Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2004 z dne 9. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2004 z dne 9. 7. 2004, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

3267. Sklep o razrešitvi ministra za zunanje zadeve
3268. Sklep o imenovanju ministra za zunanje zadeve
3269. Sklep o ponovnem opravljanju funkcije poslanca
3270. Sklep o prenehanju opravljanja funkcije poslanca
3271. Sklep o potrditvi izvolitve poslank in poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

3272. Ukaz o imenovanju izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Slovaški republiki

Odloki

3273. Odlok o pomilostitvi

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3274. Uredba o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa
3275. Uredba o merilih za določanje razvitosti infrastrukture in obremenjenosti okolja zaradi ugotavljanja deleža plačila občini za koncesijo na naravni dobrini
3276. Uredba o koncesiji za odvzem naplavin iz reke Save na območju Občine Litija na odvzemnih mestih, za katere je bilo pridobljeno pravnomočno uporabno dovoljenje
3277. Uredba o posredovanju vsebine in poročanju podatkov o državnih pomočeh s področja kmetijstva in ribištva

Sklepi

3278. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Edinburghu
3279. Sklep o imenovanju častne konzulke v Edinburghu
3280. Sklep o imenovanju generalnega konzula Republike Slovenije v Trstu
3281. Sklep o spremembi sklepa o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Kapoleiu
3282. Sklep o spremembi sklepa o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Kapoleiu

MINISTRSTVA

3283. Pravilnik o štipendiranju sodnikov, državnih tožilcev in državnih pravobranilcev
3284. Pravilnik o izvajanju inšpekcijskega nadzora na področju socialnega varstva
3285. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Radlje - levi breg (2003-2012)
3286. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Selca (2003-2012)
3287. Pravilnik o izobraževalnem programu za odrasle za pridobitev srednje strokovne izobrazbe Policist
3288. Pravilnik o analiznem preskušanju zdravil za uporabo v humani medicini z namenom kontrole kakovosti
3289. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o omejitvi dajanja v promet ali uporabe določenih nevarnih snovi in pripravkov
3290. Pravilnik o seznamu in prometu predhodnih sestavin za prepovedane droge
3291. Osnova za določanje plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja od vključno 1. julija 2004 dalje
3326. Program priprave državnega lokacijskega načrta za prenosni plinovod (R25 D) od odcepa na magistralnem plinovodu M2 pri Šentrupertu do Termoelektrarne Šoštanj v Šoštanju
3327. Sklep o javni razgrnitvi predloga državnega lokacijskega načrta za vodnogospodarsko ureditev Drave od Dogoš do jezu v Melju

REPUBLIŠKA VOLILNA KOMISIJA

3292. Navodilo o obrazcih za dajanje podpore v postopku kandidiranja na volitvah poslancev v državni zbor

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3293. Spremembe in dopolnitve tarifnega pravilnika o nadomestilu za kreditiranje naložb varstva okolja
3294. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o letnem poročilu zavarovalnic - SKL 2002
3295. Pravila o vodenju registra sklenjenih pogodb o oblikovanju skrbniškega računa
3296. Pravila o vodenju registra skrbniških notarjev
3297. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Slovenije za junij 2004

OBČINE

Bled

3298. Odlok o območju predkupne pravice Občine Bled
3299. Sklep o tarifnih postavkah ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Bled

Cerkno

3300. Odlok o spremembi odloka o priznanjih in nagradah Občine Cerkno
3301. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Cerkno za leto 2003

Divača

3302. Poročilo o izidu referendumov na območju KS Senožeče v Občini Divača dne 13. junija 2004

Dobrepolje

3303. Program priprave lokacijskega načrta za izgradnjo doma starejših občanov v naselju Videm

Dobrna

3304. Odlok o taksi na onesnaževanje vode

Dobrova-Polhov Gradec

3305. Pravilnik za vrednotenje programov turističnih dejavnosti v Občini Dobrova-Polhov Gradec
3306. Sklep o pooblastilu za izvajanje gospodarske javne službe

Hodoš

3307. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o taksah za priključitev na javno vodovodno omrežje v Občini Hodoš

Ig

3308. Sprememba in dopolnitev pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Ig
3309. Odlok o uvedbi uličnega sistema v naselju Ig

Ivančna Gorica

3310. Navodilo za oddajo javnih naročil male vrednosti

Kamnik

3311. Pravilnik o dodeljevanju pomoči študentom in dijakom

Krško

3312. Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Žlapovec

Laško

3313. Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2004
3314. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnem prispevku Občine Laško

Lenart

3315. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Lenart

Markovci

3316. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Markovci za leto 2003
3317. Sklep o višini sorazmernega deleža komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč v obrtni coni Novi Jork - II. faza
3318. Sklep o določitvi cene programov v vrtcu v Občini Markovci
3319. Sprememba sklepa o merilih za izdajo soglasja k obratovanju gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v podaljšanem obratovalnem času

Medvode

3320. Pravilnik o načinu oddajanja poslovnih prostorov v Zdravstvenem domu Medvode in najemnini

Metlika

3321. Sklep o določitvi cen vodooskrbe

Piran

3322. Prostorska konferenca

Slovenj Gradec

3323. Sklep o javni razgrnitvi predloga odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Podgorska cesta - Štibuh (SC 7)

Škocjan

3324. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2004

Vipava

3325. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti