Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2004 z dne 13. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2004 z dne 13. 7. 2004

Kazalo

3356. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v 9-letni osnovni šoli, stran 9042.

Na podlagi 80. člena zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 12/96, 33/97, 59/01 in 71/04) minister za šolstvo, znanost in šport izdaja
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v 9-letni osnovni šoli
1. člen
V pravilniku o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v 9-letni osnovni šoli (Uradni list RS, št. 61/99 in 64/03) se v četrtem odstavku 22. člena na koncu doda nov stavek, ki se glasi:
»Če učenec v 7., 8. in 9. razredu izbere med izbirnimi predmeti tri predmete, se pri določitvi njegovega splošnega uspeha izmed zaključnih ocen pri teh predmetih upoštevata le dve višji zaključni oceni.«
2. člen
28. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Ob zaključku pouka v 9. razredu šola učencem izda:
– zaključno spričevalo z učenčevimi zaključnimi ocenami iz 9. razreda in oceno splošnega uspeha,
– obvestilo o ocenah, s katerimi so učitelji ocenili učenčevo znanje iz predmetov v 9. razredu,
– obvestilo o doseženih ocenah pri zaključnem preverjanju znanja.
V obvestilih iz druge in tretje alinee prejšnjega odstavka so pri predmetih, pri katerih ne poteka nivojski pouk, vpisane številčne ocene, pri predmetih, pri katerih poteka nivojski pouk, pa so vpisane točke.
Datum izdaje zaključnega spričevala učencem 9. razreda in obvestila o ocenah, s katerimi so učitelji ocenili učenčevo znanje iz predmetov v 9. razredu ter obvestila o doseženih ocenah pri zaključnem preverjanju znanja za vsako šolsko leto določi minister.«
3. člen
Za 44. členom se doda nov 44.a člen, ki se glasi:
»44.a člen
(sprememba ocene splošnega učnega uspeha)
Če komisija v postopku ugovora na oceno spremeni zaključno oceno iz predmeta, o tem obvesti razrednika.
Razrednik po potrebi oblikuje nov predlog ocene splošnega uspeha učenca in ga posreduje v odločanje oddelčnemu učiteljskemu zboru.«
4. člen
45. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Če učenec in starši menijo, da je:
– učitelj ob koncu pouka v šolskem letu v 9. razredu nepravilno ocenil učenčevo znanje iz predmeta,
– učenec nepravilno ocenjen pri zaključnem preverjanju znanja,
– pri združitvi ocene prišlo do napake,
– ocena splošnega učnega uspeha nepravilno določena, lahko pri ravnatelju v treh dneh po prejemu spričevala oziroma obvestila vložijo obrazložen ugovor.
Ravnatelj najpozneje v treh dneh po prejemu ugovora imenuje komisijo, ki jo sestavljajo predsednik in dva člana. Med člani mora biti vsaj en član, ki ni zaposlen v šoli.«
5. člen
46. člen se spremeni tako, da se glasi:
»46. člen
(postopek pri ugovoru na oceno v 9. razredu)
Če učenec in starši uveljavljajo ugovor na oceno, s katero je učitelj ocenil učenčevo znanje iz predmeta v 9. razredu, postopek poteka v skladu s 43. členom tega pravilnika.
Če učenec in starši uveljavljajo ugovor na oceno iz zaključnega preverjanja znanja, komisija od Državnega izpitnega centra pridobi potrebno dokumentacijo in mnenje glavnega ocenjevalca oziroma njegovega pomočnika ter preveri, ali je pri ocenjevanju na zaključnem preverjanju znanja prišlo do pisne ali računske napake oziroma napake v metodologiji ocenjevanja. Če ugotovi katero od navedenih napak, se postopek ocenjevanja ponovi.
Če učenec in starši uveljavljajo ugovor na zaključno oceno iz predmeta, iz katerega je učenec opravljal tudi zaključno preverjanje znanja, komisija na podlagi razpoložljive dokumentacije ugotovi, ali je pri združitvi učiteljeve ocene iz predmeta in ocene iz zaključnega preverjanja znanja prišlo do napake. Če komisija ugotovi napako, oceno spremeni.
Ocena komisije je dokončna.«
6. člen
Črtata se 47. in 48. člen.
7. člen
Prvi odstavek 50. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Če ima odločitev komisije v postopku ugovora na oceno v 9. razredu za posledico spremembo zaključne ocene iz predmeta, komisija o tem obvesti razrednika.«
8. člen
Za 50. členom se doda nov 50.a člen, ki se glasi:
»50.a člen
(izdaja spričevala oziroma obvestila zaradi spremembe ocen po ugovoru)
Učencu, ki mu je bila po ugovoru zoper oceno v izdanem spričevalu oziroma obvestilu ocena spremenjena, šola izda novo spričevalo oziroma obvestilo. Datum izdaje tega spričevala oziroma obvestila je datum določitve zadnje ocene oziroma odločitve pristojnega organa o oceni.
Predhodno izdano spričevalo oziroma obvestilo učenec vrne šoli. Šola to spričevalo oziroma obvestilo uniči in podatek o tem vnese v ustrezno dokumentacijo.«
9. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. 9. 2004.
Št. 011-03-49/2004
Ljubljana, dne 2. julija 2004.
EVA 2004-3311-0081
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister
za šolstvo, znanost in šport

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti