Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2004 z dne 13. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2004 z dne 13. 7. 2004

Kazalo

3386. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Pivka za obdobje 1986-2000, dopolnitev v letu 2001, stran 9142.

Na podlagi 23. člena in 171. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr.), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) ter 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00 in 24/01) je Občinski svet občine Pivka na 15. redni seji dne 28. 6. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Pivka za obdobje 1986–2000, dopolnitev v letu 2001
1. člen
(uvodne določbe)
Ta odlok določa spremembe in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Pivka za obdobje 1986–2000 (Uradni list RS, št., 82/98). Spremembe in dopolnitve je izdelalo podjetje Area-line d.o.o., Cerknica, decembra 2002.
2. člen
(spremembe in dopolnitve)
V poglavju 2.1 Obstoječa območja kmetijskih zemljišč se črta v prvem podnaslovu besedici »in Postojna«.
Tretji odstavek citiranega poglavja se spremeni tako, da se glasi:
Kmetijska zemljišča razvrščena v območja najboljših kmetijskih zemljišč in območja drugih kmetijskih zemljišč.
Od tega je v Občini Pivka v območju najboljših kmetijskih zemljišč razvrščenih 3178,71 ha površin (obvezno republiško izhodišče).
Četrti odstavek pa se v začetku spremeni in sicer:
»Razvrstitev območij najboljših in drugih kmetijskih zemljišč je prikazana …«
3. člen
V drugem členu v poglavju 2.3. Razvojne naloge v kmetijstvu 1. točki petega odstavka zamenja okrajšava NRP z besedilom Regijski park Snežnik.
4. člen
V poglavju 2.3.1 Predvidene agromelioracije se dopolni tabela, in sicer:
– Briše se deseta in enajsta vrstica tabele,
– V enainštirideseti vrstici se v prvem stolpcu doda spredaj A,
– V oseminsedemdeseti vrstici se zamenja P16 s P14
Na koncu tabele se doda besedilo:
»Del agromelioracij je izvedenih. Vsa predvidena območja agromelioracij ohranjajo kmetijsko rabo.«
5. člen
Na koncu prve alineje drugega odstavka se v poglavju 4.2.1 Obstoječi objekti in naprave oskrbe z vodo dodata naselji Volče in Čepno.
V zadnji alineji tretjega odstavka se črta naselje Čepno.
6. člen
Za prvim odstavkom v poglavju 4.2.3 Razvojne naloge oskrbe z vodo se doda besedilo:
»Zaradi prevelikih izgub je nujna sanacija primarnega in glavnega razvodnega omrežja za območje celotne občine po programu Občine Pivka in Kovoda Postojna.«
V tabeli istega poglavja se spremeni:
– prva, tretja, peta, šesta in sedma alineja druge vrstice drugega stolpca se črta
(– vzporedni cevovod AC-TC v rezervoar Neverke,
– vodovod rezervoar Čepno – Čepno,
– rekonstrukcija dela omrežja in rezervoarja do razdelilnega jaška v Neverkah,
– izgradnja vodovoda valilnica PK – Volče – Čepno,
– navezava na bivše črpališče PK Pivka);
– četrta alineja druge vrstice drugega stolpca se spremeni tako, da se glasi:
– obnova rezervoarja v Bujah,
– tretja in četrta vrstica se v celoti črtati,
– v peti vrstici se v drugem stolpcu črta prva alineja (rezervoar v Nadanjem selu)
– v peti vrstici se druga alineja drugega stolpca spremeni tako, da se glasi:
– krajevni vodovodni sistem Ribnica se sanira in uredi prečiščevanje z UV žarki zaradi neoporečnosti);
Na koncu besedila tega poglavja se doda nov odstavek, ki se glasi:
»Na obravnavanem območju je potrebno registrirati morebitne obstoječe vodne vire in vodnjake, ki jih je potrebno ohraniti in preprečiti možnost onesnaženja. S predvidenimi posegi se ne smejo poslabšati karakteristike teh virov in vodnjakov.«
7. člen
V tabeli v poglavju 4.3.1. Razvojne naloge zbiranja, odvajanja in čiščenja odplak se v prvi vrstici prvem stolpcu spremeni besedilo Pivka v »Trško skupnost Pivka«.
Po tej spremembi se dodajo naslednje vrstice z besedilom:
Vaška skupnost Petelinje    – izgradnja čistilne naprave in kanalizacijskega
                 kolektorja skozi naselje Petelinje
Vaška skupnost Slovenska vas  – izgradnja čistilne naprave in kanalizacijskega
                 kolektorja skozi naselje Slovenska vas
Vaška skupnost Kal       – izgradnja čistilne naprave in kanalizacijskega
                 kolektorja skozi naselje Kal
Za tabelo se doda besedilo:
»Na urbanih območjih je potrebno ustrezno urediti primarni meteorni odvodni sistem, da bo dosežena poplavna varnost na Q(100).S predvidenimi posegi v prostor se ne smejo poslabšati sedanje odtočne razmere meteorne vode.
V meteorni odvodni sistem in v podtalje se lahko iz območja posegov spušča le voda, ki po kvaliteti ustreza določilom Uredbe vlade o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 35/96).
Meteorne vode s prometnih površin, parkirišč in manipulativnih površin je potrebno speljati preko lovilcev olj in maščob.
V primeru, da bi se na obravnavanem področju skladiščile nevarne in škodljive snovi, je potrebno to posebej obdelati v skladu z veljavnimi predpisi in predvideti način ukrepanja v primeru ekološke nesreče – izdelati interventni plan ukrepanja.
Do objektov meteorne odvodnje mora biti omogočen dostop, ob strugah meteornih odvodnikov pa mora ostati prost in prehoden pas širine min. 4 m od zgornjega roba pretočnega profila za dostop in prehod mehanizacije pri izvajanju rednih vzdrževalnih del.«
8. člen
V tabeli v poglavju 4.4.1. Razvojne naloge vodnogospodarskih ureditev se na koncu tabele doda besedilo:
 Stara Sušica   – ureditev hudournika
9. člen
Za predzadnjim stavkom besedila poglavja 4.4.1. se doda:
»Predvideti je potrebno ustrezne ukrepe za preprečitev erozijskega delovanja vode na obravnavanem območju.«
10. člen
V poglavju 5. RUDARSTVO se v točki 5.1 Obstoječa območja, objekti in naprave zamenja prvi del odstavka, ki se glasi:
»Na območju občine Pivka ni nahajališč energetskih mineralnih in kovinskih surovin.
S področja nekovinskih mineralnih surovin ni bilo na območju sedanje Občine Pivka nobenih obveznih republiških izhodišč.
S področja nekovinskih mineralnih surovin je več manjših nahajališč lokalnega značaja, ki so opuščeni ali občasno aktivni. Registrirani opuščeni ali občasno aktivni kopi – kamnolomi so na območju hriba Osojnica in severno od vasi Čepno.«
11. člen
Besedilu s podnaslovom 5.12 Cilji se na koncu doda naslednje besedilo:
»Na območju Občine Pivka je večje število manjših površinskih kopov, zato je potrebno opraviti celovit pregled stanja z dolgoročno izdelano oceno stanja, vrednotenja vseh nahajališč površinskih kopov ter evidentiranje novih nahajališč.«
12. člen
Pod podnaslovom 5.3 Razvojne naloge se zamenja drugi odstavek s naslednjim besedilom:
»Seznam posameznih nahajališč:
   Območje       Simbol Predvideni posegi
----------------------------------------------------
 1. Lokalnost OSOJNICA  M    Potencialni prostor
 2. Lokalnost ČEPNO –a  S    Naravna sukcesija
 3. Lokalnost ČEPNO – b A    Potencialni prostor
1. Kamnolom Osojnica je nahajališče za pridobivanje naravnega kamna – apnenca in se ga aktivira za pridobivanje.
2. Južni kamnolom Čepno z oznako a naj se postopoma opusti in dokončno sanira. Nujno je preprečiti odlaganje raznih odpadkov.
3. Severni kamnolom Čepno z oznako b je možno nadalje organizirano izkoriščati skladno z izdelanimi rudarskimi projekti in dovoljenji za potrebe pridobivanja tehničnega kamna – apnenca.«
13. člen
V poglavju 6. Naravna in kulturna dediščina se zamenja drugi odstavek z besedilom:
Strokovna služba za področje varstva narave je pristojni javni zavod za varstvo narave, za področje varstva kulturne dediščine pa pristojni javni zavod za varstvo kulturne dediščine.
Prvi odstavek poglavja 6.1. Naravna dediščina se zamenja z besedilom:
»Seznam območij obveznih izhodišč prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Rebublike Slovenije na območju Občine Pivka:
– Snežniški regijski park,
– Kraški regijski park,
– Ljubljanica (Pivka),
– Palško jezero,
– Petelinjsko jezero,
– Vremščica – vrh s pobočji,
– Zagorje – lipa,
– Parje – lipa,
– Parska golobina,
– Brezno pri Oglenicah.
14. člen
Zamenja se celotno poglavje 6.2 Kulturna dediščina in se nadomesti prvi odstavek z naslednjim besedilom:
Kulturna dediščina so območja in kompleksi, grajeni ali drugače oblikovani objekti, predmeti ali skupina predmetov oziroma ohranjena materializirana dela kot rezultat ustvarjalnosti človeka in njegovih različnih dejavnosti, družbenega razvoja in dogajanj, značilnih za posamezna obdobja v slovenskem in širšem prostoru, katerih varstvo je zaradi njegovega zgodovinskega, kulturnega in civilizacijskega pomena v javnem interesu.
Kulturna dediščina so predvsem arheološka najdišča, naselbinska območja, zlasti stara mestna in vaška jedra, oblikovana narava, stavbe, njihovi deli ali skupine stavb umetnostne, zgodovinske ali tehnične pričevalnosti, stavbe in drugi predmeti, ki so v zvezi s pomembnimi osebami in dogodki naše politične, gospodarske in kulturne zgodovine, arhivsko gradivo, knjižnično gradivo, predmeti ali skupine predmetov zgodovinskega umetnostno-zgodovinskega, arheološkega, umetnostnega, sociološkega, antropološkega, etnološkega in naravoslovnega pomena, ki izpričujejo zgodovinske dogajanja na Slovenskem.
15. člen
V poglavju 6.2 Kulturna dediščina se naštevanje pod alineami
a) kot kulturni spomenik,
b) kot arheološka območja in spomeniki,
c) kot umetnostni in arhitekturni spomeniki,
d) kot etnološki spomeniki,
e) kot zgodovinski spomeniki,
f) kot tehnični spomeniki,
besedilo zamenja s tabelama Enote dediščine vpisane v ZRD in Predlogi za vpis ZRD, ki so Priloga 1 odloka:
16. člen
V poglavju 6.2.1 Cilji se v prvem odstavku zamenjajo vse alinee z naslednjim besedilom:
– vzdrževanje in obnavljanje kulturne dediščine ter preprečevanje njene ogroženosti,
– zagotavljanje materialnih in drugih pogojev za uresničevanje kulturne funkcije kulturne dediščine na glede na njeno namembnost,
– zagotavljanje javne dostopnosti kulturne dediščine ter omogočanje njenega proučevanja in raziskovanja,
– preprečevanje posegov, s katerimi bi se utegnile spremeniti lastnosti, vsebina, oblike in s tem vrednost kulturne dediščine;
17. člen
V poglavju 9.1 Obstoječa ureditvena območja naselja v prvem odstavku popravijo naštete alinee tako, da se prečiščeno besedilo glasi:
Odlok o splošnih merilih prostorskih ureditvenih pogojev za naselja v Občini Pivka (Uradni list RS, št. 117/03),
Odlok o podrobnih merilih in pogojih prostorsko ureditvenih pogojev za naselja v Občini Pivka (Uradni list RS, št. 117/03),
Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Pivke z Radohovo vasjo, Petelinjami in Hrastjem (Uradni list RS, št. 7/04),
Ureditveni načrt Center Pivke (Uradni list RS, št. 20/98),
Ureditveni načrt za pokopališče Pivka (Uradni objave PN, št. 28/90 in 16/96),
Prostorski ureditveni pogoji za naselje Klenik (Uradni list RS, št. 24/93).
18. člen
V poglavju 9.1 Obstoječa ureditvena območja naselja v tabeli spremeni besedilo, ki opredeljuje ureditvene enote v območju izdelane Urbanistične zasnove Pivke tako, da se za v ureditveni enoti P1 Pivka za S4 Trnje črtajo vse naštete enote in se zamenjajo z besedilom:
+----------+----------------+----------------------+-------------------+-------+
|     |OZNAKA     |           |          |    |
|UREDITVENA|UREDITVEN.   |NAZIV         |NAMEMBNOST     |PIA  |
|ENOTA   |OBMOČJA     |           |          |    |
+----------+----------------+----------------------+-------------------+-------+
|     |        |           |          |    |
+----------+----------------+----------------------+-------------------+-------+
|PIVKA 1  |P1 – S6 – O   |Pod Lovrenčinovim   |novo pokopališče  |UN   |
|     |        |hribom        |          |    |
+----------+----------------+----------------------+-------------------+-------+
|     |P1 – S7 – S1  |Petelinje – staro   |stanovanjska    |PUP  |
|     |        |jedro         |gradnja      |    |
+----------+----------------+----------------------+-------------------+-------+
|     |P1 – R14    |Športno letališče   |rekreacija     |PUP  |
+----------+----------------+----------------------+-------------------+-------+
|     |P1 – S7 – S2  |Petelinjski hrib   |stanovanjska    |PUP  |
|     |        |           |gradnja      |    |
+----------+----------------+----------------------+-------------------+-------+
|     |P 1 – S8 –C1  |Pivka- center     |centralne     |UN   |
|     |P 1 – S9 – C1  |           |dejavnosti     |    |
+----------+----------------+----------------------+-------------------+-------+
|     |P 1 – S8 – C2  |Pivka – staro jedro – |stanovanjska    |PUP  |
|     |        |sv. Peter       |gradnja      |    |
+----------+----------------+----------------------+-------------------+-------+
|     |P1 – S8 – P1  |proizvodnja Javor   |proizvodnja    |PUP  |
+----------+----------------+----------------------+-------------------+-------+
|     |P 1 – S8 -P2  |proizvodnja – Devci  |proizvodnja    |PUP  |
+----------+----------------+----------------------+-------------------+-------+
|     |P 1 – S8 –P3  |proizvodnja – razvoj |proizvodnja    |PUPdo |
|     |        |Devci         |          |ZN   |
+----------+----------------+----------------------+-------------------+-------+
|     |P1 – I 12    |Sela ob Pivki     |obrtno servisne  |PUP  |
|     |        |           |dejavnosti     |    |
+----------+----------------+----------------------+-------------------+-------+
|     |P 1 – I 14   |obrtna cona Hrastje  |proizvodnja    |PUP  |
+----------+----------------+----------------------+-------------------+-------+
|     |P 1 – S8-T1   |transportni koridor  |transport     |PUP  |
+----------+----------------+----------------------+-------------------+-------+
|     |P1 – S8 – S1  |Pivka vas -Pod    |stanovanjska    |PUP  |
|     |        |Zavrtnice       |gradnja      |    |
+----------+----------------+----------------------+-------------------+-------+
|     |P1 – S8 – S2  |Kolodvorska cesta   |stanovanjska    |PUP  |
|     |        |           |gradnja      |    |
+----------+----------------+----------------------+-------------------+-------+
|     |P1 – S8 – S3  |Radohova vas     |stanovanjska    |PUP  |
|     |        |           |gradnja      |    |
+----------+----------------+----------------------+-------------------+-------+
|     |P1 – S8 – S4  |Pod Gradiščem     |stanovanjska    |ZN   |
|     |        |           |gradnja      |    |
+----------+----------------+----------------------+-------------------+-------+
|     |P1 – S8 – S4 OS |Pod Gradiščem     |obrtno stanov.   |PUP  |
|     |        |           |gradnja      |    |
+----------+----------------+----------------------+-------------------+-------+
|     |P1 – S8 – S5  |Merišče        |stanovanjska    |PUP  |
|     |        |           |gradnja      |    |
+----------+----------------+----------------------+-------------------+-------+
|     |P1 – S8 – S6  |Pod Primožem     |stanovanjska    |ZN   |
|     |        |           |gradnja      |    |
+----------+----------------+----------------------+-------------------+-------+
|     |P1 – S8 – S7  |Pot na Kal      |stanovanjska    |PUP  |
|     |        |           |gradnja      |    |
+----------+----------------+----------------------+-------------------+-------+
|     |P1 – S8 – S8  |Hrastje – Pod nasipom |stanovanjska    |PUP  |
|     |        |           |gradnja      |    |
+----------+----------------+----------------------+-------------------+-------+
|     |P1 – S8 – R1  |Gavge         |mestno zelenje   |PUP  |
+----------+----------------+----------------------+-------------------+-------+
|     |P1 – S9 – S1  |Bedink        |stanovanjska    |ZN   |
|     |        |           |gradnja      |    |
+----------+----------------+----------------------+-------------------+-------+
|     |P1 – S11    |Motel         |centralne     |ZN   |
|     |        |           |dejavnosti     |    |
+----------+----------------+----------------------+-------------------+-------+
|     |P1 – S9 – S2  |Pot k studencu    |stanovanjska    |ZN   |
|     |        |           |gradnja      |    |
+----------+----------------+----------------------+-------------------+-------+
|     |P1 – S10    |Pod Vilharjevim    |centralne     |ZN   |
|     |        |naseljem       |dejavnosti     |    |
+----------+----------------+----------------------+-------------------+-------+
|     |P1 – S10 – S1  |Pod Vilharjevim    |stanovanjska    |PUP  |
|     |        |naseljem       |gradnja      |    |
+----------+----------------+----------------------+-------------------+-------+
|     |P1 – C15 – V1  |Vojašnica Hrastje   |posebna vrsta rabe |PZ   |
+----------+----------------+----------------------+-------------------+-------+
|     |P1 – C15 – CO  |Hrastje nad cesto   |centralno obrtne  |PUP  |
|     |        |           |dejavnosti     |    |
+----------+----------------+----------------------+-------------------+-------+
|     |P1 – I 13    |Pred Petelinjami   |centralne     |ZN   |
|     |        |           |dejavnosti     |    |
+----------+----------------+----------------------+-------------------+-------+
Na koncu tabele se doda besedilo:
Spremembe namenske rabe ob ostalih naseljih, kot so označene v kartografski dokumentaciji, se urejajo s prostorsko ureditvenimi pogoji.
19. člen
V poglavju 9.3 Razvojne naloge s podnaslovom Organizacija omrežja naselij in razvojna dejavnost v omrežju naselij za zagotavljanje boljše kvalitete bivanja se za petim odstavkom (karto-gramom št. 1) doda naslednje besedilo s tabelo:
Naselja so deljena po svoji funkciji in položaju na posamezne tipe naselij:
+-------------------------+--------+------------------------+-----------------+
|naselje         |    |tip naselja       |oznaka naselja  |
+-------------------------+--------+------------------------+-----------------+
|BUJE           |B    |prevladujoče ruralno  |P2 / S7     |
|             |    |naselje         |         |
+-------------------------+--------+------------------------+-----------------+
|BUJE           |B    |proizvodni del naselja |P2 / S7 -I    |
+-------------------------+--------+------------------------+-----------------+
|ČEPNO          |A    |ruralno naselje     |P2 / S1     |
+-------------------------+--------+------------------------+-----------------+
|DOLNJA KOŠANA      |C    |urbano ruralno naselje |P2 / S4     |
+-------------------------+--------+------------------------+-----------------+
|DRSKOVČE         |BC   |ruralno urbano naselje |P3 / S3     |
+-------------------------+--------+------------------------+-----------------+
|GORNJA KOŠANA      |AB   |prevladujoče ruralno  |P2 / S3     |
|             |    |naselje         |         |
+-------------------------+--------+------------------------+-----------------+
|GRADEC          |B    |ruralno naselje     |P1 / S2     |
+-------------------------+--------+------------------------+-----------------+
|JURIŠČE         |B    |prevladujoče ruralno  |P4 / S2     |
|             |    |naselje         |         |
+-------------------------+--------+------------------------+-----------------+
|KAL           |BC   |ruralno urbano naselje |P2 / S6     |
+-------------------------+--------+------------------------+-----------------+
|KLENIK          |AB   |prevladujoče ruralno  |P1 / S3     |
|             |    |naselje         |         |
+-------------------------+--------+------------------------+-----------------+
|MALA PRISTAVA      |AB   |prevladujoče ruralno  |P5 / S3     |
|             |    |naselje         |         |
+-------------------------+--------+------------------------+-----------------+
|NADANJE SELO       |B    |prevladujoče ruralno  |P5 / S4     |
|             |    |naselje         |         |
+-------------------------+--------+------------------------+-----------------+
|NARIN          |B    |prevladujoče ruralno  |P5/ S5      |
|             |    |naselje         |         |
+-------------------------+--------+------------------------+-----------------+
|NEVERKE         |C    |urbano ruralno naselje |P2 / S5     |
+-------------------------+--------+------------------------+-----------------+
|NEVERKE         |C    |proizvodni del     |P2 / SP-P    |
+-------------------------+--------+------------------------+-----------------+
|NEVERKE         |C    |proizvodni del     |P2 / K2 – I/1  |
+-------------------------+--------+------------------------+-----------------+
|NEVERKE         |C    |proizvodni del     |P2/ K2 – I/2   |
+-------------------------+--------+------------------------+-----------------+
|NOVA SUŠICA       |AB   |prevladujoče ruralno  |P2 / S9     |
|             |    |naselje         |         |
+-------------------------+--------+------------------------+-----------------+
|PALČJE          |BC   |ruralno urbano naselje |P4 / S1     |
+-------------------------+--------+------------------------+-----------------+
|PARJE          |BC   |ruralno urbano naselje |P3 / S2     |
+-------------------------+--------+------------------------+-----------------+
|PIVKA          |D    |prevladujoče urbano   |delitev v UZ   |
|             |    |naselje         |         |
|             |    |pomembnejše lokalno   |         |
|             |    |središče        |         |
+-------------------------+--------+------------------------+-----------------+
|RIBNICA         |BC   |ruralno urbano naselje |P5 / S6     |
+-------------------------+--------+------------------------+-----------------+
|SLOVENSKA VAS      |A    |ruralno naselje     |P1 / S1     |
+-------------------------+--------+------------------------+-----------------+
|SELCE          |C    |urbano ruralno naselje |P1 / S1     |
+-------------------------+--------+------------------------+-----------------+
|SELCE – Plana      |B    |prevladujoče ruralno  |P1 / R1     |
|             |    |naselje         |         |
+-------------------------+--------+------------------------+-----------------+
|STARA SUŠICA       |A    |ruralno naselje     |P2 / S8     |
+-------------------------+--------+------------------------+-----------------+
|SUHORJE         |AB   |prevladujoče ruralno  |P6 / S1     |
|             |    |naselje         |         |
+-------------------------+--------+------------------------+-----------------+
|ŠMIHEL          |AB   |prevladujoče ruralno  |P5 / S2     |
|             |    |naselje         |         |
+-------------------------+--------+------------------------+-----------------+
|TABOR nad        |A    |ruralno naselje     |P5 / S1     |
|Knežakom         |    |            |         |
+-------------------------+--------+------------------------+-----------------+
|TRNJE          |BC   |ruralno urbano naselje |P1 / S9     |
+-------------------------+--------+------------------------+-----------------+
|VELIKA PRISTAVA     |B    |prevladujoče ruralno  |P5 / S1     |
|             |    |naselje         |         |
+-------------------------+--------+------------------------+-----------------+
|VOLČE          |A    |ruralno naselje     |P2 / S1     |
+-------------------------+--------+------------------------+-----------------+
|ZAGORJE         |C    |urbano ruralno naselje |P3 / S4     |
+-------------------------+--------+------------------------+-----------------+
20. člen
V poglavju 10.1.1 Obstoječe omrežje cest se doda za prvim stavkom besedilo:
– v dolžini 14,605 km.
V drugem odstavku pa se vse alinee zamenjajo z besedilom:
– R2 404 Pivka – Ilirska Bistrica  v dolžini 6.642 km,
– R2 405 Matavun – Pivka       v dolžini 7.238 km,
– R3 622 Goriče – Kal        v dolžini 8.767 km;
21. člen
Tabela v poglavju 10.1.1. Obstoječe omrežje cest se novelira:
+---+----------+---------------------+----+
|  |Šifra   |           |  |
|  |lokalne  |Odsek        |km |
|  |ceste   |           |  |
+---+----------+---------------------+----+
|1 |32 1280  |Prestranek – Selce  |0,56|
+---+----------+---------------------+----+
|2 |81 5410  |Odcep v Gradec    |0,90|
+---+----------+---------------------+----+
|3 |31 5120  |Petelinje – Slovenska|2,08|
|  |     |vas         |  |
+---+----------+---------------------+----+
|4 |31 5120  |Pivka – Trnje    |  |
+---+----------+---------------------+----+
|5 |31 5030  |Pivka – Klenik –   |4,48|
|  |     |Radohova vas     |  |
+---+----------+---------------------+----+
|6 |81 5960  |Klenik – Palčje   |  |
+---+----------+---------------------+----+
|7 |31 5080  |Parje – Jurišče   |7,65|
+---+----------+---------------------+----+
|8 |13 5090  |Zgorje – Bač     |  |
+---+----------+---------------------+----+
|9 |31 5070  |Zagorje – Tabor   |3,05|
+---+----------+---------------------+----+
|10 |81 6540  |Odcep v Kal     |1,09|
+---+----------+---------------------+----+
|11 |31 5050  |G1-6 – Narin     |2.43|
+---+----------+---------------------+----+
|12 |81 6621  |Nova Sušica – G1-6  |2.09|
+---+----------+---------------------+----+
|13 |31 5060  |Nadanje selo – Velika|4,16|
|  |     |Pristava       |  |
+---+----------+---------------------+----+
|14 |81 6710  |Odcep v Malo Pristavo|1,19|
+---+----------+---------------------+----+
|15 |81 6610  |Odcep v Staro Sušica |0,75|
+---+----------+---------------------+----+
|16 |31 5010  |Neverke – Nova Sušica|2,82|
+---+----------+---------------------+----+
|17 |81 6570  |Odcep Neverke    |  |
+---+----------+---------------------+----+
|18 |81 5320  |Odcep v Čepno    |1,14|
+---+----------+---------------------+----+
|19 |81 5310  |Odcep v Volče    |1,72|
+---+----------+---------------------+----+
|20 |81 5700  |Buje – Suhorje    |3,84|
+---+----------+---------------------+----+
|21 |81 5710  |Goriče – Suhorje   |9,00|
+---+----------+---------------------+----+
|22 |56 2210  |Goriče – Kozjane   |  |
+---+----------+---------------------+----+
|23 |-     |Odcep v Drskovče   |0,18|
+---+----------+---------------------+----+
22. člen
V poglavju 10.2. Železniški promet se v podpoglavju 10.2.3. na koncu doda besedilo:
»Vsa bodoča križanja ceste z železniško progo bodo izvedena izvennivojsko, oziroma v skladu z Zakonom o varnosti v železniškem prometu (Uradni list RS, št. 85/00).«
23. člen
V poglavju 10.3. Letališča se tekst dopolni:
»Upoštevati je potrebno omejitve, ki jih predstavljajo ovire za zračni promet po 110. členu Zlet (Uradni list RS, št. 18/01).
Območje Občine Pivka sodi v območje v katerem se za ovire za zračni promet štejejo:
– med ovire v coni letališča štejejo objekti, instalacije naprave, drevje in zvišanje okoliškega terena, kakor tudi poglobitve terena za ceste, kanale in podobno,
– zunaj cone letališča, štejejo za ovire:
– v krogu s polmerom 10 kilometrov od referenčne točke letališča – objekti, instalacije in naprave, ki so višje kot 100 metrov ali višje kot 30 metrov, pa se nahajajo na terenu, ki je več kot 100 metrov višji od referenčne točke letališča,
– objekti, instalacije in naprave, ki se nahajajo izven kroga iz prejšnje točke, ki so višji od 30 metrov in ki stojijo na naravnih ali umetnih vzpetinah, če se vzpetine dvigajo iz okoliške pokrajine za več kot 100 metrov,
– vsi objekti, instalacije in naprave, ki segajo več kot 100 metrov od tal, ter daljnovodi, žičnice in podobni objekti, ki so napeti nad dolinami in soteskami po dolžini več kot 75 metrov,
– za ovire pod zračnimi potmi štejejo tudi objekti in naprave zunaj naselij, ki so višji od okoliškega terena za najmanj 25 metrov, če se nahajajo znotraj varovanih pasov posameznih cest, železniških prog, visokonapetostnih vodov in podobno.
Pri graditvi, postavljanju in zaznamovanju objektov, ki utegnejo s svojo višino vplivati na varnost zračnega prometa, je potrebno predhodno pridobiti ustrezno soglasje Ministrstva za promet, Uprave Republike Slovenije za civilno letalstvo k lokaciji oziroma k izgradnji takega objekta, objekt pa je potrebno označiti in zaznamovati v skladu z veljavnimi predpisi.«
24. člen
V poglavju 11.1 Obstoječi objekti in naprave se v prvem odstavku zamenja beseda v Postojni z besedo v Pivki.
V tretjem odstavku istega besedila pa se nadomesti Ministrstvo za promet in zveze z Ministrstvom za informatiko.
V tretjem odstavku se zamenja naziv upravljavca omrežja, ki se pravilno glasi Telekom Slovenije d.d., PE Koper.
25. člen
V poglavju 11.2 Cilji se v celotnem besedilu namesto PTT (prometa, naprav, storitve) zamenja z besedilom: telefonski.
26. člen
V poglavju 11.3 Razvojne naloge se drugi odstavek zamenja in se novo besedilo glasi:
V območje telefonske centrale Pivka in ostalih naseljih se definira nadaljni razvojni program telefonskega omrežja z idejnimi rešitvami. Konkretne naloge so:
– optični kabel Pivka – Košana,
– rekonstrukcija telefonske centrale v Košani;
Ob komunalnih ureditvah naselij se sprotno pristopi k izvajanju telefonskega omrežja. Idejna projekte omrežja preskrbi Občina Pivka.
27. člen
V zadnji alinei četrtega odstavka v naslovu 12.1 Obstoječi objekti in naprave se za besedilom:
Na območju Občine Pivka so naslednji visokonapetostni elektroenergetski objekti:
– DV 1X110 kV Divača – Pivka       (D-1007)
– DV 1X110 kV Pivka – Ilirska Bistrica  (1008)
– DV 2X110 kv Pivka – Postojna      (1095)
– RTP 110/20 kV Pivka.
Doda se naslednja dopolnitev:
»Na območju občine je locirana RTP 110/20 kV Pivka, v katere se vključujejo obstoječi DV 110 kV Pivka – Divača in DV 110 kV Pivka – Ilirska Bistrica.
Vsi obstoječi objekti elektroenergetskega prenosa imajo predpisane koridorje, in sicer:
– za napetostni nivo 110 kV = 30 m (15 m levo in 15 m desno od osi DV),«
28. člen
Na koncu besedila v podnaslovu 12.3 Razvojne naloge se doda:
»Na območju občine Pivka so planirani objekti za prenos električne energije – daljnovodi:
– DV 1 X 110 kV Divača – Pivka – rekonstrukcija,
– DV 1 X 110 kV Pivka – Ilirska Bistrica – rekonstrukcija;
Rekonstrukcija za prenosne elektroenergetske objekte je potrebna zaradi prenosa na dvosistemski daljnovod.«
29. člen
Doda se nov podnaslov v sklopu energetike, ki se glasi:
»12.4 Usmeritev in pogoji izvajanja:
– pri vseh gradnjah je potrebno upoštevati prenosne elektroenergetske objekte in koridorje, ki potekajo na območju Občine Pivka in so vključeni v prostorski plan RS,
– ob vsaki graditvi objektov v koridorjih obstoječih in predvidenih daljnovodov je potrebno pridobiti soglasje GJS Prenos električne energije,
– za vse objekte (novogradnje, nadzidave, dozidave objektov namenjenih za stalno oziroma občasno prebivanje ter za pomožne objekte), ki posegajo v elektroenergetske koridorje obstoječih oziroma predvidenih daljnovodov predložiti dokazilo pooblaščene organizacije, da niso prekoračene mejne vrednosti veličin elektromagnetnega sevanja kot to določa veljavna Uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96),
– pri izvedbi gradenj je potrebno upoštevati pravilnik o tehničnih normativih za graditev nadzemnih eletroenergetskih vodov z nazivno napetostjo so 1 kV do 400 kV (Uradni list RS, št. 65/88);«
30. člen
Pred poglavjem 13. Program dodatnih raziskav, analiz in študij se vrine novo poglavje z zaporedno številko 13., ki se glasi:
»13. Obramba in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
13.1 Področje obrambe
Za področje obrambe so perspektivna naslednja območja:
– Polhova jama, območje izključne in nadzorovane rabe,
– vadišče Gorica, območje izključne rabe,
– vadišče Kerin, območje izključne rabe,
– vojašnica Pivka – nova, območje izključne rabe,
– objekt zvez Dedna gora, območje izključne rabe,
– Veliki Kožljek, območje izključne rabe.
13.2 Področje zaščite
Na območju Občine Pivka je evidentirana ena lokaliteta območja ogroženosti zemeljskih plazov, ki se nahaja v zahodnem delu občine v okolici Slatne (Vremščica).
Pivška kotlina ima evidentirana območja ogroženosti zaradi poplav. To se širši pasovi struge reke Pivke, nekatera nižinska območja ter območja presihajočih jezer.«
31. člen
V 4. členu poglavja 15.1. Tematske karte se:
– novelira Karta 1, Zasnova kmetijstva, gozdarstva in poselitve,
– se doda Karta 1a – Zasnova rudarstva,
– se novelira naslov Karte 4 v »Zasnova varstva narave«,
– se doda Karta 4a – Zasnova kulturne dediščine,
– se novelira Karta 5, Zasnova rekreacije v naravnem okolju,
– se novelira Karta 6, Zasnova sanacij,
– se doda Karta 8a – Zasnova prometnega omrežja,
– se nadomesti Karta 9 – Zasnova energetskega omrežja,
– se doda Karta 10 – Zasnova obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
V odstavku II se Kartografska dokumentacija (PKN 1:5000) nadomesti vključno z legendo v naslednjih kartah:
– PIV 23, PIV 32, PIV 33, PIV 34, PIV 41, PIV 42, PIV 44, SEŽ 49.
32. člen
(prehodne in končne določbe)
Prostorski akt je na vpogled na sedežu Občine Pivka.
Sestavni del plana je sklep Vlade Republike Slovenije, št. 350-00/2001-219 z dne 15. 6. 2004, sprejet na osnovi strokovnega mnenja Ministrstva za okolje, prostor in energijo, Urad za prostorski razvoj, št. 352-11-115/00, o usklajenosti predloga odloka o spremembah in dopolnitvah planskih aktov občine Pivka.
33. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republika Slovenije.
Št. 03201-15/04
Pivka, dne 28. junija 2004.
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj, inž. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti