Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2004 z dne 13. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2004 z dne 13. 7. 2004

Kazalo

3359. Pravilnik o stroških v zvezi z davčno izvršbo, odvzetim oziroma prepuščenim blagom in blagom, ki ga po zakonskem pooblastilu prodaja davčni organ, ter pogojih za prodajo oziroma drugo ravnanje s tem blagom, stran 9044.

Na podlagi četrtega odstavka 138. člena in 194. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 54/04) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o stroških v zvezi z davčno izvršbo, odvzetim oziroma prepuščenim blagom in blagom, ki ga po zakonskem pooblastilu prodaja davčni organ, ter pogojih za prodajo oziroma drugo ravnanje s tem blagom
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(1) Ta pravilnik določa višino in način obračunavanja stroškov v zvezi z davčno izvršbo ter prevozom, hrambo in cenitvijo blaga, ki je bilo dokončno odvzeto na podlagi zakona o obdavčenju ali drugega zakona, oziroma blaga, ki je bilo prepuščeno davčnemu organu v prosto razpolaganje, ter blaga, ki ga po zakonskem pooblastilu prodaja davčni organ (v nadaljnjem besedilu: blago).
(2) Ta pravilnik določa tudi način preverjanja pogojev za prodajo, drugo ravnanje, uničenje ali brezplačen odstop blaga, ki:
1. je bilo dokončno odvzeto na podlagi zakona o obdavčenju ali drugega zakona;
2. je bilo prepuščeno davčnemu organu v prosto razpolaganje;
3. ga po zakonskem pooblastilu prodaja davčni organ.
II. DOLOČITEV STROŠKOV
2. člen
(1) Stroški za izdajo sklepa o izvršbi na dolžnikove denarne prejemke in na denarna sredstva pri bankah in hranilnicah ter na denarne terjatve dolžnika znašajo 5.000 tolarjev.
(2) Stroški za sklep o davčni izvršbi na dolžnikove nematerializirane vrednostne papirje znašajo 5.000 tolarjev.
(3) Stroški za sklep o izvršbi na dolžnikove premičnine znašajo 15.000 tolarjev.
3. člen
Za vsako pot pooblaščene uradne osebe davčnega organa v zvezi s postopkom davčne izvršbe se dolžniku obračunajo stroški v višini 7.500 tolarjev.
4. člen
(1) Stroški prevoza zarubljene premičnine (v nadaljnjem besedilu: premičnina) oziroma blaga znašajo 200 tolarjev za vsak prevoženi kilometer in se obračunajo glede na prevožene kilometre od kraja prevzema do kraja hrambe premičnine oziroma blaga oziroma se obračunajo po dejanskih stroških, če prevoza ne izvaja davčni organ.
(2) Med stroške prevoza se štejejo tudi morebitni stroški natovarjanja in raztovarjanja blaga.
5. člen
(1) Stroški hrambe premičnine oziroma blaga znašajo 150 tolarjev za vsakih začetih 100 kg bruto teže blaga za vsak dan, ko je bilo blago v hrambi pri davčnem organu, oziroma se obračunajo po dejanskih stroških, če se blago ne hrani pri davčnem organu.
(2) V kolikor premičnine oziroma blago ostanejo v hrambi pri dolžniku, se stroški hrambe ne obračunajo.
(3) Stroški, ki nastanejo zaradi nujnih ukrepov za ohranjanje premičnine oziroma blaga, se obračunajo po dejanskih stroških, ki jih je imel s tem v zvezi davčni organ. Med te stroške spadajo tudi prevozni stroški za premestitev premičnine oziroma blaga.
6. člen
Stroški v zvezi s cenitvijo, ki jo izvede posebni cenilec, se obračunajo po veljavni tarifi za te storitve.
7. člen
(1) Stroški javne dražbe se obračunajo v višini 5% od dosežene kupnine oziroma najmanj 20.000 tolarjev in se obračunajo tudi v primeru neuspele javne dražbe.
(2) Stroški prodaje z zbiranjem ponudb znašajo 5% od dosežene kupnine oziroma najmanj 10.000 tolarjev in se obračunajo tudi v primeru neuspele prodaje.
(3) Stroški prodaje z neposredno pogodbo se obračunajo v višini 1% od dosežene kupnine.
(4) Stroški prodaje po komisijski prodaji se obračunajo po dejanskih stroških.
(5) Stroški prodaje zarubljenih nematerializiranih vrednostnih papirjev in drugih predmetov, ki se prodajajo na organiziranem trgu, se obračunajo po dejanskih stroških.
8. člen
(1) Stroški davčne izvršbe se v skladu s 137. členom Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 54/04; v nadaljnjem besedilu: ZDavP-1) obračunajo v sklepu o izvršbi.
(2) V primeru, da po končanem postopku davčne izvršbe nastane razlika v višini med obračunanimi in dejansko nastalimi stroški, se ta zaračuna oziroma vrne na podlagi posebnega sklepa davčnega organa.
III. POGOJI ZA PRODAJO OZIROMA DRUGO RAVNANJE Z BLAGOM
9. člen
(1) Davčni organ, pooblaščen za prodajo, sme dati v prodajo samo blago, za katerega je bilo predhodno ugotovljeno, da ustreza predpisom Evropske Skupnosti za sprostitev v prost promet na carinskem območju Skupnosti, vključno s prepovedmi in omejitvami, oziroma se po prodaji lahko dovoli druga dovoljena uporaba oziroma raba blaga.
(2) Blago, ki ne ustreza predpisom iz prvega odstavka tega člena, se odstrani s carinskega območja Skupnosti oziroma uniči.
(3) Ne glede na drugi odstavek tega člena, se blago, ki ne izpolnjuje pogojev iz prvega odstavka tega člena, lahko proda pod pogojem, da se po prodaji odstrani s carinskega območja Skupnosti.
10. člen
(1) Za preverjanje pogojev iz 9. člena tega pravilnika in za pripravo blaga za prodajo imenuje davčni organ, pooblaščen za prodajo, komisijo. Komisijo sestavljajo predsednik in dva člana.
(2) Nalogi komisije iz prvega odstavka tega člena sta, poleg preverjanja pogojev za prodajo blaga, tudi določitev vrednosti blaga in sestava zapisnika o delu.
(3) Pri ugotavljanju vrednosti blaga se smiselno uporabljajo pravila o carinskem vrednotenju blaga, ob upoštevanju morebitne tehnološke zastarelosti, modne nezanimivosti in dejstva, da se blago prodaja brez garancije ali brez možnosti uveljavljanja garancije.
11. člen
(1) Blago se pod pogojem iz 193. člena ZDavP-1 lahko brezplačno odstopi državnim organom, humanitarnim organizacijam ali javnim zavodom, če ga le-ti potrebujejo za opravljanje svoje dejavnosti.
(2) Državnim organom in organizacijam se brezplačno lahko odstopi tudi blago, ki ga po posebnih predpisih ni dovoljeno sprostiti v prost promet (orožje, strelivo, radijske postaje ipd.), če to blago potrebujejo za opravljanje svoje dejavnosti.
(3) Takoj po prevzemu brezplačno odstopljenega neskupnostnega blaga mora pridobitelj urediti carinski status tega blaga.
12. člen
(1) Če se blago ne proda ali brezplačno ne odstopi v skladu s prejšnjim členom, se uniči.
(2) Carinski organ lahko blago uniči tudi v primerih, ko bi bili stroški hrambe, prodaje in drugi stroški v zvezi z blagom nesorazmerni z izkupičkom od prodaje.
(3) Uničenje blaga se izvede v skladu s posebnimi predpisi.
IV. KONČNA DOLOČBA
13. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 429-06-41/2004-42
Ljubljana, dne 28. junija 2004.
EVA 2004-1611-0133
dr. Dušan Mramor l. r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti