Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2004 z dne 13. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2004 z dne 13. 7. 2004

Kazalo

3377. Program priprave za spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za območje Eurotrans v Grosupljem (SDZN), stran 9074.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr.) in 34. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 42/99 in 36/02) je župan Občine Grosuplje dne 29. 6. 2004 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
za spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za območje Eurotrans v Grosupljem (SDZN)
1. člen
Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo SDZN.
Osnovni zazidalni načrt (v nadaljevanju: ZN), ki je bil sprejet leta 1994 (Uradni list RS, št. 78/94 in 85/02 – popravek) obravnava območje v velikosti 2,1 ha ob regionalni cesti R 331 Šmarje Sap – Grosuplje, na vhodu v mesto Grosuplje. V območju ZN so predvidene dejavnosti bencinskega servisa, transportno blagovnega centra in drobnega gospodarstva. V naravi je v območju ZN zgrajen bencinski servis in poslovni objekt, ki je naknadno dozidan ter parkirišča za tovornjake. Lokacije in dimenzije zgrajenih objektov odstopajo od določil osnovnega ZN, prav tako so odstopanja tudi v prometni ureditve parcele, ker glede na obstoječe stanje v prostoru ni možno izvesti vzhodnega priključka na regionalno cesto. Zaradi opravljanja dejavnosti avtoprevozništva in pridobitve potrebnih dovoljenj za opravljanje te dejavnosti, kakor tudi zaradi širitve parkirišča za tovornjake je potrebno izvesti spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta (v nadaljevanju: SDZN) ter s tem delno legalizirati obstoječe stanje in predvideti nove ureditve.
Pravna podlaga za pripravo SDZN Eurotrans je:
– srednjeročni družbeni plan Občine Grosuplje za obdobje 1986–1990, spremenjen in dopolnjen 1987, 1990, 1992 (Uradni list SRS, št. 36/86, 9/87, 18/88 in Uradni list RS, št. 29/90, 34/92, 38/92, 3/93),
– spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Grosuplje za obdobje 1996–2000, spremembe 1999 (Uradni list RS, št. 3/97, 57/98, 70/98, 21/01, 100/02, 111/03, 124/03),
– Odlok o zazidalnem načrtu za območje Eurotrans v Grosuplju (Uradni list RS, št. 78/94 in 85/02),
– Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr.).
2. člen
Predmet in programska izhodišča za pripravo SDZN
Predmet obravnave v SDZN je določitev urbanistično-arhitekturnih pogojev, pogojev za zunanjo ureditev ter vseh ostalih pogojev, ki jih bo moral investitor upoštevati pri legalizaciji že zgrajenih objektov, širitvi parkirišča za tovornjake, gradnji dozidav k obstoječim objektom, spremembi zunanje ureditve ter prilagoditvi obstoječe infrastrukture novem stanju.
Izhodišče za pripravo SDZN je osnovni ZN in program investitorja.
3. člen
Območje SDZN
Območje urejanja po osnovnem ZN se zaradi predmetnih sprememb in dopolnitev ne spreminja. Predlagane legalizacije, dozidave, širitve parkirišč in ostale ureditve so znotraj meja obstoječega ZN.
4. člen
Nosilci urejanja prostora
Pri pripravi SDZN morajo s svojimi smernicami za načrtovanje in mnenji k dopolnjenemu predlogu SDZN sodelovati naslednji nosilci urejanja prostora ter udeleženci:
1. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Ljubljana, Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana,
2. Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat, Območna pisarna Grosuplje, Cesta na Krko 7, Grosuplje,
3. Javno komunalno podjetje Grosuplje, vodovod, Cesta na Krko 7, Grosuplje,
4. Javno komunalno podjetje Grosuplje, kanalizacija, Cesta na Krko 7, Grosuplje,
5. Javno komunalno podjetje Grosuplje, energetika – ogrevanje, Cesta na Krko 7, Grosuplje,
6. DRSC, Tržaška cesta 19, Ljubljana,
7. MOPE, Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, Ljubljana – sektor za vode,
8. MOPE, Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, Ljubljana – sektor za okolje,
9. Elektro Ljubljana, DE Ljubljana okolica, Slovenska cesta 58,Ljubljana,
10. Telekom Slovenije, RE TK omrežja Zahod, Cigaletova 15, Ljubljana,
11. Javna agencija za železniški promet RS, Kopitarjeva ulica 5, 2000 Maribor,
12. Zavod za varstvo narave, Območna enota Ljubljana, Kersnikova 3, Ljubljana.
Kolikor se v postopku priprave SDZN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice ter mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-ta pridobe v postopku.
Pred pričetkom priprave SDZN morajo nosilci urejanja prostora iz te točke na zahtevo pripravljavca le-tega podati v zvezi s predvidenimi prostorskimi ureditvami smernice za načrtovanje, ki jih izdelovalec upošteva pri pripravi predloga SDZN za javno razgrnitev, k dopolnjenemu predlogu dokumenta pa morajo na zahtevo pripravljavca dokumenta podati mnenje o upoštevanju predhodno podanih smernic. Nosilci urejanja prostora morajo v skladu s tretjim odstavkom 34. člena ZureP-1 podati smernice in mnenja v 15 dneh od podane zahteve. Kolikor se smernic in mnenj v zakonsko določenem roku ne pridobi, se šteje, kot da so smernice podane.
5. člen
Strokovne podlage za načrtovane prostorske ureditve in način pridobitve strokovnih rešitev ter geodetskih podlag
Pri pripravi SDZN je potrebno upoštevati veljavne prostorske akte občine, podatke o prostoru ter že izdelane strokovne podlage, in sicer:
– prostorske sestavine dolgoročnega in družbenega plana Občine Grosuplje,
– podatke o obstoječih infrastrukturnih vodih in napravah,
– podatke o naravnih lastnostih prostora,
– podatke o rekonstrukciji regionalne ceste,
– drugi elementi obdelave (veljavne urbanistične rešitve sosednjih območij, prometne rešitve),
– podatke o programu investitorja.
Za načrtovanje predvidene prostorske ureditve je potrebno izdelati tehnološke rešitve in idejno zasnovo dozidave poslovnega objekta.
Posebne strokovne podlage za SDZN se pripravijo v obsegu in vsebini kot jih predpisuje Navodilo o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85).
Geodetske podlage za obravnavano območje pred pričetkom priprave SDZN zagotovi naročnik tega dokumenta.
Strokovne rešitve se pridobijo s pripravo variantnih rešitev v dogovoru z naročnikom.
6. člen
Terminski plan in postopek izdelave ter sprejemanja sprememb in dopolnitev ZN
+--------------------+------------------------------------+
|Gradivo za     |10 delovnih dni po sprejetju in   |
|pridobitev smernic |objavi programa priprave, dostavi  |
|          |geodetskega posnetka in pridobitvi |
|          |idejnih rešitev           |
+--------------------+------------------------------------+
|Predlog SDZN za   |15 delovnih dni po pridobitvi in  |
|javno razgrnitev  |uskladitvi smernic nosilcev     |
|          |urejanja prostora          |
+--------------------+------------------------------------+
|Stališča do pripomb |3 delovne dni po prejemu pripomb iz |
|iz javne razgrnitve |JR                 |
+--------------------+------------------------------------+
|Dopolnjeni predlog |3 delovne dni po sprejetju stališč |
|SDZN        |do pripomb             |
+--------------------+------------------------------------+
|Predlog SDZN za   |10 delovnih dni po pridobitvi mnenj |
|sprejem       |k dopolnjenemu           |
|          |predlogu SDZN            |
+--------------------+------------------------------------+
|Kompletacija    |5 delovnih dni po sprejetju SDZN na |
|dokumenta      |Občinskem svetu in objavi odloka v |
|          |Uradnem listu RS          |
+--------------------+------------------------------------+
– Predlog SDZN za javno razgrnitev se izdela na podlagi strokovnih podlag, tehnoloških rešitev in idejne zasnove objekta ter smernic nosilcev urejanja prostora.
– Predlog SDZN obravnava občinski svet na predlog župana. Sklep o 15-dnevni javni razgrnitvi predloga dokumenta se objavi v Uradnem listu RS.
– Javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine Grosuplje in v pristojni KS. V času javne razgrnitve mora biti izvedena tudi javna obravnava.
– Občani, organi in organizacije ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve predloga sprememb in dopolnitev ZN.
– Po končani javni razgrnitvi pripravljavec zavzame stališča do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve in poskrbi za pripravo dopolnjenega predloga dokumenta.
– K dopolnjenemu predlogu SDZN pridobi pripravljavec mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora ob upoštevanju predhodnih smernic.
– Po pridobitvi mnenj izdelovalec pripravi predlog SDZN za sprejem.
– Župan posreduje predlog SDZN občinskemu svetu, skupaj s sprejetimi stališči v obravnavo in mu predlaga sprejem le-tega z odlokom.
– Odlok se objavi v Uradnem listu RS.
7. člen
Organizacija priprave in obveznosti v zvezi s financiranjem SDZN
Pripravljavec SDZN je Občina Grosuplje v sodelovanju z izdelovalcem dokumenta.
Izdelovalec SDZN je na predlog naročnika TOPOS d.o.o., Dol. Toplice.
Naročnik dokumenta in investitor je: Avtotransporti Kastelec, Adamičeva 57, 1290 Grosuplje.
Sredstva za izdelavo SDZN zagotovi naročnik.
8. člen
Začetek veljavnosti
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 352-58/94
Grosuplje, dne 29. junija 2004.
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti