Uradni list

Številka 123
Uradni list RS, št. 123/2003 z dne 11. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 123/2003 z dne 11. 12. 2003

Kazalo

5257. Pravilnik o obliki in vsebini ter o načinu vodenja imenika Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije in Inženirske zbornice Slovenije, stran 16856.

Na podlagi četrtega odstavka 123. člena zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02 in 97/03 – odl. US) izdaja minister za okolje, prostor in energijo
P R A V I L N I K
o obliki in vsebini ter o načinu vodenja imenika Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije
in Inženirske zbornice Slovenije*
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa obliko in vsebino imenika, ki ga vsaka zase vodita Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZAPS) in Inženirska zbornica Slovenije (v nadaljnjem besedilu: IZS) ter pogoje in postopek za vpis in izbris iz takega imenika ter druga vprašanja v zvezi z njegovim vodenjem.
2. člen
(posamezniki, ki se vpisujejo v imenik ZAPS)
(1) V imenik, ki ga vodi ZAPS, se vpisujejo posamezniki, ki poleg pogojev, ki jih določata zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02 in 97/03 – odl. US; v nadaljnjem besedilu: zakon o graditvi objektov) in ta pravilnik, izpolnjujejo pogoje, ki jih določajo:
– predpisi o urejanju prostora za odgovornega prostorskega načrtovalca,
– predpisi o graditvi objektov za odgovornega projektanta načrtov arhitekture, revidenta teh načrtov in odgovornega nadzornika,
– predpisi o graditvi objektov za odgovornega projektanta načrtov krajinske arhitekture, revidenta teh načrtov in odgovornega nadzornika.
(2) Vpis v imenik ZAPS lahko zahteva:
1. državljan Republike Slovenije, ki želi v Republiki Sloveniji opravljati storitve iz prejšnjega odstavka (v nadaljnjem besedilu: slovenski arhitekt),
2. državljan države članice Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: država članica) ali državljan države, s katero ima Evropska unija sklenjeno pogodbo (v nadaljnjem besedilu: država pogodbenica), ki želi v Republiki Sloveniji opravljati storitve iz prejšnjega odstavka (v nadaljnjem besedilu: EU arhitekt) in
3. državljan druge tuje države, ki ni država članica oziroma država pogodbenica, ki želi v Republiki Sloveniji opravljati storitve iz prejšnjega odstavka (v nadaljnjem besedilu: tuj arhitekt).
3. člen
(posamezniki, ki se vpisujejo v imenik IZS)
(1) V imenik, ki ga vodi IZS, se vpisujejo posamezniki, ki poleg pogojev, ki jih določata zakon o graditvi objektov in ta pravilnik, izpolnjujejo pogoje, ki jih določajo:
– predpisi o graditvi objektov za odgovornega projektanta načrtov gradbenih konstrukcij in drugih gradbenih načrtov, načrtov električnih inštalacij in električne opreme, načrtov strojnih inštalacij in strojne opreme, načrtov telekomunikacij, tehnoloških načrtov, načrtov izkopov in osnovne podgradnje za podzemne objekte, geodetskih načrtov ter drugih načrtov, ki so v zvezi z gradnjo, za odgovornega nadzornika ter revidenta teh načrtov (v nadaljnjem besedilu: gradbeno-tehnični načrti),
– predpisi o geodetski dejavnosti za odgovornega geodeta,
– predpisi o graditvi objektov za odgovornega vodjo del pri zahtevnih objektih.
(2) Vpis v imenik IZS lahko zahteva:
1. državljan Republike Slovenije ki želi v Republiki Sloveniji opravljati storitve iz prejšnjega odstavka (v nadaljnjem besedilu: slovenski inženir),
2. državljan države članice ali državljan države pogodbenice, ki želi v Republiki Sloveniji opravljati storitve iz prejšnjega odstavka (v nadaljnjem besedilu: EU inženir) in
3. državljan druge tuje države, ki ni država članica oziroma država pogodbenica, ki želi v Republiki Sloveniji opravljati storitve iz prejšnjega odstavka (v nadaljnjem besedilu: tuj inženir).
2. OBLIKA IN VSEBINA IMENIKA
4. člen
(sestav imenika)
(1) Imenik ZAPS in imenik IZS sestavljata evidenčna knjiga in zbirka listin.
(2) V evidenčno knjigo se vpisujejo podatki o dejstvih, za katera predpisi iz prvega odstavka 2. in 3. člena tega pravilnika in ta pravilnik določajo, da se vpišejo v imenik ZAPS oziroma IZS.
(3) Listine, ki jih je na podlagi predpisov iz prejšnjega člena in tega pravilnika treba predložiti pristojnemu organu ZAPS oziroma IZS (v nadaljnjem besedilu: pristojni evidenčni organ) v postopku vpisa v imenik, se vložijo v zbirko listin.
5. člen
(vsebina evidenčne knjige imenika ZAPS)
(1) V evidenčno knjigo imenika ZAPS se o posameznikih, vpisanih v imenik, vpišejo naslednji podatki:
1. ime in priimek,
2. država, kraj in datum rojstva,
3. državljanstvo,
4. stalno ali začasno prebivališče oziroma naslov, kamor se posamezniku pošiljajo obvestila,
5. šolska izobrazba ter strokovni in znanstveni naslov,
6. opravljen strokovni izpit: datum opravljanja strokovnega izpita in področje opravljenega strokovnega izpita,
7. specialistična znanja, udeležbe na seminarjih, delavnicah in drugem dopolnilnem izobraževanju, z namenom obnavljanja znanja,
8. izrečeni disciplinski ukrepi,
9. identifikacijska številka in vrsta pooblastila za opravljanje določene vrste storitev,
10. odvzem ali vrnitev pooblastila,
11. vrsta in številka izdane licence za pridobitev statusa pooblaščenega prostorskega načrtovalca,
12. odvzem licence iz prejšnje točke in
13. podatki o izkaznici in enotnem žigu: številka izkaznice, datum izdaje, podatki o zamenjavi izkaznice in razlogu za zamenjavo ter razlog za zamenjavo, podatki o deponiranju oziroma vračilu izkaznice in žiga.
(2) Pri vpisu EU arhitektov ali tujih arhitektov v imenik ZAPS se vsebine rubrik v evidenčni knjigi ustrezno prilagodijo ali izpustijo.
6. člen
(vsebina evidenčne knjige imenika IZS)
(1) V evidenčno knjigo imenika IZS se o posameznikih, ki so vpisani v imenik, vpišejo naslednji podatki:
1. ime in priimek,
2. država, kraj in datum rojstva,
3. državljanstvo,
4. stalno oziroma začasno prebivališče oziroma naslov, kamor se posamezniku pošiljajo obvestila,
5. šolska izobrazba ter strokovni in znanstveni naslov,
6. opravljen strokovni izpit: datum opravljanja strokovnega izpita in področje opravljenega strokovnega izpita,
7. specialistična znanja, udeležbe na seminarjih, delavnicah in drugem dopolnilnem izobraževanju, z namenom obnavljanja znanja,
8. izrečeni disciplinski ukrepi,
9. identifikacijska številka in vrsta pooblastila za opravljanje določene vrste storitev,
10. odvzem ali vrnitev pooblastila in
11. podatek o izkaznici in enotnem žigu: številka izkaznice, datum izdaje, podatki o zamenjavi izkaznice in razlogu za zamenjavo ter razlog za zamenjavo, podatki o deponiranju oziroma vračilu izkaznice in žiga.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se za odgovorne geodete v evidenčno knjigo vpišejo samo podatki, za katere tako določa zakon, ki ureja geodetsko dejavnost.
(3) Pri vpisu EU inženirjev ali tujih inženirjev v imenik IZS se vsebine rubrik v evidenčni knjigi ustrezno prilagodijo ali izpustijo.
7. člen
(podrobnejša oblika evidenčne knjige)
Podrobnejšo obliko evidenčne knjige določi pristojni evidenčni organ, ki pa mora pred začetkom njene uporabe pridobiti soglasje ministra, pristojnega za prostorske in gradbene zadeve.
8. člen
(zbirka listin)
(1) Zbirka listin se odlaga in shranjuje v spisu oziroma v ustreznem ovoju, v katerega se vlagajo listine in drugi dokumenti.
(2) Spis mora biti označen z zaporedno številko vpisa posameznika v evidenčno knjigo, pod katero se spis vodi.
9. člen
(način vodenja baze podatkov)
(1) Evidenčna knjiga se lahko vodi tudi računalniško, in sicer v obliki informatizirane baze podatkov.
(2) ZAPS oziroma IZS lahko na podlagi dovoljenja ministra, pristojnega za prostorske in gradbene zadeve, preneha ročno voditi evidenčno knjigo, potem ko iz nje v računalniško evidenco prenese vse podatke o vpisanih posameznikih in izkaže, da tekoče vnaša podatke v računalniško evidenco.
(3) Ročno vodena evidenčna knjiga se z dnem izdaje dovoljenja iz prejšnjega odstavka zaključi in trajno hrani.
10. člen
(aktivna in arhivska baza podatkov)
(1) Vpisi podatkov v informatizirano bazo se vodijo v aktivni bazi in v arhivski bazi.
(2) V aktivno bazo se vpisujejo vsi podatki, ki se vpisujejo v evidenčno knjigo imenika.
(3) V arhivsko bazo se vpisujejo vsi podatki iz zbirke listin.
(4) V arhivsko bazo se prenesejo tudi podatki o posamezniku iz aktivne baze, če je prenehal z opravljanjem dejavnosti, oziroma če je bil iz imenika izbrisan.
(5) V informatizirani bazi podatkov mora biti shranjen vsak podatek, vezan na pravico opravljanja določene vrste storitev, ki je bil kadar koli vanjo vpisan. V informatizirani bazi so tudi datum vpisa oziroma izbrisa ter številka in datum izdaje akta, na podlagi katerega je bil posameznik vpisan ali izbrisan.
3. VODENJE IMENIKA
11. člen
(temeljni pogoji v zvezi z vodenjem imenika)
(1) Poslovanje v zvezi z vodenjem imenika ZAPS in IZS, vpisovanjem posameznikov vanj, izbrisom iz njega ter vpisovanjem sprememb podatkov se mora voditi v skladu s predpisi, ki urejajo poslovanje organov javne uprave z dokumentarnim gradivom.
(2) Podatki, vpisani v evidenčno knjigo, morajo biti čitljivi in napisani tako, da jih ni mogoče izbrisati.
(3) S podatki, vpisanimi v evidenčno knjigo, ni dovoljeno storiti ničesar, s čimer bi podatki postali nečitljivi; prav tako ni dovoljeno v evidenčno knjigo naknadno zapisovati nove besede, stavke ali številke, s katerimi bi se spreminjala vsebina že vpisanih podatkov.
(4) Morebitni pomotni vpisi morajo biti prečrtani tako, da ostanejo čitljivi, popravki pa morajo imeti datum in pečat pristojnega evidenčnega organa ter podpis pooblaščene osebe, ki jih je vpisala.
(5) Neizpolnjene rubrike in stolpci morajo biti prečrtani.
(6) V primeru spremembe podatkov, vpisanih v imenik, vezanih na pravico opravljanja določene vrste storitev, morata biti v informatizirani bazi poleg novega shranjena in dostopna tudi predhodno vpisani podatek in datum njegove spremembe. Iz informatizirane baze morajo biti razvidne tudi vse spremembe podatkov ter datum izvedbe spremembe.
3.1. Postopek vpisa v imenik
12. člen
(zahteva za vpis v imenik)
(1) Vpis v imenik ZAPS in IZS se opravi na zahtevo posameznika.
(2) Posameznik, ki se želi vpisati v imenik ZAPS, vloži pri pristojnem evidenčnem organu izpolnjen in podpisan obrazec iz priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika. Posameznik, ki se želi vpisati v imenik IZS, vloži pri pristojnem evidenčnem organu izpolnjen in podpisan obrazec iz priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
(3) Izpolnjenemu obrazcu za vpis v imenik, če ta pravilnik ali predpis iz 2. ali 3. člena tega pravilnika za določene posameznike ne določa drugače, je treba priložiti še:
1. dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
2. dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
3. dokazilo, da posameznik ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje zoper premoženje oziroma gospodarstvo na kazen zapora več kot treh mesecev ali da mu ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica, razen če je veljavnost tega ukrepa že pretekla,
4. dokazilo o pridobljenih delovnih izkušnjah, ki se za opravljanje storitve, zaradi katere se vpisuje v imenik, zahtevajo s predpisi o graditvi objektov in
5. dokazilo o plačani vpisnini.
(4) Če se posameznik vpisuje v imenik kot odgovorni prostorski načrtovalec oziroma če se vpisuje v imenik pridobitev licence, ki mu daje status pooblaščenega prostorskega načrtovalca, mora predložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev za pridobitev licence ter ustrezna dokazila oziroma izjavo, da za nepremičninsko družbo ne opravlja poslov posredovanja nepremičnin kot nepremičninski posrednik na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali na drugi pravni podlagi.
(5) Dokumenti, ki se prilagajo zahtevi za vpis, morajo biti predloženi v izvirniku ali v overjenem prepisu.
13. člen
(odločanje o zahtevi za vpis v imenik)
(1) Potem, ko pristojni evidenčni organ ugotovi, da vlagatelj zahteve za vpis v imenik izpolnjuje vse pogoje za vpis, posameznika vpiše v imenik, hkrati pa vpisanemu posamezniku izda potrdilo o vpisu v imenik, ki ga le-ta uporablja za izkazovanje pri opravljanju storitev.
(2) Da bi ZAPS oziroma IZS ugotovila, ali vlagatelj zahteve za vpis izpolnjuje pogoje za vpis, lahko v postopku vpisa posameznika v imenik v dokaznem postopku v skladu s predpisi o splošnem upravnem postopku od njega zahteva predložitev dodatnih dokazil, če so potrebna za odločitev o vpisu v imenik.
(3) Če zahteva za vpis v imenik ni popolna, pristojni evidenčni organ predlagatelja pozove, da zahtevo za vpis dopolni v roku osmih dni po prejemu zahteve za dopolnitev. Če vlagatelj zahteve za vpis ne dopolni, pristojni evidenčni organ zahtevo za vpis v imenik zavrže.
(4) Če pristojni evidenčni organ ugotovi, da vlagatelj zahteve za vpis v imenik ne izpolnjuje pogojev za vpis v imenik, zavrne vpis v imenik z odločbo, izdano v upravnem postopku.
(5) Zoper odločbo, s katero ZAPS oziroma IZS odloči o zahtevi za vpis v imenik, je dovoljena pritožba, o kateri odloča ministrstvo, pristojno za prostorske in gradbene zadeve.
14. člen
(potrdilo o vpisu v imenik)
(1) Potrdilo o vpisu v imenik se izda na obrazcu formata SIST ISO A4. Če ima potrdilo več strani, mora biti vsaka stran potrdila potrjena z žigom ZAPS oziroma IZS in s podpisom predsednika ZAPS oziroma IZS. Oblika in vsebina obrazca, na katerem se izda potrdilo o vpisu v imenik ZAPS, sta določeni v prilogi 3, ki je sestavni del tega pravilnika, oblika in vsebina obrazca, na katerem se izda potrdilo o vpisu v imenik IZS, pa sta določeni v prilogi 4, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Posamezniku se ob vpisu dodeli tudi enotna identifikacijska številka, ki se ne spreminja do izbrisa posameznika iz imenika.
(3) Potrdilo o vpisu v imenik se posamezniku po vpisu v imenik izda na njegovo vsakokratno zahtevo, če ima posameznik poravnane vse terjatve, ki jih ima ZAPS oziroma IZS do njega.
15. člen
(vpisovanje sprememb vpisa v imenik)
(1) V imenik se vpisujejo tudi spremembe podatkov, ki se vpisujejo v imenik, in datum teh sprememb.
(2) Spremembe podatkov se v imenik vpišejo na zahtevo posameznika, ki je že vpisan v imenik.
(3) Posameznik iz prejšnjega odstavka poda zahtevo za spremembo podatkov, vpisanih v imeniku, pri čemer navede le tiste podatke, ki se spreminjajo.
(4) V primeru iz prejšnjega odstavka se uporabljajo določbe tega pravilnika, ki urejajo postopek za vpis v imenik.
(5) Kadar se v imenik vpišejo spremembe podatkov, ki se obenem vpisujejo tudi v potrdilo o vpisu v imenik, se posamezniku izda novo potrdilo s spremenjenimi oziroma dopolnjenimi podatki.
3.2. Posebne določbe v zvezi z vpisom EU arhitektov in EU inženirjev
16. člen
(vpisovanje EU arhitektov in EU inženirjev)
(1) EU arhitekti se vpisujejo v imenik ZAPS, EU inženirji pa v imenik IZS, na način in pod pogoji, določenimi v 13. členu tega pravilnika, razen če ni v tem poglavju posamezno vprašanje urejeno drugače.
(2) Potrdila o vpisih se EU arhitektom oziroma EU inženirjem izdajajo na način in pod pogoji, določenimi v 14. členu tega pravilnika.
(3) Določbe tega pravilnika o vpisovanju sprememb vpisa v imenik in o vpisovanju podatkov v informacijsko bazo se uporabljajo tudi za EU arhitekte in EU inženirje.
17. člen
(zahteva za vpis EU arhitekta in EU inženirja)
(1) Zahteva za vpis EU arhitekta in EU inženirja mora vsebovati:
1. ime, priimek, državljanstvo, datum in kraj rojstva,
2. dokazilo o državljanstvu,
3. podatke o združenju oziroma organu, v katerega je posameznik vpisan v matični državi,
4. naslov zaposlitve v državi, kjer ima sedež oziroma naslov zaposlitve ali kontaktni naslov v Republiki Sloveniji,
5. dokazilo, da ima posameznik v matični državi pravico opravljati storitve, zaradi katerih se vpisuje v imenik,
6. dokazilo o ustreznosti pridobljene poklicne kvalifikacije,
7. dokazilo o pridobljenih delovnih izkušnjah, ki se za opravljanje storitve, zaradi katere se vpisuje v imenik, zahtevajo predpisi o graditvi objektov,
8. dokazilo, ki ne sme biti starejše od treh mesecev, da posameznik ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje zoper premoženje oziroma gospodarstvo na kazen zapora več kot treh mesecev ter da mu v matični državi članici ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica, razen če je veljavnost tega ukrepa že potekla in
9. dokazilo o plačani vpisnini.
(2) Za dokazilo iz 2. točke prejšnjega odstavka se šteje fotokopija veljavnega osebnega dokumenta, iz katerega je razvidno državljanstvo ali potrdilo o državljanstvu, izdano po predpisih matične države.
(3) Za dokazilo iz 5. točke prvega odstavka tega člena se šteje dokazilo o usposobljenosti, izdano v skladu s predpisi matične države.
(4) Za dokazilo iz 6. točke prvega odstavka tega člena se šteje potrdilo o pridobljeni diplomi, o opravljenem strokovnem izpitu ali drugo potrdilo, ki izkazuje pridobitev poklicne kvalifikacije oziroma odločba ministrstva, pristojnega za delo, o priznanju poklicne kvalifikacije, izdana v skladu s predpisi ki urejajo priznanje poklicne kvalifikacije državljanom držav članic Evropske unije za opravljanje reguliranih poklicev oziroma reguliranih poklicnih dejavnosti v Republiki Sloveniji.
(5) Za dokazilo iz 8. točke prvega odstavka tega člena se šteje potrdilo pristojnega organa matične države, iz katerega izhaja dejstvo o nekaznovanosti, izdano v skladu s predpisi matične države, oziroma če matična država tega potrdila ne izdaja, potrdilo o verodostojnosti prisege ali slovesne izjave o nekaznovanosti, ki jo je takšen posameznik dal pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred ZAPS oziroma IZS.
(6) Vsa dokazila, razen dokazil iz druge točke prvega odstavka tega člena, ki jih mora posameznik predložiti v skladu z drugim odstavkom tega člena, morajo biti predložena v izvirniku ali v obliki overjenega prepisa in ne smejo biti starejša od treh mesecev. Če so napisana v tujem jeziku, jim mora biti priložen tudi slovenski prevod.
(7) Ob vpisu v imenik mora biti v skladu z določbami tega člena na voljo poleg obrazca iz priloge 1 oziroma priloge 2, tudi navodilo za njegovo izpolnjevanje v angleškem jeziku, ki ga izda ZAPS oziroma IZS.
(8) Ne glede na vpis v imenik ZAPS oziroma IZS mora EU arhitekt oziroma EU inženir pred pričetkom opravljanja storitev izpolnjevati pogoje predpisov s področja delovnega in gospodarskega prava in drugih predpisov, ki določajo pogoje za zaposlovanje oziroma za pričetek opravljanja storitev ali dejavnosti v Republiki Sloveniji.
3.3. Posebne določbe o vpisu EU arhitektov, ki želijo
v Republiki Sloveniji pridobiti status odgovornega projektanta arhitekture
18. člen
(opredelitev EU arhitekta s statusom odgovornega projektanta arhitekture)
(1) EU arhitekt, ki želi v Republiki Sloveniji pridobiti status odgovornega projektanta arhitekture, se lahko vpiše v imenik ZAPS:
1. stalno, na podlagi zahteve iz prejšnjega člena;
2. začasno, na podlagi priglasitve občasnega opravljanja storitev odgovornega projektiranja arhitekture, ki so povezane s pripravo ali izvedbo časovno omejenega projekta.
(2) EU arhitekti iz prejšnjega člena so državljani države članice ali države pogodbenice, ki so v državi članici ali v državi pogodbenici pridobili poklicno kvalifikacijo arhitekta oziroma ki jim je bila tako pridobljena poklicna kvalifikacija že priznana v kateri od držav članic ali držav pogodbenic.
19. člen
(priglasitev občasnega opravljanja storitev EU arhitekta)
(1) Priglasitev opravljanja storitev iz prejšnjega člena mora vsebovati:
1. ime, priimek, državljanstvo, datum in kraj rojstva,
2. dokazilo o državljanstvu, za kar se šteje fotokopija veljavnega osebnega dokumenta, iz katerega je razvidno državljanstvo ali potrdilo o državljanstvu, izdano po predpisih matične države,
3. dokazilo o ustreznosti poklicne kvalifikacije,
4. dokazilo o tem, da ima po končanem študiju najmanj pet let delovnih izkušenj na področju projektantskih storitev, če namerava nastopati kot odgovorni projektant načrta za zahtevni objekt, oziroma najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju projektantskih storitev, če namerava nastopati kot odgovorni projektant načrta za manj zahtevni oziroma enostavni objekt,
5. podatke o združenju oziroma organu, v katerega je vpisan v matični državi,
6. naslov zaposlitve v državi, kjer ima sedež in kontaktni naslov v Republiki Sloveniji,
7. dokazilo o tem, da v državi, kjer ima sedež, zakonito opravlja storitve odgovornega projektiranja,
8. poročilo, ki vsebuje opis projekta, pri katerem namerava sodelovati, podatke o kraju izvajanja storitev v zvezi s projektom, podatke o investitorju projekta in podatke o predvidenem času trajanja projekta.
(2) Vsa dokazila, razen dokazil iz 2. točke prejšnjega odstavka, mora EU arhitekt predložiti v izvirniku ali v obliki overjenega prepisa in ne smejo biti starejša od enega leta. Če so napisana v tujem jeziku, mora biti priložen tudi slovenski prevod.
20. člen
(vpis v imenik na podlagi priglasitve)
(1) Posameznik se na podlagi priglasitve občasnega opravljanja storitev iz prejšnjega člena na podlagi popolne vloge začasno vpiše v imenik ZAPS, kar se v imeniku ZAPS posebej označi. Hkrati mu pristojni evidenčni organ ZAPS oziroma IZS izda potrdilo o vpisu v imenik na podlagi priglasitve občasnega opravljanja storitev, in sicer na obrazcu iz priloge 3, pri čemer na njem dopiše, da velja samo za izvedbo projekta, opisanega v poročilu iz 8. točke prvega odstavka prejšnjega člena in rok izvedbe projekta.
(2) Če se po vpisu v imenik ugotovi, da posameznik iz prejšnjega odstavka storitev ne opravlja le občasno, oziroma da se ne nanašajo na pripravo ali izvedbo časovno omejenega projekta, se šteje, da ne izpolnjuje več pogojev za opravljanje storitev odgovornega projektiranja arhitekture in ga pristojni evidenčni organ izbriše iz imenika ZAPS po uradni dolžnosti. Za izbris EU arhitekta iz imenika ZAPS se smiselno uporabljajo določbe tega pravilnika o izbrisu iz imenika.
(3) Po poteku roka, določenega v poročilu iz 8. točke prvega odstavka prejšnjega člena se šteje, da EU arhitekt ne izpolnjuje več pogojev za opravljanje storitev odgovornega projektiranja arhitekture in ga ZAPS iz imenika izbriše po uradni dolžnosti.
21. člen
(uporaba naziva odgovorni projektant arhitekture in članstvo v ZAPS)
(1) Vsak EU arhitekt, ki se v imenik ZAPS vpiše kot odgovorni projektant arhitekture, opravlja storitve odgovornega projektanta arhitekture v Republiki Sloveniji pod svojim akademskim naslovom, skupaj z nazivom odgovorni projektant arhitekture.
(2) EU arhitekt, ki se kot odgovorni projektant arhitekture vpiše v imenik ZAPS trajno, na podlagi zahteve iz 17. člena tega pravilnika, postane član ZAPS in ima glede vpisa in članstva enake pravice in dolžnosti kot slovenski odgovorni projektanti arhitekture.
(3) EU arhitekt, ki se vpiše v imenik ZAPS začasno, nima statusa člana, zato nima pravice voliti in biti voljen v organe ZAPS. Ne glede na to pa se mu lahko na njegovo izrecno zahtevo izda članska izkaznica in s tem prizna polnopravno članstvo v ZAPS, vključno s pravico voliti in biti voljen v organe ZAPS, vendar ima v tem primeru enake pravice in dolžnosti kot slovenski odgovorni projektant arhitekture.
22. člen
(upoštevanje pravil poklicnega ravnanja v Republiki Sloveniji in disciplinska odgovornost)
(1) Pri opravljanju storitev morajo vsi EU arhitekti ne glede na članstvo v ZAPS upoštevati pravila poklicnega ravnanja, ki veljajo za posameznike v Republiki Sloveniji in so za svoja dejanja disciplinsko in strokovno odgovorni.
(2) Ne glede na vpis v imenik ZAPS mora vsak EU arhitekt izpolnjevati pogoje predpisov s področja delovnega in gospodarskega prava in drugih predpisov, ki določajo pogoje za zaposlovanje oziroma za pričetek opravljanja storitev ali dejavnosti v Republiki Sloveniji.
(3) Na zahtevo pristojnih organov mora EU arhitekt predložiti potrdilo o priglasitvi občasnega opravljanja storitev iz prvega odstavka 20. člena.
23. člen
(obveščanje države članice oziroma države pogodbenice in seznami dokazil formalnih kvalifikacij za arhitekte)
(1) Kadar pristojni organ ZAPS pri vpisovanju imenik ZAPS ali po vpisu EU arhitekta v imenik ZAPS izve, da je bil tak posameznik pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje zoper premoženje oziroma gospodarstvo na kazen zapora več kot treh mesecev, ali da mu je bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica in bi to lahko vplivalo na njegovo opravljanje storitev v Republiki Sloveniji, lahko o tem obvesti državo članico oziroma državo pogodbenico in zaprosi za posredovanje obvestila o resničnosti teh dejstev.
(2) Zaprosilo iz prejšnjega odstavka lahko pristojni organ ZAPS posreduje tudi v primeru dvoma o resničnosti predloženih dokumentov za vpis v imenik ZAPS.
(3) V primeru prejšnjega odstavka po prejemu obvestila s strani matične države članice, da so takšna dejstva resnična, pristojni organ ZAPS že vpisanega EU arhitekta izbriše iz imenika ZAPS oziroma v postopku vpisovanja v imenik zaradi neizpolnjevanja pogojev takšnega EU arhitekta ne vpiše v imenik ZAPS.
3.4. Posebne določbe v zvezi z vpisom tujih arhitektov in tujih inženirjev
24. člen
(vpisovanje tujih arhitektov in tujih inženirjev)
(1) Tuji arhitekti se vpisujejo v imenik ZAPS, tuji inženirji pa v imenik IZS, na način in pod pogoji, določenimi v 13. členu tega pravilnika, razen če ni v tem poglavju posamezno vprašanje urejeno drugače.
(2) Potrdila o vpisih se tujim arhitektom oziroma tujim inženirjem izdajajo na način in pod pogoji, določenimi v 14. členu tega pravilnika.
(3) Določbe tega pravilnika o vpisovanju sprememb vpisa v imenik in o vpisovanju podatkov v informacijsko bazo se uporabljajo tudi za tuje arhitekte in tuje inženirje.
25. člen
(zahteva za vpis tujega arhitekta in tujega inženirja)
(1) Zahteva tujega arhitekta in tujega inženirja za vpis v imenik mora vsebovati:
1. ime, priimek, datum in kraj rojstva,
2. naslov, sedež in naslov podjetja oziroma zaposlitve v matični državi oziroma kontaktni naslov v Republiki Sloveniji,
3. dokazilo o državljanstvu, za kar se šteje fotokopija veljavnega osebnega dokumenta, iz katerega je razvidno državljanstvo ali potrdilo o državljanstvu, izdano po predpisih matične države,
4. podatke o združenju oziroma organu, v katerega je posameznik vpisan v matični državi,
5. dokazilo, da ima posameznik v matični državi pravico opravljati storitve, zaradi katerih se vpisuje v imenik,
6. dokazilo o ustreznosti pridobljene poklicne kvalifikacije,
7. dokazilo o pridobljenih delovnih izkušnjah, ki se zahtevajo za slovenske državljane,
8. dokazilo, ki ne sme biti starejše od enega leta o tem, da posameznik ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje zoper premoženje oziroma gospodarstvo na kazen zapora več kot treh mesecev ter da mu v matični državi članici ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica, razen če je veljavnost tega ukrepa že potekla,
9. dokazilo o plačani vpisnini.
(2) Za dokazilo iz 5. točke prejšnjega odstavka se šteje potrdilo o pridobljeni diplomi, o opravljenem strokovnem izpitu ali drugo potrdilo, ki izkazuje pridobitev poklicne kvalifikacije oziroma odločba ministrstva, pristojnega za delo, o priznanju poklicne kvalifikacije, izdana v skladu s predpisi, ki urejajo priznanje poklicne kvalifikacije državljanom držav članic Evropske unije za opravljanje reguliranih poklicev oziroma reguliranih poklicnih dejavnosti v Republiki Sloveniji.
(3) Vsa dokazila, ki jih mora predložiti posameznik v skladu s tem členom, razen dokazila iz 2. točke prvega odstavka tega člena morajo biti predložena v izvirniku ali v obliki overjenega prepisa. Če so napisana v tujem jeziku, jim mora biti priložen tudi overjen slovenski prevod.
26. člen
(pogoji za vpis tujega arhitekta oziroma tujega inženirja
v imenik)
(1) Tuj arhitekt oziroma tuj inženir se vpiše v imenik pod pogojem vzajemnosti.
(2) Podatke o pogojih za opravljanje tiste vrste storitev v matični državi, ki jih posameznik želi opravljati v Republiki Sloveniji in zaradi katerih se vpisuje v imenik, oziroma podatke o morebitni veljavnosti sklenjene mednarodne pogodbe pristojni evidenčni organ pridobi v skladu s predpisi, ki urejajo splošni upravni postopek.
(3) Ne glede na določbe tega člena mora posameznik, pred začetkom opravljanja storitev izpolnjevati pogoje predpisov s področja delovnega in gospodarskega prava in drugih predpisov, ki določajo pogoje za zaposlovanje oziroma za pričetek opravljanja storitev ali dejavnosti v Republiki Sloveniji.
3.5. Izbris iz imenika in možnost ponovnega vpisa
v imenik
27. člen
(razlogi za izbris)
(1) Posameznika, ki je vpisan v imenik ZAPS oziroma IZS, pristojni evidenčni organ izbriše iz imenika, če:
1. sam pisno zahteva izbris;
2. mu je pravnomočno izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja storitev;
3. se ugotovi, da ne izpolnjuje več pogojev za opravljanje storitev;
4. mu je bil v disciplinskem postopku izrečen ukrep izbrisa iz imenika;
5. umre.
(2) Izbris iz razloga po 2. in 4. točki prejšnjega odstavka se opravi na podlagi pravnomočne odločbe.
28. člen
(odločba o izbrisu)
(1) O izbrisu iz imenika ZAPS oziroma IZS pristojni evidenčni organ izda odločbo, zoper katero je mogoča pritožba, o kateri odloča ministrstvo, pristojno za prostorske in gradbene zadeve.
(2) V primeru izbrisa iz imenika je treba v imenik vpisati datum izbrisa z navedbo razloga za izbris.
(3) Z izbrisom iz imenika posamezniku ugasnejo vse pravice, ki jih je imel iz naslova vpisa.
(4) V primeru izbrisa iz imenika mora izbrisana oseba najpozneje v osmih dneh po pravnomočnosti odločbe o izbrisu pristojnemu organu ZAPS oziroma IZS vrniti enotni žig in člansko izkaznico. V primeru izbrisa iz imenika zaradi smrti morajo za vrnitev enotnega žiga in članske izkaznice poskrbeti dediči umrlega.
29. člen
(izpolnjevanje pogojev za ponovni vpis v imenik)
(1) Posameznik, ki je bil izbrisan iz imenika na lastno zahtevo ali na podlagi ugotovitve, da ne izpolnjuje pogojev za opravljanje storitev, se lahko na lastno zahtevo ponovno vpiše v imenik, ko ponovno izpolnjuje pogoje za vpis.
(2) Posameznik, ki je izbrisan iz imenika, ker mu je bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja storitev ali mu je bil v disciplinskem postopku izrečen ukrep izbrisa iz imenika, se lahko na lastno zahtevo ponovno vpiše v imenik, ko preteče veljavnost izrečenega varnostnega ali disciplinskega ukrepa, če izpolnjuje pogoje za vpis.
(3) Vlogi za ponovni vpis v imenik je treba priložiti samo dokazilo, iz katerega izhaja, da so v skladu s pogoji iz 2. oziroma 3. člena tega pravilnika izpolnjeni pogoji za ponovni vpis, ostali že vpisani podatki pa se iz arhivske baze prenesejo v aktivno bazo podatkov.
4. OBVEZNOSTI V ZVEZI Z VODENJEM IMENIKA
4.1. Obveščanje pristojnega ministrstva
30. člen
(obveznost obveščanja)
Pristojni evidenčni organ mora o vsakem vpisu, izbrisu ali spremembi podatkov, vezanih na izvajanje javnega pooblastila in določenih s tem pravilnikom, obvestiti ministrstvo, pristojno za prostorske in gradbene zadeve, in sicer najpozneje v tridesetih dneh od vpisa, izbrisa ali vpisa spremembe.
4.2. Zbiranje in varstvo osebnih podatkov
31. člen
(zbiranje podatkov)
(1) Podatki o posamezniku, ki se vpisujejo v imenik ZAPS oziroma IZS, se pridobijo na podlagi zahteve za vpis.
(2) Evidenčna knjiga in zbirka listin se vzpostavi, vodi in vzdržuje trajno na način in pod pogoji, ki jih določajo predpisi o arhivskem gradivu.
32. člen
(javnost imenika)
Podatki v imeniku ZAPS oziroma IZS niso javni, razen podatka o tem, ali je posameznik vpisan v imenik in podatka o tem, kakšno pooblastilo ima. Te podatke ima pravico pridobiti vsakdo.
33. člen
(varovanje osebnih podatkov)
Za zbiranje in varovanje osebnih podatkov, vpisanih v imenik ZAPS in IZS, se smiselno uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.
4.3. Zagotavljanje pogojev za vodenje imenika
34. člen
(način zagotavljanja pogojev za vodenje imenika)
(1) Nemoteno vodenje imenika ZAPS oziroma IZS se zagotavlja:
1. z organizacijskimi in drugimi ustreznimi postopki in ukrepi, s katerimi ZAPS oziroma IZS preprečuje nepooblaščen ali neregistriran dostop do imenika ali namerno uničevanje oziroma spreminjanje vpisanih podatkov ali njihovo izgubo, nepooblaščen dostop do nje ter obdelavo in posredovanje vpisanih podatkov nepooblaščenim osebam in njihovo neregistrirano uporabo;
2. z denarnimi sredstvi, namenjenimi njenemu vodenju;
3. z nadzorstvom nad vodenjem imenika.
(2) Denarna sredstva iz 2. točke prejšnjega odstavka se zagotavljajo z vpisnino, s pristojbino za vpis spremembe podatkov in povrnitve stroškov, ki jih ima ZAPS oziroma IZS z vodenjem imenika.
(3) Nadzorstvo nad vodenjem imenika opravlja ministrstvo, pristojno za prostorske in gradbene zadeve.
35. člen
(vpisnina in pristojbina za vpis spremembe podatkov)
(1) Vpisnino poravna posameznik ob vpisu v imenik, kar izkaže s potrdilom o plačani vpisnini.
(2) Pristojbino za vpis spremembe podatkov posameznik plača ob vpisu spremembe podatkov v imenik, kar se izkaže s potrdilom o plačilu, ki mora biti priloženo zahtevi za vpis v imenik.
(3) Višino vpisnine in pristojbine za vpis spremembe podatkov določi skupščina ZAPS oziroma IZS.
(4) Način plačevanja vpisnine in pristojbine za vpis spremembe podatkov se uredi s statutom ZAPS oziroma IZS.
36. člen
(način povrnitve stroškov vodenja imenika)
(1) Po vpisu v imenik mora posameznik, ki je vpisan v imenik, plačevati stroške vodenja imenika.
(2) Višina stroškov vodenja imenika, ki ga je dolžan plačevati posameznik, vpisan v imenik, določi skupščina ZAPS oziroma IZS.
(3) Način plačevanja stroškov vodenja imenika se uredi s statutom ZAPS oziroma IZS.
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
37. člen
(vzpostavitev imenika)
(1) ZAPS in IZS morata vzpostaviti vsaka svoj imenik v skladu s tem pravilnikom najpozneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega pravilnika.
(2) Do vzpostavitve imenika v skladu s tem pravilnikom oziroma do začetka poslovanja ZAPS in IZS vodi imenik po dosedanjih predpisih Inženirska zbornice Slovenije (v nadaljnjem besedilu: IZS/97), ki je bila ustanovljena na podlagi 100.a člena zakona o graditvi objektov (Uradni list SRS, št. 34/84 in 29/86, Uradni list RS, št. 71/93 – ZUN, 40/94 – odl. US, 69/94 – odl. US, 59/96, 45/99, 42/00 – odl. US, 52/00; v nadaljnjem besedilu: ZGO), pri čemer se mora vsebina imenika smiselno prilagoditi določbam zakona o graditvi objektov in določbam tega pravilnika.
(3) ZAPS in IZS morata poslati predlog oblike evidenčne knjige iz 7. člena tega pravilnika v soglasje ministru, pristojnemu za prostorske in gradbene zadeve, najpozneje v enem mesecu po uveljavitvi tega pravilnika.
(4) ZAPS in IZS lahko ne glede na določbe tega pravilnika neposredno preideta na vodenje imenika v obliki informatizirane baze, ne da bi vzpostavili ročno vodeno evidenčno knjigo, če dokažeta, da sta ustrezno računalniško evidenco vodili že pred uveljavitvijo tega pravilnika, da sta iz prejšnje računalniške evidence prenesli vse podatke o vpisanih posameznikih in da sta pridobili posebno dovoljenje ministra, pristojnega za prostorske in gradbene zadeve.
(5) Minister, pristojen za prostorske in gradbene zadeve ZAPS oziroma IZS izda posebno dovoljenje iz prejšnjega odstavka potem, ko komisija, ustanovljena na podlagi 111. člena zakona o graditvi objektov preveri izpolnjevanje pogojev iz prejšnjega odstavka, v skladu s predpisom, ki ureja pogoje, ki jih mora za izvajanje javnih pooblastil izpolnjevati ZAPS oziroma IZS.
(6) ZAPS in IZS lahko poleg evidenčne knjige vodita podatke, vpisane vanjo, tudi na elektronski način, kar pa se ne šteje za informatizirano bazo podatkov po določbah tega pravilnika, če niso izpolnjeni pogoji iz četrtega in petega odstavka tega člena.
(7) Posameznik, ki se vpiše v imenik, se v informatizirano bazo, če je vzpostavljena v skladu z določbami tega pravilnika, vpiše po uradni dolžnosti, in sicer pod zaporedno številko vpisa v imenik.
38. člen
(obstoječi imenik pooblaščenih inženirjev)
(1) Z dnem uveljavitve tega pravilnika se šteje, da je imenik pooblaščenih inženirjev, ki se je vodil na podlagi 26.c člena ZGO (v nadaljnjem besedilu: imenik pooblaščenih inženirjev) v delu, v katerem so vanj vpisani posamezniki, ki izpolnjujejo pogoje za odgovorno prostorsko načrtovanje, odgovorno arhitekturno projektiranje in odgovorno krajinsko-arhitekturno projektiranje, imenik ZAPS.
(2) Z dnem uveljavitve tega pravilnika se šteje, da je imenik pooblaščenih inženirjev v delu, v katerem so vanj vpisani posamezniki, ki izpolnjujejo pogoje za odgovorno gradbeno in drugo projektiranje in odgovorno vodenje del, imenik IZS.
(3) Z dnem uveljavitve tega pravilnika se šteje, da je imenik pooblaščenih geodetov, ki se je vodil na podlagi 7. člena zakona o geodetski dejavnosti (Uradni list RS, št. 8/00, 1/01 – odl. US, 44/03 – odl. US) v delu, v katerem so vanj vpisani posamezniki, ki izpolnjujejo pogoje za odgovorne geodete, imenik IZS.
39. člen
(sprejemanje vlog za vpis v imenik in vodenje imenika v prehodnem obdobju)
(1) Če na dan, ko začne veljati ta pravilnik, ZAPS in IZS še nista ustanovljeni in nista začeli z opravljanjem svojih nalog oziroma se ZAPS še ni izločila iz IZS/97, mora IZS/97 do začetka poslovanja ZAPS in IZS oziroma do vzpostavitve imenika ZAPS in IZS sprejemati vloge za vpis in voditi imenik po dosedanjih predpisih, pri čemer se mora manjkajoča vsebina imenika smiselno prilagoditi določbam zakona o graditvi objektov in določbam tega pravilnika.
(2) Šteje se, da ZAPS in IZS začneta poslovati z dnem, ko so v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, izpolnjeni pogoji za začetek opravljanja nalog ZAPS.
40. člen
(veljavnost dosedanjih potrdil o vpisu v imenik)
(1) Potrdilo o vpisu v imenik, opravljenem po dosedanjih predpisih, velja v obsegu, za katerega je bilo dano.
(2) Šteje se, da je bilo potrdilo iz prejšnjega odstavka dano za tisto vrsto opravljanja storitev, za katero je bil opravljen tisti posebni del strokovnega izpita, ki so ga pred uveljavitvijo tega pravilnika opredeljevali dosedanji predpisi o opravljanju strokovnega izpita iz prostorskega načrtovanja, projektiranja oziroma vodenja del.
(3) Šteje se, da je posameznik, na katerega ime in priimek se glasi potrdilo o izpitu za področje arhitekturne stroke ali krajinsko-arhitekturne stroke oziroma posameznik, ki je pred 1. 1. 2003 končal univerzitetni študij oziroma ima v Republiki Sloveniji nostrificirano diplomo univerzitetnega študija s področja tehnično-tehnoloških ved, z opravljenim magisterijem ali doktoratom s področja projektiranja ali prostorskega načrtovanja in je imel pred 1. 1. 2003 najmanj 20 let delovnih izkušenj na področju projektiranja oziroma prostorskega načrtovanja, vpisan v imenik ZAPS.
(4) V primerih iz prejšnjega odstavka lahko ZAPS oziroma IZS na zahtevo takšnega posameznika izda potrdilo o opravljenem vpisu v skladu z določbami tega pravilnika in z njim tudi opredeli, za katero vrsto vpisa takšno potrdilo velja.
41. člen
(opravljeni vpisi v imenik IZS/97)
(1) Šteje se, da so posamezniki, ki so člani matične sekcije arhitektov, ustanovljene po dosedanjih predpisih in so bili vpisani v imenik IZS/97 pred dnem vzpostavitve imenika ZAPS in IZS, vpisani v imenik ZAPS.
(2) Šteje se, da so posamezniki, ki so člani ostalih matičnih sekcij IZS/97, ustanovljenih po dosedanjih predpisih in so bili vpisani v imenik IZS/97 pred dnem vzpostavitve imenika ZAPS in IZS, vpisani v imenik IZS.
(3) Šteje se, da posamezniki, vpisani v imenik pooblaščenih inženirjev pred uveljavitvijo zakona o graditvi objektov, izpolnjujejo pogoje za odgovornega vodjo del vseh vrst objektov.
(4) Šteje se, da diplomirani inženirji, vpisani v imenik pooblaščenih inženirjev in posamezniki, vpisani v posebni imenik odgovornih projektantov, ki se je vodil na podlagi 100.e člena ZGO (v nadaljnjem besedilu: imenik odgovornih projektantov), pred uveljavitvijo zakona o graditvi objektov, ki imajo opravljen dopolnilni strokovni izpit za izdelovanje posameznih načrtov, izpolnjujejo pogoje za odgovornega projektanta vseh vrst objektov.
(5) V primeru, da posamezniki, vpisani v posebni imenik odgovornih projektantov v roku petih let od vpisa v imenik, ne opravijo dopolnilnega izpita za izdelovanje posameznih načrtov v skladu z določbo 228. člena zakona o graditvi objektov, se šteje, da ne izpolnjujejo več pogojev za opravljanje storitev in jih lahko ZAPS oziroma IZS izbriše iz imenika.
42. člen
(izdajanje potrdil v prehodnem obdobju)
(1) Do začetka poslovanja ZAPS in IZS oziroma do vzpostavitve imenikov ZAPS in IZS v skladu s tem pravilnikom, se potrdila o vpisu v imenik IZS/97 izdajajo na obrazcih iz prilog 3 in 4, pri čemer je logotip enak sedanjemu logotipu IZS/97.
(2) Na zahtevo posameznika, ki je pred 1. 1. 2003 končal univerzitetni študij oziroma ima v Republiki Sloveniji nostrificirano diplomo univerzitetnega študija s področja tehnično-tehnoloških ved, z opravljenim magisterijem ali doktoratom s področja projektiranja ali prostorskega načrtovanja in je imel pred 1. 1. 2003 najmanj 20 let delovnih izkušenj na področju projektiranja oziroma prostorskega načrtovanja, izda ZAPS potrdilo o vpisu v imenik.
43. člen
(vpisovanje EU arhitektov in inženirjev ter tujih arhitektov
in inženirjev v prehodnem obdobju)
(1) Do dneva pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji se za vpisovanje EU arhitektov in EU inženirjev v imenik uporabljajo določbe za vpisovanje tujih arhitektov oziroma tujih inženirjev v imenik.
(2) Do začetka poslovanja ZAPS in IZS oziroma do vzpostavitve imenikov ZAPS in IZS v skladu s tem pravilnikom vlagajo posamezniki iz prejšnjega odstavka zahteve za vpis v imenik na IZS/97.
(3) V primeru iz prejšnjega odstavka mora IZS/97 začeti voditi ločeni evidenčni knjigi in zbirko listin po določbah tega pravilnika, in sicer najpozneje v enem mesecu po njegovi uveljavitvi, in tisto, v katero so vpisani podatki o arhitektih, predati ZAPS najpozneje v enem mesecu po začetku njenega poslovanja.
44. člen
(začetek uporabe določb za vpisovanje EU arhitektov in EU inženirjev)
Določbe 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22. in 23. člena tega pravilnika se začnejo uporabljati z dnem pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji.
45. člen
(začetek veljavnosti pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 351-00-10/2002
Ljubljana, dne 3. decembra 2003.
EVA 2002-2511-0009
mag. Janez Kopač l. r.
Minister
za okolje, prostor in energijo
* Ta pravilnik vsebinsko povzema direktivo 85/384/EGS o medsebojnem priznavanju diplom, spričeval in drugih dokazil o formalni arhitekturni izobrazbi, vključno z ukrepi za učinkovitejše uresničevanje pravice do ustanavljanja podjetij in svobodo opravljanja storitev.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti