Številka 123
Uradni list RS, št. 123/2003 z dne 11. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 123/2003 z dne 11. 12. 2003, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

5249. Uredba o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in občin

Sklepi

5250. Sklep o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

MINISTRSTVA

5251. Pravilnik o spremembi pravilnika o minimalnih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati nekatere naprave in oprema vozil v cestnem prometu
5252. Pravilnik o spremembi signalnega pravilnika
5253. Pravilnik o spremembi pravilnika o zavorah, varnostnih napravah in opremi železniških vozil
5254. Pravilnik o spremembi pravilnika o ravnanju ob izrednih dogodkih
5255. Pravilnik o pogojih za izdajo energetskega dovoljenja
5256. Pravilnik o sistemskem obratovanju distribucijskega omrežja za električno energijo
5257. Pravilnik o obliki in vsebini ter o načinu vodenja imenika Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije in Inženirske zbornice Slovenije
5258. Navodilo o vsebini in načinu vodenja sistema zbirk prostorskih podatkov
5259. Seznam zdravil, ki se izdajajo brez recepta v lekarnah in specializiranih prodajalnah, za katere je od 30. 6. 2003 do 1. 12. 2003 prenehalo veljati dovoljenje za promet
5260. Seznam zdravil, ki se izdajajo brez recepta, za katera je bilo od 8. 7. 2003 do 1. 12. 2003 izdano dovoljenje za promet

SODNI SVET

5261. Sklep o javnem pozivu sodnikom k vložitvi kandidatur na prosto mesto

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

5262. Splošni pogoji in tarifa za radiodifuzno oddajanje in radiodifuzno retransmisijo fonogramov
5263. Splošni pogoji in splošna tarifa za kabelsko retransmisijo fonogramov
5264. Splošni pogoji in splošna tarifa za javno priobčitev fonogramov in sekundarno radiodifuzno oddajanje fonogramov
5265. Sklep o določitvi višine vrednosti točke tarife za javno priobčitev fonogramov in sekundarno radiodifuzno oddajanje fonogramov
5266. Sklep o določitvi višine vrednosti točke tarife za kabelsko retransmisijo fonogramov
5267. Poslovnik Sveta sodnikov za prekrške (prečiščeno besedilo)

OBČINE

Benedikt

5268. Pravilnik za vrednotenje programov športa v Občini Benedikt

Brezovica

5269. Sklep o začasnem financiranju iz proračuna Občine Brezovica v letu 2004
5270. Sklep o določitvi cene posameznih programov za predšolsko vzgojo Vrtcev Brezovica

Celje

5271. Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Staro mestno jedro Celja (skrajšani postopek)

Črnomelj

5272. Odlok o športniku in športnem kolektivu leta Občine Črnomelj
5273. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o komunalnih taksah v Občini Črnomelj
5274. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o oglaševanju v Občini Črnomelj

Divača

5275. Program priprave lokacijskega načrta za Polje vetrnih elektrarn Selivec in Polje vetrnih elektrarn Vremščica ter za povezovalna 110 kV daljnovoda
5276. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Sežana za območje Občine Divača za obdobje 1986-2000 in prostorskih sestavin družbenega plana Občine Sežana za območje Občine Divača za obdobje 1986-1990, dopolnjena 2003, za območje Polja vetrnih elektrarn Selivec in Polja vetrnih elektrarn Vremščica

Dobje

5277. Sklep o začasnem financiranju Občine Dobje za leto 2004

Dornava

5278. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Dornava za leto 2003

Ig

5279. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Ig za leto 2003
5280. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč
5281. Sklep o začasnem financiranju proračuna Občine Ig v letu 2004
5282. Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ig za leto 2004
5283. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcu in stroška živil

Kranj

5284. Sklep Mestne občine Kranj o kratkotrajnem parkiranju na Slovenskem trgu
5285. Odredba o cenah za odvoz nepravilno parkiranih, pokvarjenih, poškodovanih ali zapuščenih vozil

Ljubljana

5286. Odlok o zazidalnem načrtu za območje urejanja ŠS 3/3-2 Podutik

Markovci

5287. Odlok o dopolnitvi odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Markovci
5288. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Markovci za leto 2004
5289. Sklep o določitvi cene programov v vrtcu v Občini Markovci
5290. Sklep o višini letne najemnine za najete grobove za leto 2004

Medvode

5291. Sklep o začasnem financiranju proračunske porabe v Občini Medvode za leto 2004

Murska Sobota

5292. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Mestne občine Murska Sobota za obdobje januar-marec 2004

Podčetrtek

5293. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2003
5294. Odlok o povprečni gradbeni ceni, ceni stavbnih zemljišč in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v letu 2004
5295. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Podčetrtek

Prevalje

5296. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Prevalje za leto 2003
5297. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
5298. Splošni pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja na območju Občine Prevalje

Puconci

5299. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Puconci v letu 2004

Rogaška Slatina

5300. Odlok o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2004
5301. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda I. Osnovna šola Rogaška Slatina
5302. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda II. Osnovna šola Rogaška Slatina
5303. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-varstvenega zavoda Rogaška Slatina
5304. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Rogaška Slatina
5305. Pravilnik o načinu oddajanja poslovnih prostorov v najem in določanju najemnin v Občini Rogaška Slatina
5306. Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje zaposlovanja v Občini Rogaška Slatina
5307. Pravilnik o sofinanciranju programov na področju kulture v Občini Rogaška Slatina

Rogašovci

5308. Spremembe in dopolnitve poročila o izidu lokalnih volitev za člane Občinskega sveta občine Rogašovci

Vransko

5309. Sklep o ponovni javni razgrnitvi predloga občinskega lokacijskega načrta za Park tehnične kulture z avtodromom Čeplje

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

85. Akt o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije z Romunijo, ki naj ostanejo v veljavi med Republiko Slovenijo in Romunijo (BRONSNJ)
86. Zakon o ratifikaciji Protokolov o izvajanju Alpske konvencije (MPIAK)

Vlada Republike Slovenije

87. Uredba o ratifikaciji Dogovora o izvajanju Sporazuma o socialni varnosti med Vlado Republike Slovenije in Vlado Avstralije
88. Uredba o ratifikaciji Memoranduma o soglasju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Makedonije o sodelovanju na področju javnih financ

Ministrstvo za zunanje zadeve

1. Obvestilo o začetku veljavnosti mednarodne pogodbe
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti