Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2004 z dne 13. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2004 z dne 13. 7. 2004

Kazalo

3372. Splošni akt o uporabi sistema RDS, stran 9070.

Na podlagi četrtega odstavka 117. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 43/04) izdaja direktor Agencije za telekomunikacije, radiodifuzijo in pošto Republike Slovenije
S P L O Š N I A K T
o uporabi sistema RDS
1. člen
(vsebina akta)
Ta splošni akt podrobneje določa način uporabe sistema RDS za analogne zvokovne radiodifuzne radijske postaje v frekvenčnem področju od 87,5 MHz do 108,0 MHz.
2. člen
(pojmi)
Poleg pomena, določenega z Zakonom o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 43/04), imajo v tem aktu uporabljeni pojmi naslednji pomen:
1. Sistem RDS (Radio Data System – radijski podatkovni sistem) je sistem za prenos podatkov za analogne zvokovne radiodifuzne postaje v frekvenčnem področju od 87,5 MHz do 108,0 MHz.
2. CENELEC je evropski komite za elektrotehniško standardizacijo.
3. Standard CENELEC EN50067 je CENELEC standard, ki predpisuje način uporabe sistema RDS za zvokovne radiodifuzne radijske postaje v frekvenčnem področju od 87,5 MHz do 108,0 MHz.
4. Podatkovna skupina je skupina podatkov, ki se prenaša prek sistema RDS.
5. PI (Program Identification – identifikacija programa) je podatkovna skupina, ki vsebuje 16 bitno kodo namenjeno identifikaciji programa.
6. PS (Program Service – program) je podatkovna skupina, ki vsebuje osemznakovno ime programa namenjeno statičnemu prikazu imena programa na sprejemniku.
7. TP (Traffic Program – cestnoprometni program) je podatkovna skupina, ki vsebuje zastavico za identifikacijo programa, ki vsebuje obvestila o cestnem prometu, ki so signalizirana prek zastavice v podatkovni skupini TA.
8. TA (Traffic Announcement – cestnoprometno obvestilo) je podatkovna skupina, ki vsebuje zastavico za signalizacijo obvestila o cestnem prometu, ki ga radijska postaja trenutno oddaja.
9. Aktivna zastavica pomeni, da je ustrezni bit zastavice postavljen na logično vrednost 1.
10. CT (Clock Time – čas) je podatkovna skupina, ki vsebuje informacije o točnem času in datumu.
11. AF (Alternative Frequencies – druge frekvence) je podatkovna skupina, ki vsebuje informacije o drugih frekvencah za isti program kot je ta, ki ga oddaja radijska postaja, ki uporablja podatkovno skupino AF.
12. RP (Radio Paging – radijski osebni klic) je podatkovna skupina, ki vsebuje informacije za storitev osebnega klica prek sistema RDS.
13. Sistem osebnega klica (paging) prek sistema RDS je javna komunikacijska storitev namenjena prenašanju sporočil prek sistema RDS.
14. EON (Enhaced Other Networks – druge mreže) je podatkovna skupina, ki vsebuje informacije o drugih programih in mrežah.
15. Točen čas je čas (datum in ura), ki je določen z Zakonom o računanju časa (Uradni list RS, št. 13/93 in 8/96).
16. Oddajni čas je oddajni čas, ki je določen z Zakonom o medijih (Uradni list RS, št. 35/01, 54/02 – skl. US, 62/03 ORZMed84, 113/03 – odl. US in 16/04 – odl. US).
3. člen
(splošna določila)
(1) Sistem RDS lahko uporabljajo imetniki odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc v frekvenčnem področju od 87,5 MHz do 108,0 MHz, ki
a) so zaprosili Agencijo za telekomunikacije, radiodifuzijo in pošto Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu agencija) za uporabo sistema RDS ali
b) so v ponudbi na javni razpis za prosto frekvenco navedli, da bo radijska postaja uporabljala sistem RDS in jim je agencija z odločbo o dodelitvi radijskih frekvenc predpisala kodo za podatkovno skupino PI in osemznakovno ime programa za podatkovno skupino PS.
(2) Sistem RDS se uporablja v skladu s standardom CENELEC EN50067.
(3) Zvokovne radiodifuzne radijske postaje v frekvenčnem področju od 87,5 MHz do 108,0 MHz, ki uporabljajo sistem RDS, morajo uporabljati podatkovno skupino PI in podatkovni skupino PS v skladu s 4. in 5. členom tega akta in v skladu z odločbo o dodelitvi radijskih frekvenc.
(4) Podatkovne skupine, katerih uporaba v tem aktu ni posebej določena, se uporabljajo v skladu s standardom CENELEC EN50067.
4. člen
(Podatkovna skupina PI)
(1) Kodo za podatkovno skupino PI določi agencija z odločbo o dodelitvi radijskih frekvenc na podlagi programa za katerega se izdaja odločba.
(2) Vsakemu programu za zvokovno radiodifuzno radijsko postajo v frekvenčnem področju od 87,5 MHz do 108,0 MHz je dodeljena samo ena koda za podatkovno skupino PI, ki mora biti različna od drugih dodeljenih kod.
5. člen
(Podatkovna skupina PS)
(1) Osemznakovno ime programa za podatkovno skupino PS določi agencija z odločbo o dodelitvi radijskih frekvenc na podlagi imena programa za katerega se izdaja odločba v skladu s pravili za tvorjenje osemznakovnega imena programa za podatkovno skupino PS, določenimi v tem aktu, in v skladu s predlogom imetnika odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc.
(2) Vsakemu programu za zvokovno radiodifuzno radijsko postajo v frekvenčnem področju od 87,5 MHz do 108,0 MHz je dodeljeno samo eno osemznakovno ime programa za podatkovno skupino PS, ki mora biti različno od drugih dodeljenih osemznakovnih imen programov.
(3) Za podatkovno skupino PS se sme uporabljati samo osemznakovno ime programa iz odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc, ki se ne sme časovno spreminjati ali vsebovati drugih besedil ali znakov. Sprememba podatkovne skupine PS je dovoljena samo v primeru časovne delitve uporabe radijske postaje (time sharing) glede na program, ki se oddaja v skladu z odločbo o dodelitvi radijskih frekvenc.
(4) Za tvorjenje osemznakovnega imena programa za podatkovno skupino PS se uporabljajo naslednja pravila:
1. Uprabljajo se znaki v skladu s standardom CENELEC EN50067.
2. Za osnovo za tvorjenje osemznakovnega imena se vzame ime programa za katerega se izdaja odločba o dodelitvi radijskih frekvenc. Tako se dobi začetno ime.
3. Iz začetnega imena se odstrani beseda »RADIO« če je ta prisotna, razen v primerih, ko je začetno ime brez besede »RADIO« dolgo en ali dva znaka. Tako se dobi osnovno ime.
4. Če je osnovno ime sestavljeno iz dveh ali več besed se med besede doda en presledek.
5. Če je osnovno ime krajše ali enako osem znakov (vključno s presledki med besedami) se za ime programa za podatkovno skupino PS uporabi sredinsko poravnano osnovno ime.
6. Sredinska poravnava se naredi tako, da se v primeru
a) sodega števila znakov osnovnega imena doda enako število presledkov pred in za osnovnim imenom tako, da je skupna dolžina imena s presledki osem znakov,
b) lihega števila znakov osnovnega imena doda pred in za osnovnim imenom presledke tako, da je za osnovnim imenom en presledek več kot pred imenom in skupna dolžina imena s presledki osem znakov.
7. Če je osnovno ime daljše od osem znakov se za ime programa za podatkovno skupino PS uporabi sredinsko poravnano okrajšano osnovno ime.
8. Okrajšano osnovno ime je sestavljeno iz delov besed (lahko tudi samo iz ene besede ali dela ene besede) osnovnega imena tako, da je razpoznavno ime programa in da skupna dolžina imena ne presega osem znakov. Za okrajšanimi besedami se lahko doda piko. Za okrajšano ime se lahko uporabi tudi kratica ali okrajšava, ki se uporablja za ime programa.
(5) V primerih, ko s pravili za tvorjenje osemznakovnega imena programa za podatkovno skupino PS iz točke (4) tega člena ni možno ustvariti osemznakovnega imena programa ali pa je osemznakovno ime programa tvorjeno po pravilih iz točke (4) tega člena enako obstoječemu osemznakovnemu imenu programa, lahko agencija določi drugo primerno osemznakovno ime za podatkovno skupino PS tako, da je razpoznavno ime programa in da osemznakovno ime programa ni enako obstoječim osemznakovnim imenom programov.
6. člen
(Podatkovna skupina TP)
(1) Uporaba aktivne zastavice v podatkovni skupini TP je dovoljena samo za tiste radijske postaje, ki oddajajo program, ki vsebuje obvestila o cestnem prometu, ki so signalizirana prek zastavice v podatkovni skupini TA.
(2) Za program, ki vsebuje obvestila o cestnem prometu se šteje program, ki vsaj štirikrat v dnevnem oddajnem času vsebuje obvestila o cestnem prometu, ki so signalizirana prek zastavice v podatkovni skupini TA.
7. člen
(Podatkovna skupina TA)
(1) Uporaba aktivne zastavice v podatkovni skupini TA je dovoljena samo za tiste radijske postaje, ki oddajajo program, ki vsebuje obvestila o cestnem prometu in samo v času trajanja obvestila o cestnem prometu. Signalizacija obvestila o cestnem prometu prek zastavice v podatkovni skupini TA mora biti izvedena tako, da zastavica v podatkovni skupini TA ni aktivna v delih programa neposredno pred in po obvestilu o cestnem prometu.
(2) Dovoljena je uporaba aktivne zastavice v podatkovni skupini TA skupaj z uporabo neaktivne zastavice v podatkovni skupini TP kot signalizacija programa, ki ne vsebuje obvestil o cestnem prometu vendar pa prenaša v podatkovni skupini EON podatke o programih, ki vsebujejo tudi obvestila o cestnem prometu.
8. člen
(Podatkovna skupina AF)
Podatkovna skupina AF lahko vsebuje samo podatke o tistih frekvencah, za katere je izdana veljavna odločba o dodelitvi radijskih frekvenc za program, ki je enak programu iz odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc radijske postaje, ki uporablja podatkovno skupino AF.
9. člen
(Podatkovna skupina CT)
Če se uporablja podatkovna skupina CT, informacija o času (datumu in uri) ne sme odstopati od točnega časa več kot eno sekundo.
10. člen
(Podatkovna skupina RP)
(1) Podatkovna skupina RP je namenjena prenosu informaciji za storitve osebnega klica (paging) prek sistema RDS.
(2) Podatkovna skupina RP se lahko uporablja tako, da ne ovira delovanja obstoječih storitev osebnega klica prek sistema RDS.
11. člen
(Odločba o dodelitvi radijskih frekvenc)
V odločbi o dodelitvi radijskih frekvenc za zvokovne radiodifuzne radijske postaje v frekvenčnem področju od 87,5 MHz do 108,0 MHz, ki uporabljajo sistem RDS, se med pogoji uporabe radijske postaje navede koda za podatkovno skupino PI in osemznakovno ime programa za podatkovno skupino PS.
12. člen
(Prehodna določba)
Imetniki odločb o dodelitvi radijskih frekvenc za zvokovne radiodifuzne radijske postaje v frekvenčnem področju od 87,5 MHz do 108,0 MHz, izdanih pred uveljavitvijo tega splošnega akta, ki na dan uveljavitve tega splošnega akta uporabljajo sistem RDS, morajo zaprositi agencijo za kodo za podatkovno skupino PI in osemznakovno ime programa za podatkovno skupino PS v 90 dneh od dneva uveljavitve tega splošnega akta.
13. člen
(Začetek veljavnosti akta)
Ta akt začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 7. julija 2004.
EVA 2004-2812-0010
Nikolaj Simič l. r.
Direktor

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti