Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2004 z dne 13. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2004 z dne 13. 7. 2004

Kazalo

3365. Pravilnik o vrstah podatkov, ki jih posredujejo izvajalci energetskih dejavnosti, stran 9049.

Na podlagi drugega odstavka 14. člena energetskega zakona (Uradni list RS, št. 79/99, 52/02 – ZJA, 110/02 – ZGO-1, 50/03 – odl. US in 51/04) ter za izvrševanje prvega odstavka 71. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU) izdaja minister za okolje, prostor in energijo
P R A V I L N I K
o vrstah podatkov, ki jih posredujejo izvajalci energetskih dejavnosti
1. člen
Ta pravilnik določa obveznost izvajalcev energetskih dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: zavezanci), da posredujejo podatke za potrebe energetskega načrtovanja ministrstva, pristojnemu za energijo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) in kapitalskega upravljanja podjetij z državnim premoženjem v pristojnosti ministrstva.
Ta pravilnik določa tudi obveznost zavezancev, da v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 2386/96 z dne 16. 12. 1996 o uporabi Uredbe Sveta (ES) št. 736/96 z dne 22. 4. 1996 o obveščanju Komisije o investicijskih projektih, ki so v interesu Skupnosti na področju nafte, zemeljskega plina in električne energije (UL L, št. 326, z dne 17. 12. 1996) z vsemi spremembami ter Odločbo Komisije (ES) z dne 26. 7. 1999 o izvajanju Odločbe Sveta št. 1999/280/ES o postopku Skupnosti za obveščanje in posvetovanje o nabavnih stroških za surovo nafto in porabniških cenah za naftne derivate (UL L, št. 216, z dne 14. 8. 199) posredujejo podatke za potrebe poročanja Evropski Komisiji.
2. člen
Ne glede na določbo prejšnjega člena zavod Republike Slovenije za obvezne rezerve nafte in njenih derivatov ter Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve nista zavezanca za posredovanje podatkov po tem pravilniku.
3. člen
Zbiranje podatkov temelji na načelu zaupnosti in zagotavlja varovanje zbranih podatkov, ki se uporabljajo le za namene iz 1. člena tega pravilnika.
4. člen
Zahtevane podatke zavezanci posredujejo organu, ki zbira podatke v rokih določenih s tem pravilnikom. Podatke posredujejo na obrazcih, ki jih izdela in posreduje ali javno objavi organ, ki zbira podatke. Če obstajajo tehnične možnosti se obrazci posredujejo v elektronski obliki. Organ, ki zbira podatke izdela in posreduje ali javno objavi tudi vsa potrebna metodološka pojasnila in navodila za izpolnjevanje in posredovanje obrazcev s podatki.
Kolikor ministrstvo ugotovi nedoslednosti pri prejetih podatkih, je zavezanec dolžan v roku, ki ne sme biti daljši od 10 dni, posredovati pojasnilo.
5. člen
Zavezanci za posredovanje podatkov za potrebe energetskega načrtovanja ministrstva so izvajalci naslednjih energetskih dejavnosti:
– pridobivanje premoga, nafte in zemeljskega plina,
– predelava nafte ali naftnih derivatov,
– skladiščenje plinskih, tekočih in trdih goriv,
– transport energije in goriv po omrežjih,
– proizvodnja, trgovanje in distribucija tekočih goriv,
– proizvodnja električne energije in toplote za daljinsko ogrevanje,
– dejavnost sistemskega operaterja,
– dobava električne energije, plina ali toplote,
– organiziranje trga z električno energijo oziroma zemeljskim plinom,
– trgovanje, zastopanje in posredovanje na organiziranem trgu z električno energijo oziroma zemeljskim plinom.
6. člen
Zavezanci iz prejšnjega člena so dolžni posredovati podrobnejše podatke v zvezi s:
– proizvodnjo, prenosom, distribucijo in trgovanjem z električno energijo, zemeljskim plinom in daljinsko toploto,
– proizvodnjo in trgovino s premogom in trdnimi gorivi,
– proizvodnjo, skladiščenjem in trgovino s tekočimi gorivi,
– delovanjem in poslovanjem dejavnosti,
– stanjem in razvojnimi načrti energetske infrastrukture.
Organ, ki zbira podatke iz prve, druge in tretje alinee iz prejšnjega odstavka je Statistični urad Republike Slovenije, ki podatke zbira na skupnih obrazcih Statističnega urada Republike Slovenije in ministrstva ter jih posreduje ministrstvu.
Organ, ki zbira podatke iz četrte in pete alinee iz prvega odstavka tega člena je ministrstvo.
7. člen
Podrobnejše podatke o dejavnosti zavezanca, vrsti podatkov, periodiki in rokih posredovanja podatkov ter organu, ki zbira podatke iz prejšnjega člena določajo tabele iz Priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
8. člen
Zavezanci za posredovanje podatkov za poročanje Evropski Komisiji so izvajalci naslednjih energetskih dejavnosti:
– proizvodnja električne energije (v hidroelektrarnah nad 50 MW, v termoelektrarnah nad 200 MW in jedrskih elektrarnah),
– dejavnost sistemskega operaterja prenosnega omrežja električne energije,
– dejavnost sistemskega operaterja prenosnega omrežja zemeljskega plina,
– dejavnost sistemskega operaterja skladišča zemeljskega plina,
– proizvodnja, trgovanje in distribucija tekočih goriv.
9. člen
Zavezanci iz prve do vključno četrte alinee prejšnjega člena so dolžni posredovati podrobnejše podatke, ki se nanašajo na informacije o tehničnih karakteristikah obstoječih infrastrukturnih objektov in nastalih spremembah po planiranih investicijah in posodobitvah infrastrukturnih objektov, namenjenih za transport in skladiščenje zemeljskega plina ter proizvodnjo in prenos električne energije.
Zavezanci iz pete alinee prejšnjega člena so dolžni posredovati podrobnejše podatke o porabniških cenah naftnih derivatov.
Organ, ki zbira podatke iz prvega in drugega odstavka tega člena je ministrstvo, ki zbrane podatke obdela ter posreduje Evropski Komisiji.
Tisti del podatkov o porabniških cenah naftnih derivatov, ki se zbirajo na podlagi predpisa, ki določa pošiljanje obvestil o spremembi cen in predpisa, ki določa oblikovanje cen naftnih derivatov, pridobiva ministrstvo od ministrstva, pristojnega za kontrolo cen.
10. člen
Podrobnejše podatke o dejavnosti zavezanca, vrsti podatkov, periodiki in rokih posredovanja podatkov ter organu, ki zbira podatke iz prejšnjega člena določajo tabele iz Priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
11. člen
Zavezanci za posredovanje podatkov za potrebe kapitalskega upravljanja državnega premoženja so izvajalci energetskih dejavnosti, kot so določeni v 5. členu tega pravilnika, v katerih ima država kapitalski delež.
Zavezanci iz prejšnjega odstavka so dolžni posredovati naslednje podrobnejše podatke in dokumente:
– podatke o poslovanju,
– podatke o investicijskih vlaganjih,
– vse ostale podatke in dokumente za potrebe upravljanja kapitalskih naložb države.
Organ, ki zbira podatke iz prejšnjega odstavka, je ministrstvo.
12. člen
Podrobnejše podatke o dejavnosti zavezanca, vrsti podatkov, periodiki in rokih posredovanja obrazcev ter organu, ki zbira podatke iz prejšnjega člena določajo tabele iz Priloge 3, ki je sestavni del tega pravilnika.
13. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o vrstah podatkov, ki so jih izvajalci energetskih dejavnosti dolžni sporočati ministrstvu, pristojnemu za energijo (Uradni list RS, št. 82/03).
14. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 311-48/2003
Ljubljana, dne 1. julija 2004.
EVA 2004-2511-0046
mag. Janez Kopač l. r.
Minister
za okolje, prostor in energijo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti