskega akta in naznani javno razgrnitev, ki traja najmanj 30 dni, ter določi kraj in čas njegove obravnave;
5. Načrtovalec glede na stališča do pripomb in predlogov iz javne razprave in obravnave, ki jih sprejme pripravljevec, pripravi dopolnjen predlog prostorskega akta najkasneje v 14 dneh po zaključku javne razprave;
6. Nosilci urejanja prostora v roku 30 dni po predložitvi dopolnjenega akta z mnenjem ugotovijo upoštevanje danih pogojev za pripravo s/d PUP, sicer se šteje, da se z njimi strinjajo;
7. Pripravljavec predloži usklajen predlog s/d PUP v sprejem Občinskemu svetu.
6. Obveznosti financiranja priprave s/d PUP
Sredstva za pripravo s/d PUP se zagotovijo iz proračuna Občine Črnomelj.
7. Veljavnost programa priprave
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS.
Št. 35003-10/2005
Črnomelj, dne 5. aprila 2005.
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti