Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2004 z dne 13. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2004 z dne 13. 7. 2004

Kazalo

3393. Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki Občine Slovenske Konjice, stran 9170.

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 26. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 44/95 – odl. US, 1/96, 9/99 – odl. US, 56/99 – ZON, 22/00 – ZJS), Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 53/95) in Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 31/99, 19/01 in 100/02) je Občinski svet občine Slovenske Konjice na 15. seji dne 1. 7. 2004 sprejel
O D L O K
o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki Občine Slovenske Konjice
I. NAMEN ODLOKA
1. člen
Ta odlok določa način opravljanja obvezne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (v nadaljnjem besedilu: javna služba) na območju občine Slovenske Konjice.
Na celotnem območju občine Slovenske Konjice je ravnanje s komunalnimi odpadki obvezno na način, kot je predpisano v tem odloku.
Občina Slovenske Konjice ima sklenjeno ustrezno pogodbo z izvajalcem javne službe za izvajanje nalog opredeljenih v tem odloku.
2. člen
S tem odlokom se določajo:
– organizacijska in prostorska zasnova opravljanja javne službe,
– vrsta in obseg storitev javne službe ter njihova prostorska razporeditev,
– pogoji za zagotavljanje in uporabo storitev javne službe,
– pravice in obveznosti uporabnikov storitev javne službe,
– viri financiranja javne službe, način oblikovanja cene in obračun storitev javne službe,
– vrsta in obseg objektov ter naprav, potrebnih za izvajanje javne službe,
– nadzor nad izvajanjem javne službe, kazenske in prehodne določbe.
3. člen
Cilji ravnanja s komunalnimi odpadki po tem odloku so:
– povzročiteljem komunalnih odpadkov izboljšati dostop do storitev javne službe;
– zagotoviti učinkovito izločanje ločenih frakcij komunalnih odpadkov;
– sprejemljivost ukrepov za okolje ter izpolnjevanje zahtev Zakonodaje predpisov ter Uredb iz tega področja;
– preprečevanje neorganiziranega oziroma divjega odlaganja odpadkov;
– zagotoviti obdelavo komunalnih odpadkov, preden se jih odstrani z odlaganjem na odlagališču nenevarnih odpadkov;
– v največji možni meri zagotoviti predelavo in ponovno uporabo ločenih frakcij komunalnih odpadkov, predvsem odpadne embalaže, ki je komunalni odpadek;
– uveljaviti načelo “stroške plača povzročitelj komunalnih odpadkov”;
– zagotoviti izdelavo in sprejem letnih in dolgoročnih programov ukrepov na področju ravnanja s komunalnimi odpadki.
II. POJMI
4. člen
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
1. Povzročitelj komunalnih odpadkov je vsak prebivalec Občine Slovenske Konjice in vsaka oseba, ki deluje ali ima dejavnost na območju Občine Slovenske Konjice in povzroča nastajanje komunalnih odpadkov. Povzročitelj komunalnih odpadkov je tudi oseba, ki po pooblastilu povzročitelja komunalnih odpadkov prepušča komunalne odpadke izvajalcu javne službe.
2. Komunalni odpadki so odpadki iz gospodinjstev in njim podobni odpadki, ki nastajajo v proizvodnih in storitvenih dejavnostih, v bivalnem okolju ter na površinah in objektih v javni rabi, ki so pretežno trdi ter po svoji sestavi heterogeni, zaradi razpršenosti njihovega nastanka in količine na viru pa se ravnanje z njimi zagotavlja z izvajalcem na občinski ravni.
3. Ostanki komunalnih odpadkov so odpadki, iz katerih so izločene ločeno zbrane frakcije, in ostanki, ki nastanejo pri predelavi ločeno zbranih frakcij in kosovnih odpadkov. Praviloma so ostanki komunalnih odpadkov odpadki, ki se jih zaradi sestave ali načina nastajanja ne more razvrstiti v eno od skupin ločenih frakcij komunalnih odpadkov s klasifikacijsko številko 16 00 in 20 01 ali v druge skupine komunalnih odpadkov iz klasifikacijskega seznama odpadkov iz predpisa o ravnanju z odpadki.
4. Odpadna embalaža, ki je komunalni odpadek, je odpadna prodajna ali sekundarna embalaža, ki nastaja kot odpadek v gospodinjstvu ali kot po naravi in sestavi gospodinjskim odpadkom podoben odpadek v industriji ali obrtni, storitveni ali drugi dejavnosti.
5. Kosovni odpadki so odpadki iz podskupine »drugi komunalni odpadki« s klasifikacijskega seznama odpadkov, ki zaradi svoje velikosti, oblike ali teže niso primerni za odlaganje v zabojnikih ali vrečkah za odpadke.
6. Nevarni odpadki (nevarne frakcije) so odpadki, ki nepredelani zaradi fizikalnih, kemičnih ali kužnih lastnosti lahko prispevajo ali imajo za posledico ogrožanje kvalitete okolja in zdravja, če niso izolirani iz okolja, ki neposredno ali posredno učinkujejo na organizme zaradi njihove izpostavljenosti ali nalaganja v njih preko prehranjevalne verige, zaradi vzajemnih učinkov ali drugače. Odpadki se štejejo za nevarne, dokler ni dokazano nasprotno.
7. Ravnanje z odpadki zajema zbiranje, prevažanje, predelavo in odstranjevanje odpadkov, vključno s kontrolo tega ravnanja in okolje varstvenimi ukrepi po zaključku delovanja objekta ali naprave za predelavo ali odstranjevanje odpadkov.
8. Zbiranje komunalnih odpadkov je pobiranje teh odpadkov, ki jih njihovi imetniki prepuščajo zbiralcem komunalnih odpadkov ter razvrščanje ali mešanje teh odpadkov, z namenom prevoza zaradi njihove predelave ali odstranjevanja.
9. Obdelava odpadkov je vsak fizikalni, termični, kemični ali biološki proces vključno s sortiranjem odpadkov, s katerim se spremenijo lastnosti odpadkov z namenom zmanjšanja njihove prostornine ali nevarnih lastnosti, lažjega ravnanja z njimi ali povečanja možnosti za njihovo predelavo.
10. Predelava odpadkov je namenjena koristni uporabi odpadkov ali njihovih sestavin in zajema predvsem reciklažo odpadkov za predelavo v surovine in ponovno uporabo odpadkov ter odpadkov kot gorivo v kurilni napravi ali industrijski peči ali uporabo odpadkov za pridobivanje goriva.
11. Odstranjevanje odpadkov je namenjeno končni oskrbi odpadkov, ki jih ni mogoče predelati in zajema predvsem obdelavo odpadkov z biološkimi, termičnimi ali kemično-fizikalnimi metodami in odlaganje odpadkov.
12. Zbirno mesto komunalnih odpadkov je mesto, kjer so nameščeni zabojniki za ločeno zbiranje odpadkov, v katere povzročitelji odpadkov neovirano ločeno odlagajo odpadke. Zbirno mesto komunalnih odpadkov praviloma ni na javni površini.
13. Prevzemno mesto komunalnih odpadkov je mesto, kjer povzročitelji komunalnih odpadkov prepuščajo po vnaprej določenem urniku izvajalcu javne službe komunalne odpadke v temu namenjenih posodah. Prevzemno mesto, ki je praviloma na na javni površini, se za posamezno stavbo določi v postopku izdaje dovoljenja za poseg v prostor. Če v postopku iz prejšnjega stavka prevzemno mesto ni bilo določeno, se ga določi ob začetku uporabe storitev javne službe ravnanja z odpadki z vpisom v register prevzemnih mest. V primeru, da dogovor ni mogoč, prevzemno mesto določi komunalni nadzornik (pristojni organ Občine Slovenske Konjice).
14. Prevzemno mesto kosovnih odpadkov je vnaprej določeno mesto, kjer lahko povzročitelji komunalnih odpadkov iz objektov v neposredni okolici izvajalcu javne službe te odpadke prepuščajo. Prevzemno mesto kosovnih odpadkov je običajno mesto, ki je sicer namenjeno za prevzem komunalnih odpadkov. Povzročitelj komunalnih odpadkov lahko le na poziv izvajalca javne službe na prevzemnem mestu prepušča kosovne odpadke in sicer po vnaprej določenem in javno objavljenem urniku.
15. Zbiralnica ločenih frakcij ali ekološki otok je ustrezno urejen, pokrit ali nepokrit ter za prevzemanje in hranjenje posameznih ločenih frakcij opremljen prostor.
16. Zbiralnica nevarnih frakcij je pokrit in za sprejemanje ter začasno skladiščenje posameznih vrst nevarnih frakcij ustrezno urejen prostor, kjer povzročitelji nevarnih frakcij izvajalcu javne službe prepuščajo te odpadke.
17. Premična zbiralnica nevarnih frakcij je tehnično ustrezno opremljeno tovorno vozilo, ki po vnaprej dogovorjenem urniku kroži po naseljenih območjih, in je urejeno za prevzemanje nevarnih frakcij. Premična zbiralnica je tudi ustrezno opremljen prostor ali zabojnik, ki se ga za določen krajši čas po dogovorjenem urniku začasno namesti, uredi in opremi za oddajanje in ločeno zbiranje teh frakcij.
18. Zbirni center je ustrezno urejen, pokrit ali nepokrit prostor, urejen in opremljen za prevzemanje in začasno hranjenje vseh vrst ločenih frakcij. V zbirnem centru povzročitelji komunalnih odpadkov iz širše okolice zbirnega centra prepuščajo izvajalcu javne službe te frakcije in kosovne odpadke. Na območju zbirnega centra je urejena tudi zbiralnica nevarnih frakcij, dimenzionirane za potrebe začasnega skladiščenja.
19. Odlagališče komunalnih nenevarnih odpadkov je ustrezno tehnično in sanitarno urejeno odlagalno polje za končno dispozicijo oziroma odstranjevanje preostanka odpadkov.
III. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE
5. člen
Občina Slovenske Konjice zagotavlja izvajanje javne službe ravnanja z odpadki v javnem podjetju.
Javno podjetje lahko v primeru lastnih potreb ter ob soglasju Občine Slovenske Konjice po tem odloku sklene izvajalske pogodbe s pooblaščenimi podjetji za določen čas in sicer za:
– zbiranje kosovnih odpadkov,
– zbiranje nevarnih odpadkov,
– zbiranje komunalnih odpadkov in ločeno zbranih frakcij,
– odlaganje preostanka odpadkov,
– opravljanje in izdelavo nalog, mnenj, monitoringov in podobno,
– oddajanje različnih vrst odpadkov oziroma ločenih frakcij v nadaljnjo predelavo ali uničenje.
6. člen
Javna služba ravnanja s komunalnimi odpadki se izvaja na celotnem območju Občine Slovenske Konjice.
Zbiranje kosovnih odpadkov, nevarnih frakcij ter izločanje ločenih frakcij z razvrščanjem zbranih komunalnih odpadkov se zagotavlja in opravlja na celotnem območju Občine Slovenske Konjice. Zbiranje odpadkov iz prejšnjega stavka se izvaja glede pogojev za prevzem odpadkov za vse uporabnike storitev javne službe na enak način.
7. člen
Odlaganje in ravnanje s komunalnimi odpadki je skupaj z ostalimi občinami organizirano v Centru za ravnanje z odpadki v Slovenskih Konjicah.
Občina Slovenske Konjice in izvajalec javne službe v Občini Slovenske Konjice skleneta z ostalimi občinami ustrezne pogodbe, s katerimi se določajo medsebojne pravice in obveznosti glede zbiranja, gospodarnega ravnanja s komunalnimi odpadki, izdelave različnih tehničnih investicijskih dokumentacij, sovlaganja v potrebno infrastrukturo ter za sanacijo odlagališča po zapiranju.
Pogodbe navedene po predhodnem odstavku so praviloma vsebinsko usklajene z usmeritvami in zahtevami pristojnih republiških ministrstev, ter med vsemi preostalimi občinami, souporabnicami vzpostavljenega sistema ravnanja z odpadki na območju Občine Slovenske Konjice.
IV. VRSTE IN OBSEG STORITEV JAVNE SLUŽBE
8. člen
Javna služba po tem odloku obsega naslednja dela:
1. Izločevanje papirja, kartona, plastičnih materialov, stekla in pločevink ter drugih ločenih frakcij z ločenim zbiranjem (v nadaljnjem besedilu: ločeno zbiranje frakcij) v naslednjem obsegu:
– prevzemanje ločenih frakcij, ki jih povzročitelji komunalnih odpadkov prepuščajo v zbiralnicah ločenih frakcij in zbirnih centrih;
– prevzemanje ločenih frakcij, ki nastajajo v proizvodni, trgovski, gostinski, turistični, storitveni in drugi dejavnosti;
– prevzemanje ločenih frakcij, ki nastajajo pri kulturnih, športnih ter drugih javnih prireditvah in aktivnostih na prostem;
– prevzemanje ter zagotavljanje odstranjevanja gradbenih odpadkov manjših količin, ki nastajajo pri vzdrževanju stanovanjskih in drugih objektov in jih povzročitelji komunalnih odpadkov prepuščajo na mestu, dogovorjenim z izvajalcem ter zagotavljanje predelave in oddajanje teh odpadkov v predelavo, oziroma za uporabo v lastne potrebe (utrditev nasipov, dovoznih cest, ipd.);
– prevzemanje odpadne embalaže, ki je prevzeta v okviru ločenega zbiranja frakcij in v zbirnih centrih, ter oddajanje v predelavo, skladno s predpisom, ki ureja ravnanje z embalažo in odpadno embalažo;
– zagotavljanje predelave in oddajanje v predelavo ločenih frakcij, ki so prevzete v okviru ločenega zbiranja frakcij na zbirnih mestih ločenih frakcij ter zbirnih centrih in niso odpadna embalaža;
– nabava in vzdrževanje zabojnikov ter druge opreme v zbirnih centrih, ki je namenjena prepuščanju in oddajanju ločenih frakcij;
– nabava in vzdrževanje zabojnikov in vozil za prevoz ločenih frakcij v predelavo;
– urejanje in vzdrževanje prostorov, kjer se nahaja oprema zbirnih centrov;
– zagotavljanje ter sporočanje podatkov o zbranih ločenih frakcijah v skladu s predpisi s področja ravnanja z odpadki,
– prevzemanje majhnih količin odpadnih gradbenih materialov, ki jih povzročitelji komunalnih odpadkov prepuščajo na predhodno odobrenem mestu v zbirnem centru, ter ravnanja z njimi, skladno z zahtevami pristojnih občinskih in republiških organov; upravljanje in vzdrževanje deponij teh odpadkov, začasnih ali trajnih, kolikor so zanje pridobljena vsa ustrezna soglasja ter dovoljenje pristojnega republiškega organa ter lokalne skupnosti.
2. Zbiranje kosovnih odpadkov v naslednjem obsegu:
– občasno prevzemanje kosovnih odpadkov na prevzemnih mestih za kosovne odpadke, kjer po vnaprej dogovorjenem urniku povzročitelji komunalnih odpadkov lahko prepuščajo te odpadke;
– redno prevzemanje kosovnih odpadkov, ki jih povzročitelji teh odpadkov prepuščajo v zbirnih centrih;
– prevzemanje kosovnih odpadkov, ki nastajajo pri vzdrževanju in čiščenju stanovanjskih in drugih objektov in jih povzročitelji komunalnih odpadkov prepuščajo na mestu, dogovorjenim z izvajalcem;
– nabava in vzdrževanje zabojnikov in vozil za prevzemanje kosovnih odpadkov;
– obdelava kosovnih odpadkov;
– zagotavljanje predelave in oddajanje prevzetih kosovnih odpadkov za odstranjevanje in predelavo;
– nabava in vzdrževanje opreme za obdelavo odpadkov;
– zagotavljanje ter sporočanje podatkov o količinah in vrstah kosovnih odpadkov v skladu s predpisi s področja ravnanja z odpadki.
3. Zbiranje nevarnih frakcij v naslednjem obsegu:
– prevzemanje nevarnih frakcij, ki jih povzročitelji komunalnih odpadkov oddajajo v zbiralnicah in premičnih zbiralnicah nevarnih frakcij in zbirnih centrih;
(Zbiranje nevarnih frakcij iz obrti in industrije ni predmet tega odloka.)
– prevzemanje opreme, ki se uporablja v gospodinjstvu in vsebuje nevarne snovi in jo povzročitelji komunalnih odpadkov oddajajo v zbirnem centru;
– začasno skladiščenje zbranih nevarnih frakcij;
– oddajanje prevzetih nevarnih frakcij za odstranjevanje in predelavo;
– nabava in vzdrževanje zabojnikov ter vozil premičnih zbiralnic nevarnih frakcij;
– nabava in vzdrževanje zabojnikov za začasno hranjenje ter vozil za prevoz nevarnih frakcij;
– zagotavljanje in sporočanje podatkov o zbranih nevarnih frakcijah v skladu s predpisi s področja ravnanja z odpadki.
4. Zbiranje komunalnih odpadkov in ločenih frakcij v naslednjem obsegu:
– prevzemanje komunalnih odpadkov in ločenih frakcij, ki jih povzročitelji komunalnih odpadkov prepuščajo na prevzemnih in zbirnih mestih za komunalne odpadke in ločene frakcije;
– oddajanje prevzetih komunalnih odpadkov in ločenih frakcij v sortirnico;
– nabava in vzdrževanje zabojnikov, v katerih povzročitelji prepuščajo komunalne odpadke
(če povzročitelj iz malomarnosti ali po nesreči uniči zabojnik, si ga mora ob pomoči izvajalca javne službe priskrbeti na svoje stroške);
– nabava in prodaja tipiziranih vrečk za prepuščanje ostalih komunalnih odpadkov;
– nabava in vzdrževanje vozil za prevoz komunalnih odpadkov in ločenih frakcij;
– nabava in vzdrževanje opreme za pranje zabojnikov, v katerih povzročitelji prepuščajo komunalne odpadke;
– zagotavljanje ter sporočanje podatkov o zbranih komunalnih odpadkih in ločenih frakcijah v skladu s predpisi s področja ravnanja z odpadki.
5. Izločanje ločenih frakcij z razvrščanjem zbranih komunalnih odpadkov v sortirnici v naslednjem obsegu:
– razvrščanje zbranih komunalnih odpadkov. ki so namenjeni za odlaganje;
– oddajanje neonesnažene odpadne embalaže, ki je izločena v okviru razvrščanja komunalnih odpadkov v sortirnici, v predelavo, skladno s predpisom, ki ureja ravnanje z embalažo in odpadno embalažo;
– obdelava in oddajanje v predelavo ločenih frakcij, ki so izločene v okviru izločanja ločenih frakcij z razvrščanjem komunalnih odpadkov v sortirnici in niso odpadna embalaža;
– oddajanje nevarnih frakcij, ki so izločene v okviru izločanja ločenih frakcij z razvrščanjem komunalnih odpadkov v sortirnici, v odstranjevanje in predelavo;
– oddajanje ostankov komunalnih odpadkov, ki nastajajo pri razvrščanju komunalnih odpadkov v sortirnici, v odlaganje oziroma v obdelavo pred njihovim odlaganjem;
– zagotavljanje odlaganja ostankov komunalnih odpadkov po predpisih na področju ravnanja z odpadki;
– nabava in vzdrževanje opreme v sortirnici za razvrščanje komunalnih odpadkov;
– nabava in vzdrževanje zabojnikov in vozil za prevoz z razvrščanjem komunalnih odpadkov izločenih ločenih frakcij v predelavo;
– urejanje in vzdrževanje prostorov, na katerih je nameščena oprema sortirnice;
– zagotavljanje in sporočanje podatkov o izločenih ločenih frakcijah po predpisih na področju ravnanja z odpadki.
6. Obračun storitev uporabnikom storitev javne službe za vsa dela javne službe, določena v členu št. 8.
V. OBSEG JAVNIH DOBRIN TER NJIHOVA PROSTORSKA RAZPOREDITEV
9. člen
Vključitev v sistem ravnanja s komunalnimi odpadki po tem odloku je obvezna za vse povzročitelje komunalnih odpadkov, to je vsaka fizična ali pravna oseba, ki na območju Občine Slovenske Konjice stalno, začasno ali občasno povzroča komunalne odpadke, s tem da:
– biva v svojih ali najetih nepremičninah,
– je lastnik počitniške hiše, zidanice ali podobno,
– opravlja dejavnost,
– upravlja javne površine (npr. tržnice, sejmišča, igrišča, avtobusne postaje, parke, parkirišča, ulice, pločnike in podobno),
– organizira kulturne, športne in druge prireditve ali uporablja javne ali zasebne površine in druge nepremičnine v namen, ki odstopa od njihove običajne javne ali zasebne rabe.
V primeru, da ni mogoče ugotoviti ali določiti povzročitelja komunalnih odpadkov po nobeni od alinei v tem členu, se za povzročitelja šteje lastnik zemljišča oziroma nepremičnine.
Za lastnika javnih površin, vključno z nekategoriziranimi in lokalnimi cestami ter parkirišči se šteje občina.
Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena se v organiziran sistem ravnanja z odpadki začasno ne vključijo tisti povzročitelji, do katerih se zaradi nedostopnosti oziroma odmaknjenosti od prevoznih cest izvajalci ne morejo pripeljati s svojimi komunalnimi vozili, povzročitelji pa ne morejo sami dostaviti posod za odpadke do najbližjega prevzemnega mesta. Te povzročitelje določi izvajalec javne službe v soglasju s svetom krajevne skupnosti, vendar se zanje, v dogovorjenem roku, kljub temu omogoči ustrezen način ravnanja ter najbližje razpoložljivo odvzemno mesto za odlaganje odpadkov po zahtevah predloženega odloka na oddaljeni, vendar dostopni lokaciji (oddajanje odpadkov v tipskih vrečkah ipd.).
10. člen
Prevzemanje komunalnih odpadkov se opravlja na prevzemnih mestih, kjer jih prepuščajo povzročitelji odlaganja odpadkov v:
– tipiziranih zabojnikih velikosti od 80 do 1100 litrov,
– tipiziranih velikih zabojnikih (kontejnerjih) velikosti od 5 do 30 m3,
– tipiziranih vrečkah z oznako izvajalca javne službe.
11. člen
Vsak novi uporabnik storitev, ki se pri izvajalcu prijavi za odvoz komunalnih odpadkov je dolžan na svoje stroške nabaviti tipski zabojnik z ustreznim volumnom, izvajalec pa mu je pri tem dolžan nuditi strokovno svetovanje. V strnjenih naseljih, ob blokih oziroma gostinskih in podobnih mestih, kjer nastajajo večje količine bioloških odpadkov, lahko izvajalec javne službe oziroma pristojni organi z Odločbo odredijo način ter mesto prevzema, s pogostostjo odvozov bioloških odpadkov na stroške povzročiteljev teh odpadkov, ki so si dolžni v ta namen nabaviti ustrezne zabojnike na svoje stroške. Število, vrsto in volumen posod za komunalne odpadke določi izvajalec po dogovoru z uporabnikom storitev javne službe in v skladu z vzpostavljenim ali s predvidenim sistemom ravnanja z odpadki, tehnologijo odstranjevanja odpadkov, dostopnostjo ter pogostostjo odvozov specialnih vozil izvajalca za odstranjevanje odpadkov do odjemnih mest ter glede na strukturo, vrsto in količino odpadkov.
Pristojni organi občine lahko z odločbo določijo vrsto in volumen zabojnika, v kolikor se izvajalec in uporabnik storitev javne službe o tem ne moreta dogovoriti.
Število in volumen zabojnikov v stanovanjskih blokih določi izvajalec skupaj z upraviteljem bloka glede na število uporabnikov storitev javne službe (prebivalcev v bloku) oziroma ostalih povzročiteljev odpadkov v objektu.
Povzročitelji komunalnih odpadkov lahko občasno prepuščajo komunalne odpadke v tipiziranih vrečkah, katere si na svoje stroške nabavijo pri izvajalcu javne službe, če količina odpadkov občasno presega volumen predpisanega zabojnika za odpadke.Povzročitelji lahko odložijo le tipizirano vrečko in sicer na dan odvoza ob zabojnik, postavljen na prevzemno mesto.
Če količina odpadkov redno presega volumen predpisanega zabojnika za odpadke, izvajalec povzročitelju določi ustrezno povečanje volumna posode.
Prepuščanje komunalnih odpadkov v tipiziranih vrečkah je lahko tudi redno, če izvajalec oziroma pristojni organ občine to odobri zaradi nedostopnosti ali velike oddaljenosti prevzemnega mesta od stavbe, kjer komunalni odpadki nastajajo redno ali občasno (vikendi in podobno) ali na željo uporabnika storitve javne službe, če je v gospodinjstvu le en član. Takšni povzročitelji odpadkov si morajo pri izvajalcu zagotoviti ustrezno število vrečk, glede na količino odpadkov, letno pa najmanj 12 kosov po osebi za redno oddajanje odpadkov, oziroma 12 kosov za občasno (vikend, zidanica ali podobno).
12. člen
Število odvozov se lahko določi posebej za vsako naselje in mesto. Najmanjše število odvozov je enkrat mesečno s 120 litrskim zabojnikom, največje število odvozov pa je dvakrat tedensko v ožjem središču mesta, v območjih poselitve s strnjeno individualno ali blokovno pozidavo, ter v območjih strnjenosti gostinsko-trgovskih objektov.
Število odvozov se lahko glede na potrebe spremeni, če se s tem strinja večina občanov določenega naselja, vendar ob predhodnem soglasju glede prikazovanja povečanja stroškov predvidene storitve. Podpisnik takšnega dogovora je predsednik krajevne skupnosti oziroma pooblaščen predstavnik odvoza uporabnikov tega dela naselja.
S povzročitelji, ki opravljajo določene dejavnosti, se lahko zaradi potrebe po pogostejšem prevzemu odpadkov sklenejo posebne pogodbe za odvoz, ki je pogostejši kot je to običajno za območje lokacije objekta, vendar ob prehodnem soglasju glede priznavanja povečanja stroškov predvidene storitve.
Če imajo povzročitelji odpadkov občasno več odpadkov, kot jih gre v njihov zabojnik, morajo le-te odložiti na odvzemno mesto izključno v tipiziranih vrečkah nabavljenih pri izvajalcu javne službe in to na dan odvoza po urniku. Odlaganje v različnih drugih vrečkah ni dovoljeno.
Informacijo o številu odvozov in datumu odvozov v vsakem naselju prejmejo občani v obliki urnika odvozov v mesecu decembru za naslednje leto – urnik odvozov, prav tako obratovalni čas centra za ravnanje z odpadki, zbirnih centrov ter odlagališča odpadkov, katerega določi izvajalec javne službe.
13. člen
V zbiralnicah ločenih frakcij (ekoloških otokih) se z zbiranjem ločenih frakcij zagotavlja prevzem naslednjih ločenih frakcij, katere so povzročitelji dolžni odlagati izključno v za to namenjenih zabojnikih, nameščenih na zbirnih mestih:
– papirja in drobne lepenke, vključno z drobno odpadno embalažo iz papirja ali lepenke,
– drobne odpadne embalaže iz plastike,
– drobne odpadne embalaže iz stekla,
– drobne odpadne embalaže iz kovine.
14. člen
Število zbiralnic ločenih frakcij (ekoloških otokov), v katerih povzročitelji ločenih frakcij prepuščajo ločene frakcije iz prejšnjega člena, mora biti na posameznem območju občine Slovenske Konjice sorazmerno gostoti poselitve na tem območju in se ga določi tako, da je po eno zbirno mesto ločenih frakcij na največ 500 prebivalcev s stalnim bivališčem na tem območju.
Ločene frakcije iz prejšnjega člena, ki nastajajo v stavbi, v kateri se izvaja proizvodna, trgovska, gostinska ali druga storitvena dejavnost, se prepuščajo izvajalcu javne službe v zabojnikih, ki si jih zagotovijo izvajalci teh dejavnosti sami oziroma lastniki ali upravljalci teh stavb.
Več izvajalcev teh dejavnosti v isti ali sosednjih stavbah lahko uredijo skupno zbiranje ločenih frakcij v zabojnikih, ki jih zagotovijo sami v prostorih enega od njih.
15. člen
Prevzemanje in začasno skladiščenje ločeno zbranih frakcij se zagotavlja v vsaj enem zbirnem centru na območju Občine Slovenske Konjice, za katerega izvajalec javne službe, v dogovoru z občino, določi obratovalni čas, pri prevzemanju ločenih frakcij pa obvezno sodeluje in nadzoruje oddajo frakcij ustrezno usposobljena oseba izvajalca javne službe.
16. člen
Povzročitelji komunalnih odpadkov prepuščajo v zbirnem centru iz prejšnjega člena naslednje ločene frakcije:
– papir in lepenko vseh vrst in velikosti, vključno z odpadno embalažo iz papirja in lepenke;
– steklo vseh velikosti in oblik, vključno z odpadno embalažo iz stekla;
– plastiko, vključno z odpadno embalažo iz plastike ali sestavljenih materialov;
– odpadke iz kovin, vključno z odpadno embalažo iz kovin;
– les, vključno z odpadno embalažo iz lesa;
– manjše količine gradbenega materiala;
– oblačila;
– tekstil;
– doze za razpršila (aerosoli);
– jedilno olje in maščobe;
– barve, črnila, lepila in smolo, ki ne vsebujejo nevarnih snovi;
– detergente, ki ne vsebujejo nevarnih snovi;
– baterije in akumulatorje, ki niso razvrščeni v skupine 16 06 01, 16 06 02 ali 16 06 03 v klasifikacijskem seznamu odpadkov, določenem v predpisu o ravnanju z odpadki;
– električno in elektronsko opremo, ki ne vsebuje nevarnih snovi;
– kosovne odpadke in belo tehniko.
17. člen
V okviru zbiranja ločenih frakcij v zbirnem centru se povzročiteljem komunalnih odpadkov zagotavlja tudi redno prevzemanje kosovnih odpadkov in nevarnih frakcij, kar ne velja za zbiralnice ločenih frakcij (ekoloških otokov), za katere lahko, na določenih lokacijah na območju občine, izvajalec javne službe odredi občasen, vendar omejen režim prevzemanja ostalih vrst ločenih frakcij.
V zbirnem centru se izvaja prevzemanje kosovnih odpadkov in nevarnih frakcij nadzorovano z osebjem, ki je usposobljeno za tak prevzem.
Odpremo kosovnih odpadkov in nevarnih frakcij, ki so jih povzročitelji komunalnih odpadkov oddali v zbirnem centru ter njihovo obdelavo, predelavo in odstranjevanje zagotovi izvajalec javne službe.
18. člen
Občasno zbiranje kosovnih odpadkov na prevzemnih mestih, ki so določena za prevzem teh odpadkov (v okviru čistilnih akcij), izvaja izvajalec javne službe vsaj enkrat letno.
Na vsaj eni lokaciji posameznih krajevnih skupnosti v občini Slovenske Konjice se v času zbiranja kosovnih odpadkov na skupna prevzemna mesta postavijo večji zabojniki (kontejnerji).
Prevzemanje nevarnih frakcij opravlja izvajalec javne službe občasno v premičnih zbiralnicah nevarnih frakcij.
Oddajanje nevarnih frakcij v premičnih zbiralnicah se povzročiteljem komunalnih odpadkov zagotavlja vsaj enkrat letno na vsaj eni lokaciji v posameznih krajevnih skupnosti v Občini Slovenske Konjice, v samem mestu Slovenske Konjice pa vsaj na eni lokaciji, v skladu z dogovorom z Občino Slovenske Konjice.
Lokacije občasnih prevzemnih mest se določijo v skladu z dogovorom med izvajalcem in občino, prav tako tudi način usklajevanja terminov, obračunavanja stroškov in podobno.
V času zbiranja kosovnih odpadkov se na to mesto oziroma lokacijo postavijo večji zabojniki, za katere se določi volumen in število odvozov v dogovoru med občino in izvajalcem javne službe.
VI. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE IN UPORABO STORITEV JAVNE SLUŽBE
19. člen
Zbiranje in prevzemanje komunalnih odpadkov na prevzemnih mestih, na zbirnih mestih (zbiralnicah) ali v zbirnem centru ter njihov prevoz na mesto predelave, oziroma na mesto obdelave pred odstranjevanjem, se opravlja s posebnimi vozili, katerih opremljenost zagotavlja praznjenje tipskih zabojnikov, nakladanje odpadkov ter prevoz in razkladanje odpadkov brez prahu, čezmernega hrupa in raztresanja odpadkov.
Ločeno zbiranje frakcij
20. člen
Izvajalec ločenega zbiranja frakcij mora zagotoviti, da so zabojniki, ki so namenjeni za prepuščanje posameznih vrst ločenih frakcij na zbirnih mestih, enakega tipa in ustrezno označeni.
Iz oznake na zabojniku mora biti razvidna vrsta ločene frakcije, ki se jo lahko odloži v zabojnik, in navedeni pogoji za prepuščanje, če obstojijo.
Tipsko obliko, barvo, velikost in označenost zabojnikov iz prejšnjih odstavkov tega člena določi izvajalec javne službe, potrdi pa pristojni organ Občine Slovenske Konjice.
Izvajalec ločenega zbiranja frakcij mora zagotoviti, da je na zabojnikih v zbiralnicah in v zbirnih centrih oziroma na vidnem mestu ob neposredni bližini zabojnika ustrezna oznaka, iz katere je razvidna vrsta ločene frakcije, ki se jo lahko odloži v zabojnik, in navedeni pogoji za tovrstno odlaganje, če obstojijo.
21. člen
Izvajalec ločenega zbiranja frakcij mora ustrezno zagotoviti:
– redno praznjenje zabojnikov na zbirnih mestih in v zbirnih centrih,
– redno oddajanje zbranih ločenih frakcij v predelavo,
– snažnost zbirnih mest zbiralnic ločenih frakcij (ekoloških otokov) in zbirnih centrov, ter redno vzdrževanje zabojnikov, ki so namenjeni za prepuščanje ločenih frakcij, tako glede njihovega izgleda kot namena,
– zamenjavo dotrajanih zabojnikov,
– opremljanje obstoječih zbirnih mest ločenih frakcij z zabojniki za ločene frakcije,
– opremljanje novih zbirnih mest ločenih frakcij z zabojniki,
– vzdrževanje in nabavo vozil za prevoz ločenih frakcij v predelavo.
22. člen
Postopnost, eventualno drugačen sistem sofinanciranja, obseg izgradnje (gradbena dela) ter opremljanje zbiralnic in zbirnih centrov za ločene frakcije na območju občine in druge pogoje glede uvajanja ter izvajanja zbiranja ločenih frakcij na posameznem poselitvenem območju občine ter druge obveznosti izvajanja javne službe uredita izvajalec ločenega zbiranja in pristojni organ Občine Slovenske Konjice.
Prevzem ločenih frakcij se izvaja po letnem programu ravnanja z ločeno zbranimi frakcijami, ki ga vsako leto v mesecu decembru za naslednje leto pripravi izvajalec zbiranja ločenih frakcij, potrdi pa pristojni organ Občine Slovenske Konjice.
Letni program zbiranja ločenih frakcij iz prejšnjega odstavka vsebuje:
– podatke o naselju in številu prebivalcev v njih, katerim se zagotavlja zbiranje in prevzemanje ločenih frakcij
– podatke o številu in razmestitvi zbirnih mest ločenih frakcij (ekoloških otokov) ter o njihovi opremljenosti glede na vrste ločenih frakcij,
– podatke o načrtovani letni količini zbranih ločenih frakcij, ločeno po posameznih naseljih po posameznih ločenih frakcijah,
– podatke o opremljenosti zbirnega centra ter o načrtovanih količinah prevzetih odpadkov, ločeno po posameznih ločenih frakcijah,
– podatke o ureditvi zbirnega centra, iz katerih so razvidni ukrepi za preprečevanje onesnaženja okolja,
– časovni razpored zbiranja in prevzemanja ločenih frakcij, ki so jih povzročitelji ločenih frakcij prepustili v zabojnikih za prepuščanje ločenih frakcij v zbiralnicah ločenih frakcij (ekoloških otokih) in zbirnem centru,
– časovni razpored zbiranja ločenih frakcij, ki nastajajo v objektih s proizvodno in storitveno dejavnostjo,
– opis predelave in način oddajanja ločenih frakcij v predelavo, za katere predelavo zagotavlja sam,
– način oddajanja ločenih frakcij, ki jih kot odpadno embalažo oddaja po predpisu o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo,
– število in vrsto zabojnikov, ki jih bo nabavil izvajalec po letnem programu,
– časovni razpored pranja in drugih vzdrževalnih del na zabojnikih v zbiralnicah ločenih frakcij (ekoloških otokih) in zbirnem centru,
– opis opreme zbiralnic ločenih frakcij (ekoloških otokov) in zbirnega centra, ki jih bo nabavil v letu programa in
– način obveščanja uporabnikov storitev javne službe.
Zbiranje kosovnih odpadkov in nevarnih frakcij
23. člen
Zbiranje in prevzem kosovnih odpadkov in nevarnih frakcij se izvaja po letnem programu zbiranja kosovnih odpadkov in nevarnih frakcij, ki ga za vsako leto v mesecu decembru za naslednje leto pripravi izvajalec javne službe, potrdi pa pristojni organ Občine Slovenske Konjice.
Letni program zbiranja kosovnih odpadkov in nevarnih frakcij iz prejšnjega odstavka vsebuje:
– podatke o številu in razmestitvi prevzemnih mest kosovnih odpadkov ter lokacij za zbiralnice in premične zbiralnice nevarnih frakcij,
– časovni razpored in način zbiranja in prevzemanja kosovnih odpadkov in nevarnih frakcij,
– opis in način obdelave kosovnih odpadkov pred oddajo v obdelavo ali odstranjevanje,
– časovni razpored prevzemanja nevarnih frakcij z občasnimi postanki premične zbiralnice nevarnih frakcij na posameznih območjih poselitve,
– časovni razpored in način odpreme kosovnih odpadkov in nevarnih frakcij, ki so jih povzročitelji komunalnih odpadkov oddali osebju v zbirnem centru,
– opis predelave in odstranjevanja kosovnih odpadkov in nevarnih frakcij, za katere predelavo in odstranjevanje zagotavlja sam,
– način oddajanja nevarnih frakcij, ki jih kot odpadno embalažo oddajajo v predelavo in odstranjevanje po predpisu o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo,
– opis opreme za prevzemanje, začasno skladiščenje in obdelavo kosovnih odpadkov in nevarnih frakcij, ki jo bo nabavil po letnem programu,in
– način obveščanja uporabnikov storitev javne službe.
Zbiranje komunalnih odpadkov
24. člen
Izvajalec javne službe prazni zabojnike in nalaga tipizirane vrečke tako, da ne onesnaži prevzemnega mesta ali njegove okolice ter ne poškoduje zabojnikov.
Če pride pri prevzemu komunalnih odpadkov do onesnaženja prevzemnega mesta ali njegove okolice, mora izvajalec zagotoviti odstranitev odpadkov in čiščenje onesnaženih površin.
Izvajalec po posebnem naročilu uporabnika storitev opravi tudi pranje zabojnikov, ki so namenjeni prepuščanju komunalnih odpadkov. Cena za pranje zabojnikov se določi s cenikom, ki ga potrdi pristojni organ Občine Slovenske Konjice.
25. člen
Izvajalec javne službe zagotavlja:
– redno praznjenje zabojnikov za zbiranje ostankov komunalnih odpadkov na prevzemnih mestih,
– redno pobiranje tipiziranih vrečk z zbranimi ostanki komunalnih ostankov,
– oddajo prevzetih ostankov komunalnih odpadkov za obdelavo, predelavo in odstranjevanje,
– zamenjavo dotrajanih zabojnikov z novimi,
– nabavo novih zabojnikov za nove uporabnike storitev prevzemanja komunalnih odpadkov,
– zamenjavo zabojnikov z zabojniki drugih velikosti na željo lastnika ali upravitelja objekta in ob spremenjenih količinah nastajanja komunalnih odpadkov v objektu,
– nabavo tipiziranih vrečk in njihovo prodajo uporabnikom storitev javne službe,
– nabavo in vzdrževanje vozil za prevoz komunalnih odpadkov,
– nabavo in vzdrževanje opreme za pranje zabojnikov,
– nabavo in vzdrževanje opreme v sortirnici za izločanje ločenih frakcij z razvrščanjem zbranih komunalnih odpadkov.
Tipsko obliko, velikost, barvo, material in označenost vrečke za prepuščanje komunalnih odpadkov določi izvajalec javne službe v dogovoru s pristojnim organom Občine Slovenske Konjice.
26. člen
Pri dimenzioniranju prometnih površin je treba zagotoviti naslednjim kriterijem:
Najmanjša širina dostopne poti za vozilo za prevoz ostankov komunalnih odpadkov do prevzemnega mesta za komunalne odpadke mora biti do 3 m.
Slepa cesta, ob robu katere so prevzemna mesta za komunalne odpadke, mora imeti zaključek z obračališčem. Obračališče mora biti izvedeno v obliki črke »T« z najmanjšim zunanjim radijem 12 m ter ustreznim najmanjšim notranjim radijem 6,5 m.
Obračališče je lahko urejeno tudi na drug način, če vozila na njem obračajo enako učinkovito, kot to zagotavlja obračališče iz prejšnjega stavka.
Najmanjša svetla višina dostopne poti do prevzemnega mesta za komunalne odpadke mora biti 4 m, najmanjša svetla širina dostopne poti pa 3 m.
Notranji najmanjši radij dostopne poti do prevzemnega mesta za komunalne odpadke v križišču ali krivini mora biti 6,5 m, razen pri dvosmernih lokalnih cestah, kjer je lahko najmanjši radij 3 m in je zagotovljena preglednost križišča.
27. člen
Prevzemno mesto za komunalne odpadke je lahko na površini, ki je v lasti uporabnika storitev javne službe, če so izpolnjeni pogoji prevzema iz tega odloka in je zagotovljen neoviran dovoz vozil za prevzem komunalnih odpadkov.
Prevzemno mesto ni nujno zbirno mesto za odlaganje odpadkov.
Prevzemno mesto za individualne uporabnike storitev pa je obvezno ob robu cestišča, vendar tako, da ne ogroža varnosti v prometu. Izjeme so dovoljene izključno ob soglasju izvajalca javne službe.
Prevzemno mesto za komunalne odpadke mora biti dostopno vozilom za odvoz odpadkov in je lahko istočasno tudi mesto praznjenja zabojnika v vozilo, oziroma sme biti oddaljeno od mesta praznjenja zabojnika največ 10 m.
Med prevzemnim mestom in mestom praznjenja zabojnika ne sme biti stopnic, robnikov ali drugih ovir.
28. člen
Ime in naslov uporabnika storitev, lokacijo prevzemnega mesta za komunalne odpadke, način prepuščanja teh odpadkov (v zabojniku ali vrečkah), velikost in število zabojnikov za prepuščanje komunalnih odpadkov se vodi za vsako posamezno stavbo, v kateri nastajajo ti odpadki.
Zbirko podatkov iz prejšnjega odstavka vodi izvajalec javne službe v svojem registru prevzemnih mest.
29. člen
Podatki za posamezno stavbo se v registru iz prejšnjega člena lahko spremenijo na podlagi pisnega obvestila ali osebnega obiska pri izvajalcu. Sprememba se lahko nanaša na ime, naslov uporabnika ter glede na velikost in število zabojnikov.
Izvajalec ob vsaki spremembi podatkov v registru uskladi prevzemanje komunalnih odpadkov in obračun storitev javne službe s spremembami po veljavnem ceniku izvajalca, najkasneje mesec dni po vpisu spremembe v register prevzemnih mest.
Podatki za posamezno stavbo se v registru prevzemnih mest iz prejšnjega člena lahko spremenijo na podlagi:
– pisnega obvestila uporabnika storitev javne službe o spremembi števila oseb v stavbi, oziroma vsaki spremembi, ki vpliva na veljaven obračun storitve (fizične osebe – gospodinjstva),
– pisnega obvestila uporabnika storitev javne službe o spremembah količin nastajanja komunalnih odpadkov, (pravne osebe – dejavnost),
– ugotovitev izvajalca javne službe o spremembah količin nastajanja komunalnih odpadkov v stavbi.
Izvajalec javne službe dvakrat na leto uskladi podatke o številu prebivalcev v registru prevzemnih mest s podatki iz centralnega registra prebivalstva.
Izvajalec javne službe ob vsaki spremembi podatkov v registru prevzemnih mest potrdi uporabniku storitev javne službe vpis sprememb v register prevzemnih mest in uskladi prevzemanje komunalnih odpadkov in obračun storitev javne službe s spremembami najkasneje mesec dni po vpisu spremembe v register prevzemnih mest.
V primeru zamenjave večjega zabojnika z manjšim izvajalec javne službe lahko v primeru pomanjkanja zabojnikov opravi zamenjavo, ko so zabojniki primerne velikosti na razpolago, do takrat pa se obračunava storitev javne službe po velikosti na novo določenega zabojnika.
30. člen
Lastnik ali upravitelj stavbe mora zagotoviti, da so tipizirane vrečke, ki so namenjene za prepuščanje komunalnih odpadkov, na prevzemnem mestu samo v času, ki je s programom prevzemanja komunalnih odpadkov določen za prevzem teh odpadkov.
Če prevzemno mesto ni hkrati zbirno mesto, so lahko zabojniki za odlaganje komunalnih odpadkov na prevzemnem mestu le v času, ki je s programom prevzemanja teh odpadkov določen za njihov prevzem.
31. člen
Za čas do prevzema komunalnih odpadkov mora lastnik ali upravitelj objekta zagotoviti, da so zabojniki za prepuščanje teh odpadkov nameščeni na prevzemnem mestu v objektu ali ob njem, vendar ne na javnih površinah in tako, da povzročitelji, ki prebivajo v objektu ali v njem izvajajo dejavnost, v njih neovirano zbirajo komunalne odpadke.
Če je prevzemno mesto na prostem, mora biti površina prostora primerne velikosti ter poploščena, asfaltirana, betonirana ali podobno utrjena.
Zabojniki za odlaganje komunalnih odpadkov morajo biti na zbirnem mestu ustrezno zavarovani tako, da zaradi atmosferskih vplivov na zabojnike ter odpadke ne pride do onesnaženosti neposredne okolice prevzemnega mesta, ter ogrožanja sosednjih zemljišč in objektov.
Dostop do prevzemnega mesta mora biti asfaltiran, betoniran oziroma tlakovan po možnosti razsvetljen in ne sme imeti stopnic.
Za namestitev enega zabojnika na zbirnem mestu je treba najmanj 1,5 m2 površine. Na istem zbirnem mestu se lahko namesti več posod, ki stojijo v dveh ali več nizih, razdalja med nizi pa mora biti najmanj 1,2 m.
32. člen
Če zbirnega oziroma prevzemnega mesta ni možno urediti na površini, ki je v lasti lastnika ali uporabnika stavbe, lahko pristojni organ Občine Slovenske Konjice določi namestitev zabojnikov na javni površini, če iz vloge lastnika ali upravitelja stavbe sledi, da ob stavbi ni primernih drugih površin in da namestitev zabojnikov v stavbi ni možna.
33. člen
Tipizirane vrečke za prepuščanje ostankov komunalnih odpadkov morajo povzročitelji hraniti v času do prevzema ostankov komunalnih odpadkov v stanovanjskih ali poslovnih prostorih, kjer odpadki nastajajo, ali v posebnih, temu namenjenih zaprtih in pokritih prostorih v stavbi.
34. člen
Pri načrtovanju zbirnega in prevzemnega mesta pri novih stanovanjskih in poslovnih objektih in naseljih, pri prenovah in spremembah namembnosti objektov oziroma pri izdelavi lokacijske in prostorske dokumentacije je potrebno upoštevati pogoje tega odloka.
Pri izdelavi zazidalnih načrtov in načrtov za posamezne zgradbe mora projektant načrtovati prostor za namestitev zabojnikov za odpadke, pri čemer mora upoštevati ustrezno število in volumen posod.
Izvajalec javne službe izda soglasje k določitvi zbirnega in prevzemnega mesta pred izdajo uporabnega dovoljenja novozgrajenega objekta.
K vlogi za izdajo odločbe o izpolnjevanju pogojev za opravljanje proizvodne, gostinske, trgovske ali druge storitvene dejavnosti mora vlagatelj priložiti potrdilo izvajalca javne službe, da je kot povzročitelj prijavljen na odvoz odpadkov v skladu z določbami tega odloka. Na podlagi izdanega potrdila izvajalca javne službe lahko povzročitelj odpadkov pridobi Odločbo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti.
Ob vselitvi ali pričetku opravljanja kakršnekoli dejavnosti si je povzročitelj odpadkov dolžan na svoje stroške nabaviti zabojnike za prepuščanje odpadkov. Ob prijavi je povzročitelj dolžan sporočiti izvajalcu javne službe predvidene vrste in količine odpadkov. Za točnost podatkov o količini in vrsti odpadkov odgovarja povzročitelj. Kolikor se pri izvajanju javne službe ugotovi, da so zabojniki dotrajani oziroma da volumensko ne zadoščajo, je povzročitelj odpadkov dolžan na zahtevo izvajalca ali odgovorne osebe s strani občine nabaviti ustrezne nove zabojnike.
35. člen
Zbiranje in prevzemanje komunalnih odpadkov in izločanje ločenih frakcij z razvrščanjem ostankov komunalnih odpadkov v sortirnici se izvaja po letnem programu, ki ga za vsako leto v mesecu decembru pripravi izvajalec javne službe za naslednje leto in potrdi pristojni organ Občine Slovenske Konjice.
Letni program vsebuje:
– podatke o naseljih in številu prebivalcev v njih, katerim se zagotavlja prevzemanje komunalnih odpadkov,
– podatke o številu in lokacijah prevzemnih mest ter velikosti zabojnikov in pogostosti prevzemov komunalnih odpadkov,
– podatke o načrtovani letni količini zbranih komunalnih odpadkov po posameznih naseljih oziroma območjih poselitve,
– časovno razporeditev prevzemanja komunalnih odpadkov, ki jih povzročitelji teh odpadkov prepuščajo v zabojnikih na prevzemnih mestih,
– časovno razporeditev prevzemanja komunalnih odpadkov, ki jih povzročitelji komunalnih odpadkov prepuščajo v tipiziranih vrečkah,
– območja poselitve, kjer se komunalni odpadki prepuščajo samo v tipiziranih vrečkah,
– način prodaje tipiziranih vrečk uporabnikom storitev javne službe,
– število zabojnikov in tipiziranih vrečk, ki jih bo nabavil izvajalec javne službe v letu programa,
– način naročanja pranja zabojnikov;
– podatke o izločanju ločenih frakcij z razvrščanjem komunalnih odpadkov v sortirnici,
– opis zabojnikov in vozil za prevzemanje komunalnih odpadkov, ki jih bo izvajalec javne službe nabavil v letu programa,
– način obveščanja uporabnikov storitev javne službe.
36. člen
Pri izdelavi letnega programa zbiranja komunalnih odpadkov je treba upoštevati, da se komunalne odpadke prevzema:
– največ dvakrat tedensko v ožjem središču mesta oziroma na območju strnjene blokovne pozidave, kompleksa gostinsko-trgovskih centrov in podobno,
– največ enkrat tedensko na območjih poselitve s strnjeno individualno zazidavo in
– najmanj enkrat mesečno izven strnjenih naselij.
Prevzemanje ločenih frakcij iz zbiralnic s pogostostjo prevozov ne vpliva na določila predhodnega odstavka.
37. člen
V primeru izpada prevzema komunalnih odpadkov po urniku odvozov zaradi višje sile, kot so neprimerne vremenske razmere ali začasna neprevoznost poti do prevzemnih mest, mora izvajalec javne službe o vzrokih izpada obvestiti povzročitelje komunalnih odpadkov, izpadli prevzem pa opraviti takoj, ko je to možno.
V času državnih praznikov lahko izvajalec javne službe spremeni urnik prevzema odpadkov in o tem pravočasno obvesti uporabnike storitev javne službe.
38. člen
Izvajalec javne službe mora ugotavljati in evidentirati sestavo in količino prevzetih komunalnih odpadkov.
Izvajalec javne službe mora ugotavljati nepravilno uporabo zabojnikov za odlaganje komunalnih odpadkov. V primeru kršitve mora izvajalec kršilca prijaviti pristojnemu organu Občine Slovenske Konjice.
VII. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV STORITEV JAVNE SLUŽBE
39. člen
Uporaba storitev javne službe je za povzročitelje komunalnih odpadkov obvezna, razen v primeru tretjega odstavka 9. člena tega odloka.
Povzročitelji komunalnih odpadkov ravnajo s komunalnimi odpadki tako, da prepuščajo čim več ločenih frakcij na zbirnih mestih ločenih frakcij (ekoloških otokih) in v zbirnih centrih.
Povzročitelji komunalnih odpadkov so dolžni:
– prepuščati zabojnike in tipske vrečke izvajalca javne službe s komunalnimi odpadki izvajalcu javne službe na prevzemnih mestih v času, kot je določen z urnikom odvozov teh odpadkov,
– prepuščati ločene frakcije v zbiralnicah ločenih frakcij (ekoloških otokih) in zbirnem centru,
– prepuščati ločene frakcije, ki nastajajo v proizvodnih in storitvenih dejavnostih v posebnih zabojnikih, ki jih zagotovijo sami,
– prepuščati vse kosovne odpadke na prevzemnih mestih v času občasnega prevzemanja kosovnih odpadkov in v zbirnem centru,
– oddajati vse nevarne frakcije v terminu občasnega prevzemanja nevarnih frakcij v premičnih zbiralnicah oziroma v zbirnem centru,
– izpolnjevati in upoštevati določila tega odloka,
– poravnati stroške javne službe v predpisanem roku.
40. člen
Prepovedano je odložiti, zliti ali postaviti odpadke, ki niso komunalni odpadki, v zabojnike za ločene frakcije in zabojnike ali vrečke, ki so namenjeni prepuščanju komunalnih odpadkov.
Prepovedano je poškodovanje zabojnikov, pisati ali lepiti plakate na zabojnike za ločene frakcije in zabojnike, ki so namenjeni za prepuščanje komunalnih odpadkov.
41. člen
Povzročitelji komunalnih odpadkov morajo zagotoviti, da:
– hranijo nevarne frakcije do njihove oddaje v zbirnem centru ali v premični zbiralnici ločeno od drugih odpadkov in neškodljivo za okolje,
– hranijo ločene frakcije, dokler jih ne prepustijo izvajalcu javne službe v zabojnikih zbiralnice ločenih frakcij (ekoloških otokih) ali zbirnega centra, varno in neškodljivo za okolje,
– pred oddajo odpadka večjih dimenzij na prostor, ki je namenjen prepuščanju kosovnih odpadkov, odpadek ročno razstavijo na več kosov tako, da posamezni kos odpadka vsebuje pretežno eno ločeno frakcijo in ni pretežak ali prevelik za ročno nakladanje na vozilo za prevoz kosovnih odpadkov.
Povzročitelji komunalnih odpadkov ne smejo:
– mešati ločene frakcije med seboj ali med komunalne odpadke tako, da ločenih frakcij ni več možno izločiti pri razvrščanju komunalnih odpadkov v sortirnici,
– prepuščati odpadkov iz vrtov v zabojnikih za ločene frakcije ali v zabojnikih in vrečkah, ki niso namenjeni za prepuščanje teh odpadkov,
– prepuščati ločene frakcije, ki so onesnažene z nevarnimi snovmi ali v katerih so zmešane nevarne frakcije, kot ločene frakcije, ampak kot nevarne frakcije,
– mešati nevarnih frakcij z ločenimi frakcijami ali komunalnimi odpadki ali mešati posameznih vrst nevarnih frakcij med seboj,
– prepuščati izvajalcu javne službe odpadnih zdravil, odpadnih olj in drugih ločenih frakcij, za katere je s predpisi urejeno zbiranje in prevzemanje na poseben način,
– prepuščati odpadkov, ki niso komunalni odpadki, v zabojnikih za ločene frakcije ali v zabojnikih in vrečkah, ki niso namenjeni za prepuščanje teh odpadkov.
42. člen
V zabojnike in vrečke, ki so namenjene prepuščanju komunalnih odpadkov, je prepovedano odložiti, zliti ali postaviti:
– nevarne frakcije,
– odpadni gradbeni material in kamenje,
– bolnišnične odpadke iz zdravstvenih in veterinarskih dejavnosti,
– tople ogorke in pepel,
– kosovne odpadke,
– odpadke z vrtov (razen tam, kjer ni urejen organiziran odvoz bioloških odpadkov),
– odpadke v tekočem stanju, gošče in usedline ne glede na vrsto odpadka.
43. člen
Povzročitelji komunalnih odpadkov morajo na dan prevzema komunalnih odpadkov zagotoviti, da so zabojniki in vrečke, ki so namenjeni prepuščanju teh odpadkov, postavljeni na prevzemno mesto še pred začetkom delovnega časa za prevzemanje odpadkov (do 6. ure zjutraj), vendar tako, da ne ogrožajo varnosti v prometu.
Povzročitelji komunalnih odpadkov morajo zagotoviti, da se po praznjenju zabojniki odstranijo s prevzemnega mesta.
Povzročitelji komunalnih odpadkov morajo zagotoviti, da so pokrovi zabojnikov zaprti, ne glede na to ali se nahajajo na prevzemnem ali zbirnem mestu.
Povzročitelji komunalnih odpadkov ne smejo odlagati komunalnih odpadkov ob zabojnikih ali na njih ali odlagati odpadkov v vrečkah, ki niso namenjene odlaganju komunalnih odpadkov.
Povzročitelji komunalnih odpadkov, morajo podobno kot, lastniki ali upravljalci objektov, kjer nastajajo komunalni odpadki, izvajalcu javne službe zagotoviti dostop do prevzemnega mesta tudi v zimskem času, tako, da zagotovijo redno odstranjevanje snega ob zabojnikih ter na njihovih pokrovih. Povzročitelji komunalnih odpadkov so dolžni vzdrževati čistočo na zbirnih in prevzemnih mestih ter dovoznih poteh do prevzemnega mesta.
Če izpade redni prevzem komunalnih odpadkov, v času praznikov ali če so zaradi drugih razlogov zabojniki za prepuščanje komunalnih odpadkov polni, mora povzročitelj komunalnih odpadkov prepuščati odpadke v vrečkah, ki so namenjene prepuščanju komunalnih odpadkov.
V času prevzema komunalnih odpadkov mora povzročitelj komunalnih odpadkov v primerih iz prejšnjega odstavka zagotoviti, da so vrečke, ki so namenjene prepuščanju komunalnih odpadkov, na prevzemnem mestu zaprte in zložene ob zabojnikih.
45. člen
Povzročitelji komunalnih odpadkov, katerih dejavnost je trgovina s prehrano, sadjem ali zelenjavo, gostinstvo, predelava hrane in podobno, ne smejo biološko razgradljivih odpadkov prepuščati v zabojnikih ali vrečkah, namenjenih prepuščanju komunalnih odpadkov.
Če prevzemanja biološko razgradljivih odpadkov povzročitelji komunalnih odpadkov ne uredijo s posebno pogodbo z izvajalcem zbiranja ločenih frakcij, morajo zagotoviti oddajanje teh odpadkov v predelavo sami.
Če izvajalec javne službe zagotovi organizirano prevzemanje bioloških odpadkov na širšem ali omejenem območju strnjene pozidave, gostinskih kompleksov, tržnic in podobno, so povzročitelji teh odpadkov dolžni v celoti izpolnjevati zahteve izvajalca javne službe, katere predhodno potrdi Občinski svet občine Slovenske Konjice.
46. člen
Lastnik ali upravljalec nove ali obnovljene stavbe mora prijaviti izvajalcu začetek uporabe stavbe, da se dogovorita o kraju prevzemnega mesta, številu in velikosti zabojnikov in njihovi dobavi ter o drugih pogojih za pričetek izvajanja storitev javne službe.
Lastnik ali upravljalec iz prejšnjega odstavka mora prijaviti začetek uporabe objekta najkasneje 15 dni pred začetkom uporabe objekta.
Lastniku ali upravljalcu mora pred začetkom uporabe objekta izvajalec javne službe potrditi vpis prevzemnega mesta komunalnih odpadkov v register prevzemnih mest.
47. člen
Kosovne odpadke mora odložiti povzročitelj teh odpadkov na prevzemno mesto za kosovne odpadke do 6. ure na dan prevzema, vendar ne prej kot 24 ur pred dnevom prevzema.
Odpadke, ki niso kosovni odpadki, ni dovoljeno prepuščati kot kosovne odpadke.
Če odpadkov, ki niso kosovni odpadki, izvajalec javne službe ne prevzame vsled neustreznosti, nepravočasne oddaje, uporabe neustreznega prevzemnega mesta, ipd., mora povzročitelj oddanih odpadkov, lastnik ali upravitelj objekta zagotoviti odstranitev teh odpadkov s prevzemnega mesta neposredno po končanem prevzemanju kosovnih odpadkov.
48. člen
Opustitev uporabe storitev javne službe, kot je kopičenje komunalnih odpadkov, ločenih frakcij, kosovnih odpadkov in nevarnih frakcij, njihovo sežiganje ali odlaganje v objektih ali na zemljiščih, ki niso namenjeni za odstranjevanje komunalnih odpadkov, je prepovedano.
Povzročitelj odpadkov, ki odpadke, navedene v prejšnjem odstavku kopiči, jih sežiga ali jih namerava sežgati ali jih odloži izven odlagališča, ki je namenjeno odlaganju komunalnih odpadkov, je dolžan na svoje stroške zagotoviti predelavo ali odstranitev teh odpadkov skladno s predpisi o ravnanju z odpadki.
Če povzročitelj odpadkov iz prejšnjega odstavka ne zagotovi predelave ali odstranitve navedenih odpadkov, to na njegove stroške opravi izvajalec na podlagi izdane odločbe pristojnih inšpekcijskih služb.
Če povzročitelja komunalnih odpadkov iz drugega odstavka tega člena ni mogoče ugotoviti, zagotovi predelavo ali odstranitev komunalnih odpadkov, ki so bili odločeni izven odvzemnega mesta oziroma zbiralnice, izvajalec na podlagi odločbe pristojnih občinskih inšpekcijskih služb in na stroške Občine Slovenske Konjice.
49. člen
Sežiganje suhih odpadkov z vrtov v manjših količinah, ki nastajajo na hišnih vrtovih, je dovoljeno samo podnevi vendar tako, da sežiganje ne ogroža varnosti sosednjih objektov, zemljišč in zdravja ter da sežiganje ne traja dlje kot dve uri.
Pri sežiganju suhih odpadkov z vrtov je treba preprečiti nevarnosti in neprijetnosti, ki nastanejo zaradi dima, širjenja ognja in letenja isker izven mesta sežiganja.
50. člen
Organizatorji kulturnih, športnih in drugih javnih prireditev morajo za čas trajanja prireditve v dogovoru z izvajalcem javne službe zagotoviti, da se prireditveni prostor opremi z zabojniki za prepuščanje ločenih frakcij in komunalnih odpadkov.
Najkasneje 12 ur po končani prireditvi oziroma do 7. ure zjutraj naslednjega dne, morajo organizatorji prireditve na svoje stroške zagotoviti, da izvajalec javne službe prevzame zbrane odpadke, ter poskrbeti, da se prireditveni prostor očisti.
Lastniki so dolžni na igriščih, avtobusnih postajah, parkih, parkiriščih in drugih javnih površinah namastiti potrebno število posod za odpadke, prazni pa jih izvajalec javne službe na njihove stroške.
VIII. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE
51. člen
Izvajalec javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki pridobiva sredstva:
– iz naslova plačil uporabnikov za storitve javne službe,
– od prodaje ločenih frakcij kot sekundarne surovine obratom za predelavo ločenih frakcij,
– iz proračuna Občine Slovenske Konjice,
– iz drugih virov.
52. člen
Stroški, ki oblikujejo ceno storitev zbiranja ločenih frakcij, kosovnih, nevarnih odpadkov ter komunalnih odpadkov, obsegajo predvsem:
1. stroške poslovanja, ki so:
– stroški najema osnovnih sredstev,
– stroški investicijskega in tekočega vzdrževanja,
– stroški vseh zavarovalnih premij, vključno odtujitve sredstev, zabojnikov in podobno,
– stroški amortizacije,
– stroški, ki nastajajo posledično iz naslova zahtev pristojnih republiških in občinskih organov,
– stroški goriv in maziv, pogonskih stroškov in podobno,
– stroški potrošnega materiala in nadomestnih delov,
– stroški nabave novih osnovnih sredstev,
– drugi stroški, kot so potni stroški, takse, kazni in podobno;
2. stroške dela;
3. splošne stroške;
4. zunanje stroške predelave zbranih kosovnih odpadkov, obdelave pred odstranjevanjem in odstranjevanje nevarnih odpadkov in ostankov komunalnih odpadkov, kot to določajo predpisi s področja ravnanja z odpadki.
Občinski svet lahko po svoji pristojnosti določi tudi del k stroškovni ceni določi tudi del cene za potrebe širitve kapacitet, sanacijo divjih odlagališč v občini, starega odlagalnega polja po zapiranju ipd., v tem primeru mora izvajalec obračuna storitev javne službe voditi posebno evidenco zbranih sredstev za ta namen in jih v soglasju z občinskim svetom namensko uporabljati.
IX. OBLIKOVANJE CEN STORITEV JAVNE SLUŽBE
53. člen
Osnovno načelo oblikovanja cen storitev javne službe, da so stroške celotnega sistema ravnanja z odpadki dolžni plačati vsi povzročitelji odpadkov.
Osnove za oblikovanje cen storitev javne službe so:
– stroški zbiranja, prevzemanja in ravnanja ločenih frakcij, kosovnih odpadkov, nevarnih frakcij in komunalnih odpadkov,
– stroški oddaje ločenih frakcij, kosovnih odpadkov in nevarnih frakcij za predelavo in odstranjevanje,
– stroški izločevanja ločenih frakcij z razvrščanjem zbranih komunalnih odpadkov v sortirnici komunalnih odpadkov,
– stroški obdelave ostankov komunalnih odpadkov in njihovega odstranjevanja.
– stroški ravnanja z zabojniki za ločene frakcije ter za komunalne odpadke; stroški nabave zabojnikov zbiralnic in zbirnih centrov, stroški vzdrževanja, stroški izgradnje zbiralnic;
– stroški obrabnine zabojnikov.
Na oblikovanje osnove za določanje cen lahko vpliva odločitev občine glede pokrivanja dela stroškov (kosovni odpadki, nevarne frakcije ipd.) iz proračuna občine.
54. člen
Cena storitev javne službe se definira s tarifnim sistemom, ki definira tudi veljavno obračunsko enoto.
V obdobju do roka potrditve nove cene storitve javne službe ter tarifnega sistema na osnovi tega odloka. S strani pristojnega občinskega sveta, so v veljavo obračunske enote in cene storitve javne službe, ki so bile veljavne na datum sprejetja tega odloka, vsa eventuelna povišanja oziroma oblikovanja te cene pa se lahko uskladijo v prehodnem obdobju izključno v skladu z zahtevami pristojnih republiških organov in občinskega sveta.
Tarifni sistem in cenik za obračun storitev javne službe potrdi na predlog izvajalca javne službe Občinski svet občine Slovenske Konjice.
Cena storitev javne službe za storitve ločenega zbiranja odpadkov, kosovnih odpadkov, nevarnih odpadkov, zbiranja ostankov komunalnih odpadkov in upravljanje zbirnega centra ter odlagališča se oblikuje na osnovi odločitve skupnega povprečja vseh stroškov povzročenih na celotnem območju dejavnosti javne službe, ob upoštevanju normativov kot so prostornina in teža povzročenih odpadkov, volumen uporabljenega zabojnika oziroma tipskih vrečk, število odvozov in ostalih merljivih enot (transportna relacija in podobno) ter se mesečno zaračunava povzročitelju odpadkov.
Cena za ravnanje z različnimi odpadki iz industrije, obrti in drugih dejavnosti se oblikuje po tarifnem sistemu, ki ga potrdi Občinski svet občine Slovenske Konjice na predlog izvajalca javne službe, ter je osnova za sklenitev obveznih pogodbenih odnosov med izvajalcem javne službe in povzročiteljem odpadkov.
Vse pravne in fizične osebe, ki opravljajo gospodarsko ali drugo dejavnost, so dolžne pred pričetkom opravljanja dejavnosti skleniti z izvajalcem javne službe pogodbo o ravnanju z odpadki. Če pogodbe ne sklenejo v roku 30 dni, nadomesti to pogodbo odločba pristojnega upravnega organa občine za to dejavnost.
Povzročitelju, ki pripeljejo odpadke sami v zbirni center oziroma na dokončno odstranjenje, se stroški prevoza pripeljanih odpadkov ne zaračunavajo, dolžni pa so plačati vse preostale stroške ravnanja z odpadki po veljavnem ceniku izvajalca javne službe.
X. OBRAČUN STORITEV JAVNE SLUŽBE
55. člen
Obračun storitev javne službe velja za uporabnika storitev javne službe s prvim dnem naslednjega meseca po dnevu vselitve v objekt ali po dnevu začetka uporabe objekta za izvajanje dejavnosti.
Obračun storitev javne službe izvaja uporabnikom storitev izvajalec javne službe (v nadaljnjem besedilu: izvajalec obračuna storitev).
56. člen
Količina dejansko prevzetih komunalnih odpadkov se izračuna na podlagi:
– prostornine zabojnikov, ki so namenjeni za prepuščanje komunalnih odpadkov,
– števila prevzemov komunalnih odpadkov,
– evidenc podatkov o tehtanju pripeljanih odpadkov.
Prostornina zabojnika se določi s strani izvajalca javne službe glede na število oseb v stavbi s stalnim ali začasnim prebivališčem v stavbi.
Po sprejetju tega odloka izvajalci nabavljajo obvezno tipizirane zabojnike za potrebe ter na stroške (prva nabava) povzročitelja odpadkov (pravne in fizične osebe), ki od datuma vključitve v organiziran odvoz plačujejo stroške obrabnine lastnih zabojnikov ter zabojnikov zbiralnic in zbirnih centrov. Stroški nabave dotrajanih posod (po presoji izvajalca javne službe oziroma pristojnega organa občine) bremenijo izvajalca javne službe.
Povzročitelji so dolžni plačati stroške popravila, čiščenja oziroma zamenjave zabojnikov, če so ugotovljeni kot krivci poškodbe.
Povzročitelji so dolžni plačati tudi stroške zamenjave zabojnikov, v kolikor vsled večjega volumna odloženih odpadkov stari zabojniki več ne ustrezajo.
Lastnikom počitniških objektov, zidanic in podobno, kateri nimajo stalnega bivališča v teh objektih, se cena za ravnanje z odpadki določi v obliki pavšalnega zneska, katerega višino določi izvajalec javne službe, potrdi pa Občinski svet občine Slovenske Konjice.
V primeru prepuščanja komunalnih odpadkov v tipskih vrečkah izvajalca javne službe se strošek storitve javne službe vključi v ceno odkupa vrečke pri izvajalcu javne službe.
57. člen
Uporabnik storitve javne službe mora o spremembah, ki vplivajo na obračun cene storitev javne službe, kot je število prebivalcev v stavbi, sprememba dejavnosti oziroma namembnosti objekta, sprememba velikosti zabojnika, pisno sporočiti izvajalcu obračuna storitev na posebnem obrazcu najkasneje v roku 14 dni po nastali spremembi.
Obrazec za sporočanje sprememb iz prejšnjega odstavka zagotovi izvajalec obračuna storitev.
Sprememba iz prvega odstavka tega člena se upošteva pri obračunu za storitve javne službe, ki so opravljene v naslednjem mesecu od dneva sprejema pisnega sporočila o spremembi.
V primeru, ko uporabnik storitev javne službe ne posreduje podatkov za obračun storitev javne službe ali v prijavi navede napačne podatke, izvajalec obračuna storitev javne službe uporabi uradne podatke o številu prebivalcev s stalnim prebivališčem v stavbi oziroma ostale razpoložljive podatke.
58. člen
Za stanovanje, ki ni vseljeno ali je izpraznjeno, je uporabnik ali lastnik stanovanja dolžan o tem pravočasno pisno obvestiti izvajalca javne službe, za kar bo posledično oproščen plačila storitev javne službe, ko mu izvajalec obračuna storitev potrdi vnos spremembe v register uporabnikov storitev javne službe. Oprostitev plačila storitev javne službe velja samo za stanovanja, ki so prazna najmanj 3 mesece.
Za stavbe ali poslovne prostore v stavbah, v katerih se ne izvaja poslovna dejavnost, je lastnik poslovnih prostorov ali njihov uporabnik dolžan o tem pravočasno pisno obvestiti izvajalca javne službe, za kar bo posledično oproščen plačila storitev javne službe, ko mu izvajalec obračuna storitev potrdi vnos spremembe v register uporabnikov storitev javne službe. Oprostitev plačila storitev javne službe velja samo za poslovne prostore, ki so prazni najmanj 3 mesece.
XI. VRSTA OBJEKTOV IN NAPRAV, POTREBNIH ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
59. člen
Infrastrukturni objekti za izvajanje javne službe, ki so v lasti ali v najemu Občine Slovenske Konjice, so:
– objekti in naprave zbirnih centrov, zbirnih mest in odlagališč, brez zabojnikov in opreme za prepuščanje in začasno hranjenje ločenih frakcij, kosovnih odpadkov in nevarnih frakcij.
Naprave, ki so potrebne za izvajanje javne službe in so v lasti oziroma najemu izvajalcev javne službe, so:
– zabojniki za prepuščanje in začasno hranjenje ločenih frakcij, kosovnih odpadkov in nevarnih frakcij v zbirnih centrih,
– zabojniki za prepuščanje ločenih frakcij na zbirnih mestih za ločene frakcije,
– oprema premičnih zbiralnic za občasno prevzemanje nevarnih frakcij,
– oprema za občasno prevzemanje kosovnih odpadkov,
– vozila za prevoz ločenih frakcij v predelavo,
– oprema za začasno hranjenje in obdelavo nevarnih frakcij pred njihovo oddajo v predelavo ali odstranjevanje,
– oprema za obdelavo kosovnih odpadkov pred njihovo oddajo v predelavo ali odstranjevanje,
– zabojniki za prepuščanje komunalnih odpadkov in vozila za prevoz različnih odpadkov,
– oprema in vozila za vzdrževanje zabojnikov za prepuščanje komunalnih odpadkov.
XII. NADZOR NAD IZVAJANJEM JAVNE SLUŽBE
60. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja komunalni nadzornik in pooblaščeni organi Občine Slovenske Konjice ter druge pristojne inšpekcijske službe.
XIII. KAZENSKE DOLOČBE
61. člen
Z denarno kaznijo 200.000 tolarjev se kaznuje za prekršek izvajalec javne službe, če:
1. ne zagotovi pogojev za prevzem ostankov komunalnih odpadkov,
2. ne zagotovi pogojev za prevzem ločenih frakcij v zbiralnicah ločenih frakcij (ekoloških otokih) in zbirnem centru,
3. ne zagotovi pogojev za prevzem ločenih frakcij na prevzemnih mestih za objekte, v katerih se izvaja proizvodna in storitvena dejavnost in pri kateri nastajajo ločene frakcije,
4. ne zagotovi pogojev za prevzem kosovnih odpadkov na prevzemnih mestih in zbirnem centru,
5. ne zagotovi pogojev za prevzem nevarnih frakcij v zbiralnici nevarnih frakcij in zbirnem centru,
6. ne prevzema ostankov komunalnih odpadkov skladno z letnim programom,
7. ne prevzema ločenih frakcij skladno z letnim programom,
8. ne prevzema kosovnih odpadkov skladno z letnim programom,
9. ne prevzema nevarnih frakcij skladno z letnim programom,
10. ne vzdržuje zabojnikov v zbiralnicah ločenih frakcij in zbirnem centru, jih po potrebi sproti ne očisti, ne popravlja okvar in dotrajanih zabojnikov ne nadomesti z novimi,
11. ne očisti prevzemnih mest in njihove okolice, če ju je pri prevzemanju ostankov komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov onesnažil,
12. ne zagotavlja snažnosti prostorov zbirnega centra,
13. ne zagotovi oddaje prevzetih odpadkov za obdelavo, predelavo, ali odstranitev,
14. ne oddaja odpadne embalaže, zbrane v okviru prevzemanja ločenih frakcij, v predelavo skladno s predpisom o ravnanju z odpadno embalažo,
15. ne pripravi letnih programov zbiranja odpadkov v predpisanem roku,
16. ne obvesti uporabnike javne službe o izpadu prevzema ostankov komunalnih odpadkov zaradi višje sile in državnih praznikov,
17. ne prevzema in odvaža komunalnih odpadkov s posebnimi vozili skladno s predpisom,
18. ne izdela registra prevzemnih mest,
19. ne ugotavlja in ne evidentira sestave in količine prevzetih komunalnih odpadkov.
Z denarno kaznijo 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek odgovorna oseba izvajalca iz prvega odstavka tega člena.
62. člen
Z denarno kaznijo 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek povzročitelj komunalnih odpadkov, ki ni pravna oseba, če:
1. ne uporablja storitve zbiranja komunalnih odpadkov in se zanj ne upošteva izjema po tretjem odstavku 9. člena tega odloka,
2. ne prepušča komunalnih odpadkov v zabojnikih ali tipskih vrečkah izvajalca javne službe,
3. ravna s komunalnimi odpadki v nasprotju z določbami od 41. do 51. člena,
4. ne vzdržuje čistoče na zbirnem mestu, ne zagotavlja dostopa do zbirnega prevzemnega mesta v zimskem času,
5. ne obvešča izvajalca javne službe o spremembah, ki vplivajo na obračun storitev javne službe,
6. opusti uporabo storitev javne službe in kopiči komunalne odpadke, jih sežiga, zakopava ali odlaga v objektih ali na zemljiščih, ki niso namenjeni za odstranjevanje komunalnih odpadkov,
7. prepušča odpadke, ki niso kosovni odpadki, na prevzemnih mestih za kosovne odpadke,
8. piše in lepi plakate na zabojnike za prepuščanje ostankov komunalnih odpadkov in zabojnike za prepuščanje ločenih frakcij.
63. člen
Z denarno kaznijo do 200.000 tolarjev se kaznuje za prekršek povzročitelj komunalnih odpadkov, ki je pravna oseba, če:
1. ne uporablja storitve zbiranja komunalnih odpadkov,
2. ne prepušča komunalnih odpadkov v zabojnikih ali vrečkah,
3. ravna s komunalnimi odpadki v nasprotju z določbami od 41. do 51. člena,
4. ne vzdržuje čistoče na zbirnem in prevzemnem mestu, ne zagotavlja dostopa do zbirnega (prevzemnega) mesta v zimskem času,
5. prepušča biološko razgradljive odpadke, ki nastajajo zaradi dejavnosti v zabojnikih ali vrečkah za prepuščanje ostankov komunalnih odpadkov ali v zabojnikih za ločeno zbiranje odpadkov,
6. ne obvešča izvajalca javne službe o spremembah, ki vplivajo na obračun storitev javne službe,
7. opusti uporabo javne službe in kopiči komunalne odpadke, jih sežiga ali jih odlaga v objektih ali na zemljiščih, ki niso namenjeni za odstranjevanje komunalnih odpadkov,
8. pri organiziranju kulturnih, športnih in drugih javnih prireditvah ne ravna v skladu z določbo 51. člena,
9. piše in lepi plakate na zabojnike za prepuščanje ostankov komunalnih odpadkov ali zabojnike za prepuščanje ločenih frakcij.
Z denarno kaznijo do 60.000 tolarjev se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe iz prvega odstavka tega člena.
Z denarno kaznijo do 150.000 tolarjev se kaznuje za prekršek posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim delom iz prvega odstavka tega člena.
XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
64. člen
Izvajalec javne službe pripravi letni program zbiranja komunalnih odpadkov do 31. 12. v tekočem letu za prihodnje leto.
V programu zbiranja komunalnih odpadkov se določijo začetek, dinamika ter obseg izločevanja ločenih frakcij z razvrščanjem zbranih komunalnih odpadkov po krajih ter v sortirnici.
65. člen
Obveznost plačila ravnanja nastane za vse povzročitelje odpadkov (pravne in fizične osebe) z dnem, ko izvajalec organizira odvoz iz določenega območja občine in ko pismeno obvesti povzročitelja o načinu, urniku ter o njegovih dolžnostih glede odlaganja odpadkov.
Za vse povzročitelje, ki so z dnem uveljavitve tega odloka že organizirani v reden odvoz odpadkov, določilo iz prvega odstavka tega člena ne velja.
66. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 41/96.)
67. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-06-0002/2002-200
Slovenske Konjice, dne 1. julija 2004.
Župan
Občine Slovenske Konjice
Janez Jazbec l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti