Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2004 z dne 13. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2004 z dne 13. 7. 2004

Kazalo

3387. Odlok o komunalnem prispevku v Občini Pivka, stran 9147.

Na podlagi 143. in 190. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02), Navodila za izračun komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 4/99), Navodila o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 4/99) in 16. člena statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00 in 24/01) je Občinski svet občine Pivka na 15. seji dne 28. 6. 2004 sprejel
O D L O K
o komunalnem prispevku v Občini Pivka
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se določijo podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka v Občini Pivka, za oprostitev plačila in znižanja komunalnega prispevka.
II. ZAVEZANCI
2. člen
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor, ki namerava:
– zgraditi nov objekt, za katerega je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje;
– prizidati, nadzidati, rekonstruirati, zgraditi nadomestni objekt ali spremeniti namembnost obstoječega objekta, če s tem vpliva na zmogljivost obstoječe komunalne opreme ter je za poseg potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje,
– izvesti priključek na kanalizacijsko ali vodovodno omrežje k že obstoječemu objektu.
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je lastnik že zgrajenega objekta na opremljenem ali delno opremljenem stavbnem zemljišču, če se to zemljišče komunalno opremlja tako, da se komunalna oskrba izboljša ali na novo zgradi.
Priključki na obstoječo javno infrastrukturo morajo biti razvidni iz projektne dokumentacije.
III. OPREMLJENOST STAVBNEGA ZEMLJIŠČA
3. člen
Če s prostorskimi akti ali z akti opremljanja stavbnih zemljišč ni drugače določeno, velja za komunalno opremljeno stavbno zemljišče, za katerega so v dejanski razdalji do 100 m od objekta zagotovljeni naslednji priključki na javno infrastrukturo: javno vodovodno omrežje, javno kanalizacijsko omrežje, javno elektroenergetsko omrežje, dovoz na javno cesto. Če so priključki zagotovljeni na razdalji od 100–200 m do objekta se upošteva opremljenost v degresivni lestvici od 100% – 0%:
IV. IZRAČUN IN ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
4. člen
Komunalni prispevek se izračuna in odmeri na podlagi predhodno izdelanega programa opremljanja stavbnih zemljišč za posamezno območje.
Do uveljavitve programov opremljanja stavbnih zemljišč se komunalni prispevek izračuna in odmeri:
a) na območjih opremljanja stavbnih zemljišč v novih kompleksih in kompleksih v izvajanju po dejanskih stroških na podlagi že sprejetega investicijskega oziroma izvedbenega programa urejanja stavbnih zemljišč;
b) na območjih opremljanja stavbnih zemljišč, kjer se komunalna oprema prenavlja ali na novo uredi, po programu opremljanja, ki ga sprejme občinski svet (za zavezance iz drugega odstavka 2. člena);
c) na vseh drugih območjih opremljanja stavbnih zemljišč kot povprečje stroškov komunalne opreme na kvadratni meter vseh stavbnih parcel v občini v predhodnem letu.
Za izračun komunalnega prispevka se upošteva dejanska opremljenost stavbnega zemljišča.
5. člen
Povprečni stroški komunalne opremljenosti na dan sprejema tega odloka znašajo 6.500 SIT na m2 gradbene parcele.
Povprečni stroški komunalne opremljenosti iz prvega odstavka se mesečno valorizirajo s povprečnim indeksom za stanovanjsko gradnjo, ki ga objavlja GZS – združenje za gradbeništvo in IGM.
6. člen
Komunalni prispevek se za posameznega zavezanca izračuna z upoštevanjem:
– površine gradbene parcele,
– možnosti priključitve na posamezne vode javne infrastrukture,
– namembnost objekta,
– opredelitve skupin naselij.
Če je velikost gradbene parcele manjša od zmnožka bruto etažne površine (v nadaljevanju: bep) s faktorjem 1,5 za stanovanjske objekte oziroma s faktorjem 1,8 za poslovne in proizvodne objekte se površino gradbene parcele obračuna kot zmnožek bep s faktorjem 1,5 za stanovanjske objekte oziroma s faktorjem 1,8 za poslovne in proizvodne objekte.
Če se zgradi nov objekt in je gradbena parcela manjša od 400 m2 se upošteva za izračun komunalnega prispevka velikost gradbene parcele 400 m2.
V primeru izvajanja gradnje na obstoječem objektu (dozidava, nadzidava, nadomestna gradnja in sprememba namembnosti), se izračun komunalnega prispevka opravi na podlagi razlike med obračunom obstoječega stanja in obračunom novega stanja.
V povprečnih stroških komunalne opremljenosti na kvadratni meter stavbnega zemljišča (6.500 SIT/m2 je 100% opremljenost) so posamezni vodi javne infrastrukture zajeti z naslednjimi odstotki:
– kanalizacijsko omrežje – fekalno in meteorno  32%
– kanalizacijsko omrežje – meteorno       18%
– vodovodno omrežje               20%
– električno omrežje               5%
– telefonsko omrežje               3%
– omrežje CATV                  2%
– cestno omrežje – asfalt+pločniki        20%
– cestno omrežje – asfalt brez pločnikov     15%
– cestno omrežje – makadam            10%
– omrežje javne razsvetljave           4%
– hidrantno omrežje                4%
– urejene rekreacijske površine         10%
(v oddaljenosti do 1000 m zračne linije)
– urejeno igrišče                 5%
Glede namembnosti objekta se pri izračunu površin objekta uporabljajo naslednji korekcijski faktorji:
+-------------------------------------------------------------------------------+
|proizvodna dejavnost,                             |
|industrija                             faktor 0,9 |
+-------------------------------------------------------------------------------+
|obrtna dejavnost                                |
|(skupaj, na območju istega naselja, manj kot 500 m2 pokritih          |
|površin)                              faktor 0,7 |
+-------------------------------------------------------------------------------+
|obrtno – industrijska dejavnost, ki nadpovprečno obremenjuje komunalno     |
|infrastrukturo                                 |
|(bencinske črpalke s spremljajočimi dejavnostmi, ipd.)       faktor 2,5 |
+-------------------------------------------------------------------------------+
|trgovska dejavnost,                              |
|(prostori za trgovino v velikosti nad 80 m2, pod 80 m2 se upošteva kot     |
|poslovna dejavnost)                              |
|samostojna avtopralnica z reciklažo vode                    |
|(izven kompleksa bencinske črpalke)                 faktor 1,5 |
+-------------------------------------------------------------------------------+
|poslovna dejavnost, gostinska                         |
|dejavnost                               faktor 1 |
+-------------------------------------------------------------------------------+
|stanovanjska                                  |
|gradnja                               faktor 0,4 |
+-------------------------------------------------------------------------------+
|turistično-počitniški objekti                         |
|(za turistično-počitniški objekt se šteje v kolikor je v skupnih        |
|počitniških objektih na isti lokaciji, v istem naselju,            |
|v okviru istega ponudnika oziroma investitorja, manj kot 40% površin      |
|namenjenih gostinski dejavnosti)                  faktor 0,4 |
+-------------------------------------------------------------------------------+
|kmetijska dejavnost – kmečki turizem                      |
|in druge dopolnilne dejavnosti na                       |
|kmetiji                               faktor 0,2 |
+-------------------------------------------------------------------------------+
|ureditve površin brez graditve objektov kot so: odprte deponije,        |
|rekreacijske površine, turistični kamp               faktor 0,3 |
+-------------------------------------------------------------------------------+
|objekti državnega javnega značaja                       |
|(cestišča, zajezitve, daljnovodi, železniška postaja ipd.)      faktor 1 |
+-------------------------------------------------------------------------------+
V primeru različne namembnosti objekta se pri izračunu upošteva medsebojno razmerje koristnih površin posamezne namembnosti preneseno na površino gradbene parcele.
Za že obstoječe objekte se pri izdaji dovoljenja za nov priključek na obstoječe kanalizacijsko ali vodovodno omrežje obračuna komunalni prispevek za priklapljajočo se infrastrukturo.
V. OPROSTITVE IN OLAJŠAVE
7. člen
Glede na tržno vrednost komunalno opremljenega zemljišča in zaradi zadrževanja poselitve na oddaljenih območjih, se določi znižanje komunalnega prispevka po skupinah naselij z naslednjimi faktorji:
+----------------------------------------+------+
|                    |faktor|
+----------------------------------------+------+
|1. skupina – območje Pivke in Petelinj |   1|
+----------------------------------------+------+
|2. skupina – Kal, Dolnja Košana,    |   |
|Neverke, Selce, Slovenska vas, Zagorje | 0,70|
+----------------------------------------+------+
|3. skupina – Gradec, Trnje, Klenik,   |   |
|Parje, Drskovče             | 0,65|
+----------------------------------------+------+
|4. skupina – Nadanje selo, Mala     |   |
|Pristava, Velika Pristava, Stara Sušica,|   |
|Nova Sušica, Narin, Šmihel, Ribnica,  |   |
|Gornja Košana, Palčje          | 0,60|
+----------------------------------------+------+
|5.skupina – Buje, Čepno, Suhorje, Volče,|   |
|Jurišče, Šilentabor           | 0,50|
+----------------------------------------+------+
Komunalni prispevek se oprosti v primeru izdaje dovoljenja za nov vodovodni priključek zavezancem, ki priključek potrebujejo izključno za opravljanje kmetijske dejavnosti, kar morajo zavezanci dokazati z izjavo pristojne kmetijsko svetovalne službe. Komunalni prispevek se oprosti pri izvedbah začasnih priključitev na komunalno omrežje, kar velja le za gradbišča, javne prireditve, začasne objekte in podobne primere.
8. člen
Zavezanci za plačilo komunalnega prispevka s predložitvijo ustreznih dokazil o investiranju v lokalno infrastrukturo ali z dokazilom, da so kako drugače prispevali za izgradnjo infrastrukture, lahko uveljavljajo znižanje plačila komunalnega prispevka, kar se ugotavlja za vsak primer posebej.
V primeru, da občina proda zemljišče ter je cena komunalne opremljenosti vključena v ceni zemljišča, se komunalni prispevek ne obračuna za tisto komunalno opremo, ki je definirana v pogodbi o odkupu zemljišča.
9. člen
Za gradnjo javnih objektov, katerih investitor je uporabnik občinskega proračuna, predvsem:
– varovanih stanovanj za starejše občane in invalide, ter neprofitnih stanovanj, kjer je investitor občina oziroma stanovanjski sklad občine,
– gasilskih domov,
– kulturnih in športnih objektov,
– otroških vrtcev in šol,
– drugih objektov posebnega javnega interesa, kadar o tem odloči s sklepom občinski svet;
se prispevek odmeri in se zavezanca v skladu z investicijskim programom v celoti ali delno oprosti plačila komunalnega prispevka.
VI. POSTOPEK ODMERE
10. člen
Odločbo o odmeri komunalnega prispevka izda občinska uprava na zahtevo investitorja.
Za zavezance v primeru 4. člena, alinee b) postopek za odmero komunalnega prispevka uvede občinska uprava po uradni dolžnosti.
Komunalni prispevek zavezanec plača v enkratnem znesku. Ob plačilu komunalnega prispevka ima zavezanec pravico zahtevati sklenitev pogodbe z občino o medsebojnih obveznostih v zvezi s priključevanjem objekta na lokalno komunalno infrastrukturo. Pogodba vsebuje zlasti rok za priključitev objekta na lokalno komunalno infrastrukturo in tehnične pogoje priključevanja.
Investitor je dolžan plačati komunalni prispevek pred izdajo gradbenega dovoljenja, razen v primeru drugega odstavka 2. člena, kjer rok in način plačila določi občinski svet. Kolikor komunalni prispevek ni plačan v roku 30 dni, se na ponovno vlogo investitorja odmeri na novo.
V primeru pridobitve dovoljenja iz zadnjega odstavka 6. člena, zavezanec plača komunalni prispevek pred izvedbo priključitve na omrežje.
11. člen
Odmerjeni komunalni prispevek ne zajema stroškov izvedbe priključkov in priključnih taks za priključitev objektov na komunalne objekte in naprave.
12. člen
Sredstva zbrana po tem odloku, so sredstva občinskega proračuna ter so namenjena za pripravo in opremljanje stavbnih zemljišč s komunalno infrastrukturo.
VII. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
13. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati sklep o oprostitvi plačevanja sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča, št. 03201-19/01 z dne 15. junij 2001, sklep o plačilu dela stroškov opremljanja zemljišč z lokalno komunalno infrastrukturo (Uradni list RS, št. 33/04), sklep o določitvi višine zneska priključne takse za kanalizacijski priključek (Uradni list RS, št. 48/02) ter sklep o določitvi višine zneska priključne takse za vodovodni priključek (Uradni list RS, št. 90/02). Vloge za obračun komunalnega prispevka oddane pred dnem veljavnosti tega odloka se obravnavajo po predpisih, ki so veljali pred uveljavitvijo tega odloka.
14 člen
Za obstoječe stanje po 4. odstavku 6. člena tega odloka se šteje zmnožek bep obstoječega objekta s faktorjem 1,5 za stanovanjske objekte oziroma s faktorjem 1,8 za poslovne in proizvodne objekte, ne glede na to ali je gradbena parcela določena ali ne. Na isti način se obračuna novo stanje, v kolikor nova bep ni povečana za več kot 40% od obstoječe. Ta določila veljajo za zgrajene objekte oziroma za objekte s pridobljenim gradbenim dovoljenjem pred uveljavitvijo tega odloka.
15. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št: 03201-15/04
Pivka, dne 28. junija 2004.
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj, inž. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti