Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2004 z dne 13. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2004 z dne 13. 7. 2004

Kazalo

3392. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za izjemne posege na podlagi sprememb in dopolnitev planskih aktov Občine Slovenske Konjice v letu 2001, stran 9169.

Na podlagi 12., 23., 171., 173. in 175. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03), je Občinski svet občine Slovenske Konjice na podlagi 7. in 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 31/99, 19/01 in 100/02) na 15. redni seji dne 1. 7. 2004 sprejel
O D L O K
o prostorskih ureditvenih pogojih za izjemne posege na podlagi sprememb in dopolnitev planskih aktov Občine Slovenske Konjice v letu 2001
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo prostorski ureditveni pogoji za izjemne posege na podlagi spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenske Konjice za obdobje 1986–2000 / dopolnjen v letu 1993, 1994 in 1998 (Uradni list SRS, št. 23/87 in Uradni list RS, št. 50/98 in 72/00) in družbenega plana razvoja Občine Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje 1986, 1990 in 1998 / dopolnjen v letu 1994 in 1998 (Uradni list SRS, št. 23/87 in Uradni list RS, št. 50/98, 72/00, 75/04) dopolnitev v letu 2001, ki se nanašajo novo opredeljena stavbna zemljišča v katastrskih občinah: Bezina, Jernej, Koble, Konjiška vas, Ličenca, Lipoglav, Loče, Perovec, Preloge, Slemene, Slemene, Slovenske Konjice, Spodnje Grušovje, Škalce, Tepanje, Tolsti vrh, Zbelovska gora, Zgornje Laže in Žiče.
2. člen
Sestavni del tega odloka je kartografska dokumentacija k dolgoročnemu planu iz 2. točke 4. člena odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Slovenske Konjice za obdobje 1986–2000 – dopolnjen 1993 in 1994 in 1998 in družbenega plana razvoja občine Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje 1986–1990 za območje Občine Slovenske Konjice – dopolnjen 2001 (Spremembe in dopolnitve planskih aktov občine Slovenske Konjice v letu 2001), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 75/04.
3. člen
S tem odlokom so opredeljeni pogoji za izjemne posege v prostor na stavbnih zemljiščih, ki so razvidna iz kartografske dokumentacije iz 2. člena tega odloka.
4. člen
Pogoji za izjemne posege v prostor določajo:
– parcele ali dele parcel, na katerih so dovoljeni izjemni posegi
– dovoljeno namembnost posega.
5. člen
Pregled izjemnih posegov na katera se nanaša ta odlok je razviden iz elaborata izjemnih posegov, ki je priloga tega odloka. Natančen razvid parcel in obseg stavbnih zemljišč je razviden iz kartografske dokumentacije iz 2. člena tega odloka.
6. člen
Za posege, ki so opredeljeni v 4. členu odloka, in ki ležijo v območjih urejanja, ki jih ureja:
– Odlok o PUP za dele naselij Slovenske Konjice, Zreče, Loče in Vitanje, znotraj ureditvenih območij za ta naselja, Uradni list SRS, št. 22/89 in Uradni list RS, št. 4/00, 43/02,
– Odlok o spremembi PUP za območje gozdov in I. območja kmetijskih zemljišč v Občini Slovenske Konjice – za območje Škalc, Uradni list RS, št. 28/96,
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditvena območja naselij in odprt prostor Občine Slovenske Konjice, Uradni list RS, št. 43/02
in kjer ni predvidena izdelava podrobnejših izvedbenih prostorskih aktov se smiselno poleg ostalih določil iz 5. člena odloka upoštevajo tisti deli odloka, ki se nanašajo:
– na določanje gradbenih parcel in lociranje objektov,
– na pogoje glede oblikovanja novogradenj in drugih posegov v prostor;
– na prometno komunalno in energetsko opremljanje,
– na varovanje naravnih vrednot in kulturne dediščine,
– na varovanje in izboljšanje okolja.
7. člen
V primeru, da so bili posegi ali objekti, ki so našteti v 4. členu tega odloka, že izvedeni ali zgrajeni pred uveljavitvijo tega odloka brez ustreznih dovoljenj, lastnik zemljišč oziroma investitorji objektov niso upravičeni do odškodnin za morebitne omejitve ali motnje, ki jih na teh zemljiščih oziroma objektih povzročajo objekti in varovana območja infrastrukture (ceste, komunalna omrežja, elektroprenosno omrežje in objekti energetske infrastrukture, ter objekti in omrežja zvez) in druga varovana območja, ki se nahajajo v neposredni bližini ali na parcelah iz 5. člena tega odloka.
8. člen
Kartografska dokumentacija iz 2. člena tega odloka je na vpogled na Občini Slovenske Konjice ter pri Upravni enoti Slovenske Konjice.
9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-01-0001/2004-100
Slovenske Konjice, dne 1. julija 2004.
Župan
Občine Slovenske Konjice
Janez Jazbec l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti