Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2004 z dne 13. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2004 z dne 13. 7. 2004

Kazalo

3381. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper, stran 9084.

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03)
R A Z G L A Š A M
odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper
Št. 0321-10/2000
Koper, dne 18. junija 2004.
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l. r.
Na podlagi drugega odstavka 4. člena Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 22/00), in 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03) je Občinski svet mestne občine Koper na seji dne 17. 6. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper
1. člen
V 7. členu Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper (Uradne objave št. 42/00 in 29/02) se na koncu besedila doda naslednje besedilo:
»Skrajšano ime sklada je: JSS MOK.
Sklad ima razpoznavni znak, ki ga določi Nadzorni svet na predlog direktorja.«
2. člen
V 10. členu se na koncu oznak dejavnosti doda število »0«, razen pri oznakah K/70.110, K/70.120, K/74.203 in K/74.204.
3. člen
V 8. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Premoženje sklada so tudi terjatve, iz naslova najemnin stanovanj in objektov, s katerimi upravlja sklad, ki jih ustanovitelj prenese na sklad.«
4. člen
V 15. členu se za drugo alineo doda nova alinea, ki se glasi:
»Predlaga županu spremembe in dopolnitve tega odloka«.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0321-10/2000
Koper, dne 17. junija 2004.
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l. r.
Visto l’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01 e 29/03)
P R O M U L G O
il decreto sulle modifiche ed integrazioni al decreto sulla costituzione del fondo alloggi pubblico del Comune città di Capodistria
N.: K0321-10/2000
Capodistria, 18 giugno 2004
Comune citt a` di Capodistria
Il sindaco
Boris Popovič m. p.
Visto l’articolo 4, secondo comma, della Legge sui fondi pubblici (Gazzetta uff. della RS, n. 22/2000) e l’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01 e 29/03) il consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 17 giugno 2004 ha approvato il
D E C R E T O
sulle modifiche ed integrazioni al decreto sulla costituzione del fondo alloggi pubblico del Comune città di Capodistria
Articolo 1
In fondo all’articolo 7 del Decreto sulla costituzione del Fondo alloggi pubblico del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 42/00 e 29/02), si aggiunge il seguente testo:
“Denominazione abbrevviata del fondo è: JSS MOK – FAP CCC
Il fondo ha un proprio emblema, definito dal Consiglio di controllo dietro proposta del direttore.«
Articolo 2
Nell’articolo 10 ai codici di attività si aggiunge uno “0”, fatti salvi i codici K/70.110, K/70.120, K/74.203 e K/74.204.
Articolo 3
Nell’articolo 8 il secondo comma è modificato e recita:
»Fanno parte del patrimonio del fondo anche i crediti spettanti a titolo di canoni d’affitto per alloggi e fabbricati, amministrati dal fondo e trasferiti al medesimo dal rispettivo fondatore.«
Articolo 4
Nell’articolo 15, il secondo alinea è seguito da un nuovo alinea che recita:
»propone al sindaco le modifiche ed integrazioni al presente decreto«.
Articolo 5
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N.: K0321-10/2000
Capodistria, 17 giugno 2004
Comune citt a` di Capodistria
Il sindaco
Boris Popovič m. p.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti