Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2004 z dne 13. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2004 z dne 13. 7. 2004

Kazalo

3382. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o postopku vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Mestne občine Koper, katerih upravičenec je lokalna skupnost, stran 9085.

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03)
R A Z G L A Š A M
odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o postopku vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Mestne občine Koper, katerih upravičenec je lokalna skupnost
Št. 4143-41/2002
Koper, dne 18. junija 2004.
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l. r.
Na podlagi 6. člena Zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 58/02) in 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03) je Občinski svet mestne občine Koper na seji dne 17. 6. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o postopku vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Mestne občine Koper, katerih upravičenec je lokalna skupnost
1. člen
V 1. členu Odloka o postopku vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Mestne občine Koper, katerih upravičenec je lokalna skupnost (Uradne objave, št. 48/02), se za besedilom v oklepaju: Uradni list RS, št. 58/02 vstavi besedilo »in 55/2003«.
2. člen
2. člen se spremeni tako, da se v celoti glasi:
»Župan imenuje komisijo, ki izvaja naloge, posebej opredeljene s tem odlokom in zakonom, lahko pa sodeluje v vseh aktivnosti občinske uprave pri vodenju postopkov za zagotovitev vračila vlaganj v telekomunikacije dejanskim upravičencem (v nadaljevanju: komisija).«
3. člen
Za 2. členom se vstavi nov, 2.a člen, ki se glasi:
»2.a člen
Pojmi, uporabljeni v tem odloku, pomenijo:
– neposredni upravičenec je oseba, ki vloži zahtevek za vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje pri državnem pravobranilstvu; ta odlok ureja postopek le za primere, kjer je neposredni upravičenec lokalna skupnost;
– dejanski upravičenec je oseba, ki je prispevala vložek (v finančnih sredstvih, delu ali materialu) za realizacijo vlaganj, za katera je neposredni upravičenec lokalna skupnost;
– dejanski končni upravičenec je oseba, ki v trenutku nakazila vrnjenih sredstev prejme nakazilo v imenu dejanskega upravičenca in je lahko ista oseba ali dedič oziroma pravni naslednik dejanskega upravičenca.«
4. člen
V 3. členu se:
– na koncu prvega odstavka pika nadomesti z vejico in doda besedilo »lahko pa tudi z javnimi pozivi osebam, ki razpolagajo z ustrezno dokumentacijo.«
– Drugi odstavek spremeni tako, da se celoti glasi:
»Občinska uprava nudi vsem upravičencem do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje ustrezno strokovno pomoč.«
5. člen
Za 3. členom se vstavita nova 3.a in 3.b člen, ki se glasita:
»3.a člen
Zahtevke za vračilo vlaganj, katerih upravičenec je lokalna skupnost, v kar sodijo vložki občine, krajevnih in vaških skupnosti, gradbenih, vaških in podobnih odborov, ne glede na to, ali so bila pri tem uporabljena izvirna sredstva teh upravičencev ali pa prek njih združena sredstva (finančna sredstva, material ali delo), pripravi občinska uprava na podlagi razpoložljivih dokumentov in podatkov ter jih v zakonskem roku vloži na državno pravobranilstvo.
Krajevne skupnosti so dolžne ponuditi občinski upravi vse razpoložljive dokumente, podatke in pojasnila. Občinska uprava je dolžna pripraviti zahtevke za vračilo vlaganj na podlagi tako pridobljenih podatkov in na podlagi morebitnih podatkov neposrednih upravičencev za vsa evidentiranja vlaganja ne glede na popolnost trenutno razpoložljivih dokumentov in nato storiti vse možno za morebitno dopolnitev zahtevkov na zahtevo državnega pravobranilstva.
3.b člen
Predlog poravnave, ki ga pripravi državno pravobranilstvo, je občinska uprava dolžna nemudoma posredovati svetu krajevno pristojne krajevne skupnosti z zahtevkom za podajo mnenja o primernosti sklenitve poravnave. Svet krajevne skupnosti mora svoje mnenje podati v roku 15 dni. Če občinska uprava mnenja sveta KS v tem roku ne prejme, se šteje, da se svet s predlogom strinja.
Predlog poravnave, skupaj z mnenjem sveta KS, obravnava komisija in poda svoj predlog županu.
Komisija lahko predlaga županu:
– sklenitev poravnave po predlogu državnega pravobranilstva;
– zavrnitev poravnave z napotkom za začetek postopka pred pristojnim sodiščem;
– odstop od nadaljnjega postopka.
Odstop od nadaljnjega postopka komisija predlaga, če ugotovi, da realno ni mogoče uveljaviti vračila.
Vračilo vlaganj, doseženo v postopku pred pristojnim sodiščem, se v nadaljnjem postopku obravnava enako, kot vračilo, doseženo s poravnavo.«
6. člen
4. člen se spremeni, tako da se v celoti glasi:
»Seznam dejanskih upravičencev po posameznih zahtevkih, za katera je bila dosežena poravnava, objavi komisija v zakonskem roku na oglasnih deskah krajevnih skupnostih, v katerih se bila izvedena dela, v katera so vlagali dejanski upravičenci, in na spletnih straneh Mestne občine Koper. S sodelovanjem organov krajevnih skupnosti se seznam lahko objavi tudi na druge, krajevno običajne načine. O objavi seznama objavi komisija razglas na spletnih straneh Mestne občine Koper, oglasni deski občinske uprave in pristojnih krajevnih skupnosti ter enem od tiskanih medijev.
Na seznamu so, ob splošnih podatkih o zahtevku, za katerega je bila dosežena poravnava, naslednji podatki o posameznem dejanskem upravičencu: ime in priimek oziroma naziv dejanskega upravičenca, naslov v času vlaganja, naslov v času objave seznama (če je znan), delež poravnanega zneska vlaganj, ki pripada dejanskemu upravičencu. Na seznamu mora biti tudi poduk z navodili ravnanje po 4.a členu tega odloka.«
7. člen
Za 4. členom se vstavita nova 4a in 4.b člen, ki se glasita:
»4.a člen
Vsaka pravna ali fizična oseba, ki zato izkaže pravni interes, ima pravico v roku dveh mesecev po objavi seznama podati komisiji ugovor, pripombo ali dopolnitev (v nadaljevanju: pritožba), s čimer lahko izrazi zahtevo po naknadni uvrstitvi na seznam, zahtevo po popravku posameznih podatkov na seznamu ali obvestilo o drugih dejstvih, ki na podlagi podanega seznama vplivajo na nadaljnji postopek vračanja (na primer podatke o dedičih oziroma pravnih naslednikih na seznam uvrščenih oseb).
Pritožba mora biti dokumentirana in podana v pisni obliki tajniku KS, naslovljena pa na komisijo.
Tajnik posreduje pritožbo svetu krajevne skupnosti, ki o posamezni pritožbi poda obrazloženo pisno mnenje v roku 30 dni po prejemu, in jo nato skupaj z mnenjem sveta KS posreduje komisiji.
O pritožbi odloči komisija z upravnim aktom.
4.b člen
Dokončen seznam, določen po postopku iz 4.a člena tega odloka, vroči občinska uprava krajevno pristojni krajevni skupnosti. Dejanski upravičenci s tem postanejo dejanski končni upravičenci.
Sočasno se dejanskim končnim upravičencem pošlje obvestilo o dokončnosti seznama z obvestilom o nadaljnjih postopkih in obrazec, s katerim dejanski končni upravičenci podajo natančne podatke, ki omogočajo nakazilo vrnjenih sredstev (osebni podatki z naslovom, transakcijskim računom, izjavo o točnosti podatkov in seznanjenostjo z obvezo, da bo vsaka sprememba posredovanih podatkov nemudoma sporočena občinski upravi, in soglasjem o uporabi osebnih podatkov za potrebe vračila vlaganj). Evidenco tako pridobljenih podatkov vodi občinska uprava.
Naknadne spremembe dokončnega seznama so možne le glede podatkov o dokončnem upravičencu (na primer sprememb naslova, novih dedičev itd.), ne pa glede dodatnih uvrstitev na seznam ali glede sprememb pripadajočih deležev. Dovoljene spremembe vnaša občinska uprava na dokumentirano pobudo zainteresiranih ter o tem obvešča zainteresirane in svet pristojne krajevne skupnosti.«
8. člen
5. člen se spremeni tako, da se v celoti glasi:
»Sorazmerni delež vlaganj, ki pripada posameznemu dejanskemu upravičencu, se praviloma ugotavlja na podlagi razpoložljive dokumentacije, podatkov ali obvestil, ob upoštevanju naslednjih načel:
a) Če so vsi dejanski upravičenci podajali svoje vložke v istih časovnih obdobjih in v približno enakih obsegih, se vsakemu upravičencu dodeli enak delež poravnanega zneska.
b) Če so posamezni dejanski upravičenci svoje vložke podajali v različnih časovnih obdobjih ali v različnem obsegu, se njihov vložek valorizira oziroma preračuna v DEM po srednjem tečaju Banke Slovenije, kot je objavljen na podlagi 5. člena zakona, struktura vložkov po posameznih dejanskih upravičencih pa se izračuna na podlagi vsot tako preračunanih vložkov.
c) Če so različni dejanski upravičenci svoje vložke podajali v različnih obsegih denarnih vložkov, materiala ali dela, se posebej preračuna vsaka oblika vložka in ponderira z deležem, ki ga je imela posamezna oblika v postopku poravnave ali kot je razvidna iz dokumentov.
d) Kadar na podlagi dokumentov ali na podlagi drugih znanih dejstev ni mogoče ugotoviti dejanskega deleža posameznega dejanskega upravičenca, se vračilo izvede v enakih deležih vsem upravičencem, ki so zagotavljali svoje vložke.
Uporabi se načelo, ki ga za vsak posamezni primer predlaga svet krajevno pristojne krajevne skupnosti.
Kadar ne obstajajo seznami dejanskih upravičencev, vezani na pridobitev konkretnih telefonskih priključkov in je šlo za solidarno združevanje sredstev za namene pridobitve telefonskega priključka, ki ga je nato uporabljala širša okolica (na primer naselje, krajevna skupnost), in se s tem strinja svet krajevno pristojne krajevne skupnosti, se šteje, da je dejanski upravičenec lokalna skupnost, ki pa je dolžna s poravnavo vrnjena sredstva vložiti v infrastrukturo na območju, kjer so bila sredstva združena. Enako se ravna z vložki, ki so jih kot vložke v telekomunikacije zagotovile krajevne skupnosti iz drugih virov.«
9. člen
Za 5. členom se vstavita nova 5.a in 5.b člen, ki se glasita:
»5.a člen
V primerih, ko je krajevna skupnost na podlagi pravnega akta s Podjetjem za PTT promet še določeno obdobje dajala soglasja k priključitvi na omrežje, zgrajeno z vlaganji, za katere se doseže vračilo, in so bodoči telefonski naročniki za ta soglasja plačevali prispevke, ki so presegali takrat veljavni obseg obveznosti za pridobitev priključka (priključnina in prispevek SIS za PTT promet) se presežek teh vlaganj po načelih iz 5. člena tega odloka upošteva pri pripravi seznama dejanskih upravičencev in upravičencem vrne v sorazmernem deležu od vrnjenih sredstev v breme poravnanega vračila.
5.b člen
V primerih, ko je dejanski upravičenec na podlagi vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje uveljavil oprostitev plačila komunalnega prispevka, za uveljavljeno oprostitev vstopi kot končni upravičenec lokalna skupnost.
Delež vstopa lokalne skupnosti v primerih iz prvega odstavka tega člena se izračuna na podlagi uradne dokumentacije organa občinske uprave, pristojnega za obračun komunalnega prispevka tako, da se znesek oprostitve primerja z zneskom vlaganj, ki ga je v postopku oprostitve uveljavljal dejanski upravičenec, pri čemer se te zneske predhodno preračuna v DEM po tečaju, ki je veljal na dan izdaje odločbe o oprostitvi oziroma na dan vlaganja v javno telekomunikacijsko omrežje, kot ga je v tem postopku uveljavljal dejanski upravičenec. Tako ugotovljeno razmerje se aplicira na delež vlaganj, ki bi sicer pripadal dejanskemu upravičencu. Tako pridobljena sredstva lokalna skupnost vloži v infrastrukturo na območju, kjer so bila izvršena vlaganja.«
10. člen
V 6. členu se:
– v prvem odstavku za besedo »posamezni« vstavita besedi »dejanski končni«;
– v drugem odstavku se za besedo »naslednik« vstavi beseda »dejanskega«.
11. člen
Za 7. členom se vstavi nov, 7.a člen, ki se glasi:
»7.a člen
Mestna občina Koper postane zavezanec za vračilo vlaganj dejanskim končnim upravičencem iz posameznega končnega seznama z dnem nakazila sredstev iz sklada za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje po poravnavi, ki se nanaša na ustrezni končni seznam. Občina je zavezanec po tem odstavku samo do višine prejetih sredstev.
Prejeta vračila po posameznem poravnanem zahtevku občinska uprava nakaže dejanskim končnim upravičencem v 30 dneh po prejemu sredstev iz sklada ob upoštevanju podatkov iz končnega seznama. V primeru prejemanja sredstev v obrokih, se sredstva nakazujejo vsem dejanskim končnim upravičencem v obrokih z isto dinamiko v sorazmernih deležih glede na razpoložljiva sredstva.
Vrnejo se vsa sredstva, dosežena s poravnavo, brez odbitka stroškov občinske uprave. Finančna sredstva, potrebna za realizacijo tega postopka in vseh drugih stroškov občinske uprave in komisije po tem odloku, se zagotovijo v proračunu Mestne občine Koper.
Sredstva, ki jih zaradi nepopolnosti podatkov ali nedosegljivosti dejanskih končnih upravičencev ne bi bilo mogoče nakazati dejanskim končnim upravičencem v roku dveh let po izkazani neuspeli vročitvi poziva za posredovanje potrebnih podatkov, lokalna skupnost vloži v infrastrukturo na območju, kjer je bilo izvršeno predmetno vlaganje.
Sorazmerni del vrnjenih sredstev, ki pripadajo lokalni skupnosti na račun vlaganj iz proračuna, sredstev krajevnih skupnosti in drugih virov tako, da ne pripadajo drugim dejanskim končnim upravičencem, morajo biti namenjena za potrebe infrastrukture na ožjem območju, kjer so bila izvedena vračilu ustrezna vlaganja.
Dejanski končni upravičenec ali skupina takih upravičencev lahko do nakazila pripadajočih sredstev s pisno izjavo komisiji predlaga, da se znesek vračil, ki mu oziroma jim pripada, neposredno vloži v komunalno infrastrukturo na njihovem območju. Tak predlog mora biti v pisni obliki. Razmerje med upravičenci in lokalno skupnostjo se dogovori s pogodbo.«
12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4143-41/2002
Koper, dne 17. junija 2004.
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l. r.
Visto l’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01 e 29/03)
P R O M U L G O
il decreto sulle modifiche ed integrazioni al decreto sulla procedura di rimborso degli investimenti nella rete pubblica delle telecomunicazioni nel territorio del Comune citta’ di Capodistria a favore delle comunità locali
N.: K4143-41/2002
Capodistria, 18 giugno 2004
Comune citt a` di Capodistria
Il sindaco
Boris Popovič m. p.
Visto l’articolo 6° della Legge sulla rifusione degli investimenti nella rete pubblica delle telecomunicazioni (Gazzetta uff. della RS, n. 58/02) e l’articolo 27° dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01 e 29/03), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 17 giugno 2004, ha approvato il
D E C R E T O
sulle modifiche ed integrazioni al decreto sulla procedura di rimborso degli investimenti nella rete pubblica delle telecomunicazioni nel territorio del Comune città di Capodistria a favore delle comunità locali
Articolo 1
Nell’articolo 1 del Decreto sulla procedura di rimborso degli investimenti nella rete pubblica delle telecomunicazioni nel territorio del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 48/2002), è inserito, nel testo tra parentesi: Gazzetta ufficiale della RS, n. 58/02, il testo “e 55/2003”.
Articolo 2
L’articolo 2 è modificato e recita:
»Il Sindaco nomina una commissione incaricata di compiere le mansioni appositamente definite nel presente decreto e nella legge, la quale ha inoltre la facoltà di concorrere a tutte le attività svolte dall’amministrazione comunale riguardo alla procedura intesa a garantire la restituzione degli investimenti effettuati nella rete delle telecomunicazioni agli aventi diritto effettivi (nel seguito: commissione).«
Articolo 3
L’articolo 2 è seguito da un nuovo articolo, il 2 a) che recita:
»Articolo 2 a)
Termini specifici ed accezioni particolari:
– L’avente diritto diretto è colui che presenta la domanda di restituzione degli investimenti nella rete pubblica delle telecomunicazioni presso l’avvocatura dello stato; il presente decreto regola unicamente i casi ove l’avente diritto è la comunità locale;
– L’avente diritto effettivo è colui che ha conferito l’apporto (sotto forma di mezzi, lavoro o materiale) ai fini di realizzazione degli investimenti il cui avente diritto diretto è la comunità locale;
– L’avente diritto effettivo finale è colui che al momento della restituzione dei mezzi investiti riceve il bonifico in nome dell’avente diritto effettivo, e può essere persona medesima, il suo erede od il successore legittimo dell’avente diritto effettivo.”
Articolo 4
Nell’articolo 3:
– Alla fine della prima frase, il punto è sostituito da una virgola, seguita dal testo: »oppure con avvisi pubblici rivolti a coloro che dispongono della necessaria documentazione.«
– Il secondo comma è modificato e recita:
»L’amministrazione comunale offre a tutti gli aventi diritto alla restituzione degli investimenti nella rete pubblica delle telecomunicazioni la necessaria assistenza tecnica.«
Articolo 5
L’articolo 3 è seguito dai nuovi articoli ossia il 3 a) ed il 3 b), che recitano:.
»Articolo 3 a)
In base ai documenti e dati di cui dispone, l’amministrazione comunale prepara ed inoltra, entro i termini di legge, all’avvocatura di stato le domande di restituzione degli investimenti il cui avente diritto è la comunità locale e che sono comprensivi dei conferimenti del comune, delle comunità locali e rurali, dei comitati edili, rurali e simili, a prescindere dall’utilizzo o meno dei mezzi propri di tali aventi diritto oppure di mezzi associati in ambito a questi (danaro, materiale o lavoro).
Le comunità locali hanno l’obbligo di fornire all’amministrazione comunale tutti i documenti disponibili, i dati e le delucidazioni. L’amministrazione comunale è tenuta a predisporre le domande di restituzione degli investimenti in base ai dati così ottenuti, come pure in virtù degli eventuali dati trasmessi dagli aventi diritto diretti, riguardanti tutti gli investimenti rilevati indipendentemente dalla completezza dei documenti disponibili momentaneamente facendo il necessario per l’eventuale perfezionamento delle domande, se ciò venisse richiesto dall’avvocatura dello stato.
Articolo 3 b)
L’amministrazione comunale ha l’obbligo di trasmettere tempestivamente la proposta di accomodamento, predisposta dall’avvocatura dello stato, al consiglio della comunità locale competente al quale si richiede altresì di fornire un parere in merito. Il consiglio della comunità locale è tenuto a sottoporre tale parere entro 15 giorni, in caso contrario l’amministrazione comunale considererà la proposta come accettata.
La proposta di accomodamento, unitamente al parere del consiglio della CL, sono esaminati dalla commissione la quale formula una propria proposta sottoponendola al sindaco.
La commissione può proporre al sindaco:
– Il raggiungimento di un accomodamento come proposto dall’avvocatura dello stato;
– Il rifiuto di accomodamento ed il suggerimento a adire le vie legali;
– La rinuncia ad ulteriore procedimento.
La commissione propone di rinunciare all’ulteriore procedimento se accerti l’impossibilità effettiva di far valere il rimborso.
Al rimborso degli investimenti, ottenuto in giudizio, gode del medesimo trattamento di quello riservato al rimborso riconosciuto in seguito all’accomodamento.«
Articolo 6
L’articolo 4 è modificato e recita:
»La commissione diffonde entro il termine di legge l’elenco degli aventi diritto effettivi, compilato in base alle singole domande per le quali è stato raggiunto l’accomodamento, e ciò attraverso l’affissione sugli albi delle comunità locali, nelle quali sono state compiute le opere finanziate dagli aventi diritto effettivi, e tramite pubblicazione sul sito del Comune città di Capodistria. D’intesa con gli organi delle comunità locali è ammessa la divulgazione del suddetto elenco nei modi in uso localmente. La commissione provvede ad informare la cittadinanza della pubblicazione dell’elenco attraverso il sito web del Comune, con l’avviso esposto sull’albo dell’amministrazione comunale e delle comunità locali interessate ed in uno dei mezzi d’informazione stampati.
L’elenco comprende, oltre alle notizie generali sulla domanda oggetto dell’accomodamento, anche le seguenti informazioni sull’avente diritto: nome e cognome ovvero denominazione dell’avente diritto effettivo, l’indirizzo al momento dell’investimento (se noto), la quota rimborsata del medesimo. L’elenco deve contenere altresì l’istruzione riguardante la disposizione di cui all’articolo 4 a) del presente decreto.”
Articolo 7
L’articolo 4 è seguito da nuovi articoli n. 4 a) e 4 b) che recitano:
»Articolo 4 a)
Ogni persona giuridica o fisica per la quale è stato individuato l’interesse legittimo, ha il diritto di presentare un reclamo, un’osservazione od un’integrazione (nel seguito: ricorso) entro due mesi dalla pubblicazione dell’elenco, chiedendo l’inserimento nell’elenco, la correzione di singoli dati presenti nell’elenco oppure l’informazione in merito ad altri fatti che possono influire sulla procedura di rimborso (ad esempio i dati sugli eredi ovvero successori legittimi da inserirsi nell’elenco degli aventi diritto).
Il ricorso deve essere presentato in forma scritta, documentato ed indirizzato alla commissione, e va inoltrato al segretario della CL.
Il segretario lo trasmette al consiglio della CL che esprime, entro 30 giorni dalla notifica, il proprio parere motivato inoltrandolo alla commissione, unitamente al ricorso.
Del ricorso decide la commissione con atto amministrativo.
Articolo 4 b)
L’elenco definitivo, compilato secondo la procedura di cui all’articolo 4 a) del presente decreto, è consegnato dall’amministrazione comunale alla comunità locale competente per territorio. Gli aventi diritto effettivi diventano così gli aventi diritto effettivi finali.
Tramite specifico avviso gli aventi diritto effettivi finali sono informati della compilazione definita dell’elenco, come pure delle ulteriori procedure. Essi ricevono altresì un modulo da riempirsi con dati dettagliati acciocché si possa procedere al versamento dei fondi restituiti (generalità, indirizzo, numero di conto bancario, dichiarazione attestante la veridicità dei dati, l’obbligo di trasmettere tempestivamente qualsiasi modifica all’amministrazione comunale, ed infine il consenso circa l’utilizzo dei dati personali ai fini di restituzione degli investimenti). I registri dei dati così rilevati sono tenuti dall’amministrazione comunale.
Successive modifiche all’elenco definitivo sono possibili unicamente riguardo ai dati dell’avente diritto finale (ad esempio: cambiamento dell’indirizzo, nuovi eredi, ecc.) e non per quanto attiene all’inserimento a nuovo sull’elenco oppure alle alterazioni delle quote spettanti. L’amministrazione comunale esegue le modifiche ammesse in conformità a domande documentate dei cittadini interessati dandone informazione ai medesimi ed al consiglio della comunità locale competente.”
Articolo 8
L’articolo 5 è modificato e recita:
»La quota proporzionale degli investimenti, spettante al singolo avente diritto effettivo, è accertata, di regola, in base alla documentazione disponibile, ai dati od informazioni, in considerazione dei seguenti principi:
e) Nel caso in cui tutti gli aventi diritto effettivi avessero conferito i propri apporti nei medesimi periodi e nelle medesime parti, ad ognuno di essi spetta una quota uguale di rimborso.
f) Se i conferimenti degli apporti avvennero in periodi diversi od in parti differenti, la rispettiva quota di rimborso è rivalutata ovvero conteggiata in DM, al tasso di cambio medio praticato dalla Banca di Slovenia e pubblicato ai sensi dell’articol o5 della legge, mentre la composizione delle quote per singoli aventi diritto effettivi è definita in base agli importi delle quote così stabiliti.
g) Qualora i diversi aventi diritto effettivi avessero conferito i propri apporti sotto forma di importi differenti, materiale o lavoro, ciascuna di queste forme e conteggiata e calcolata in funzione della porzione relativa alla singola forma d’apporto oppure a seconda di quanto scaturisce dalla documentazione.
h) Nei casi in cui in base alla documentazione o ad altri fatti notori non sia possibile appurare la quota effettiva spettante al singolo avente diritto effettivo, il rimborso avviene in quote uguali a tutti gli aventi diritto che avevano conferito i propri apporti.
Si applica il principio, proposto per ogni singolo caso dal consiglio della comunità locale competente per territorio.
In assenza di elenchi degli aventi diritto effettivi, riguardanti la realizzazione di allacciamenti telefonici, e si trattò quindi di associazione solidali di mezzi ai fini di ottenimento dei detti allacciamenti, successivamente utilizzati da ambiti più estesi (ad esempio, abitato, comunità locale), si ritiene, previo consenso del consiglio della comunità locale interessata, quale avente diritto effettivo, la comunità locale stessa, alla quale però incombe l’obbligo di investire i mezzi restituiti tramite accomodamento nell’infrastruttura a servizio dell’area ove tali mezzi erano stati raccolti. Il medesimo trattamento è riservato agli apporti provenienti da altre fonti e destinati dalle comunità locali alla realizzazione degli impianti delle telecomunicazioni.”
Articolo 9
L’articolo 5 è seguito dai nuovi articoli n. 5 a) e 5 b) che recitano:
»Articolo 5 a)
Nei casi in cui la comunità locale, richiamandosi all’atto giuridico stipulato con l’Azienda PTT, dava il proprio consenso all’allacciamento alla rete, costruita con apporti soggetto al rimborso, mentre i futuri abbonati versavano a tale fine dei contributi superiori agli obblighi allora in vigore per l’ottenimento dell’allacciamento (tassa d’allacciamento e contributo alla Comunità d’interesse autogestita per PTT), l’eccedente delle somme conferite è preso in considerazione nella compilazione dell’elenco degli aventi diritto effettivi con conseguente restituzione della quota proporzionale conteggiata a carico del rimborso d’accomodamento, come previsto dall’articolo 5 del presente decreto.”
Articolo 5 b)
Nei casi in cui l’avente diritto effettivo avesse già fatto valere l’esonero del pagamento del contributo comunale a titolo d’investimenti effettuati nella rete pubblica delle telecomunicazioni, subentra, quale avente diritto finale, la comunità locale.
Nei casi di cui al primo comma del presente articolo, la quota spettante alla comunità locale à calcolata in base alla documentazione ufficiale dell’organo amministrativo comunale competente per il conteggio del contributo comunale paragonando l’importo dell’esonero con quello dell’investimento fatto valere dall’avente diritto effettivo all’atto della richiesta d’esonero. Tali importo sono trasformati in DM applicando il tasso di cambio in vigore il giorno di rilascio della decisione sull’esonero ovvero il giorno d’investimento nella rete pubblica delle telecomunicazioni, indicato dall’avente diritto effettivo. La proporzione così appurata si applica alla quota degli investimenti che altrimenti spetterebbe all’avente diritto effettivo. La comunità locale impegna i mezzi acquisiti in tal modo per l’infrastruttura a servizio del territorio ove sono stati effettuati gli investimenti di cui sopra.
Articolo 10
Nell’articolo n. 6:
– primo comma, la parola “singolo avente diritto” è seguita dalle parole »effettivo finale«;
– secondo comma, la parola “avente diritto” è seguita dalla parola »effettivo«.
Articolo 11
L’articolo 7 è seguito dal nuovo articolo n. 7 a) che recita:
»Articolo 7 a)
Al Comune città di Capodistria incombe l’obbligo di restituzione degli apporti conferiti dagli aventi diritto effettivi finali, figuranti nel rispettivo elenco definitivo, a partire dalla data di versamento dei mezzi corrispondenti dal fondo istituito ai fini di restituzione degli investimenti nella rete pubblica delle telecomunicazioni, come da accomodamento attinente al suddetto elenco definitivo. L’obbligo del comune, ai sensi del presente comma, è limitato all’importo dei mezzi percepiti.
L’amministrazione comunale provvede a versare agli aventi diritto effettivi finali i mezzi accreditati in funzione della singola domanda di accomodamento entro 30 giorni dal ricevimento di tali mezzi, come dai dati riportati nell’elenco definitivo. In caso di versamento rateale, l’accredito agli aventi diritto effettivi finali avviene nelle quote proporzionali, stabilite in funzione dei mezzi disponibili.
E’ restituita la totalità dei mezzi riconosciuti tramite accomodamento, senza deduzione delle spese sostenute dall’amministrazione comunale, la quale stanzia nel bilancio comunale i finanziamenti necessari alla realizzazione del presente procedimento, oltre a quelli dell’amministrazione comunale e della commissione.
La comunità locale investe i mezzi che per documentazione incompleta o irreperibilità degli aventi diritto effettivi finali non potessero essere restituiti entro due anni dalla notifica dell’invito a trasmettere i dati necessari, nell’infrastruttura dell’area ove fu realizzato il succitato investimento.
La quota proporzionale dei mezzi restituiti, che appartengono alla comunità locale a titolo degli importi investiti, reperiti dal bilancio, dai fondi della comunità locale o da altre fonti, e non spettano quindi agli aventi diritto effettivi, devono essere destinati all’infrastruttura presente nell’area interessata dai suddetti investimenti.
Nel periodo che precede l’accredito dei mezzi spettanti all’avente diritto effettivo finale od al gruppo di tali aventi diritto, questi possono presentare alla commissione una mozione scritta con la quale propongono che le somme in oggetto siano spese per interventi nell’infrastruttura a rete, presente nell’area della loro residenza. Le relazioni tra gli aventi diritto e la comunità locale sono regolate da un contratto.”
Articolo 12
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
N.: K4143-41/2002
Capodistria, 17 giugno 2004
Comune citt a` di Capodistria
Il sindaco
Boris Popovič m. p.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti