Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2004 z dne 13. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2004 z dne 13. 7. 2004

Kazalo

3375. Program priprave za občinski lokacijski načrt Dragatuš 1. faza, stran 9072.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr.; v nadaljevanju: ZureP-1) ter na podlagi 30. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03 – prečiščeno besedilo) župan sprejme
P R O G R A M P R I P R A V E
za občinski lokacijski načrt Dragatuš 1. faza
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo občinskega lokacijskega načrta
Območje OLN Dragatuš 1. faza predstavlja območje, namenjeno za kompleksno stanovanjsko, poslovno – stanovanjsko in obrtno gradnjo ter turistično – rekreativne dejavnosti in ureditev pokopališča s poslovilnim objekotm ob in v naselju Dragatuš. Uredi se vsa potrebna infrastruktura in druge pripadajoče ureditve (lokalna obvozna cesta Dragatuša, ki se priključuje na regionalno cesto na jugu in lokalno cesto na severovzhodu ter notranje povezovalne ceste).
Obstoječe naselje Dragatuš je zelo strnjeno grajeno, zato ne omogoča več širitev pozidave. Občina Črnomelj je v spremembi planskih aktov, ki je bila potrjena v letu 2003, uveljavila celovit poseg, območje kompleksne in urejene gradnje, kar bo dolgoročnejše rešilo že desetletja pereč problem naselja Dragatuš, ki se ni moglo širiti na kmetijske površine ob vasi. Naselje je pomembno lokalno središče večjega občinskega pomena z osnovno šolo, pošto, gasilskim domom, gostilnami, turistično dejavnostjo, pokopališčem in drugimi pomembnimi javnimi in stanovanjskimi programi.
Območje kompleksne gradnje bo umeščeno na dobro osončen južni del naselja, s ureditvijo bodo zagotavljene različne oblike stanovanjskih in poslovno – stanovanjskih enot ter tudi obodna (obvozna) cesta naselja. Pravna podlaga za izdelavo lokacijskega načrta je dana v prostorskih sestavinah dolgoročnega plana Občine Črnomelj za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine (SDL, št. 2/87, 13/90, 7/91, 11/91, Uradni list RS, št. 45/95, 57/95, 43/00 in 119/03).
2. Predmet in programska izhodišča OLN ter ureditveno območje
Predmet izdelave OLN je izdelava občinskega prostorskega izvedbenega akta, s katerim bodo določeni lokacijski pogoji za pripravo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja, zlasti glede namena, lege, funkcije, velikosti in oblikovanja objektov ter eventualni prostorski ukrepi po zakonu o urejanju prostora (ZureP-1). Ravno tako se s tem dokumentom podajo osnove za rešitev priključevanja lokalne ceste iz Dragatuša na regionalno cesto Črnomelj – Vinica.
Kot programsko izhodišče se uporablja programska zasnova Dragatuš, ki je sestavni del prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana občine Črnomelj.
Ureditveno območje je določeno s prostorskimi sestavinami družbenega plana občine in obsega kmetijski prostor južno od vasi Dragatuš, v zaledju vrtov domačij. Na južnem in vzhodnem delu omejuje prostor poljska pot, na jugozahodu pa regionalna cesta Črnomelj – Vinica. Območje posegov, predvidenih v 1.fazi (ki jih obravnava lokacijski načrt) meri približno 6,3 ha. Območje obravnave je tik ob vasi Dragatuš.
3. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi OLN
Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred pričetkom izdelave OLN podati smernice za njegovo pripravo, k dopolnjenemu predlogu OLN pa mnenje so:
– Direkcija RS za ceste;
– Elektro Ljubljana, PE Novo mesto – za področje distribucije električne energije;
– JP Komunala Črnomelj – za področje vodooskrbe ter odvajanja in čiščenja odpadnih vod;
– Telekom Slovenije, PE Novo mesto – za področje telekomunikacij in zvez;
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija Rs za okolje, območna pisarna Novo mesto, Novi trg 9, p. Novo mesto – za področje upravljanja z vodami;
– Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS, Izpostava Novo mesto;
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Enota Novo mesto;
– Občina Črnomelj, referat za lokalno infrastrukturo;
Po načelu sodelovanja javnosti pa sodelujejo:
– Krajevna skupnost Dragatuš, Dragatuš 11, p. Dragatuš,
– druge občinske gospodarske javne službe ter drugi organi in organizacije, v kolikor bi se v postopku priprave lokacijskega načrta pokazalo, da so tangirani.
Pristojni nosilci urejanja prostora so dolžni v skladu z 29. členom ZureP-1 v roku 30 dni podati smernice za načrtovanje.
Postopek priprave OLN vodi Občina Črnomelj, Občinska uprava, Oddelek za varstvo okolja in urejanje prostora, Trg svobode 3, Črnomelj.
Izdelovalec OLN izpolnjuje pogoje, ki jih določajo členi od 156 do 160. člena ZureP-1 in je bil izbran z zbiranjem ponudb.
4. Seznam potrebnih strokovnih podlag in način njihove pridobitve
Predhodno pripravljene strokovne podlage in veljavna planska in urbanistična dokumentacija, ki jo je potrebno upoštevati pri pripravi OLN je:
– programska zasnova Dragatuš;
– digitalni katastrski načrt;
– digitalni orto foto posnetek.
Pred pripravo predloga OLN se izdela geodetski načrt stanja terena ter posebne strokovne podlage o stanju ustvarjenih razmer in naravnih lastnosti, ki vplivajo na določitev prostorskih ureditev na tem območju. Izdelana bo zasnova prometne ureditve.
5. Roki izdelave OLN
– izvedba prve prostorske konference,
– župan sprejme program priprave 9 dni po izvedeni prostorski konferenci,
– program priprave se objavi v Uradnem listu,
– poziv pristojnim nosilcem urejanja prostora, da v roku 30 dni dajo smernice za načrtovanje. V primeru molka nosilca urejanja prostora se šteje, da nimajo smernic,
– po potrditvi strokovnih podlag s strani strokovne službe občine ter na podlagi pridobljenih smernic izdelovalec pripravi predlog lokacijskega načrta,
– izvede se druga prostorska konferenca,
– župan sprejme sklep o javni razgrnitvi OLN,
– najmanj 14 dni po izvedbi prostorske konference se OLN javno razgrne za 30 dni in organizira se javna obravnava,
– Občinski svet zavzame stališča do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve 30 dni po prejetju stališč do pripomb,
– v 30 dneh izdelovalec dopolni prostorski akt v skladu s stališči do pripomb in predlogov danih v času javne razgrnitve,
– pozove se nosilce urejanja prostora, da dajo mnenje k dopolnjenemu predlogu OLN v roku 30 dni,
– izdelovalec izdela usklajen dopolnjen predlog v 15 dneh po pridobitvi mnenj,
– župan posreduje usklajen dopolnjen predlog OLN občinskemu svetu v sprejem,
– odlok se objavi v Uradnem listu RS.
6. Obveznosti financiranja priprave OLN
Sredstva za pripravo OLN se zagotovijo iz proračuna Občine Črnomelj.
Št. 35004/264/2004
Črnomelj, dne 5. julija 2004.
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti