Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2004 z dne 13. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2004 z dne 13. 7. 2004

Kazalo

3332. Pravilnik o strokovnem izpitu za inšpektorja, stran 9026.

Na podlagi tretjega odstavka 171. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02) in 12. člena Zakona o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, št. 56/02) izdaja minister za notranje zadeve
P R A V I L N I K
o strokovnem izpitu za inšpektorja
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
(1) Ta pravilnik določa obseg in program strokovnega izpita za inšpektorja (v nadaljnjem besedilu: izpit), sestavo in oblikovanje izpitnih komisij, postopek prijave in opravljanje izpita, izpitni red, vodenje evidence o izpitih ter druga vprašanja v zvezi z opravljanjem izpita.
(2) Ta pravilnik velja za inšpekcije, ki opravljajo inšpekcijski nadzor na podlagi Zakona o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, št. 56/02), v skladu z omejitvami, določenimi v 3. členu tega zakona.
2. člen
(obseg izpita)
(1) Izpit obsega določbe predpisov, ki določajo splošni upravni postopek in posebne upravne postopke, inšpekcijski nadzor ter drugih predpisov, ki jih uradna oseba neposredno uporablja pri opravljanju inšpekcijskega nadzora na določenem upravnem področju.
(2) Z izpitom se ugotovi, ali je kandidat sposoben za samostojno izvajanje inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem oziroma spoštovanjem zakonov in drugih predpisov.
3. člen
(program izpita)
(1) Program izpita obsega splošni in posebni del.
(2) Splošni del izpita obsega:
a) upravni postopek
b) inšpekcijski nadzor
c) postopek o prekrških
(3) Program splošnega dela je določen v prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika.
(4) Posebni del izpita obsega določbe predpisov na posameznem upravnem področju, kjer se izvaja inšpekcijski nadzor. Program in obseg posebnega dela izpita določi minister, pristojen za posamezno inšpekcijo.
(5) Minister, pristojen za upravo, usklajuje program splošnega dela izpita glede na spremembe zakonov in podzakonskih aktov.
4. člen
(podrobnejša vsebina programa)
(1) Programi iz tretjega in četrtega odstavka prejšnjega člena so podlaga za izdelavo podrobnejših vsebin za izpit.
(2) Podrobnejše vsebine zajemajo pravne vire in literaturo, potrebno za pripravo na izpit. Pravni viri in seznam literature za splošni del izpita so objavljeni na spletnih straneh ministrstva, pristojnega za upravo.
5. člen
(pisni in ustni del izpita)
(1) Izpit je sestavljen iz pisnega in ustnega dela.
(2) Naloga za pisni del se nanaša na vsebino dela inšpektorja, glede na področje, za katerega se je kandidat prijavil. Pisna naloga je lahko sestava odločbe ali sklepa v upravnem postopku, sestava predloga za uvedbo postopka o prekršku, sestava odločbe o prekršku ali plačilnega naloga, sestava zapisnika o izvedbi inšpekcijskega nadzora oziroma drugega akta, ki se nanaša na opravljanje nalog in pooblastil inšpektorja.
(3) Ustni del izpita obsega zagovor pisnega dela izpita in znanje splošnega in posebnih upravnih postopkov ter drugih predpisov, ki jih bo kandidat uporabljal za opravljanje inšpekcijskega nadzora.
6. člen
(trajanje izpita)
Pisni del izpita traja največ štiri pedagoške ure, ustni pa največ 45 minut.
II. SESTAVA IN OBLIKOVANJE IZPITNE KOMISIJE
7. člen
(izpitna komisija)
(1) Izpit se opravlja pred izpitno komisijo, ki šteje najmanj tri člane.
(2) V aktu o imenovanju izpraševalcev se določi, iz katerih izpitnih področij lahko sprašujejo.
(3) Pogoji za imenovanje predsednika oziroma članov izpitne komisije so:
1. univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem;
2. najmanj osem let delovnih izkušenj z določenega upravnega področja, na katerem se opravlja inšpekcijski nadzor;
3. izpraševalec za področje upravnega postopka in postopka o prekrških mora biti univerzitetni diplomirani pravnik.
(4) Izpraševalce za splošni del izpita imenuje minister, pristojen za upravo. Izpraševalce za posebni del izpita imenuje minister, pristojen za upravo, na predlog ministrov, pristojnih za predpisovanje posameznih področij posebnega dela izpita, iz vrst strokovnjakov za inšpekcijski nadzor, ki jih določi glavni inšpektor oziroma direktor inšpekcije.
8. člen
(predsednik izpitne komisije)
Predsednik, ki je določen izmed članov izpitne komisije, vodi izpitni postopek in skrbi za izpitni red.
9. člen
(zapisnikar)
Zapisnikarja, ki vodi zapisnik o poteku izpita imenuje minister, pristojen za upravo, izmed uslužbencev, zaposlenih v ministrstvu, pristojnem za upravo. Imeti mora najmanj srednjo strokovno izobrazbo.
10. člen
(določitev razporeda in sestave izpitne komisije ter določitev zapisnikarja)
Ministrstvo, pristojno za upravo določi mesečne razporede, s katerimi določi predsednika in člane izpitne komisije za posamezne kandidate, datum in kraj opravljanja izpita ter zapisnikarja. V razporedu se za vsakega člana izpitne komisije določi, za katerega kandidata pripravi pisno nalogo. Razpored se pošlje vsem članom izpitne komisije in zapisnikarju.
11. člen
(dolžnosti članov izpitne komisije)
(1) Izpraševalci in zapisnikar morajo vestno opravljati dolžnosti v zvezi z delom v izpitni komisiji, v katero so določeni z mesečnim razporedom.
(2) Izpraševalec je dolžan dostaviti nalogo za pisni del izpita organizacijski enoti ministrstva za upravo, ki je pristojna za organizacijo strokovnih izpitov, najmanj tri dni pred dnevom izvedbe pisnega dela izpita.
(3) Oseba iz prvega odstavka tega člena mora takoj, ko izve za razlog, zaradi katerega ne bi mogla opraviti svoje dolžnosti v izpitni komisiji, v katero je določena z razporedom, obvestiti uslužbenca, ki je pristojen za organizacijo izpitov.
(4) Minister, pristojen za upravo, razreši osebo iz prvega odstavka tega člena, če ta večkrat krši obveznosti, določene s tem pravilnikom, ter o tem obvesti predstojnika organa oziroma organizacije, kjer je oseba zaposlena.
III. PRIJAVA IN POSTOPEK OPRAVLJANJA IZPITA
12. člen
(organizacija izpita)
Ministrstvo, pristojno za upravo, skrbi za:
1. nemoten potek izpita v skladu s predpisi,
2. uporabo enotnih kriterijev ocenjevanja na izpitih,
3. spremljanje in usklajevanje dela izpitnih komisij,
4. zagotavljanje materialnih pogojev za delo izpitnih komisij,
5. opravljanje strokovnega in administrativno-tehničnega dela za izpitne komisije.
13. člen
(prijava in postopek s prijavo)
(1) Odgovorna oseba organa, pri katerem je kandidat zaposlen, vloži prijavo za opravljanje izpita pri ministrstvu, pristojnem za upravo.
(2) Ministrstvo, pristojno za upravo, petnajst dni pred dnevom opravljanja izpita obvesti kandidata o času in kraju opravljanja izpita ter o sestavi izpitne komisije. Istočasno obvestilo pošlje v elektronski obliki tudi organu, v katerem je kandidat zaposlen.
14. člen
(ugotavljanje pogojev za pristop k strokovnemu izpitu za inšpektorja)
(1) Ministrstvo, pristojno za upravo, ugotovi, ali kandidat izpolnjuje pogoje za opravljanje izpita.
15. člen
(opravljanje pisnega dela izpita)
(1) Pisni del izpita opravlja kandidat pod nadzorstvom uslužbenca ministrstva, pristojnega za upravo.
(2) Pred začetkom pisnega dela izpita uslužbenec organizacijske enote ministrstva, pristojnega za upravo, ki je pristojna za organizacijo strokovnih izpitov, na podlagi dokumenta s fotografijo ugotovi istovetnost kandidata.
(3) Uslužbenec iz prejšnjega odstavka zagotovi, da kandidati opravljajo pisni del izpita samostojno. Kandidata, ki ne opravlja pisnega dela izpita v skladu z navodili, uslužbenec opozori. Če kandidat večkrat krši navodila, uslužbenec to zapiše v zapisnik o opravljanju izpita.
16. člen
(ocena pisnega dela)
(1) Pisni del izpita oceni izpitna komisija na obrazložen predlog člana komisije, ki je predlagal in pregledal pisno nalogo, z oceno »uspešno« ali »neuspešno«.
17. člen
(ustni del izpita)
(1) Kandidat, ki je uspešno opravil pisni del izpita, opravlja praviloma naslednji dan še ustni del izpita pred izpitno komisijo.
(2) Vsak član izpitne komisije sprašuje kandidata s svojega izpitnega področja.
(2) Vprašanja, ki jih postavijo izpraševalci kandidatu pri ustnem delu izpita, morajo biti taka, da je mogoče iz odgovorov nanje oceniti kandidatovo znanje s področij, določenih v drugem in četrtem odstavku 3. člena tega pravilnika.
18. člen
(začetek izpitnega postopka)
(1) Predsednik izpitne komisije pred začetkom opravljanja ustnega dela izpita ugotovi prisotnost članov komisije in zapisnikarja.
(2) Predsednik izpitne komisije prične izpit tako, da ugotovi istovetnost kandidata in pojasni potek izpita.
19. člen
(izpitni red)
(1) Predsednik izpitne komisije skrbi za pravilen in nemoten potek izpita.
(2) Kandidata, ki se pri opravljanju izpita ne ravna po navodilih predsednika izpitne komisije, predsednik komisije opomni.
(3) Če kandidat opomina ne upošteva, izpitna komisija odloči, ali sme kandidat nadaljevati izpit. Če komisija odloči, da kandidat ne sme nadaljevati izpita, se šteje, da izpita ni opravil.
20. člen
(ocena uspeha kandidata)
(1) Uspeh kandidata oceni izpitna komisija z oceno »uspešno« ali »neuspešno«. Izpit uspešno opravi kandidat, ki je uspešno ocenjen iz pisnega in ustnega dela izpita.
(2) Kandidat, ki je uspešno ocenjen iz pisnega dela, neuspešno pa je ocenjen iz ustnega dela, mora ponavljati celoten izpit.
21. člen
(ugovor)
(1) Kandidat, ki se ne strinja z oceno izpitne komisije, lahko takoj po razglasitvi ocene vloži ugovor pri izpitni komisiji. Ugovor kandidata se zapiše v zapisnik o opravljanju izpita.
(2) V primeru ugovora kandidat opravlja izpit najkasneje v treh dneh pred drugo izpitno komisijo, ki je sestavljena iz predsednika prejšnje izpitne komisije ter dveh novih izpraševalcev. Predsednika nove komisije se določi izmed novih izpraševalcev.
22. člen
(potrdilo o izpitu)
(1) Kandidatu, ki je izpit opravil, se izda potrdilo. Na potrdilu se vpiše za katero področje je kandidat opravil strokovni izpit za inšpektorja. Potrdilo podpiše predsednik komisije.
(2) Potrdilo se vroči kandidatu takoj, ko je opravil izpit, ali najkasneje v osmih dneh.
23. člen
(odstop)
(1) Če kandidat brez opravičenega razloga ne pristopi k opravljanju izpita ali če odstopi, ko je že začel opravljati izpit, se šteje, da izpita ni opravil.
(2) O opravičenosti razlogov iz prejšnjega odstavka odloči vodja organizacijske enote, ki je pristojna za organizacijo strokovnih izpitov, na podlagi pisne obrazložitve odgovorne osebe organa, ki je kandidata prijavil k izpitu. Organ mora posredovati pisno obrazložitev v roku sedmih dni od dneva določenega za opravljanje izpita.
(3) Če vodja organizacijske enote, ki je pristojna za organizacijo strokovnih izpitov, odloči, da so razlogi opravičeni, se kandidatu omogoči opravljanje izpita takoj, ko je po razporedu to mogoče.
24. člen
(javnost izpita)
Izpit je javen.
IV. EVIDENCA O IZPITIH
25. člen
(zapisnik)
O poteku izpita se za vsakega kandidata vodi zapisnik. Pisna naloga je priloga zapisnika. Zapisnik podpišejo predsednik, člani komisije in zapisnikar.
26. člen
(zbirka dokumentov o kandidatu)
Ministrstvo, pristojno za upravo, vodi zbirko dokumentov, ki za vsakega kandidata vsebuje prijavo k izpitu, potrdilo o izobrazbi kandidata, obvestilo o dnevu opravljanja izpita, zapisnik o poteku izpita in kopijo potrdila o izpitu.
27. člen
(evidenca izpitov)
(1) Ministrstvo, pristojno za upravo, vodi evidenco izpitov.
(2) Evidenca iz prejšnjega odstavka vsebuje:
1. zaporedno številko,
2. priimek in ime kandidata,
3. datum in kraj rojstva,
4. številko zbirke dokumentov o kandidatu,
5. stopnjo in vrsto kandidatove izobrazbe,
6. datum opravljanja izpita,
7. področje posebnega dela izpita in
8. uspeh na izpitu.
(3) Evidenca iz prejšnjega odstavka se hrani trajno, zbirka dokumentov o kandidatu pa dve leti od dneva opravljanja izpita.
(4) Podatki iz evidence strokovnih izpitov za inšpektorja se povezujejo s centralno kadrovsko evidenco.
28. člen
(plačilo izpitne komisije)
(1) Predsedniku in članom izpitne komisije ter zapisnikarjem, pripada plačilo za delo in povračilo stroškov v zvezi z delom v komisiji v višini, ki jo določi minister, pristojen za upravo.
(2) Stroške iz prejšnjega odstavka plača kandidatov delodajalec v skladu s predpisi, ki urejajo postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije.
(3) Sredstva prvega ponovnega opravljanja izpita se zagotovijo iz sredstev proračuna Republike Slovenije.
(4) Stroške drugega in nadaljnjih ponavljanj v celoti krije kandidat.
VI. PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
29. člen
(priznavanje dela izpita)
(1) Šteje se, da izpolnjuje pogoje glede posameznih delov izpita iz tega pravilnika kandidat, ki je pred uveljavitvijo tega pravilnika opravil preizkus znanja ali strokovni izpit v skladu z drugimi predpisi, če so bile v programu opravljenega preizkusa znanja ali strokovnega izpita vključene vsebine, določene v programu izpita iz tega pravilnika. Dokazilo o opravljenem preizkusu znanja ali strokovnem izpitu v skladu z drugimi predpisi se priloži prijavi za opravljanje izpita po tem pravilniku.
(2) Kandidat, ki je opravil strokovni izpit iz upravnega postopka za enako stopnjo izobrazbe kot se zahteva po predpisih za inšpektorja, ne opravlja dela izpita po tem pravilniku, ki se nanaša na upravni postopek.
(3) Minister, pristojen za notranje zadeve, imenuje posebno strokovno komisijo, ki ugotavlja izpolnjevanje pogojev po tem členu.
30. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehajo veljati v delu, ki se nanaša na opravljanje splošnega dela strokovnega izpita za inšpektorja, naslednji pravilniki:
1. Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita in preizkusa strokovne usposobljenosti inšpektorja za delo (Uradni list RS, št. 13/95)
2. Pravilnik o opravljanju strokovnih izpitov za inšpektorje v Ministrstvu za kulturo (Uradni list RS, št. 95/02)
3. Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita in o preizkusu znanja inšpektorja za varstvo osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 101/01)
4. Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita za zdravstvenega inšpektorja (Uradni list RS, št. 54/00, 100/03)
5. Pravilnik o programu posebnega dela izpita za zdravstvenega inšpektorja (Uradni list RS, št. 73/03)
6. Pravilnik o vsebini strokovnega izpita in o preizkusu strokovne usposobljenosti inšpektorjev za nadzor nad izdelki iz plemenitih kovin (Uradni list RS, št. 109/00)
7. Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita inšpektorjev za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 9/96).
31. člen
(uveljavitev)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 30. junija 2004.
EVA 2004-1711-0070
Minister
za notranje zadeve
dr. Rado Bohinc l. r.
               PROGRAM SPLOŠNEGA DELA
            STROKOVNEGA IZPITA ZA INŠPEKTORJA

  I. SPLOŠNI DEL IZPITA

  UPRAVNI POSTOPEK
  Za določitev vsebin splošnega dela izpita, ki se nanaša na izvajanje določb
splošnega upravnega postopka, se uporablja Uredba o izobrazbi, ki jo morajo
imeti zaposleni za vodenje in odločanje v postopku in o strokovnem izpitu iz
upravnega postopka (Uradni list RS, št. 29/00) in program strokovnega izpita iz
upravnega postopka za kandidate z višjo in visoko ter univerzitetno izobrazbo,
ki je priloga Pravilnika o opravljanju strokovnega izpita iz upravnega postopka
(Uradni list RS, št. 63/03).

  INŠPEKCIJSKI NADZOR
  1. načela inšpekcijskega nadzora
  2. pogoji za opravljanje nalog inšpekcijskega nadzora
  3. omejitev opravljanja dejavnosti
  4. varovanje poslovne in druge tajnosti ter tajnosti vira
  5. posebne odgovornosti inšpektorjev
  6. pooblastila inšpektorja
  7. opravljanje nalog inšpekcijskega nadzora
  8. vstop v prostore, objekte in k napravam zavezanca
  9. vstop v poslovne in druge prostore, ki ne pripadajo zavezancu
  10. pregled stanovanjskih prostorov zavezanca
  11. stranke v postopku inšpekcijskega nadzora
  12. pooblastilo za opravljanje posameznih dejanj v postopku
  13. opravljanje strokovnih del v inšpekcijskih zadevah
  14. ustavitev inšpekcijskega postopka
  15. stroški inšpekcijskega postopka, ukrepi inšpektorja
  16. preventivni ukrepi inšpektorja
  17. posebni ukrepi inšpektorja
  18. ukrepi za zavarovanje pravic drugih oseb
  19. ukrepi, povezani s prepovedjo opravljanja dejavnosti
  20. kazenske določbe

  POSTOPEK O PREKRŠKIH

  Za določitev vsebin splošnega dela izpita, ki se nanaša na izvajanje določb
postopka o prekrških, se uporablja program strokovnega usposabljanja za
izvajanje pooblastil po zakonu o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03).
  Dne 8. 5. 2004 je začela veljati Uredba o vrsti izobrazbe, strokovnem
usposabljanju in preizku znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku
(Uradni list RS, št. 42/04).

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti