Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2004 z dne 13. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2004 z dne 13. 7. 2004

Kazalo

3391. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenske Konjice za obdobje 1986-2000 (dopolnjen 1993, 1994, 1998) in družbenega plana razvoja Občine Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje 1986-1990 za območje Občine Slovenske Konjice - dopolnitev v letu 2001, stran 9159.

Na podlagi 23., 171., 172., 175. in 190. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na podlagi 7. in 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 31/99, 19/01 in 100/02) na 15. redni seji dne 1. 7. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenske Konjice za obdobje 1986–2000 (dopolnjen 1993, 1994, 1998) in družbenega plana razvoja Občine Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje 1986–1990 za območje Občine Slovenske Konjice – dopolnitev v letu 2001
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenske Konjice za obdobje 1986–2000 / dopolnjen v letu 1993, 1994 in 1998 (Uradni list SRS, št. 23/87 in Uradni list RS, št. 50/98 in 72/00) in družbenega plana razvoja Občine Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje 1986, 1990 in 1998 / dopolnjen v letu 1994 in 1998 (Uradni list SRS, št. 23/87 in Uradni list RS, št. 50/98 in 72/00) v nadaljnjem besedilu: dolgoročni in srednjeročni plan.
Tekstualni in grafični del sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Slovenske Konjice za območje Občine Slovenske Konjice se spremenita in dopolnita s sestavinami, ki so navedene v členih tega odloka, skladno s sklepom Vlade Republike Slovenije št. 350-00/2001-230 z dne 22. 6. 2004.
2. člen
Vsebina sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Slovenske Konjice se nanaša na:
– uskladitev z novimi obveznimi izhodišči prostorskih sestavin dolgoročnega plana Republike Slovenije za področja ohranjanja narave in kulturne dediščine, mineralnih surovin,
– uskladitev z dodatnimi podatki pristojnih resorjev za področja vodnega gospodarstva, energetike in prometa ter dopolnitve za vsa področja, kjer je obvezna uskladitev s sprejetimi občinskimi predpisi,
– Urbanistično zasnovo Loče in Slovenske Konjice – spremembe in dopolnitve in Tepanje – izdelava nove urbanistične zasnove,
– spremembe mej ureditvenih območij naselij na pobudo občine in posameznikov za potrebe poselitve – gradnja in ureditve na kvalitetnih in manj kvalitetnih kmetijskih zemljiščih,
– dopolnitev s programskimi zasnovami za 5 območij za področje poselitve, predelovalnih dejavnosti, trgovine, prometa, poslovnih storitev ter skupnih in osebnih storitev.
II. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE DOLGOROČNEGA IN SREDNJEROČNEGA PLANA
(Spremembe in dopolnitve 2. člena odloka, Uradni list RS, št. 72/00)
3. člen
V točki 6.4.1. »Prostorski in ekološki okviri« se na koncu besedila doda nov odstavek, ki se glasi:
»Po računalniški izmeri skeniranih kart PKN5 leta 2001 je izmerjena velikost občine Slovenske Konjice 9.784 ha (9.784,16ha), od tega merijo kmetijska zemljišča 4.615 ha oziroma predstavljajo 47,2% celotnega območja občine. V najboljša kmetijska zemljišča je razvrščenih 3.451ha, v območje drugih kmetijskih zemljišč pa 1.164 ha. Gozdnih površin je 4.246ha oziroma predstavljajo 43,4% celotnega območja občine. Zazidanih in drugih neplodnih površin je 923 ha ali 9,4%.«
V točki 6.4.2. »Usmeritve za razvoj dejavnosti« se na koncu drugega odstavka doda nov stavek, ki se glasi:
»Za naselje Tepanje so usmeritve za razvoj opredeljene z urbanistično zasnovo.«
V točki 6.4.3.1.4. »Razporeditev proizvodnih dejavnosti«, podtočki 6.4.3.1.4.1. se zadnji stavek šestega odstavka črta. Na koncu besedila iste točke se doda nova tabela:
»Tabela 2a:
Pregled obstoječih in razpoložljivih površin za proizvodne dejavnosti:
Opomba: Detajlni pregled za Slovenske Konjice, Loče in Tepanje je podan v okviru Urbanistične zasnove!
------------------------------------------------
Zazidalno območje    Območje    Nepozidane
načrti       urejanja/ha   površine/ha
------------------------------------------------
Slovenske Konjice     24,18      11,38
Loče           10,93       4,99
Tepanje          3,05       1,58
------------------------------------------------
V točki 6.4.3.1.4.2 »Drobno gospodarstvo – obrtno-proizvodne dejavnosti« se za zadnjim odstavkom (za tabelo 3) doda nova tabela:
»Tabela 3a:
Pregled obstoječih in razpoložljivih površin za obrtno-proizvodne dejavnosti
Opomba: Detajlni pregled za Slovenske Konjice, Loče in Tepanje je podan v okviru Urbanistične zasnove!
-------------------------------------------------
Zazidalno območje  Celotno območje  Nepozidane
načrti         urejanja/ha  površine/ha
-------------------------------------------------
Slovenske Konjice       21,09     5,07
Loče              3,13     2,70
Tepanje            4,03     2,58
-------------------------------------------------
V točki 6.4.3.1.5.1 »Zasnova prometnega omrežja« se za petim odstavkom točke »A) Cestno omrežje« vstavita nova odstavka (sedanji šesti pa postane sedmi odstavek), ki se glasita:
»Med Šolsko ulico na severu in pokopališčem na jugu je predvidena izgradnja povezovalne ceste. Cesta bo omogočila, da bo cesta (Tattenbachova) na zahodni strani šole namenjena izključno pešcem, sočasno pa bo omogočila ustreznejšo prometno povezavo iz mesta in okolice do pokopališča.
Stroški investicij za varstvo okolja in varstva pred hrupom zaradi prometa na avtocesti za nova poselitvena območja bodo obveznost lokalne skupnosti oziroma investitorjev posegov. Upravljavec avtoceste ne bo zagotavljal nobeni dodatnih ukrepov varstva pred hrupom za nova poselitvena območja, kot tudi ne zaščite pred morebitnimi drugimi vplivi, ki so posledica obratovanja avtoceste na tem območju.«
V točki 6.4.3.1.4. »Zasnova komunalnega omrežja« se v drugem odstavku točke »K) Čistilne naprave« črta zadnji stavek in nadomesti s stavkom, ki glasi:
»Za čiščenje odplak iz ureditvenih območij naselij Tepanje, Draža vas, Žiče, Loče in Zbelovo je predvidena izgradnja posamičnih ČN kapacitete do 1500 E.«
K točki 6.4.3.2. »Zasnova namenske rabe prostora« se za zadnjim odstavkom (za tabelo 6) doda nova tabela:
»Tabela 6a:
Planirana osnovna raba prostora občine l. 2001
Opomba
Po računalniški izmeri skeniranih kart PKN5 leta 2001 je izmerjena velikost občine Slovenske Konjice 9.784 ha (9.784,16ha),
----------------------------------------------------------------------------------------------------
                 Gozd  Najboljša kmetijska Druga kmetijska  Stavbišča  Skupaj
                /ha,%  zemljišča      zemljišča
                     /ha,%        /ha,%       /ha,%    /ha,%
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Stanje 2001
brez sprememb        4.246,57  3.452,01       1.163,78     922,79   9.784,16
ha %              43,4%  35,3         11,9%       9,4%    100%
 
Izjemni posegi v letu 2001
Sprememba zemljišča
v primarni rabi v stavbišče   6,46  40,06        6,53
 
Sprememba iz stavbnega
zemljišča v zemljišče
v primarni rabi             0,32                  -0,32
 
Sprememba gozda v
druga kmetijska zemljišča   -1,16ha             1,16
 
Predlagane
spremembe v ha          5,30  40,38        7,69       -0,32
----------------------------------------------------------------------------------------------------
V točki 6.4.3.2.1. »Območja kmetijskih zemljišč« se za zadnjim petim odstavkom dodata nov šesti in sedmi odstavek, ki glasita:
»Po računalniški izmeri skeniranih kart PKN5 leta 2001 je izmerjena velikost občine Slovenske Konjice 9.784,16 ha, od tega merijo kmetijska zemljišča 4.614,79 ha oziroma predstavljajo 47,2% celotnega območja občine.
S spremembami in dopolnitvami planskih aktov je predlagan izvzem iz varovanja za najboljša kmetijska zemljišča (1. območje kmetijskih zemljišč) v velikosti 40,38 v opredelitev za stavbna zemljišča. Predlog za spremembo rabe iz območja drugih kmetijskih zemljišč v urbanizirana stavbna zemljišča obsega 7,69 ha zemljišč. Utemeljitve sprememb rabe na kmetijskih zemljiščih so podane v strokovnem gradivu Izjemni posegi (v letu 2001), ki je sestavni del teh sprememb in dopolnitev planskih aktov.«
V točki 6.4.3.2.2. »Območja gozdov« se na koncu točke »D) Predlagani posegi na območju gozdov« doda drugi odstavek, ki se glasi:
» Zmanjšanje površin gozdov zaradi urbanizacije je predvideno v obsegu 5,30.ha. Krčitve gozdov morajo biti podrobneje opredeljene v programskih izhodiščih za pripravo prostorskih izvedbenih aktov za posamezna območja.«
V točki 6.4.3.2.4. »Območja voda, varovanje in izkoriščanje vodnih virov« se za zadnjim sedmim odstavkom doda nov osmi odstavek, ki se glasi:
»Na območju Občine Slovenske Konjice so z odloki zavarovana vodovarstvena območja vodnih virov v Slovenskih Konjicah (Uradni vestnik Celje, št. 67/64), Cimerman (Uradni list RS, št. 71/98), Pod nunsko goro (Uradni list RS, št. 39/93), V odlokih so predpisani varstveni ukrepi za izključno oziroma omejeno rabo za: najožji varstveni pas, ožji varstveni pas – cona (1), širši varstveni pas – cona (2) in za vplivno varstveno območje – cona (3).
Točka 6.4.3.2.5. »Varstvo naravne in kulturne dediščine« se črta in nadomesti z novim besedilom, ki glasi:
»Ohranjanje narave na območju Občine Slovenske Konjice
Kot obvezno izhodišče dolgoročnega plana Republike Slovenije je opredeljeno območje naravnega spomenika: Žiče – rastišče Žičkega Grobeljnika *NS 329, št. ORI 367, (Uradni list RS, št. 4/01).
Z vidika biotske raznovrstnosti se ohranja tri ekološko pomembna območja (EPO) in habitatne tipe, za katera so v naravovarstvenih smernicah podane varstvene in razvojne usmeritve:
– EPO 48 Dravinjska dolina, ravninski del
– EPO 46 Ličenca – potok in ribniki pri Ločah
– EPO 201 Ponikva – Huda luknja – Paški Kozjak – Konjiška gora
Evidentiranih je 29 naravnih vrednot. Štiri območja so predlagana, da se zavarujejo kot naravni rezervat, za pet objektov se predvideva zavarovanje kot naravni spomenik, za ostale naravne vrednote pa so predvideni drugi ukrepi varstva – pogodba o varstvu, pogodba o skrbništvu.
– NR 715 Ličenca – poplavni travniki
– NR 784 Prežigal – gozd s posebnim namenom
– NR 917 Primestni gozdovi pri Slovenskih Konjicah
– NR 918 Gozdni rezervat Jelenov vrh
– NS 771 Petelinjek – ribniki
– NS 883 Dravinja
– NS 744 Klokočovnik
– NS 713 Spodnje Laže – jelševje
– NS 914 Miocenski fosili na Homcu
– NV 765 Mlače – ribniki
– NV 770 Ribnik Jernejček
– NV 899 Močvirni travniki v Žičah
– NV 711 Spodnje Laže – mrtvica s trstičjem
– NV 712 Spodnje Laže – trstičje
– NV 714 Zbelovo – močvirje
– NV 902 Železnikova jama
– NV 717 Loče – Valandov drevored
– NV 718 Loče – cerkveni lipi
– NV 819 Stoparjeva lipa v Strteniku
– NV 716 Žiče lipa pri »spomeniku«
– NV 708 Loče – gnezdo štorkelj
– NV 746 Draža vas – gnezdo štorkelj
– NV 709 Tepanje – gnezdo štorkelj
– NV 710 Slovenske Konjice – gnezdo štorkelj
– NV 814 Žiče – gnezdo štorkelj
– NV 916 Potok Koprivnica
– NV 915 Potok Bezniščica
– NV 789 Škedenj – rastišče Žičkega Grobeljnika
Pri načrtovanju posegov v prostor se upoštevajo usmeritve, izhodišča in pogoji za varstvo naravnih vrednot in zavarovanih območij ter ohranjanje biotske raznovrstnosti, navedeni v naravovarstvenih smernicah, št.: 02-2193/26-97/02, z dne 18. 3. 2002 in dopolnitvi naravovarstvenih smernic, št. 02-2193/29-97/02, z dne 26. 6. 2002, ki so sestavni del tega odloka in se hranijo na sedežu Občine Slovenske Konjice.
Kulturna dediščina na območju Občine Slovenske Konjice
Pri posegih v prostor je potrebno upoštevati strokovne podlage za varstvo kulturne dediščine (Zavod za varstvo kulturne dediščine Celje, 23. 7. 2002, št. elaborata NC 631/00).
Po Zakonu o varstvu kulturne dediščine (Ur. list RS, št. 7/99) se ob samem objektu dediščine varuje tudi njegova neposredna okolica. To je območje, katerega varstvo zagotavlja funkcionalno integriteto varovane kulturne dediščine ter je identično z območjem enote dediščine v registru dediščine. Poleg tega se varuje tudi vplivno območje kulturne dediščine, to je ves tisti prostor, kjer lahko pojavi (posegi), ki so povezani z drugimi dejavnostmi v prostoru, vplivajo na dediščino. Ti vplivi imajo lahko negativne posledice na lastnosti, pomen ali celo na materialno substanco varovane dediščine.
Za vsako spremembo funkcije varovanega objekta ali njegovega dela ter za vse posege na enotah kulturne dediščine (objekti, skupine objektov in območja) se izdajajo ustrezni kulturnovarstveni akti po ZVKD. Te akte izdaja pooblaščeni zavod za varstvo nepremičnine kulturne dediščine, izdajajo pa se za gradnjo in rekonstrukcijo obstoječih objektov, za odstranitev objekta ter za vsa vzdrževalna dela. Za vzdrževalna dela izdaja občinski organ lokacijsko informacijo, v kateri je potrebno lastnika in investitorja del opozoriti, da je potrebno za vsa dela pridobiti kulturnovarstvene akte pristojne službe za varstvo nepremičnine kulturne dediščine.
S kulturnovarstvenimi pogoji se določijo zahteve, ki jih mora izpolnjevati projektna dokumentacija, oziroma zahteve, po katerih je potrebno izvajati vzdrževalna dela na objektu. S kulturnovarstvenimi pogoji se določi, glede na naravo in obseg posega, izdelavo konservatorskih smernic, konservatorskih programov in konservatorskih projektov prenove ter predhodne arheološke in gradbene raziskave.
Za enote dediščine, ki so ovrednotene kot kulturni spomeniki velja, da se varujejo v celoti, izvirnosti in neokrnjenosti, ter da se poleg splošnih določb za varstvo stavbne dediščine lahko predpišejo tudi posebni varstveni pogoji.
Vsi objekti in območja kulturne dediščine naj se funkcionalno vključijo v njihovi življenjski prostor, s tem da se ohrani in revitalizira njihova vloga in njihove avtentične stavbnofunkcionalne sestavine.
Kot obvezno izhodišče prostorskih sestavin dolgoročnega plana Republike Slovenije so opredeljene naslednje enote pomembnejše kulturne dediščine:
– Slovenske Konjice – trško jedro (644),
– Stare Slemene-območje Žičke Kartuzije (692),
– Slovenske Konjice – Cerkev sv. Jurija (3379),
– Špitalič pri Slovenskih Konjicah – Cerkev Marijinega obiskanja (759),
– Slovenske Konjice – grad Konjice (665),
– Slovenske Konjice – vrt družine Pipuš (7927).
Kot obvezno izhodišče prostorskih sestavin dolgoročnega plana Republike Slovenije sta opredeljena pomembnejša območja kulturne dediščine:
– Žička Kartuzija (ŠO 56),
– Slovenske Konjice (ŠO 38).
Kot kulturna dediščina so opredeljeni:
– kulturna krajina: Škalce – vinogradniško območje,
– naselbinska dediščina: Loče pri Poljčanah-vas, Slovenske Konjice-trško jedro, Špitalič pri Slovenskih Konjicah-vaško jedro, Žiče-vas,
– arheološka dediščina: 6 objektov kulturne dediščine in kulturnih spomenikov,
– sakralna stavbna dediščina: 18 objektov kulturne dediščine in kulturnih spomenikov,
– profana stavbna dediščina: 36 objektov kulturne dediščine in kulturnih spomenikov,
– profana stavbna dediščina – etnološka dediščina: 81 objektov kulturne dediščine in kulturnih spomenikov,
– vrtnoarhitekturna dediščina: 3 objekti kulturnega spomenika.«
V točki 6.4.3.2.6. »Ureditvena območja naselij« se na koncu (za tabelo 8.3) doda besedilo, ki se glasi:
»S spremembami planskih aktov v letu 2001 je skupno 83 ureditvenih območij. V predlogu sprememb in dopolnitev planskih aktov Občine Slovenske Konjice – dopolnjen 2001 so predvidena 3 nova ureditvena območja.«
V točki 6.4.3.2.8. »Območja za turizem in rekreacijo« se na koncu prvega odstavka doda nova alinea, ki se glasi:
»– območje za golf igrišče v Škalcah.«
V točki 6.4.6.1. »Urbanistična zasnova mesta Slovenske Konjice« se na koncu doda besedilo, ki se glasi:
»S spremembami dolgoročnega plana je predvidena sprememba v zasnovi organizacije dejavnosti v prostoru:
Oskrbne, storitvene in družbene dejavnosti (centralne dejavnosti):
Območje pod oznako O1 se zmanjša skladno z opredelitvami prostorsko izvedbenega akta in se predvidi za območje centralnih dejavnosti C11. Območje za rekreacijo R5 se opredeli kot območje C27 (gimnazija). Del obstoječih hiš jugovzhodno od pokopališča se predvidi za centralne dejavnosti C28.
Del proizvodnega območja (P1, P4) se opredeli za območje centralnih dejavnosti.
Promet:
Med Šolsko ulico na severu in pokopališčem na jugu je predvidena izgradnja povezovalne ceste. Cesta bo omogočila, da bo cesta (Tattenbachova) na zahodni strani šole namenjena izključno pešcem, sočasno pa bo omogočila ustreznejšo prometno povezavo iz mesta in okolice do pokopališča.
Zasnova namenske rabe prostora
Ureditveno območje naselje Slovenske Konjice je opredeljeno kot območje stavbnih zemljišč (razen dveh območij najboljših kmetijskih zemljišč, ki je znotraj ureditvenega območja) z naslednjimi osnovnimi rabami – prevladujočimi namembnostmi:
Tabela 9a: Pregled površin po pretežni namembnosti
----------------------------------------------------------------------------------
Območje  Prevladujoča namembnost             Velikost v ha
urejanja                      Skupaj     Proste površine
oznaka                                 znotraj UO
----------------------------------------------------------------------------------
S     Območja stanovanja            124.32          36.95
C     Območja centralne dejavnosti naselja    59.00          6.51
P     Območja proizvodne dejavnosti       24,18          11,38
O     Območja proizvodno obrtne dejavnosti    21,09          5,07
R     Območje za turistične, rekreacijske
     in športne dejavnosti           31.88          26,75
D     Druge površine – zelene -
     – načeloma ni dovoljena sprememba
     namembnosti                19,78            /
 
Po, 1a  Območja posebnih ureditev          7.43            /
     Ureditveno območje – skupaj        288.41          87.21
----------------------------------------------------------------------------------
V točki 6.4.6.2. »Urbanistična zasnova naselja Loče« se na koncu doda besedilo, ki se glasi:
» S spremembami dolgoročnega plana je predvidena sprememba v zasnovi organizacije dejavnosti v prostoru:
Stanovanja:
Nova območja za individualno stanovanjsko gradnjo so od S18 do S21 in predstavljajo širitev ureditvenega območja naselja. Spremembe obstoječih dejavnosti predstavlja S16. Območje S6 – stanovanjska cona se opredeli za individualno stanovanjsko gradnjo z mirnimi dejavnostmi. Območje OS1 se predvidi za stanovanja in obrtne dejavnosti.
Oskrbne, storitvene in družbene dejavnosti (centralne dejavnosti):
Južni del območja S7 se opredeli za centralne dejavnosti C4.
ZASNOVA NAMENSKE RABE PROSTORA
Ureditveno območje naselje LOČE je opredeljeno kot območje stavbnih zemljišč z naslednjimi osnovnimi rabami – prevladujočimi namembnostmi:
Tabela 10a: Pregled površin po pretežni namembnosti
----------------------------------------------------------------------------------
Območje  Prevladujoča namembnost             Velikost v ha
urejanja                      Skupaj     Proste površine
oznaka                                 znotraj UO
----------------------------------------------------------------------------------
S     Območja stanovanja             27,18          7,69
C     Območja centralne dejavnosti naselja    7,65          1,45
P     Območja proizvodne dejavnosti       10,93          4,99
O     Območja proizvodno obrtne dejavnosti    1.94          1.51
R     Območje za turistične, rekreacijske
     in športne dejavnosti            7,14            /
D     Druge površine – zelene -
     – načeloma ni dovoljena
     sprememba namembnosti            4,40            /
 
Po, 1a  Območja posebnih ureditev          0,62            /
     ureditveno območje – skupaj        59,86          15.62
----------------------------------------------------------------------------------
»Za točko 6.4.6.2. »Urbanistična zasnova naselja Loče« se doda nova točka, ki se glasi:
»6.4.6.3. »Urbanistična zasnova naselja Tepanje
Urbanistična zasnova naselja Tepanje določa za ureditveno območje naselja usmeritve za razvoj naselja in dejavnosti v prostoru, podrobnejšo zasnovo organizacije dejavnosti in namensko rabo prostora, urbanistično oblikovalske usmeritve, usmeritve za varstvo naravne in kulturne dediščine ter varstvo okolja in usmeritve za urejanje območij s prostorskimi izvedbenimi akti.
6.4.6.3.1. Ureditveno območje naselja Tepanje
Ureditveno območje naselja Tepanje leži vzhodno od naselja Slovenske Konjice v vzhodnem delu občine. Naselje Tepanje se je razvilo v dolinskem dnu ob potoku Oplotnica, ob regionalni cesti Celje – Maribor in v bližini priključka na avtocesto. Naselje Tepanje je opredeljeno kot pomembnejše lokalno središče z osnovno šolo in drugimi centralnimi dejavnostmi lokalnega značaja. Naselje Tepanje je po obsegu in številu prebivalcev v občini Slovenske Konjice v skupini 23 naselij in ima 323 prebivalcev. Ureditveno območje naselja zajema obstoječi poselitveni prostor s pretežno zazidanimi stavbnimi zemljišči.
Ureditveno območje urbanističnih zasnov naselja Tepanje meri okrog 39,47ha.
6.4.6.3.2. Dolgoročne usmeritve za razvoj naselja in dejavnosti
Dolgoročne usmeritve za razvoj naselja so naslednje:
– Racionalna in optimalna raba prostora znotraj ureditvenega območja naselja Tepanje s prenovo posameznih območij, dopolnilno gradnjo znotraj še nezazidanih območij ter delno širitvijo površin za rekreacijo na južnem obrobju ureditvenega območja naselja, ter na jugozahodnem delu za potrebe avtocestne baze.
– Razvijanje vloge Tepanja kot pomembnejšega lokalnega središča s poudarjenim razvojem oskrbnih, storitvenih, družbenih in obrtno proizvodnih dejavnosti znotraj obstoječega ureditvenega območja in predvidenih širitev.
– Prenova, zapolnitev in optimalna raba obstoječih površin za stanovanja ter uravnotežena širitev stanovanjske gradnje na za to znotraj opredeljenih, še nezazidanih stanovanjskih območij.
– Prenova stavbnega fonda ter na določenih območjih dopolnitve osnovne stanovanjske funkcije drugimi funkcijami. Prenova obstoječih proizvodnih con v jugovzhodnem delu naselja predvsem s prehajanjem na proizvodne postopke, ki so za okolje manj moteči.
– V manjšem obsegu krepitev obstoječih obrtno proizvodnih površin.
– Prestavitev območja za športno igrišče ob avtocestni bazi na novo lokacijo ob vzhodnem robu naselja.
– Ohranitev sedanjih in urejanje novih zelenih površin s poudarkom na zaščitni in oblikovno krajinski funkciji zelenja v naselju.
– Sanacija prometnega omrežja v naselju in zagotovitev zadostnega števila parkirnih mest.
– Izboljšanje peš povezav med posameznimi deli naselja predvsem z območji za rekreacijo ter preostalimi deli naselja; urejanje sprehajalnih poti v območjih, ki so prednostno opredeljena kot rekreacijsko turistična.
– Sanacija in nadaljnje urejanje komunalne in energetske infrastrukture ter infrastrukture zvez ob upoštevanju ekoloških sanacij in varovanj.
– Podrejanje vseh posegov pogojem varovanja okolja ter sanaciji obstoječih virov onesnaževanja in motenj v okolju.
6.4.6.3.3. Zasnova organizacije dejavnosti v prostoru
Stanovanja:
Gradnja individualnih stanovanjskih objektov bo potekala v opredeljenih območjih za stanovanjsko gradnjoS1, S2, S3 in S4. Manjši delež individualne stanovanjske gradnje je predviden z zapolnitvami v okviru obstoječih stanovanjskih območij. V vseh obstoječih stanovanjskih območjih je dovoljena prenova obstoječih stanovanjskih enot ter s tem izboljšanje kvalitete stanovanj.
Oskrbne, storitvene in družbene dejavnosti (centralne dejavnosti):
Razvoj centralnih dejavnosti bo potekal znotraj obstoječega centralnega dela naselja Tepanje – C1, C2 in C3, kjer je predvidena predvsem kvalitetna prenova obstoječih objektov in površin ter gradnja objektov in urejanja površin skladno z usmeritvami iz veljavnih prostorskih izvedbenih načrtov.
Proizvodne dejavnosti:
Za obstoječa območja proizvodnih dejavnosti (P1 in P2) na severovzhodnem obrobju naselja je predvidena gradnja obstoječih objektov in površin z uvajanjem novih, za okolje sprejemljivejših proizvodenj. Območja za proizvodne dejavnosti predstavljajo zaokrožitev obstoječega območja v zaokroženo celoto. Te opredeljene širitve območja P dolgoročno zadoščajo za razvoj proizvodnih dejavnosti.
Obrtno proizvodne dejavnosti:
V jugozahodnem delu ureditvenega območja naselja Tepanje je opredeljeno manjše območje obrtno proizvodnih dejavnosti (območji O1 in O2) ter s temi spremembami urbanistične zasnove naselja Tepanje (O3-razširitev AC baze). Opredeljena je možnost prenove obstoječih objektov in obrtnih dejavnosti ter dopolnilne gradnje na še nezazidanih parcelah, pri čemer je potrebno upoštevati izključitev morebitnih negativnih vplivov na okolje.
Zelene površine:
Vse zelene površine morajo ohranjati svojo namembnost ter na njih ni predvidena gradnja. Za površine parkovnega značaja je predvidena sanacija. Pri urejanju zelenih površin je potrebno poudarjati njihovo vizualno, razmejitveno, označevalsko ter bivalno estetsko vlogo v prostoru.
Promet:
Glavno cestno prometno žilo znotraj ureditvenega območja naselja Tepanje predstavlja regionalna cesta R1-430, ki deli naselje s svojim potekom v smeri vzhod – zahod preko osrednjega dela naselja. Obstoječe cestno omrežje zadovoljivo povezuje najbližja naselja. Notranja mreža lokalnih cest je bila grajena na osnovi usmeritev iz zazidalnega načrta. Znotraj naselja so predvidene rekonstrukcije cestnih elementov (križišča, priključki lokalnih internih dovozov na lokalne ceste) ter dodatne ureditve hodnikov za pešce za zagotovitev varnega peš prometa. Pri izgradnji cestnega omrežja je potrebno upoštevati: vse prometne površine se izvedejo v asfaltu, razen v primeru posebnih zahtev; vsak objekt mora imeti urejen dovoz do lokalne ceste; odmik objektov od lokalne ceste mora znašati min. 5m; glede na dejavnost v objektu je potrebno zagotoviti ustrezno število parkirnih mest; pri rekonstrukciji obstoječih cest je potrebno upoštevati elemente podane v lokacijskih načrtih oziroma v lokacijskih dokumentacijah. Za gradnjo novih objektov v varovalnem pasu cest so investitorji dolžni pridobiti soglasje upravljalca; pri lokalni cesti se upošteva pas v širini 10m od osi ceste.
Komunalna, energetska infrastruktura in zveze:
Za ureditveno območje je predviden ločen sistem odvajanja odplak. Za naselje bo dograjen kolektor s sekundarno mrežo kanalizacije. Kolektor bo navezan na obstoječo razširjeno čistilno napravo Tepanje oziroma novo čistilno napravo.
Izgradnja omrežja za odvod in čiščenje odplak ter dograjevanje kanalizacijskega sistema za širše območje bo potekalo na osnovi podrobnejših lokacijskih načrtov. Za vsa predvidena območja, kjer bo potekala novogradnja, je potrebno zagotoviti vodovodne priključke za pitno vodo in za zagotovitev požarne varnosti. Lociranje in izgradnja kanalizacijskega in vodovodnega omrežja morata biti usklajeni z upravljavci vodovoda, kanalizacije in čistilne naprave. Ravnanje z odpadki bo potekalo skladno z občinskim odlokom o ravnanju z odpadki. Za oskrbo z električno energijo je predvidena ureditev visokonapetostnega in nizkonapetostnega kabelskega razvoda na osnovi prostorskih izvedbenih aktov za posamezna območja urejanja. Za celotno ureditveno območje je predvidena dograditev omrežja javne razsvetljave. Telefonsko omrežje in omrežje CATV bo dograjevano skladno s potrebami v vseh opredeljenih območjih za gradnjo znotraj ureditvenega območja naselja. Opredeliti je potrebno možnost za izgradnjo plinovodnega omrežja za široko potrošnjo, kar bi omogočilo ogrevanje objektov v ureditvenem območju naselja tudi na ta način.
6.4.6.3.4. Zasnova namenske rabe prostora
Ureditveno območje naselja Tepanje je opredeljeno kot območje stavbnih zemljišč z naslednjimi osnovnimi rabami – prevladujočimi namembnostmi:
Tabela 11 Pregled površin po pretežni namembnosti
----------------------------------------------------------------------------------
Območje  Prevladujoča namembnost             Velikost v ha
urejanja                      Skupaj     Proste površine
oznaka                                 znotraj UO
----------------------------------------------------------------------------------
S     Območja stanovanja             23,46          2,56
C     Območja centralne dejavnosti naselja    6,84          1,74
P     Območja proizvodne dejavnosti        3,05          1,58
O     Območja proizvodno obrtne dejavnosti    4,03          2,58
R     Območje za turistične, rekreacijske
     in športne dejavnosti            1,34          0,61
D     Druge površine – zelene -
     – načeloma ni dovoljena
     sprememba namembnosti            0,75            /
 
Po, 1a  Območja posebnih ureditev           /            /
     ureditveno območje – skupaj        39,47          9,07
----------------------------------------------------------------------------------
6.4.6.3.5. URBANISTIČNO OBLIKOVALSKE USMERITVE:
Stanovanjska območja:
V območjih individualne stanovanjske gradnje S1, S2, S3 in S4 bodo upoštevani urbanistično oblikovalski pogoji iz prostorskih aktov za posamezna območja urejanja.
Centralna območja naselja (za oskrbne, storitvene in družbene dejavnosti):
Zazidalna zasnova in oblikovanje objektov v območjih centralnih dejavnosti morajo biti opredeljeni v prostorskih aktih, ki izhajajo iz usmeritev teh urbanističnih zasnov za posamezna območja urejanja. V opredeljenih obstoječih in razširjenih območjih za centralne dejavnosti so v objektih možne dejavnosti centralne dejavnosti dopolnjene s servisno storitvenimi dejavnostmi, turistične dejavnosti, stanovanja. Oblikovanje objektov in ureditvena zasnova morata odražati funkcijo posameznih objektov in celotnega območja urejanja, pri čemer je pri posegih v grajeno strukturo naselja potrebno ohranjati kvalitetno arhitekturo naselja, kjer ta obstaja, in si prizadevati za izboljšanje neustreznosti dosedanjih posegov. Pri lociranju novih objektov, pri dozidavah in nadzidavah obstoječih objektov je potrebno upoštevati značilen vzorec poselitve v naselju in značilnosti okoliške arhitekture; zagotoviti je potrebno ustrezne odmike od lokalnih cest, parcelnih mej ter sosednjih objektov s pogojem, da zazidanost parcele ne presega 60% razpoložljivega zemljišča. Višinske in tlorisne gabarite ter etažnost je potrebno prilagajati gabaritom obstoječe zazidave s tem da so podrejeni dominantam naselja. Začasni objekti za morebitne sezonske prireditve in druge vrste turistične ponudbe morajo biti locirani tako, da ne ovirajo drugih dejavnosti v prostoru in da niso locirani v varovanih območjih.
Območja za proizvodne in obrtno-proizvodne dejavnosti:
Za vsa območja velja, da so zaključene celote. Vsi posegi morajo biti odraz funkcije objektov oziroma celotnega območja z upoštevanjem novih tehnoloških dognanj glede načina gradenj kot tudi tehnoloških postopkov, ob strogem upoštevanju pogojev za varovanje okolja.
6.4.6.3.6. Usmeritve za varstvo naravne in kulturne dediščine ter za varstvo okolja
Za vse posege v območjih zavarovanih objektov naravne in kulturne dediščine je potrebno pridobiti pogoje in soglasje pristojne službe za varstvo naravne in kulturne dediščine. V prostorskih aktih za posamezna območja urejanja je obvezna opredelitev ustreznih krajinskih ureditev ter pogoje za varstvo okolja znotraj mej posameznih območij urejanja oziroma v celotnem ureditvenem območju naselja Tepanje in širše. »
Za točko 6.4.5. »Opredelitve za uresničevanje prostorskih sestavin planskih aktov občine Slovenske Konjice« se doda nova točka, ki se glasi:
»6.4.5.1. Programske zasnove
A) Programska zasnova za poslovno stanovanjsko gradnjo v zaselku Mlače (P1)
a) Ureditveno območje
– leži vzhodno od naselja Loče in se stikuje z ureditvenim območjem naselja Mlače,
– večinoma druga, delno najboljša kmetijska zemljišča, površina ureditvenega območja znaša 7050 m2;
b) Organizacija dejavnosti v prostoru
– območje je namenjeno gradnji štirih prostostoječih stanovanjskih objektov (z možnostjo gradnje poslovno stanovanjskih objektov) in izgradnji enostranskega avtobusnega postajališča;
c) Usmeritve za urbanistično in arhitektonsko oblikovanje
– krajina: ohranitev strnjenega tipa naselja, vzpostavitev zelenega pasu ob meji z obstoječim avtoodpadom na severu,
– osnovni urbanistični pogoji: obvezen dvig kote objektov na poplavno varno višino, lega daljših stranic objektov in slemen streh vzporedno z obstoječo regionalno cesto, varovanje kvalitetnih zaključkov posameznih delov naselja, prepoved lociranja pomožnih objektov na strani proti regionalni cesti, ograjevanje parcel praviloma z zasaditvijo avtohtonih grmovnic,
– osnovni arhitektonski pogoji: enoten tlorisni in višinski gabarit objektov (pritličje in izkoriščeno podstrešje oziroma pritličje in etaža), enotno oblikovanje streh (simetrična dvokapnica, kritina opečne barve), oblikovanje fasad z upoštevanjem značilnosti oblikovanja v arhitekturni krajini;
č) Usmeritve za vodnogospodarsko, prometno, komunalno in energetsko urejanje
– vodno gospodarstvo: lega v poplavnem območju vodotoka Dravinje v območju s pogostimi poplavami – Q5 (visoke vode s povratno dobo 5 let oziroma 20% verjetnostjo nastopa), obveznost izvedbe ustreznih protipoplavnih ukrepov (dvig kote objektov z nasipanjem terena),
– promet: izgradnja nove dovozne ceste, ki se priključuje na regionalno cesto R3-688,
– vodovod: ojačitev obstoječega vodovoda na DN 100 do predvidenih lokacij nadzemnih hidrantov, v kolikor bodo potrebni,
– kanalizacija: ločen sistem, odvodnja fekalnih vod preko pretočnih greznic v kanalizacijo in čistilno napravo, ki bo locirana med vodokom Dravinjo in regionalno cesto R3-688 in meteornih vod po meteorni kanalizaciji v vodotok Dravinjo,
– ogrevanje: z individualnimi kurišči s pogojem obvezne uporabe ekološko sprejemljivih goriv,
– odpadki: skladno z občinskim odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki, ureditev dveh ekoloških otokov za ločeno zbiranje odpadkov;
d) Varstvo okolja
– upoštevanje vseh veljavnih predpisov o varstvu okolja in pogojev soglasodajalcev,
– načrtovanje in izvedba vseh posegov na način, da ne bodo poslabšane bivalne in naravne razmere stanja v okolju v smislu varstva pred hrupom, onesnaževanja vode, tal in zraka in ohranitve vidnih kakovosti okolja;
e) Prostorska izvedbena dokumentacija
– izdelava zazidalnega načrta za celotno ureditveno območje.
B) Programske zasnove za območje Polene (P2)
a) Ureditveno območje
– je sestavljeno iz treh ureditvenih območij: Polene 1, ki leži v zahodnem kotu doline, Polene 2, ki leži v osrednjem dolinskem delu in Zeče 6/1, ki leži pod vrhom južne brežine gričevja SZ od vasi Polene 1,
– Polene 1: večinoma najboljša in delno druga kmetijska zemljišča, gozd ter obstoječa stavbna zemljišča, površina ureditvenega območja znaša 0,71ha,
– Polene 2: najboljša in druga kmetijska zemljišča ter obstoječa stavbna zemljišča, površina ureditvenega območja znaša 1,11ha,
– Zeče 6/1: večinoma najboljša in druga kmetijska zemljišča ter delno gozd, površina ureditvenega območja znaša 0,98ha;
b) Organizacija dejavnosti v prostoru
– skladno z obstoječo kmetijsko stanovanjsko funkcijo območij so območja namenjena gradnji objektov za kmetijstvo, stanovanjskih objektov ter dodatno dovoljenih objektov za razvoj obrtnih nemotečih dejavnosti, manjših športno rekreacijskih površin ter dejavnosti v zvezi s turistično ponudbo;
c) Usmeritve za urbanistično in arhitektonsko oblikovanje
– predvideni posegi: adaptacije, dozidave, rekonstrukcije, nadomestne gradnje in novogradnje kot dopolnilna gradnja,
– osnovni urbanistični pogoji: upoštevanje pogojev za odmike objektov in naprav od parcelnih mej, prometne, komunalne in energetske infrastrukture ter vodotokov, ki so podani v tekstualnem delu PZ, prilagoditev nove pozidave prevladujočim kvalitetnim značilnostim okoliških objektov,
– osnovni arhitektonski pogoji za predvidene posege: praviloma podolgovat tlorisni gabarit, višinski gabarit prilagojen višinskim gabaritom sosednjih objektov z enako namembnostjo, oblikovanje streh prilagojeno streham sosednjih objektov (praviloma simetrična dvokapnica z naklonom od 30° do 45°, smer slemena vzporedna z daljšo stranico objekta, kritina opečne barve oziroma temno sive barve v višinskih legah), stožčaste oblike streh niso dovoljene,
– osnovni arhitektonski pogoji za gospodarske objekte: praviloma podolgovat tlorisni gabarit, največja dolžina 30m, enoetažni objekti z možnostjo izvedbe izkoriščenega podstrešja (največja višina 12m), praviloma simetrična dvokapnica z naklonom od 30° do 45° in s kritino v opečni barvi,
– ureditev okolice: ograje oziroma žive meje do višine največ 1,60m, izjemoma do višine 2,20m zaradi zmanjšanja negativnih vplivov na okolje;
č) Usmeritve za prometno, komunalno in energetsko urejanje
– promet: območji Polene 1 in Polene 2 se napajata iz lokalne ceste 383010 Slovenske Konjice-Polene-Bukovlje-Stranice, območje Zeče 6/1 pa iz javne poti 883010,
– vodovod: priključitev objektov na obstoječe lokalno vodovodno omrežje skladno s pogoji upravljavca,
– kanalizacija: obveznost izgradnje javne kanalizacije v ločenem sistemu, ki se zaključuje v centralni čistilni napravi Slovenske Konjice, ki bo zgrajena predvidoma do leta 2006, v prehodnem obdobju obveznost izgradnje vodotesnih greznic na izpraznjenje, odvod meteornih vod v vodotoke oziroma jarke,
– elektrika: priključitev novogradenj na električno omrežje skladno s pogoji upravljavca, gradnja nove transformatorske postaje 20/0,4 kV z 20 kV priključnim daljnovodom oziroma kablovodom in pripadajočim nizkonapetostnim omrežjem, odmik predvidenih objektov od obstoječega DV 2x110 kV Maribor-Selce skladno s pogoji upravljavca,
– odpadki: skladno z občinskim odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki, ureditev ekoloških otokov za ločeno zbiranje odpadkov;
d) Varstvo naravnih vrednot in kulturna dediščina
– gozd: na območju Polene 1 ohranitev skupine dreves med visokonapetostnim elektrovodom in stanovanjskimi objekti vsaj v minimalnem obsegu in ohranitev obstoječe oziroma izgradnja nadomestne gozdne vlake, na območju Zeče 6/1 obnovitev gozdnega roba ob novi nadomestni gozdni vlaki,
– kulturna dediščina: predvideni posegi na arheološko območje Polene (št. predloga 317/02) ne vplivajo;
e) Varstvo okolja
– upoštevanje vseh veljavnih predpisov o varstvu okolja in pogojev soglasodajalcev,
– načrtovanje in izvedba vseh posegov na način, da ne bodo poslabšane bivalne in naravne razmere stanja v okolju v smislu varstva pred hrupom, onesnaževanja vode, tal in zraka in ohranitve vidnih kakovosti okolja,
– obveznost pridobitve poročila vplivov na okolje pri gradnji objektov in naprav za obrtno in obrtno storitveno dejavnost, kjer je prevladujoča kmetijsko stanovanjska funkcija,
– vode: upoštevanje najmanjšega odmika novogradenj od potoka Polenščica, ki znaša 5,00m,
– koridorji elektrovodov: obveznost predložitve dokazila pooblaščene organizacije, da niso presežene mejne vrednosti elektromagnetnega polja pri lokacijah vseh objektov, ki posegajo v elektroenergetske koridorje daljnovodov;
f) Prostorska izvedbena dokumentacija
– urejanje vseh treh območij z že veljavnim Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditvena območja naselij in odprt prostor Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 43/02).
C) Programske zasnove za dve območji urejanja v Ločah (P3)
a) Ureditveno območje
– je sestavljeno iz dveh ureditvenih območij: Loče (1), ki leži na južnem in Loče (2), ki leži na zahodnem delu ureditvenega območja naselja Loče,
– Loče (1): najboljša kmetijska zemljišča, površina ureditvenega območja znaša 0,24ha,
– Loče (2): najboljša kmetijska zemljišča, površina ureditvenega območja znaša 2,87ha;
b) Organizacija dejavnosti v prostoru
– obe območji sta namenjeni gradnji stanovanjskih objektov ter dodatno dovoljenih objektov za razvoj obrtnih nemotečih dejavnosti, manjših športno rekreacijskih površin ter dejavnosti v zvezi s turistično ponudbo (obveznost podrejanja dovoljenih dejavnosti primarni stanovanjski funkciji območij);
c) Usmeritve za urbanistično in arhitektonsko oblikovanje
– predvideni posegi: adaptacije, nadomestne gradnje in novogradnje,
– osnovni urbanistični pogoji: upoštevanje pogojev za odmike objektov in naprav od parcelnih mej, prometne, komunalne in energetske infrastrukture ter vodotokov, ki so podani v tekstualnem delu PZ, prilagoditev nove pozidave prevladujočim kvalitetnim značilnostim okoliških objektov,
– dodatni urbanistični pogoji na območju Loče (2): usmerjena stanovanjska gradnja do največ petih individualnih hiš, nanizanih vzporedno s cesto Loče-Koble, postavitev objektov v SZ vogalih parcel, maksimalna velikost parcel od 560m2 do 830m2 smer slemena strehe vzporedna s cesto,
– osnovni arhitektonski pogoji za predvidene posege: praviloma podolgovat tlorisni gabarit, višinski gabarit prilagojen višinskim gabaritom sosednjih objektov z enako namembnostjo, oblikovanje streh prilagojeno streham sosednjih objektov (praviloma simetrična dvokapnica z naklonom od 30° do 45°, smer slemena vzporedna z daljšo stranico objekta, kritina opečne barve oziroma temnosive barve v višinskih legah), stožčaste oblike streh niso dovoljene,
– osnovni arhitektonski pogoji za gospodarske objekte: praviloma podolgovat tlorisni gabarit, največja dolžina 30m, enoetažni objekti z možnostjo izvedbe izkoriščenega podstrešja (največja višina 12m), praviloma simetrična dvokapnica z naklonom od 30° do 45° in s kritino v opečni barvi,
– ureditev okolice: ograje oziroma žive meje do višine največ 1,60m, izjemoma do višine 2,20m zaradi zmanjšanja negativnih vplivov na okolje;
č) Usmeritve za prometno, komunalno in energetsko urejanje
– promet: območje Loče (1) se napaja iz obstoječe javne poti 883830 Loče-Lipoglav, območje Loče (2) pa iz javne poti 883460 Loče–Koble, upoštevanje veljavnih predpisov pri varovanju predvidene trase železniške proge Slovenske Konjice-Ponikva,
– vodovod: obvezna dograditev obstoječega sekundarnega vodovodnega omrežja s priključitvijo na tranzitni javni vodovod Žiče-Loče-Zbelovo, priključitev objektov na vodovodno omrežje skladno s pogoji upravljavca,
– kanalizacija: obveznost izgradnje javne kanalizacije v ločenem sistemu, ki se zaključuje v čistilni napravi za potrebe naselja Loče, obveznost predčiščenja eventualnih tehnoloških vod, odvod meteornih vod v odprtih jarkih do reke Dravinje,
– elektrika: priključitev novogradenj na električno omrežje skladno s pogoji upravljavca, upoštevanje trase predvidenega 20 kV daljnovoda, ki bo povezoval obstoječi TP Loče 1 in TP Mali Breg in poteka po območju Loče (2),
– plinovod: upoštevanje predpisanih odmikov objektov in naprav od visokotlačnega plinovoda R-21A Šmarje pri Jelšah-Slovenske Konjice,
– odpadki: skladno z občinskim odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki, ureditev ekoloških otokov za ločeno zbiranje odpadkov;
d) Varstvo okolja
– upoštevanje vseh veljavnih predpisov o varstvu okolja in pogojev soglasodajalcev,
– načrtovanje in izvedba vseh posegov na način, da ne bodo poslabšane bivalne in naravne razmere stanja v okolju v smislu varstva pred hrupom, onesnaževanja vode, tal in zraka in ohranitve vidnih kakovosti okolja,
– obveznost pridobitve poročila vplivov na okolje pri gradnji objektov in naprav za obrtno in obrtno storitveno dejavnost, kjer je prevladujoča kmetijsko stanovanjska funkcija;
e) Prostorska izvedbena dokumentacija
– izdelava novih prostorskih ureditvenih pogojev za obe območji urejanja;
D) Programske zasnove za gradnjo za razširitev športnih površin in za povezovalno cesto (P5)
a) Ureditveno območje
– leži jugozahodno od mestnega jedra Slovenskih Konjic in severno od pokopališča,
– samo najboljša kmetijska zemljišča, površina ureditvenega območja za športne površine 0,75 ha in za povezovalno cesto 0,73 ha;
b) Organizacija dejavnosti v prostoru
– po funkciji je ureditveno območje sestavljeno iz rekreacijskega območja za športne objekte, površine in spremljajoče dejavnosti in povezovalne ceste;
c) Usmeritve za krajinsko, urbanistično in arhitektonsko oblikovanje objektov in površin
– urbanistično krajinske usmeritve: zasnova športnih površin kot prehod od strnjene pozidave v odprti prostor Konjiške gore (veliko zelenja z ustrezno arhitekturo objektov),
– osnovni arhitektonski pogoji: na rekreacijskem območju povezovalna funkcija gabaritov objektov, sodobna arhitektura objektov;
č) Usmeritve za vodnogospodarsko, prometno, komunalno in energetsko urejanje
– vodno gospodarstvo: časovna uskladitev izgradnje obravnavanega območja z izgradnjo čistilne naprave Slovenske Konjice, predhodna izvedba komunalnih priključkov na obstoječe komunalne naprave urbaniziranega dela Slovenskih Konjic skladno s pogoji upravljavcev, obveznost izdelave projektne dokumentacije za rešitev zalednih vod iz obronkov Konjiške gore,
– promet: navezava na obstoječe omrežje cest in pešpoti, razbremenilna vloga povezovalne ceste,
– vodovod: obvezna dograditev obstoječega lokalnega vodovoda in priključitev na javni vodovod Slovenske Konjice ter priključitev objektov na vodovodno omrežje skladno s pogoji upravljavca,
– kanalizacija: obveznost izgradnje primarnega in sekundarnega kanalizacijskega omrežja v ločenem sistemu skladno s pogoji upravljavca,
– elektrika: upoštevanje varnostne višine pri križanju DV 2x110 kV Maribor-Selce s povezovalno cesto, izgradnja nove transformatorske postaje in pripadajočega srednje in nizkonapetostnega omrežja, priključitev objektov na električno omrežje skladno s pogoji upravljavca,
– odpadki: ravnanje skladno z občinskim odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki, ureditev ekoloških otokov za ločeno zbiranje odpadkov;
d) Varstvo okolja
– upoštevanje vseh veljavnih predpisov o varstvu okolja in pogojev soglasodajalcev,
– načrtovanje in izvedba vseh posegov na način, da ne bodo poslabšane bivalne in naravne razmere stanja v okolju v smislu varstva pred hrupom, onesnaževanja vode, tal in zraka in ohranitve vidnih kakovosti okolja;
e) Prostorska izvedbena dokumentacija
– izdelava zazidalnega načrta;
Programska zasnova za golf igrišče v Slovenskih Konjicah (P7)
a) Ureditveno območje
– je sestavljeno iz ureditvenega območja za golf igrišče v Škalcah (1), ki leži v gričevnatem predelu severno od mesta Slovenske Konjice,
– območje v Škalcah (1) tvorijo večinoma najboljša kmetijska zemljišča, delno gozd in v manjši meri stavbna zemljišča, ureditveno območje meri skupno 13,92ha;
b) Organizacija dejavnosti v prostoru
– predvidena je ureditev golf igrišča do 9 igralnih polj, turistično rekreativna raba,
– območje v Škalcah (1): delna preureditev obstoječega igrišča z izgradnjo dveh novih polj, uporaba obstoječega objekta za spremljajoče dejavnosti in obstoječega ribnika za namakanje igrišča;
c) Usmeritve za urbanistično in arhitektonsko oblikovanje
– predvideni posegi: adaptacije, dozidave, rekonstrukcije in nadomestne gradnje pri obstoječih objektih na takšen način, da se glede arhitekturnega oblikovanja prilagajajo okoliškim objektom,
– ureditev okolice: brez zaščitnih ograj, premostitev višinskih razlik terena s travnatimi brežinami, zasaditev okolice z avtohtono vegetacijo;
č) Usmeritve za varstvo naravnih vrednot in kulturne dediščine
– naravne vrednote: pri potoku Koprivnica je upoštevati splošne varstvene usmeritve za hidrološke naravne vrednote, kot jih opredeljuje pristojna naravovarstvena služba,
– kulturna dediščina: za območje v Škalcah (1) velja obveznost pridobitve soglasja s strani pristojne kulturnovarstvene službe (dve območji varstva: območje izjemne krajine Škalce in območje kompleksnega varstva kulturne dediščine Slovenske Konjice);
d) Usmeritve za prometno, komunalno in energetsko urejanje
– promet: območje v Škalcah (1) je dostopno po interni dovozni cesti, ki se priključuje na lokalno cesto izven ureditvenega območja,
– odvodnjavanje in namakanje golf igrišč: dreniranje obeh igrišč v odprte odvodnike, voda za namakalni sistem v Škalcah,
– vodovod: priključitev objektov skladno s pogoji upravljavca,
– kanalizacija: ločen sistem, odvodnja sanitarnih odpadnih vod v skupno ali individualne greznice brez odtoka (na praznjenje) oziroma v malo čistilno napravo, odvodnja meteornih vod v najbližji odprti odvodnik ali obcestni jarek, vse skladno s pogoji upravljavca,
– elektrika: priključitev objektov in naprav skladno s pogoji upravljavca,
– odpadki: skladno z občinskim odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki, ureditev ekoloških otokov za ločeno zbiranje odpadkov;
e) Varstvo okolja
– upoštevanje vseh veljavnih predpisov o varstvu okolja in pogojev soglasodajalcev,
– načrtovanje in izvedba vseh posegov na način, da ne bodo poslabšane bivalne in naravne razmere stanja v okolju v smislu varstva pred hrupom, onesnaževanja vode, tal in zraka in ohranitve vidnih kakovosti okolja,
– gozdne površine: na območju v Škalcah (1) nesprejemljivost širitve igralnih polj v gozd, nujnost sanacije plazišča nad ribnikom in zaželena ponovna ogozditev strmega pobočja,
– varstvo voda in vodnih virov: upoštevanje geotehničnih podatkov pri projektiranju ter ostali pogoji vodnogospodarske službe;
f) Prostorska izvedbena dokumentacija
– izdelava ureditvenega načrta za obe obravnavani območji;
4. člen
V 2. točki 2. člena odloka se drugi odstavek spremeni in dopolni tako, da glasi:
– »kartografski del v merilu 1: 25.000:
1    Zasnova kmetijstva, gozdarstva in območij poselitve
2    Zasnova vodnega gospodarstva
2. 1  Vodnogospodarske omejitve v prostoru
3    Zasnova mineralnih surovin
4.1   Zasnova ohranjanja narave
4.2   Zasnova varstva kulturne dediščine
5    Zasnova rekreacije v naravnem okolju
6    Zasnova sanacij
7. 1*  Zasnova omrežja naselij
7. 2  Zasnova območij za poselitev
8    Zasnova prometnega omrežja
9*   Zasnova omrežja zvez
10   Zasnova energetskega omrežja
11*   Zasnova območij za obrambo in zaščito
12   Zasnova načinov urejanja prostora
13   Zasnova osnovne rabe prostora
– kartografski del v merilu 1:5.000:
14.1  Urbanistična zasnova naselja Slovenske Konjice
14.1a  Zasnova namenske rabe prostora
14.1b  Zasnova načinov urejanja prostora
14.2  Urbanistična zasnova naselja Loče
14.2a  Zasnova namenske rabe prostora
14.2b  Zasnova načinov urejanja prostora
14.3  Urbanistična zasnova naselja Tepanje
14.3a  Zasnova namenske rabe prostora
14.3b  Zasnova načinov urejanja prostora
15*   Območja za poselitev«
* Karta ostane sestavni del gradiva sprememb in dopolnitev kartografskega dela dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Slovenske Konjice za območje Občine Slovenske Konjice – dopolnjen 1998 (Uradni list RS, št. 72/00) in s tem odlokom ni bila spremenjena;
Besedilo (3) točke 2. člena odloka se spremeni in dopolni tako, da glasi:
– »kartografska dokumentacija na preglednem katastrskem načrtu v merilu 1:5000:
– namenska raba in načini urejanja prostora
– Programske zasnove s tekstualnim in grafičnim delom ter predhodno pridobljenimi pogoji in mnenji za:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zaporedna številka –   Programska zasnova                      Izdelal        Številka projekta
oznaka programske
zasnove v kartografski
dokumentaciji
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
P1-83          Programska zasnova za poslovno stanovanjsko gradnjo     Razvojni        617/02-A
             v zaselku Mlače                       center
                                           Planiranje d.o.o.
                                           Celje
 
P2-43, 44, 53, 72    – Programske zasnove za območje Polene            URBANA,         432/02
             – v sklopu sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin    urbanizem,
             planskih aktov Občine Slovenske Konjice – v letu 2001    projektiranje,
                                           Kočar in Kočar d.o.o.
             programska mora biti usklajena z mnenji nosilcev
             planiranja, kot je razvidno iz kartografske
             dokumentacije plana
 
P3-82          – Programska zasnova za dve območji urejanja v Ločah     URBANA,         434/02
             v sklopu sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin     urbanizem,
             planskih aktov Občine Slovenske Konjice – v letu 2001    projektiranje,
                                           Kočar in Kočar d.o.o.
             – programska mora biti usklajena z mnenji nosilcev
             planiranja, kot je razvidno iz kartografske dokumentacije
             plana
 
P5-124          – Programske zasnove za gradnjo varovanih stanovanj,     Razvojni center     617/02-B
             za razširitev športnih površin in za povezovalno cesto    Planiranje d.o.o.
                                           Celje
             programska mora biti usklajena z mnenji nosilcev planiranja,
             kot je razvidno iz kartografske dokumentacije plana
 
P7-76          Programske zasnove za golf igrišče v Slovenskih Konjicah   URBANA,         441/02
                                           urbanizem,
                                           projektiranje,
                                           Kočar in Kočar d.o.o.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
– Strokovne podlage s tekstualnim in grafičnim delom ter predhodno pridobljenimi pogoji in mnenji za:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zaporedna številka –  Strokovna podlaga                     Izdelal          Številka projekta
oznaka strokovne
podlage v kartografski
dokumentaciji
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
74           – Strokovne podlage za spremembo planskih aktov in PUP   BIRO           4/02-SP
            občine Slovenske Konjice-poseg 74             2001 Maksimilijana
            strokovna podlaga mora biti usklajena z mnenji nosilcev  Ozimič Zorič s.p.
            planiranja, kot je razvidno iz kartografske
            dokumentacije plana
 
75           Strokovne podlage za spremembo planskih aktov in PUP    BIRO 2001         5/02-SP
            občine Slovenske Konjice-poseg 75             Maksimilijana
                                         Ozimič Zorič s.p
 
79           – Strokovne podlage za spremembo planskih aktov in PUP   Koning d.o.o.,      021/02
            občine Slovenske Konjice                  Slovenske Konjice
            strokovna podlaga mora biti usklajena z mnenji nosilcev
            planiranja, kot je razvidno iz kartografske dokumentacije
            plana
 
80           Strokovne podlage za spremembo planskih aktov in PUP    BIRO 2001         3/02-SP
            občine Slovenske Konjice-poseg 80             Maksimilijana
                                         Ozimič Zorič s.p.
 
86           Strokovne podlage za gradnjo igrišča            Razvojni center      733/03-7
            Konjiška vas – poseg 86                  Planiranje d.o.o. Celje
 
87           Strokovne podlage za poslovno proizvodno območje      Razvojni center      654/02
            v Draži vasi                        Planiranje d.o.o. Celje
 
88           Strokovne podlage za spremembo planskih aktov in PUP    BIRO 2001         6/02-SP
            občine Slovenske Konjice-poseg 88             Maksimilijana       10-ML/2002
                                         Ozimič Zorič s.p
89           Strokovna podlaga za stavbna zemljišča           Tehnoplan
                                         družba
                                         za storitve, d.o.o.
                                         Maribor
 
92           – Strokovne podlage za spremembo planskih aktov      BIRO 2001         02/02-SP
            in PUP občine Slovenske Konjice – poseg 92 –        Maksimilijana
            legalizacije in novogradnje                Ozimič Zorič s.p.
 
            strokovna podlaga mora biti usklajena z mnenji nosilcev
            planiranja, kot je razvidno iz kartografske
            dokumentacije plana
 
125          Strokovne podlage za območje športno rekreacijskega centra Razvojni center      250/98
            Tepanje – poseg 125                    Planiranje d.o.o. Celje
 
143          Strokovne podlage za gradnjo igrišča na Kajuhovi –     Razvojni center      733/03-1
            poseg 143                         Planiranje d.o.o. Celje
 
144          Strokovne podlage za gradnjo igrišča v Zečah – poseg 144  Razvojni center      733/03-2
                                         Planiranje d.o.o. Celje
 
145, 145b       Strokovne podlage za gradnjo čistilne naprave Tepanje –  Razvojni center      733/03-3
            poseg 145                         Planiranje d.o.o. Celje
 
146          Strokovne podlage za gradnjo čistilne naprave       Razvojni center      733/03-4
            v Slovenskih Konjicah – poseg 146             Planiranje d.o.o. Celje
 
147          – Strokovne podlage za gradnjo čistilne naprave v Loče –
            poseg 147
 
            strokovna podlaga mora biti usklajena z mnenji nosilcev  Razvojni center      733/03-5
            planiranja, kot je razvidno iz kartografske        Planiranje d.o.o. Celje
            dokumentacije plana
 
148          Strokovne podlage za gradnjo čistilne naprave Draža vas – Razvojni center      733/03-6
            poseg 148                         Planiranje d.o.o. Celje
 
151          Strokovna podlaga za gradnjo igrišča v Bezini       Razvojni center      733/03-8
                                         Planiranje d.o.o. Celje
 
164          Strokovne podlage za spremembo planskih aktov in PUP    URBANA,          160/98
            občine Slovenske Konjice za območje Vinterjevo       urbanizem,
                                         projektiranje,
                                         Kočar in Kočar d.o.o.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
II.KONČNE DOLOČBE
5. člen
Z dnem veljavnosti tega odloka se kartografski del v merilu 1: 25 000 (vse karte, razen kart št. 7.1, 9, 11 in 15) in kartografska dokumentacija v merilu 1: 5000, ki sta bila sprejeta z odloki, navedenimi v prvem odstavku 1. člena tega odloka, nadomestita z gradivom, ki je navedeno v 4. členu tega odloka.
6. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in po prejemu sklepa Vlade RS.
Št. 352-1/01-9204
Slovenske Konjice, dne 1. julija 2004.
Župan
Občine Slovenske Konjice
Janez Jazbec l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti