Uradni list

Številka 123
Uradni list RS, št. 123/2003 z dne 11. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 123/2003 z dne 11. 12. 2003

Kazalo

5306. Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje zaposlovanja v Občini Rogaška Slatina, stran 16923.

Na podlagi določil zakona o nadzoru državnih pomoči (Uradni list RS, št. 1/00), uredbe o namenih in pogojih za dodeljevanje državnih pomoči ter določitvi pristojnih ministrstev za upravljanje posameznih shem državnih pomoči (Uradni list RS, št. 38/03) in 16. člena statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 109/03-UPB-1), je Občinski svet občine Rogaška Slatina na 10. redni seji dne 26. 11. 2003 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje zaposlovanja
v Občini Rogaška Slatina
1. člen
Ta pravilnik določa namen, upravičence, upravičene stroške in njihovo višino, instrumente in pogoje za dodeljevanje finančnih sredstev za pospeševanje zaposlovanja v Občini Rogaška Slatina (v nadaljevanju: občina).
2. člen
Sredstva za pospeševanje zaposlovanja v občini se zagotavljajo iz občinskega proračuna, ki ga sprejme občinski svet z odlokom o proračunu za tekoče leto.
3. člen
Upravičenci do sredstev po tem pravilniku so gospodarski subjekti. Za gospodarske subjekte se po tem pravilniku štejejo majhne družbe in samostojni podjetnik posameznik. Gospodarski subjekt mora imeti sedež v občini. Prejemnik sredstev je lahko tudi fizična oseba, kadar gre za namene samozaposlovanja, ki mora imeti stalno prebivališče v občini.
4. člen
Do sredstev po tem pravilniku niso upravičene družbe, ki:
– so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji,
– so v težavah in dobivajo državno pomoč za reševanje in prestrukturiranje.
5. člen
Sredstva za pospeševanje zaposlovanja se namenijo kot nepovratna finančna pomoč (subvencija) za kritje dela stroškov plače zaposlitve in predstavljajo upravičene stroške za:
– samozaposlitev osebe, ki je bila na Zavodu za zaposlovanje RS-Urad za delo Celje (v nadaljevanju RZZ) prijavljena kot brezposelna oseba,
– zaposlitev za nedoločen čas osebe, ki je bila na RZZ prijavljena kot brezposelna oseba, če ima taka zaposlitev za posledico neto povečanje delovnih mest.
6. člen
Višina sredstev, ki jo lahko pridobi upravičenec za vsako novozaposleno osebo za nedoločen čas in ima za posledico neto povečanje delovnih mest, se določi letno s sklepom župana, v skladu s sprejetim proračunom. Višina tako dodeljenih sredstev ne sme presegati 55% upravičenih stroškov za nove zaposlitve, upravičeni stroški pa so bruto plače novozaposlenega za obdobje dveh let. Pomoč v takšni višini se lahko dodeli pod pogojem, da prejemnik pomoči prispeva najmanj 25% sredstev za novo zaposlitev iz lastnih virov, ki ne smejo vsebovati pomoči in je zaposlitev ohranjena v regiji prejemnici pomoči.
7. člen
Pogoji, ki jih mora upravičenec izpolnjevati za pridobitev sredstev so:
– da je novozaposlena oseba državljan Republike Slovenije,
– da je novozaposlena oseba prijavljena na RZZ najmanj tri mesece pred dnem zaposlitve,
– da je zaposlitev brezposelne osebe sklenjena v tekočem koledarskem letu,
– da ima sedež dejavnosti na območju Občine Rogaška Slatina,
– da pomoč predstavlja spodbudo za neto povečanje delovnih mest.
8. člen
Sredstva za pospeševanje zaposlovanja se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki ga objavi župan občine na krajevno običajen način.
9. člen
Javni razpis o dodeljevanju sredstev za pospeševanje zaposlovanja mora vsebovati:
– skupen znesek sredstev namenjenih za pospeševanje zaposlovanja,
– namene, za katere se dodeljujejo sredstva,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji,
– višino subvencije, ki jo po tem razpisu lahko pridobijo upravičenci,
– pogoje, pod katerimi se dodeljujejo sredstva,
– navedbo dokumentacije, ki jo mora vlagatelj priložiti,
– rok za oddajo vlog,
– rok, v katerem bo podan sklep o odobritvi sredstev.
10. člen
Vlagatelj mora k vlogi predložiti naslednja dokazila:
– potrdilo RZZ, da je bila oseba za katero uveljavljajo subvencijo registrirana kot brezposelna oseba,
– potrdilo organa za notranje zadeve Upravne enote Šmarje pri Jelšah o stalnem prebivališču,
– dokazilo o zaposlitvi (obrazec M1),
delodajalci pa še dodatno:
– priglasitveni list (za s.p.)
– izpisek iz sodnega registra oziroma odločbo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje registrirane dejavnosti po področnem zakonu,
– potrdilo, da gospodarski subjekt ni v postopku stečaja ali likvidacije,
– izjavo, da za osebo, za katero uveljavljajo subvencijo, niso pridobili sredstev iz drugih javnih virov oziroma sešetevek pridobljenih subvencij ne presega zneska dejanskih stroškov zaposlitve.
11. člen
Vloge na podlagi razpisa sprejema komisija, ki jo imenuje župan Občine Rogaška Slatina. Vloge praviloma pregleda v roku, določenem v razpisu.
12. člen
Sklep o dodelitvi sredstev za pospeševanje zaposlovanja sprejme župan na podlagi predloga komisije.
13. člen
Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom sredstev se uredijo s pogodbo. Kontrolo nad izvajanjem pogodb opravlja pristojni občinski organ.
14. člen
Če se delovno razmerje, sofinancirano na podlagi tega pravilnika, prekine prej kot v treh letih od dneva sklenitve pogodbe, mora prejemnik subvencije zaposliti drugo brezposelno osebo ali vrniti sredstva občine v roku 30 dni od poziva pristojnega občinskega organa. Morebitni krivdni razlog na strani zaposlenega, za katerega so bila pridobljena finančna sredstva po tem pravilniku, pri prekinitvi delovnega razmerja ne vpliva na obveznost delodajalca, da zaposli drugo brezposelno osebo oziroma da vrne sredstva občine. Znesek, ki ga mora prejemnik subvencije vrniti, se poveča za obrestno mero, določeno v pogodbi. V primeru zamude pri vračilu, je prejemnik subvencije dolžan plačati zakonite zamudne obresti. V primeru, da gre gospodarski subjekt v stečaj, se terjatev prijavi v stečajno maso.
15. člen
V primeru, da se ugotovi, da sredstva niso bila porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena ali so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov ali je prejemnik prekršil druga določila pogodbe, je občina na predlog pristojnega občinskega organa upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila dalje.
16. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-0010-009/03
Rogaška Slatina, dne 26. novembra 2003.
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti