Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2004 z dne 13. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2004 z dne 13. 7. 2004

Kazalo

3371. Pravilnik o načinu prijavljanja in odjavljanja televizijskih in radijskih sprejemnikov ter o načinu plačevanja prispevka za programe Radiotelevizije Slovenija, stran 9065.

Na podlagi šeste alinee prvega odstavka 18. člena zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 18/94, 29/94 – popravek, 73/94 – odločba US, 88/99, 90/99 – popravek, 113/00- odločba US, 35/01 in 79/01, v nadaljevanju ZRTVS), je Svet RTV Slovenija na 21. redni seji dne 17. 6. 2004 sprejel
P R A V I L N I K
o načinu prijavljanja in odjavljanja televizijskih in radijskih sprejemnikov ter o načinu plačevanja prispevka za programe Radiotelevizije Slovenija
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta pravilnik ureja način prijavljanja in odjavljanja televizijskih in radijskih sprejemnikov, ter način plačevanja prispevka za programe Radiotelevizije Slovenija (v nadaljnjem besedilu: RTV prispevek).
II. PRIJAVA SPREJEMNIKOV
2. člen
Za radijski oziroma televizijski sprejemnik se šteje vsaka naprava, s katero je mogoč sprejem vsaj enega programa Radiotelevizije Slovenija.
Za radijski sprejemnik se šteje tudi avtoradijski sprejemnik.
3. člen
Kdor ima radijski ali televizijski sprejemnik na območju Republike Slovenije, kjer so zagotovljeni tehnični pogoji za sprejem vsaj enega programa Radiotelevizije Slovenija:
– prek oddajniškega in pretvorniškega omrežja Radiotelevizije Slovenija,
– prek priključka na kabelskodistribucijski sistem,
– prek satelita,
– prek kateregakoli drugega sredstva,
mora sprejemnik prijaviti Radioteleviziji Slovenija in zanj plačevati RTV prispevek.
Šteje se, da ima radijski ali televizijski sprejemnik vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana kot odjemalec oziroma plačnik električne energije v javnem električnem omrežju oziroma za katero RTV Slovenija pridobi podatke v skladu s 15.e členom ZRTVS, razen če poda izjavo, da nima svojega in da v svojih prostorih tudi ne uporablja tujega radijskega ali televizijskega sprejemnika ter da je seznanjena z zakonskimi posledicami neresnične izjave.
Kolikor oseba iz prejšnjega odstavka tega člena ne poda izjave v roku 15 dni od dneva, ko jo je Radiotelevizija Slovenija pisno pozvala k prijavi sprejemnika oziroma se na drug način ustrezno ne odzove, se šteje, da je postala zavezanec za plačilo RTV prispevka, in sicer s prvim dnem v prvem naslednjem koledarskem mesecu po poteku navedenega roka, in sicer:
– fizična oseba postane zavezanec za plačilo enega pavšalnega RTV prispevka,
– pravna oseba postane zavezanec za plačilo enega pavšalnega RTV prispevka za sprejemnike v javni rabi.
4. člen
Kolikor pooblaščena oseba Radiotelevizije Slovenija ugotovi, da pravna oseba oziroma posameznik, ki opravlja samostojno dejavnost ima oziroma uporablja v svojih javnih poslovnih prostorih radijski ali televizijski sprejemnik in še ni zavezanec za plačilo RTV prispevka, ga Radiotelevizija Slovenija pozove, da prijavi sprejemnik(e).
V primeru, da pravna oseba oziroma posameznik, ki opravlja samostojno dejavnost, sprejemnika ne prijavi v roku 30 dni od poziva iz prvega odstavka tega člena, se šteje, da je s prvim dnem v prvem naslednjem koledarskem mesecu postal zavezanec za plačilo RTV prispevka za sprejemnike v skladu z ugotovitvenim zapisnikom.
5. člen
Sprejemnik se prijavi z osebnim pisnim sporočilom ali z prijavnim obrazcem RTV Slovenija, na naslov Radiotelevizija Slovenija – Služba za obračun RTV prispevka, Kolodvorska 2, 1000 Ljubljana, ali pri pooblaščeni osebi Radiotelevizije Slovenija.
Sprejemnik je potrebno prijaviti v 30 dneh po pridobitvi.
Če zavezanec pridobi dodatni sprejemnik, ki vpliva na višino RTV prispevka, mora sprejemnik prijaviti v 30 dneh po pridobitvi.
Kdor pridobi sprejemnik po tem, ko je že podal izjavo, da nima svojega in da v svojih prostorih tudi ne uporablja tujega radijskega ali televizijskega sprejemnika, mora sprejemnik prijaviti v 30 dneh po pridobitvi.
6. člen
Zavezanec lahko Radioteleviziji Slovenija pisno sporoči, da bo RTV prispevek zanj plačevala druga oseba, vendar je v tem primeru zavezanec za plačilo RTV prispevka še vedno oseba, ki je postala zavezanec v skladu z ZRTVS.
V primeru smrti zavezanca se obveznost plačevanja RTV prispevka prenese na njegove dediče. Dediči morajo sprejemnik prijaviti v roku 30 dni. Če je dedič že zavezanec in izpolnjuje pogoje za uveljavitev pavšala po 11. členu tega pravilnika, je dolžan v roku 15 dni o tem obvestiti Radiotelevizijo Slovenija – Službo za obračun RTV prispevka.
7. člen
V prijavi je potrebno navesti naslednje podatke:
– za fizične osebe: ime in priimek, naslov, davčno številko ter vrsto sprejemnika.
V primeru, da v prijavi ni navedena vrsta sprejemnika, se šteje, da zavezanec prijavlja televizijski sprejemnik.
– za pravne osebe in posameznike, ki opravljajo samostojno dejavnost: naziv in sedež, identifikacijsko številko, vrsto in število sprejemnikov ter vrsto rabe.
V primeru, da v prijavi ni navedena vrsta in število sprejemnikov ter vrsta rabe, se šteje, da zavezanec prijavlja en televizijski sprejemnik v javni rabi.
8. člen
Če zavezanec spremeni ime, priimek oziroma naziv ali prebivališče oziroma sedež, mora najpozneje v 15 dneh Službi za obračun RTV prispevka pisno sporočiti spremembo.
Zavezanec je dolžan v roku 15 dni pisno sporočiti tudi vsako drugo spremembo, ki vpliva na obveznost plačila RTV prispevka.
Vsaka sprememba se upošteva s prvim dnem v prvem naslednjem koledarskem mesecu, ko je sporočena.
III. NAČIN PLAČEVANJA RTV PRISPEVKA
9. člen
RTV prispevek je posebna oblika javne dajatve.
10. člen
V skladu s 15.a členom ZRTVS se višina RTV prispevka za fizične osebe razlikuje glede na vrsto sprejemnika ter za pravne osebe in posameznike, ki opravljajo samostojno dejavnost glede na vrsto in število sprejemnikov ter vrsto rabe.
11. člen
Zavezanec – fizična oseba, ki ima več kot en televizijski in en radijski sprejemnik, plačuje mesečni pavšalni prispevek le pod pogojem, da sprejemnike uporablja osebno ali skupaj s člani svoje družine v isti stanovanjski enoti ali vikendu.
Za družinske člane po tem pravilniku štejejo zakonec oziroma zunajzakonski partner in njuni otroci, ki nimajo svoje družine.
Za vikend po tem pravilniku štejejo le prostori na naslovu, kjer ni nihče prijavljen za bivanje ter tudi dejansko nihče ne prebiva.
12. člen
RTV prispevek plačuje zavezanec do 15. dne v mesecu za tekoči mesec.
13. člen
RTV Slovenija mesečno obvešča zavezanca o višini prispevka, in sicer na naslov zavezanca, kjer se nahajajo sprejemniki.
Zavezanec lahko Službi za obračun RTV prispevka sporoči, da mu obvestila za plačilo RTV prispevka pošilja na drug naslov, vendar mora nedvomno navesti, na katerem naslovu se nahajajo sprejemniki.
Radiotelevizija Slovenija v primeru, da zavezanec plačuje prispevek preko trajnega naloga oziroma instrumenta direktne bremenitve, pošilja mesečna obvestila oziroma obračune za plačilo RTV prispevka pooblaščeni banki, zavezanca pa pisno obvesti ob vsaki spremembi višine RTV prispevka in vsaki drugi spremembi, ki vpliva na način obračunavanja RTV prispevka.
IV. ODJAVA SPREJEMNIKOV IN DRUGI NAČINI RAZBREMENITVE OBVEZNOSTI PLAČILA
14. člen
Zavezanec ni dolžan plačevati RTV prispevka, če:
– je po pozivu Radiotelevizije Slovenija, za katerega je le-ta pridobila podatke v skladu s 15.e členom ZRTVS, podal izjavo v roku, določenem v 3. členu tega pravilnika, da nima svojega in da v svojih prostorih tudi ne uporablja tujega radijskega ali televizijskega sprejemnika ter da je seznanjen z zakonskimi posledicami neresnične izjave,
– ga je Radiotelevizija Slovenija oprostila plačevanja prispevka v skladu s 15.a členom ZRTVS,
– je odjavil vse vrste sprejemnikov na način, predpisan v 15. členu tega pravilnika.
Zavezanec ni dolžan plačevati RTV prispevka za televizijski sprejemnik, če:
– je po pozivu Radiotelevizije Slovenija, za katerega je le-ta pridobila podatke v skladu s 15.e členom ZRTVS, podal izjavo v roku, določenem v 3. členu tega pravilnika, da nima svojega in da v svojih prostorih tudi ne uporablja tujega televizijskega sprejemnika ter da je seznanjen z zakonskimi posledicami neresnične izjave,
– nima zagotovljenih tehničnih pogojev za sprejem vsaj enega televizijskega programa Radiotelevizije Slovenija
– je odjavil televizijski(e) sprejemnik(e) na način, predpisan v 15. členu tega pravilnika,
vendar je dolžan plačevati prispevek v višini prispevka za radijski sprejemnik.
15. člen
Zavezanec lahko odjavi svoj(e) sprejemnik(e), kolikor na območju Republike Slovenije nima več svojega(ih) sprejemnika(ov), niti v svojih prostorih ne uporablja tujih sprejemnikov. Vlogo za odjavo sprejemnikov mora zavezanec podati pisno na predpisanem obrazcu za odjavo, ki je sestavni del tega pravilnika, v različici za fizične osebe in pravne osebe oziroma posameznike, ki opravljajo samostojno dejavnost in ki mora vsebovati naslednje obvezne sestavine:
– sklicno številko zavezanca
– ime in priimek oziroma naziv zavezanca
– davčno številko oziroma identifikacijsko številko zavezanca
– naslov oziroma sedež zavezanca
– izjavo, da zavezanec nima več svojega in da v svojih prostorih ne uporablja tujega radijskega ali televizijskega sprejemnika ter da je seznanjen z zakonskimi posledicami neresnične izjave
– navedbo razloga za odjavo sprejemnika
– obdobje, za katerega zavezanec odjavlja sprejemnik
– vrsto sprejemnika (radijski oziroma televizijski sprejemnik), ki je predmet odjave ter za pravne osebe in posameznike, ki opravljajo samostojno dejavnost dodatno še število in vrsto rabe odjavljenih sprejemnikov
– navedbo dokaza, ki utemeljuje resničnost podane izjave
– lastnoročni podpis zavezanca.
16. člen
Omejitve pri odjavi sprejemnikov
Sprejemnik(e) je mogoče odjaviti začasno za obdobje, ki je omejeno na največ tri leta. Po izteku obdobja začasne odjave se šteje, da oseba, ki je podala izjavo, postane zavezanec za plačilo RTV prispevka, razen če je Radioteleviziji Slovenija pred potekom roka odjave ponovno podala izjavo na način, predpisan v 15. členu tega pravilnika. Kolikor ni navedeno obdobje, za katero se odjavlja sprejemnik, se šteje, da je izjava podana za dobo enega leta.
Odjava sprejemnika za nedoločen čas oziroma trajna odjava je mogoča le v primeru trajne izselitve iz Republike Slovenije, prenehanja obstoja pravne osebe oziroma posameznika, ki opravlja samostojno dejavnost, ter v nekaterih drugih izrednih okoliščinah, ki jih je zavezanec dolžan navesti in k svojim navedbam predložiti dokaze, s katerimi je možno ugotoviti dejstva, navedena v odjavi.
Dejstva, navedena v odjavi, se ugotovijo z dokazi, ki jih predloži zavezanec. Kolikor razloga za odjavo s posrednimi dokazi ni mogoče ugotoviti s stopnjo gotovosti in tudi v vsakem drugem primeru, lahko zavezanec kot dokaz predlaga ogled dejanskega stanja na naslovu, za katerega odjavlja sprejemnike. Ogled opravi pooblaščena oseba Radiotelevizije Slovenija, in sicer v roku treh mesecev od dneva pravilno podane odjave.
Kolikor zavezanec na način iz prejšnjega odstavka ne utemelji odjave sprejemnika (ov), je dolžan na obrazcu iz 15. člena tega pravilnika svoj podpis overoviti pri notarju, sicer odjava ni veljavna.
17. člen
Zavezanec plačuje RTV prispevek do vključno meseca, v katerem je podal popolno izjavo oziroma do vključno meseca, v katerem RTV Slovenija odloči o razbremenitvi obveznosti plačila RTV prispevka na podlagi 14. člena tega pravilnika.
V. DRUGI POSEBNI POGOJI
18. člen
Na območju, kjer se zaradi racionalnosti uporabe frekvenčnega prostora in finančnih sredstev ali drugih utemeljenih razlogov opusti pokrivanje območja s prizemeljskimi omrežji in je zagotovljeno sprejemanje le prek satelita oziroma prek kabelske mreže, so imetniki sprejemnikov zavezanci za plačevanje prispevka pod pogojem, da jim Radiotelevizija Slovenija z začasno oprostitvijo ali zmanjšanjem prispevka ali na drug ustrezen način prispeva najmanj tretjino dodatnih stroškov za nabavo opreme za spremljanje programov po satelitu oziroma po kabelskem omrežju.
Ustrezne oziroma neustrezne tehnične pogoje za sprejem programa Radiotelevizije Slovenija, posredovanega prek zemeljskega omrežja, se ugotovi z meritvami, ki se opravijo v skladu z ustreznim pravilnikom, izdanim s strani pristojnega ministrstva.
V vlogi za opravljanje meritev mora zavezanec zagotoviti, da njegov televizijski sprejemnik in antenska naprava ustrezata pogojem za sprejem programov Radiotelevizije Slovenije ter da nima zagotovljenega signala za sprejem omenjenih programov prek kabelskega sistema.
VI. KONČNA DOLOČBA
19. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o načinu prijavljanja in odjavljanja televizijskih in radijskih sprejemnikov, o evidenci naročnikov ter o načinu plačevanja RTV prispevka (Uradni list RS, št. 39/00, 19/01).
Ljubljana, dne 17. junija 2004.
Predsednik
Sveta RTV Slovenija
mag. Janez Kocijančič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti