Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2004 z dne 13. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2004 z dne 13. 7. 2004

Kazalo

3376. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Grosuplje za leto 2003, stran 9073.

Na podlagi 13. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98), 98. člena Zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 79/99) in 18. člena statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 42/99 in 36/02) je Občinski svet občine Grosuplje na 20. redni seji dne 23. 6. 2004 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Grosuplje za leto 2003
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Grosuplje za leto 2003.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Grosuplje za leto 2003 izkazuje:
A)   Bilanca prihodkov in odhodkov
                              v tisoč SIT
Trimestni konto                       Realizacija
                                  2003
I.   Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)            2,321.856
    Tekoči prihodki (70+71)                1,998.602
70   Davčni prihodki                    1,482.696
    700 Davki na dohodek in dobiček            1,071.467
    703 Davki na premoženje                 196.168
    704 Domači davki na blago in storitve          215.061
71   Nedavčni prihodki                    515.906
    710 Udeležba na dobičku in dohodki
      od premoženja                    31.757
    711 Takse in pristojbine                 9.191
    712 Denarne kazni                      772
    713 Prihodki od prodaje blaga in storitev        11.115
    714 Drugi nedavčni prihodki               463.071
72   KAPITALSKI PRIHODKI                   136.914
    720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev        67.909
    722 Prihodki od prodaje zemljišč
      in nematerialnega premoženja             69.005
73   Prejete donacije                        –
    730 Prejete donacije iz domačih virov             –
74   Transferni prihodki                   186.340
    740 Transferni prihodki iz drugih
      javnofinančnih institucij              186.340
 
II.  Skupaj odhodki (40+41+42+43)              2,272.894
40   Tekoči odhodki                      405.362
    400 Plače in drugi izdatki zaposlenim          115.787
    401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost      16.349
    402 Izdatki za blago in storitve            259.571
    403 Plačila domačih obresti               10.955
    409 Rezerve                        2.700
41   Tekoči transferi                     852.543
    410 Subvencije                      11.138
    411 Transferi posameznikom
      in gospodinjstvom                  445.910
    412 Transferi neprofitnim organizacijam
      in ustanovam                    124.020
    413 Drugi tekoči domači transferi            271.475
42   Investicijski odhodki                  772.753
    420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev         772.753
43   Invesicijski transferi                  242.236
    430 Investicijski transferi               242.236
 
III.  Proračunski presežek ali primanjkljaj (I. -II.)      48.962
 
B)   Račun finančnih terjatev in naložb
 
IV.  Prejeta vračila danih pos. in prodaja
    kapital. deležev                     24.806
75   Prejeta vračila danih pos.
    in prodaja kapitalskih deležev              24.806
    750 Prejeta vračila danih posojil            18.478
    751 Prodaja kapitalskih deležev              1.500
    752 Kupnine iz naslova privatizacije           4.828
 
V.   Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev      18.808
44   Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev      18.808
    440 Dana posojila                    18.808
    441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb          –
    442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije      –
 
VI.  Prejeta minus dana poso. in spremem.
    kapital. delež. (IV.-V.)                  5.998
 
C)   Račun financiranja
 
VII.  Zadolževanje                       48.000
50   Zadolževanje                       48.000
    500 Domače zadolževanje                 48.000
 
VIII. Odplačila dolga                      33.756
55   Odplačila dolga                      33.756
    550 Odplačila domačega dolga               33.756
 
IX.  Sprememba stanja sredstev na računu
    (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)                69.204
 
X.   Neto zadolževanje (VII.-VIII.)              14.244
 
XI.  Neto financiranje (VI.+X.-IX.) = – (III.)        -48.962
 
XII.  Prenos sredstev iz leta 2003               94.949
3. člen
Sredstva na postavki povečanje sredstev na računu, ugotovljena v prejšnjem členu, se prenesejo v proračun Občine Grosuplje za leto 2004, in sicer na postavko sredstva na računih.
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40302-0002/02
Grosuplje, dne 31. marca 2004.
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti