Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2004 z dne 13. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2004 z dne 13. 7. 2004, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

3328. Sklep o odstopu s funkcije predsednika Državnega zbora Republike Slovenije
3329. Sklep o odstopu s funkcije podpredsednika Državnega zbora Republike Slovenije
3330. Sklep o izvolitvi predsednika Državnega zbora Republike Slovenije

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

3331. Odlok o razpisu rednih volitev v državni zbor

MINISTRSTVA

3332. Pravilnik o strokovnem izpitu za inšpektorja
3333. Pravilnik o pravicah in dolžnostih učencev v osnovni šoli
3334. Pravilnik o izobraževalnem programu Ekonomski tehnik (poklicni tečaj)
3335. Pravilnik o prilagojenem programu nižjega poklicnega izobraževanja Pomožni administrator za gibalno ovirane dijake
3336. Pravilnik o izobraževalnem programu Maturitetni tečaj za izvajanje na narodno mešanem območju
3337. Pravilnik o podaljšanju veljavnosti izobraževalnih programov za pridobitev srednje poklicne in srednje strokovne izobrazbe v šolskem letu 2004/2005
3338. Pravilnik o izobraževalnem programu Ekonomski tehnik za izvajanje na narodno mešanem območju (poklicni tečaj)
3339. Pravilnik o izobraževalnem programu Prometni tehnik (poklicni tečaj)
3340. Pravilnik o izobraževalnem programu poklicno-tehniškega izobraževanja Gradbeni tehnik
3341. Pravilnik o izobraževalnem programu poklicno-tehniškega izobraževanja Grafični tehnik
3342. Pravilnik o programu poklicno-tehniškega izobraževanja Kmetijsko-podjetniški tehnik
3343. Pravilnik o izobraževalnem programu poklicno-tehniškega izobraževanja Medijski tehnik
3344. Pravilnik o izobraževalnem programu poklicno-tehniškega izobraževanja Prometni tehnik
3345. Pravilnik o izobraževalnem programu srednjega poklicnega izobraževanja Administrator za izvajanje za narodno mešanem območju
3346. Pravilnik o izobraževalnem programu srednjega poklicnega izobraževanja Črkoslikar
3347. Pravilnik o izobraževalnem programu srednjega poklicnega izobraževanja Dimnikar
3348. Pravilnik o izobraževalnem programu srednjega poklicnega izobraževanja Elektrikar energetik za izvajanje na narodno mešanem območju
3349. Pravilnik o izobraževalnem programu srednjega poklicnega izobraževanja Izvajalec suhomontažne gradnje
3350. Pravilnik o izobraževalnem programu srednjega poklicnega izobraževanja Kamnosek
3351. Pravilnik o izobraževalnem programu srednjega poklicnega izobraževanja Pečar-keramik
3352. Pravilnik o izobraževalnem programu srednjega poklicnega izobraževanja Slikopleskar
3353. Pravilnik o izobraževalnem programu srednjega poklicnega izobraževanja Strojnik gradbene mehanizacije
3354. Pravilnik o izobraževalnem programu srednjega poklicnega izobraževanja Tesar
3355. Pravilnik o izobraževalnem programu srednjega poklicnega izobraževanja Zidar
3356. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v 9-letni osnovni šoli
3357. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja z nacionalnimi preizkusi znanja ob koncu obdobij v devetletni osnovni šoli
3358. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o šolskem koledarju za osnovne šole
3359. Pravilnik o stroških v zvezi z davčno izvršbo, odvzetim oziroma prepuščenim blagom in blagom, ki ga po zakonskem pooblastilu prodaja davčni organ, ter pogojih za prodajo oziroma drugo ravnanje s tem blagom
3360. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
3361. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec junij 2004
3362. Pravilnik o poročanju dajalcev kreditov o sklenjenih kreditnih pogodbah in dogovorjeni efektivni obrestni meri
3363. Seznam standardov ob uporabi katerih se domneva, da je proizvod varen v skladu z Zakonom o splošni varnosti proizvodov
3364. Pravilnik o dopolnitvah pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati veterinarske organizacije, in o postopku njihove verifikacije
3365. Pravilnik o vrstah podatkov, ki jih posredujejo izvajalci energetskih dejavnosti
3366. Sklep o začetku uradne uporabe digitalnega katastrskega načrta
3367. Pravilnik o prenehanju uporabe pravilnika o sofinanciranju avtorskih honorarjev na področju glasbene, glasbeno-scenske, plesne, baletne, gledališke, filmske, audio, video in multimedijske ustvarjalnosti in na področju književnosti, znanosti in likovne umetnosti
3368. Register o spremembah in dopolnitvah registra biocidnih pripravkov
3395. Pravilnik o ukrepih zasebnega varnostnika
3396. Spremembe in dopolnitve Sodnega reda

USTAVNO SODIŠČE

3369. Odločba o ugotovitvi neskladnosti drugega odstavka 42. člena Zakona o davku na dodano vrednost in o ugotovitvi neskladnosti 102. člena Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost z učinkom odprave ter o zavrženju pobude za oceno ustavnosti drugega odstavka 27. člena Zakona o davku na dodano vrednost

BANKA SLOVENIJE

3370. Navodilo za izdelavo poročila o depozitnem trgu

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3371. Pravilnik o načinu prijavljanja in odjavljanja televizijskih in radijskih sprejemnikov ter o načinu plačevanja prispevka za programe Radiotelevizije Slovenija
3372. Splošni akt o uporabi sistema RDS
3373. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, junij 2004

OBČINE

Celje

3374. Sklep o javni razgrnitvi predloga Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Dolgo polje III-del sever

Črnomelj

3375. Program priprave za občinski lokacijski načrt Dragatuš 1. faza

Grosuplje

3376. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Grosuplje za leto 2003
3377. Program priprave za spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za območje Eurotrans v Grosupljem (SDZN)
3378. Program priprave lokacijskega načrta za zadrževalnik Bičje - Grosuplje

Ivančna Gorica

3379. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ivančna Gorica

Koper

3380. Odlok o spremembi Odloka o začasnem zavarovanju reke Dragonje s pritoki
3381. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper
3382. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o postopku vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Mestne občine Koper, katerih upravičenec je lokalna skupnost

Ljubljana

3383. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Ljubljana za leto 2004

Ljubno

3384. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Mozirje za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega leta 1989 in srednjeročnega družbenega plana Občine Mozirje za obdobje od leta 1986 do leta 1990, usklajenega leta 1989, za območje Občine Ljubno - dopolnitev v letu 2003

Logatec

3385. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Logatec za obdobje od leta 1986 do leta 2000 dopolnjenega 2000, in srednjeročnega družbenega plana Občine Logatec za obdobje od leta 1986 do leta 1990 dopolnjenega 2000, za območje Občine Logatec

Pivka

3386. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Pivka za obdobje 1986-2000, dopolnitev v letu 2001
3387. Odlok o komunalnem prispevku v Občini Pivka
3388. Odlok o razglasitvi razvalin cerkve Sv. Trojice za kulturni spomenik lokalnega pomena

Sežana

3389. Odlok o urbanistični zasnovi mesta Sežana
3390. Obvezna razlaga odloka o javni kanalizaciji v Občini Sežana

Slovenske Konjice

3391. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenske Konjice za obdobje 1986-2000 (dopolnjen 1993, 1994, 1998) in družbenega plana razvoja Občine Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje 1986-1990 za območje Občine Slovenske Konjice - dopolnitev v letu 2001
3392. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za izjemne posege na podlagi sprememb in dopolnitev planskih aktov Občine Slovenske Konjice v letu 2001
3393. Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki Občine Slovenske Konjice

Škocjan

3394. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnih planov občin Novo mesto in Sevnica za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenih planov občin Novo mesto in Sevnica za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Škocjan
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti