Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2004 z dne 13. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2004 z dne 13. 7. 2004

Kazalo

3378. Program priprave lokacijskega načrta za zadrževalnik Bičje - Grosuplje, stran 9076.

Na podlagi drugega odstavka 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) ter 34. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 42/99 in 36/02), sprejme župan Občine Grosuplje
P R O G R A M P R I P R A V E
lokacijskega načrta za zadrževalnik Bičje – Grosuplje
1. člen
Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo lokacijskega načrta – (v nadaljevanju: LN)
V letu 1997 je bil sprejet Odlok o ureditvenem načrt za zadrževalnik Bičje – Grosuplje in dopolnjen v letu 2002 (Uradni list RS, št. 68/97, 80/02) – v nadaljevanju: URN.
Predvidena je sprememba in razširitev ureditvenega območja zadrževalnika Bičje, pogoji za zadrževanje visokih voda v zadrževalniku, ukrepi za izgradnjo pregrade zadrževalnika, ter sanacija po izgradnji nasipa.
LN se pripravlja na pobudo Občine Grosuplje s katerimi se želi visoke vode zadrževati v primerni oddaljenosti od novega ureditvenega območja s stanovanjsko in obrtno dejavnostjo (Gospodarska cona sever).
Pobuda občine je utemeljena v:
– spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavinah dolgoročnega plana Občine Grosuplje za obdobje 1996–2000 (Uradni list RS, št. 3/97, 57/98, 70/98, 21/01, 100/02, 111/03 in 124/03));
– spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavinah srednjeročnega družbenega plana Občine Grosuplje za obdobje 1996-1990 (Uradni list SRS št. 36/86, 9/87, 18/88 in Uradni list RS, št. 29/90, 34/92, 38/92, 3/93).
2. člen
Predmet in programska izhodišča LN, ter okvirno ureditveno območje
Predmet izdelave LN so vse prostorske ureditve, vezane na razširitev ureditvenega območja zadrževalnika Bičje – Grosuplje in izgradnjo pregrade zadrževalnika, in sicer:
– razširitev ureditvenega območja zadrževalnika proti jugu in zahodu,
– zmanjšanje ureditvenega območja na severni strani ob naselju Brezje,
– prestavitev pregrade zadrževalnika,
– ureditev nasipa,
– sanacija nasipa po izgradnji.
Celotno območje urejanja leži v Občini Grosuplje, zahodno od naselja Grosuplje.
Občina Grosuplje je dne 17. junija 2004 v skladu z 28. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr.; v nadaljnjem besedilu: Zakon o urejanju prostora) sklicala prostorsko konferenco z namenom, da se pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni interesi lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti glede priprave LN oziroma predvidene prostorske ureditve.
Na prostorski konferenci predstavniki niso podali priporočil, prav tako jih ni bilo poslanih po pošti.
Na podlagi priporočil se v postopku priprave LN prouči:
– /
Priprava LN obsega izdelavo:
– strokovnih podlag iz 4. člena tega programa,
– LN mora biti izdelan v skladu s 24., 73.in 44. členom Zakona o urejanju prostora.
3. člen
Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri LN
Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred pričetkom izdelave LN podati smernice oziroma pogoje za njegovo pripravo, k dopolnjenemu LN pa mnenje, so:
1. Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS; območna pisarna Grosuplje, Cesta na Krko 7;
2. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Kardeljeva ploščad 26, Ljubljana;
3. Ministrstvo za obrambo, Urad za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana;
4. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, Sektor za varstvo okolja, Vojkova 1b, Ljubljana;
5. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, Sektor za varstvo narave, Vojkova 1b, Ljubljana;
6. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, Sektor za vodno gospodarstvo, Vojkova 1b, Ljubljana;
7. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, Ljubljana;
8. Ministrstvo za promet, Javna agencija za železniški promet RS, Kopitarjeva ulica 5, Maribor;
9. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Tržaška cesta 4, Ljubljana;
10. Zavod RS za varstvo narave, OE Ljubljana, Kersnikova 3, Ljubljana;
11. Ribiška družina, Veliko Mlačevo 61, 1290 Grosuplje;
12. Elektro Ljubljana – okolica, Ljubljana, Slovenska cesta 58;
13. Telekom Slovenije, Ljubljana, Cigaletova 15, Ljubljana;
14. Komunalne gradnje d.o.o., Gasilska cesta 5, Grosuplje;
15. Občina Grosuplje; Urad za komunalno infrastrukturo, Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje;
16. Javno komunalno podjetje Grosuplje;vodovod, kanalizacija, energetika, Cesta na Krko 7, Grosuplje;
17. druge občinske gospodarske javne službe ter drugi organi in organizacije, kolikor bi se v postopku priprave LN izkazalo, da so tangirani.
Postopek priprave Lokacijskega načrta vodi Občina Grosuplje, Taborska cesta 2, Grosuplje.
Investitor načrtovanih prostorskih ureditev je Občina Grosuplje, Taborska cesta 2, Grosuplje.
Naročnik vseh strokovnih podlag in LN je Občina Grosuplje
Izdelovalec LN mora izpolnjevati pogoje iz 156. do 160. člena Zakona o urejanju prostora in ga občina izbere po predpisih o oddaji javnega naročila male vrednosti.
4. člen
Seznam potrebnih strokovnih podlag, način pridobitve strokovnih rešitev in strokovnih podlag
Preden je Občina Grosuplje podala pobudo za izdelavo LN, je občina pridobila idejno zasnovo Vodnogospodarskega inštituta iz Ljubljane, št. projekta C-1118.
V idejni zasnovi je predlagan in opisan za zadrževalnik Bičje – Grosuplje prerez 3.
Razširitev ureditvenega območja zadrževalnika.
Pri izdelavi strokovnih podlag za LN je treba upoštevati naslednje že izdelano gradivo:
– idejni projekt Vodnogospodarskega inštituta, Ljubljana, št. projekta C-1118.
Pred izdelavo LN mora investitor zagotoviti izdelavo naslednjih strokovnih podlag:
1. temeljni topografski načrt v M 1:1000 ali drugem primernem merilu
2. zemljiško-katastrski načrt območja lokacijskega načrta, izdelan v M 1:1000 oziroma v M 1:2880, potrjen na Geodetski upravi RS;
3. celostna idejna rešitev razširitve območja zadrževalnika in drugih ureditev, izdelana na način, ki vključuje vse funkcionalne, urbanistične, krajinske, arhitekturne in okoljevarstvene rešitve in ureditve v M 1:1000 z ustreznim poročilom in utemeljitvijo;
4. tehnične idejne rešitve pregrade zadrževalnika, nasipa in drugih ureditev izdelane kot posamezni načrti v skladu s pravilnikom, ki ureja podrobnejšo vsebino projektne dokumentacije v M 1:1000, z ustreznim tehničnim poročilom in projektantskim predračunom;
5. strokovne podlage, izdelane v skladu z navodilom, ki ureja vsebino posebnih strokovnih podlag in vsebino prostorskih izvedbenih aktov:
a) geološko in hidrološko poročilo,
b) idejne rešitve vseh infrastrukturnih objektov, naprav in omrežij, ki so potrebni za delovanje načrtovanih prostorskih ureditev
c) idejne rešitve prestavitev, razširitev in drugih prilagoditev obstoječih objektov, naprav in ureditev, ki so potrebne zaradi realizacije načrtovanih prostorskih ureditev,
d) rešitve v zvezi z varovanjem okolja in rešitve za preprečitev in zmanjšanje negativnih vplivov na okolje;
6. poročilo o vplivih na okolje, izdelano v skladu z navodilom, ki ureja metodologijo za izdelavo poročil o vplivih na okolje in z upoštevanjem evropskih standardov;
7. morebitne druge strokovne podlage, ki bodo izhajale iz smernic nosilcev urejanja prostora; po potrebi tudi strokovne podlage v zvezi z ukrepi v času gradnje.
V postopku priprave LN Ministrstvo za kulturo – Zavod za varstvo kulturne dediščine zagotovi izdelavo strokovnih zasnov s področja kulturne dediščine v skladu z zakonom, ki ureja varstvo kulturne dediščine, in jih posreduje občini.
Pred izdelavo LN Zavod RS za varstvo narave zagotovi izdelavo naravovarstvenih smernic v skladu z zakonom, ki ureja ohranjanje narave, in jih posreduje občini.
5. člen
Roki izdelave lokacijskega načrta
Pridobitev smernic za načrtovanje
Izdelovalec pripravi gradivo za pridobitev smernic (najmanj situativni prikaz prostorske ureditve v merilu 1:5000 s poročilom).
Občina pridobi smernice za načrtovanje s strani nosilcev urejanja prostora iz 3. člena tega programa.
Nosilci urejanja prostora podajo smernice v 30 dneh po prejemu vloge.
Izdelovalec LN (v nadaljnjem besedilu: izdelovalec) izdela analizo smernic ter ob upoštevanju le-teh, ter analize prostora izdela usmeritve za načrtovanje prostorske ureditve po prejemu vseh smernic.
Občina potrdi usmeritve za načrtovanje prostorske ureditve.
Izdelava strokovnih podlag in predloga LN
Občina zagotovi izdelavo vseh strokovnih podlag iz 4. člena tega programa po potrditvi usmeritev.
Izdelovalec izdela predlog LN po prevzemu vseh strokovnih podlag.
Občina organizira pred sprejemom Programa priprave 1. prostorsko konferenco.
Občina pred objavo javne razgrnitve organizira 2. prostorsko konferenco, obe z namenom, da se na predvidene rešitve v predlogu LN pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni interesi (mnenja) lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti.
Javna razgrnitev in javne obravnave
Župan s sklepom potrdi javno razgrnitev predloga LN.
Javna razgrnitev traja najmanj 30 dni.
Občina v času javne razgrnitve organizira javno obravnavo. Javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine Grosuplje in pristojni krajevni skupnosti. V času javne razgrnitve mora biti izvedena javna obravnava.
Občina obvesti javnost o kraju in času javne razgrnitve in javne obravnave najmanj z objavo v Uradnem listu Republike Slovenije ter na krajevno običajen način najmanj en teden pred začetkom javne razgrnitve.
Občina v času javne razgrnitve in javne obravnave evidentira vse pisne in ustne pripombe in predloge organov, organizacij in posameznikov.
Občina v sodelovanju z izdelovalcem prouči pripombe in predloge.
Izdelovalec pripravi predlog stališč glede njihovega upoštevanja.
Občina s pripombami in predlogi ter predlogom stališč seznani tudi tiste nosilce urejanja prostora, na katerih delovno področje bi se predlagane spremembe lahko nanašale, ter pridobi njihovo mnenje.
Občinski svet občine odloči o upoštevanju pripomb in predlogov.
Izdelava dopolnjenega predloga LN
Občina zagotovi izdelavo morebitnih dopolnitev strokovnih podlag po sprejemu odločitve o upoštevanju pripomb in predlogov.
Izdelovalec izdela dopolnjen predlog LN po prevzemu vseh morebiti dopolnjenih strokovnih podlag.
Izdelovalec pripravi gradivo (dopolnjen predlog LN oziroma njegov izvleček) za pridobitev mnenj.
Občina pozove nosilce urejanja prostora iz 3. člena tega programa, da podajo mnenje k dopolnjenemu predlogu LN.
Nosilci urejanja prostora podajo mnenje v 30 dneh po prejemu vloge.
Izdelovalec izdela usklajen dopolnjen predlog LN.
Sprejem LN
Župan posreduje usklajen dopolnjen predlog LN Občinskemu svetu občine v sprejem. Sestavni del gradiva so priporočila prostorskih konferenc in stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve.
Občinski svet občine sprejme LN z odlokom in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
6. člen
Obveznosti financiranja priprave LN
Občina zagotovi vsa sredstva za izdelavo strokovnih podlag ter za izdelavo LN.
7. člen
Objava programa priprave
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 35003-1/2004
Grosuplje, dne 30. junija 2004.
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti