Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2004 z dne 13. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2004 z dne 13. 7. 2004

Kazalo

3396. Spremembe in dopolnitve Sodnega reda, stran 9209.

Na podlagi 81. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94, 45/95, 26/99 – ZPP, 38/99, 28/00, 26/001 – PZ, 56/02 – ZJU, 67/02 in 110/02 – ZDT-B) in po predhodno pridobljenem mnenju občne seje Vrhovnega sodišča Republike Slovenije z dne 30. 6. 2004, izdaja ministrica za pravosodje
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
S O D N E G A R E D A
1. člen
V sodnem redu (Uradni list RS, št. 17/95, 35/98, 91/98, 22/00, 31/00 – ZP-L, 113/00, 62/01, 88/01, 102/01, 22/02 in 15/03) se v prvem odstavku 40. člena pika nadomesti z vejico in doda novo besedilo »če s sodnim redom ni določeno drugače.«.
2. člen
V četrtem odstavku 50. člena se doda nova druga alinea, ki se glasi:
»– zadeve o prekrških: v roku 1 leta od prejema zadeve do odprave odločbe prve stopnje;«.
Sedanja druga, tretja, četrta, peta, šesta, sedma, osma, deveta in deseta alinea postanejo tretja, četrta, peta, šesta, sedma, osma, deveta, deseta in enajsta alinea.
3. člen
Za 146. členom se doda novo 1.a poglavje in novi 146.a, 146.b, 146.c in 146.d členi, ki se glasijo:
»1.a Dežurna služba za postopek o prekrških
146.a člen
Za vodenje postopka o prekrških se v primerih iz 108. do 110. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03) organizira dežurna služba za okrajna sodišča, ki imajo sedeže na območju istega okrožnega sodišča, na podlagi dogovora vseh predsednikov okrajnih sodišč z območja istega okrožnega sodišča.
Dežurna služba se organizira tako, da postopek vodijo sodniki, ki so razporejeni na področje prekrškov, iz vseh okrajnih sodišč, ki imajo sedež na območju istega okrožnega sodišča.
Od ponedeljka do petka se dežurstvo za vodenje postopka o prekrških v primerih iz prvega odstavka tega člena organizira tako, da se v času uradnih ur sodišča postopek vodi na sedežu sodišča, kjer se opravlja dežurstvo v skladu s prvim odstavkom tega člena. Izven tega časa je dežurni sodnik dosegljiv na domu do 20. ure. Ob sobotah, nedeljah, praznikih in drugih dela prostih dnevih se dežurstvo opravlja na domu, po potrebi pa na sedežu sodišča, kjer se opravlja dežurstvo v skladu s prvim odstavkom tega člena.
Podrobnejša organizacija dežurstva se določi v dogovoru predsednikov okrajnih sodišč z območja istega okrožnega sodišča ali z navodilom predsednika okrajnega sodišča.
Zaslišanja se praviloma opravljajo na sedežu sodišča, če dežurni sodnik ne odredi drugače.
O opravljenih procesnih dejanjih in obvestilih iz prvega odstavka tega člena se vodi evidenca o dežurstvu v zadevah prekrškov (obr. SR št. 23a).
146.b člen
Seznam sodelujočih sodnikov, ki vodijo postopek o prekrških v primerih iz prvega odstavka prejšnjega člena, in drugega sodnega osebja ter razpored dežurstev izda predsednik okrajnega sodišča, ki ima sedež na sedežu okrožnega sodišča oziroma vodja oddelka za prekrške tega sodišča, in sicer za 3 mesece vnaprej, vendar najmanj 30 dni pred začetkom dežurstva.
V razporedu dežurstva je potrebno pri vsakem od sodelujočih sodnikov navesti naslov prebivališča, telefonski številki na delovnem mestu in na domu ter številko prenosnega telefona ali pozivnika, ki ga ima sodnik stalno pri sebi.
Razpored dežurstev se vroči vsakemu od sodelujočih v dežurstvu in policijski upravi.
146.c člen
Za dežurno službo za postopek o prekrških se praviloma istočasno določita dva sodnika in potrebno sodno osebje.
146.d člen
Sodnikom in sodnemu osebju, ki opravlja dežurno službo v postopku o prekrških, pripadajo za pripravljenost in delo med opravljanjem dežurne službe posebne pravice po veljavnih predpisih.«.
4. člen
Za 248. členom se doda nov 248.a člen, ki se glasi:
»248.a člen
Določbe 244. do 248. člena sodnega reda se v postopku o prekrških glede na posebnosti tega postopka in število zadev pri posameznem sodniku uporabljajo smiselno. Opravila pri poslovanju s spisi lahko poleg vpisničarja opravlja tudi drugo sodno osebje.«.
5. člen
V 276. členu se doda nova 2. točka, ki se glasi:
»2. zadeve o prekrških
– Vpisnik za zadeve o prekrških PR
– Vpisnik za prenehanje veljavnosti vozniških dovoljenj na podlagi doseženega ali preseženega z zakonom določenega števila kazenskih točk EPVD.«.
Sedanja 2. točka postane 3. točka.
6. člen
V 279. členu se doda nova 2. točka, ki se glasi:
»2. zadeve o prekrških
– Vpisnik za zadeve o prekrških na drugi stopnji PRp
– Vpisnik za prenehanje veljavnosti vozniških dovoljenj na podlagi doseženega ali preseženega z zakonom določenega števila kazenskih točk EPVDp na drugi stopnji.«.
Sedanja 2. točka postane 3. točka.
7. člen
Za 295. členom se dodata nova 295.a in 295.b člena, ki se glasita:
»Vpisnik PR
295.a člen
V vpisnik PR vpisujejo sodišča zadeve o prekrških, v katerih sodijo na prvi stopnji.
V vpisnik PR vpisujejo sodišča za vsako zadevo naslednje podatke:
– zaporedna številka,
– datum prejema obdolžilnega predloga oziroma zahteve za sodno varstvo,
– sodnik posameznik,
– predlagatelj postopka o prekršku (naziv in naslov predlagatelja),
– številka in datum obdolžilnega predloga,
– vlagatelj zahteve za sodno varstvo (ime in priimek oziroma firma in naslov oziroma sedež),
– obdolženec (osebno ime, EMŠO, datum rojstva za tujce, ki nimajo EMŠO, naslov stalnega in začasnega prebivališča, zaposlitev, firma in sedež pravne osebe ter matična številka),
– člen in predpis, ki določa prekršek,
– datum storitve prekrška,
– dodatne označitve:
- o obdolžencu:
· fizična oseba, pravna oseba, odgovorna oseba, samostojni podjetnik posameznik,
· tujec,
· mladoletnik,
- o postopku:
· ali gre za postopek na podlagi obdolžilnega predloga ali zahteve za sodno varstvo, obravnavanje zadev po 108. do 110. členu in ali je bil obdolženec pridržan),
- podatki o vozniškem dovoljenju (številka vozniškega dovoljenja, upravna enota, ki ga je izdala, datum izdaje, kategorija motornih vozil, za katere je bilo vozniško dovoljenje izdano),
– nahajanje spisa (narok, obravnava, zaprosilo),
– odstop,
– sklep, izdan v postopku,
– vrsta odločitve (datum izdaje):
- sodba, s katero se zahteva za sodno varstvo ali obdolžilni predlog zavrne,
- sodba, s katero se postopek ustavi (razlog ustavitve),
- sodba, s katero se odločba o prekršku odpravi,
- sodba, s katero se obdolženec spozna za odgovornega (globa ali opomin, stranske sankcije, stroški postopka, odvzem premoženjske koristi, odločitev o premoženjsko pravnem zahtevku),
- druge odločitve
– združitev in izločitev postopka,
– pritožbeni postopek (pritožnik, datum vložitve pritožbe, odločitev sodišča prve stopnje, datum izdaje odločbe višjega sodišča, odločitev višjega sodišča, datum prejema odločitve višjega sodišča),
– datum pravnomočnosti,
– izredno pravno sredstvo (datum vložitve, naziv, odločitev),
– izvršitev odločitve:
- prostovoljna izvršitev,
- prisilna izvršitev:
· uklonilni zapor (določitev, izvršitev, odložitev izvršitve zaradi oprave določene naloge v splošno korist ali v korist samoupravne lokalne skupnosti),
· prisilna izterjava,
· stranske sankcije in odvzem premoženjske koristi,
- izvršitev vzgojnih ukrepov,
- komu in kdaj je bila poslana ter datum izvršitve,
- datum sklepa o zastaranju izvršitve,
– spis vložen v arhiv,
– pripombe.
Vpisnik EPVD
295.b člen
V vpisnik EPVD vpisujejo sodišča prenehanja veljavnosti vozniških dovoljenj na podlagi doseženega ali preseženega z zakonom določenega števila kazenskih točk.
V vpisnik EPVD vpisujejo sodišča za vsako zadevo naslednje podatke:
– zaporedna številka,
– podatki o istovetnosti voznika (osebno ime, EMŠO, naslov stalnega in začasnega prebivališča, zaposlitev),
– podatki v vozniškem dovoljenju (številka, upravna enota, ki ga je izdala, datum izdaje po opravljenem vozniškem izpitu, kategorija motornih vozil, za katere je bilo izdano, datum pridobitve posamezne kategorije),
– številka zadeve, s katero je voznik dosegel ali presegel določeno število kazenskih točk,
– datum izdaje odločitve o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja,
– pritožnik,
– datum (vložitve pritožbe; zavrženje pritožbe na prvi stopnji, odposlanja zadeve na drugo stopnjo),
– opr. št. odločitve na drugi stopnji,
– vrsta rešitve na drugi stopnji,
– datum pravnomočnosti odločitve,
– vrsta in datum vložitve izrednega pravnega sredstva,
– podatki o izvršitvi,
– datum arhiviranja,
– pripombe.«.
8. člen
Prvi odstavek 306. člena se spremeni tako, da se glasi:
»V vpisnik Pom vpisujejo sodišča vse zadeve pravne pomoči drugih sodišč in organov ne glede na to, ali se nanašajo na kazenske ali civilne zadeve, zadeve o prekrških ali delovne spore. Če se zadeve kazenske pravne pomoči, civilne pravne pomoči ali zadeve prekrškov rešujejo na različnih oddelkih, se lahko vodi vpisnik Pom po določilih prvega odstavka 264. člena sodnega reda.«.
9. člen
Za 314. členom se dodata nova 314.a in 314. b člena, ki se glasita:
»Vpisnik PRp
314.a člen
V vpisnik PRp vpisujejo višja sodišča zadeve o prekrških, ki jih rešujejo kot sodišča druge stopnje.
V vpisnik PRp vpisujejo sodišča za vsako zadevo naslednje podatke:
– zaporedna številka,
– datum prejema,
– naziv sodišča prve stopnje in ime sodnika, označba spisa, datum odločitve prve stopnje, vrsta postopka (na podlagi obdolžilnega predloga ali zahteve za sodno varstvo),
– obdolženec (osebno ime, EMŠO, datum rojstva za tujce, ki nimajo EMŠO, naslov stalnega in začasnega prebivališča, zaposlitev, firma in sedež pravne osebe ter matična številka),
– označba prekrška in pravnega predpisa,
– pritožnik,
– senat – poročevalec,
– nahajanje spisa,
– datum odločanja,
– odločitev sodišča druge stopnje:
- zavrženje pritožbe,
- potrditev odločitve prve stopnje,
- sprememba odločitve prve stopnje (zaradi kršitve materialnih določb zakona o prekrških ali predpisa, ki določa prekršek, zaradi odločitve o sankcijah, iz drugih razlogov),
- razveljavitev odločitve prve stopnje (zaradi bistvene kršitve določb postopka o prekršku, zaradi zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja),
– datum odprave in trajanja postopka,
– izredno pravno sredstvo (datum vložitve, naziv, odločitev),
– pripombe.
Vpisnik EPVDp
314.b člen
V vpisnik EPVDp vpisujejo višja sodišča prenehanja veljavnosti vozniških dovoljenj na podlagi doseženega ali preseženega z zakonom določenega števila kazenskih točk.
V vpisnik EPVDp vpisujejo sodišča za vsako zadevo naslednje podatke:
– zaporedna številka,
– datum prejema,
– podatki o istovetnosti voznika (osebno ime, EMŠO, naslov stalnega in začasnega prebivališča, zaposlitev),
– pritožnik,
– datum izdaje odločitve o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja na prvi stopnji,
– datum in vrsta odločitve na drugi stopnji,
– datum pravnomočnosti odločitve,
– vrsta in datum vložitve izrednega pravnega sredstva,
– podatki o izvršitvi,
– datum arhiviranja,
– pripombe.«.
10. člen
V 330. členu se na koncu druge alinee črta pika, dodata se novi tretja in četrta alinea, ki se glasita:
»– Seznam odvzetih predmetov
– Evidenca zapadle, neplačane globe, povprečnine, stroškov postopka, odvzete premoženjske koristi in kazni za kršitev postopka ter uklonilnih zaporov.«.
11. člen
Za 339. členom se dodata nova 339.a in 339.b člena, ki se glasita:
»Seznam odvzetih predmetov
339.a člen
V seznam odvzetih predmetov se vpisujejo predmeti, ki jih je zaseglo sodišče v postopku o prekrških ali so bili izročeni sodišču kot zaseženi predmeti in se hranijo na sodišču v blagajni oziroma na drugem določenem mestu.
Zaporedna številka seznama zaseženih predmetov se označi z rdečilom v zapisniku o prevzemu, na omotu, v katerem je zaseženi predmet hranjen, na ovitku spisa in v stolpcu za pripombe pri zaporedni številki ustreznega vpisnika. Ta zaporedna številka se, ko zaseženi predmet ni več v hrambi pri sodišču, odčrta.
Če je treba vrniti zasežene predmete državljanu Republike Slovenije v Republiki Sloveniji ali v tujini, se ga obvesti, da te predmete v določenem roku prevzame. Če po obvestilu predmetov v določenem roku ne prevzame, odredi sodnik prodajo ali uničenje zaseženih predmetov.
Glede ostalih vprašanj v zvezi z odvzetimi predmeti v postopku o prekrških se smiselno uporabljajo določbe sedmega do dvanajstega odstavka 339. člena sodnega reda.
339.b člen
V seznam odvzetih predmetov se vpisujejo naslednji podatki:
– zaporedna številka,
– datum prejema,
– osebno ime obdolženca in naslov prebivališča,
– označba spisa,
– kratek in natančen opis predmeta,
– v hrambi (navedba prostora oziroma osebe, pri kateri se predmeti hranijo),
– odvzeti predmeti izročeni:
– datum odredbe in opr. št.,
- izročeni oziroma poslani po pošti (datum, osebno ime in prebivališče prevzemnika oziroma sedež in naziv organa in prevzemnikov podpis),
- uničeni pred komisijo (datum in podpis enega člana komisije),
– pripombe.«.
12. člen
Za 344. členom se doda nov 344.a člen, ki se glasi:
»Evidenca zapadle, neplačane globe, povprečnine, stroškov postopka, odzete premoženjske koristi in kazni za kršitev postopka ter uklonilnih zaporov
344a. člen
V evidenco zapadle, neplačane globe, povprečnine, stroškov postopka, odvzete premoženjske koristi in kazni za kršitev postopka ter uklonilnih zaporov se vpisujejo zadeve v zvezi z izvrševanjem zapadle, neplačane globe, povprečnine, stroškov postopka, odvzete premoženjske koristi, kazni za kršitev postopka in uklonilnega zapora.
V evidenco zapadle, neplačane globe, povprečnine, stroškov postopka, odvzete premoženjske koristi in kazni za kršitev postopka ter uklonilnih zaporov se vpisujejo naslednji podatki:
– zaporedna številka,
– datum vpisa v evidenco,
– označba spisa,
– osebno ime kaznovanega,
– znesek
- globa,
- povprečnina,
- stroški postopka,
- odvzeta premoženjska korist
– uklonilni zapor,
- izvršitev uklonilnega zapora
– zaznamki v zvezi s prisilno izterjavo.«.
Prehodne in končne določbe
13. člen
Za zadeve o prekrških, v katerih so bili prekrški storjeni pred začetkom uporabe Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03), vodijo sodišča naslednje vpisnike:
– Vpisnik PRs za zadeve na prvi stropnji,
– Vpisnik PRps za zadeve na drugi stopnji,
– Vpisnik PRv za zadeve na prvi stropnji,
– Vpisnik PRpv za zadeve na drugi stopnji,
– Vpisnik IKZs za evidenco o izvrševanju kazni zapora.
Za zadeve o prekrških, v katerih so bili prekrški storjeni pred začetkom uporabe Zakona o prekrških, vodijo okrajna sodišča naslednje pomožne knjige:
– Osebni imenik k vpisnikom,
– Seznam odvzetih predmetov,
– Evidenco zapadle, neplačane denarne kazni, povprečnine, stroškov postopka, odvzete premoženjske koristi in kazni za kršitev postopka.
14. člen
Okrajna sodišča prevzamejo od sodnikov za prekrške v skladu z 216. členom Zakona o prekrških Vpisnik P in ga vodijo kot Vpisnik PRs za:
– zadeve o prekrških, v katerih postopek do 1. januarja 2005 ni pravnomočno končan,
– zadeve, ki bodo v skladu z določbo 214. člena Zakona o prekrških prešle v pristojno reševanje okrajnih sodišč, ki imajo sedež na sedežu okrožnega sodišča,
– zadeve, ki bodo razveljavljene z odločbo organa druge stopnje in vrnjene v novo odločitev.
Zadeve iz druge alinee prejšnjega odstavka se označijo tudi z navedbo šifre organa, ki je zadevo odstopil.
Na način iz prejšnjega odstavka se označijo zadeve o prekrških, prevzete od organov za prekrške, ki nadaljujejo delo na območju istega okrajnega sodišča, ki vodi vpisnik iz prvega odstavka tega člena.
15. člen
Višje sodišče prevzame od Senata za prekrške Republike Slovenije v skladu z 216. členom Zakona o prekrških Vpisnik Pp in ga vodi kot Vpisnik PRps za zadeve o prekrških, v katerih postopek do 1. januarja 2005 ni pravnomočno končan. Te zadeve sodišča vodijo v Vpisniku PRps.
16. člen
Vpisnik PRv na prvi stropnji vodijo okrajna sodišča za zadeve o prekrških, ki:
– bodo prispele na okrajno sodišče po 1. januarju 2005, prekršek pa je bil storjen v času uporabe Zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 36/83 – popr., 42/85, 2/86 – popr., 47787 in 5/90 ter Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 35/97, 73/97 – odločba US, 87/97, 73/98, 31/00 in 24/01),
– so prispele na organ za prekrške do 1. januarja 2005, postopek o prekršku pa ni bil uveden, pa spada zadeva v sodno pristojnost,
– zahteve za sodno varstvo v zadevah, kjer so prekrškovni organi izdali odločbo o prekršku po odstopu v izključno pristojnost po Zakonu o prekrških.
V vpisnik PRv vpisujejo sodišča za vsako zadevo naslednje podatke:
– zaporedna številka,
– datum prejema predloga oziroma zahteve za sodno varstvo,
– sodnik posameznik,
– predlagatelj postopka o prekršku (naziv in naslov predlagatelja),
– številka in datum predloga,
– vlagatelj zahteve za sodno varstvo (ime in priimek oziroma firma in naslov oziroma sedež),
– obdolženec (osebno ime, EMŠO, datum rojstva za tujce, ki nimajo EMŠO, naslov stalnega in začasnega prebivališča, zaposlitev, firma in sedež pravne osebe ter matična številka),
– člen in predpis, ki določa prekršek,
– datum storitve prekrška,
– dodatne označitve:
- o obdolžencu:
· fizična oseba, pravna oseba, odgovorna oseba, samostojni podjetnik posameznik,
· tujec,
· mladoletnik
- o postopku:
· ali gre za postopek na podlagi predloga ali zahteve za sodno varstvo, obravnavanje zadev po 108. do 110. členu in ali je bil obdolženec pridržan),
· podatki o vozniškem dovoljenju (številka vozniškega dovoljenja, upravna enota, ki ga je izdala, datum izdaje, kategorija motornih vozil, za katere je bilo vozniško dovoljenje izdano),
– nahajanje spisa (narok, obravnava, zaprosilo),
– odstop,
– sklep (potrebno razdelati člen Zakona o prekrških, npr. 9., 64. 106/1, 107/3, 113/8, 124, 137, 145),
– sodba o prekršku (datum izdaje):
- s katero se zahteva za sodno varstvo (65/1) ali obdolžilni predlog zavrne (106/3),
- s katero se postopek ustavi 136/1 (razlog ustavitve – točka 1-9 in 136/2),
- s katero odločbo o prekršku odpravi 65/2,
- s katero se obdolženec spozna za odgovornega,
- s katero se obdolženec spozna za odgovornega (glavna kazen, stranska kazen, stroški postopka, odvzem premoženjske koristi, odločitev o premoženjsko pravnem zahtevku),
– pridružene zadeve,
– pritožbeni postopek (pritožnik, datum vložitve pritožbe, datum izdaje odločitve višjega sodišča, odločitev višjega sodišča, datum prejema odločbe višjega sodišča),
– datum pravnomočnosti,
– izredno pravno sredstvo (datum vložitve, naziv, datum odločitve, rešitev),
– izvršitev odločitve,
- komu in kdaj je bila poslana,
- datum izvršitve,
- datum sklepa o zastaranju,
– spis vložen v arhiv,
– pripombe.
17. člen
Vpisnik PRpv za zadeve na drugi stopnji vodijo višja sodišča za zadeve o prekrških, ki bodo prispele na višje sodišče po 1. januarju 2005, prekršek pa je bil storjen v času veljavnosti Zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 36/83 – popr., 42/85, 2/86 -popr., 47/87 in 5/90 ter Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 35/97, 73/97 – odločba US, 87/97, 73/98, 31/00 in 24/01).
V vpisnik PRvp vpisujejo sodišča za vsako zadevo naslednje podatke:
– zaporedna številka,
– datum prejema,
– naziv sodišča prve stopnje in ime sodnika, označba spisa, datum odločitve prve stopnje,
– obdolženec (osebno ime, EMŠO, datum rojstva za tujce, ki nimajo EMŠO, naslov stalnega in začasnega prebivališča, zaposlitev, firma in sedež pravne osebe ter matična številka),
– označba prekrška in pravnega predpisa,
– pritožnik,
– senat – poročevalec,
– nahajanje spisa,
– datum odločitve sodišča druge stopnje,
– odločitev sodišča druge stopnje:
- zavrženje pritožbe,
- potrditev odločitve prve stopnje,
- sprememba odločitve prve stopnje (zaradi kršitve materialnih določb zakona o prekrških ali predpisa, ki določa prekršek, zaradi odločitve o sankcijah, iz drugih razlogov),
- razveljavitev odločitve prve stopnje (zaradi bistvene kršitve določb postopka o prekršku, zaradi zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja),
– datum odprave in trajanja postopka,
– izredno pravno sredstvo (datum vložitve, naziv, odločitev),
– pripombe.
18. člen
Vpisnik IKZ, ki ga vodijo sodniki za prekrške na podlagi Pravilnika o notranjem poslovanju organov za postopek o prekršku (Uradni list SRS, št. 18/86, 22/86 – popr. in 16/88 ter Uradni list RS, št. 48/90, 35/98, 17/00, 7/01 in 105/01; v nadaljnjem besedilu: pravilnik), se po prevzemu na okrajna sodišča v skladu z 216. členom Zakona o prekrških preimenuje v Vpisnik IKZs. V Vpisnik IKZs se vpisujejo podatki, ki so se na podlagi pravilnika vpisovali v Vpisnik IKZ.
V pomožne knjige iz drugega odstavka 15. člena teh sprememb in dopolnitev sodnega reda, ki jih okrajna sodišča v skladu z 216. členom Zakona o prekrških prevzamejo od sodnikov za prekrške, se vpisujejo podatki, ki so se na podlagi pravilnika vpisovali v te pomožne knjige.
19. člen
Pri sodiščih, na katerih bodo s 1. januarjem 2005 nadaljevali z delom v postopku o prekrških najmanj trije sodniki za prekrške kot okrajni oziroma višji sodniki, se lahko organizirajo oddelki za prekrške.
Na sodišču, kjer se ustanovijo oddelki za prekrške, se za potrebe oddelka lahko ustanovijo sodne pisarne ali manjše organizacijske enote, npr. pisarna vpisnika za prekrške, pisarna strojepiscev.
20. člen
Vpisniki in pomožne knjige, ki jih organi z imenom sodnik za prekrške in Senat Republike Slovenije za prekrške vodijo v skladu s Pravilnikom o notranjem poslovanju organov za postopek o prekrških s podporo računalnika, se uskladijo z določbami teh sprememb in dopolnitev sodnega reda najkasneje do 1. novembra 2004.
Uskladitev računalniške podpore iz prejšnjega odstavka izvede Center za informatiko pri Vrhovnem sodišču Republike Slovenije na predlog Senata za prekrške Republike Slovenije, h kateremu da predhodno soglasje Ministrstvo za pravosodje.
21. člen
Obrazec iz 3. člena teh sprememb in dopolnitev sodnega reda je njihov sestavni del in je objavljen skupaj z njimi.
22. člen
Te spremembe in dopolnitve sodnega reda začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začnejo 1. januarja 2005, razen 20. člena, ki se začne uporabljati z dnem uveljavitve teh sprememb in dopolnitev sodnega reda.
Št. 711-34/2004
Ljubljana, dne 5. julija 2004.
EVA 2004-2011-0041
Ministrica
za pravosodje
Zdenka Cerar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti