Uradni list

Številka 123
Uradni list RS, št. 123/2003 z dne 11. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 123/2003 z dne 11. 12. 2003

Kazalo

5255. Pravilnik o pogojih za izdajo energetskega dovoljenja, stran 16840.

Na podlagi tretjega odstavka 50. člena energetskega zakona (Uradni list RS, št. 79/99, 8/00 - popr., 52/02-ZJA, 110/02-ZGO-1 in 50/03 - odl. US) izdaja minister za okolje, prostor in energijo
P R A V I L N I K
o pogojih za izdajo energetskega dovoljenja
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa pogoje za izdajo energetskega dovoljenja za objekte, naprave in omrežja, oziroma njihovih delov, v katerih se bo izvajala energetska dejavnost, ki je določena v drugem odstavku 49. člena energetskega zakona (v nadaljnjem besedilu: EZ) razen za energetske objekte za proizvodnjo premoga, proizvodnjo in predelavo urana ter pridobivanje nafte in zemeljskega plina.
2. člen
Izdano energetsko dovoljenje pomeni, da energetski objekt na predvideni lokaciji, ustreza energetskemu sistemu in energetski politiki države.
3. člen
Energetsko dovoljenje zavezuje investitorja, lastnika energetskega objekta in izvajalca energetske dejavnosti v tem energetskem objektu.
4. člen
Za energetske objekte, ki so po uredbi o vrstah prostorskih ureditev državnega pomena (Uradni list RS, št. 54/03) razvrščeni med prostorske ureditve energetske infrastrukture državnega pomena in za katere se po določbi 42. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 - popr., in 58/03-ZZK-1) izdela državni lokacijski načrt, mora investitor pridobiti energetsko dovoljenje pred pričetkom postopka priprave državnega lokacijskega načrta.
Za energetske objekte, ki sodijo med prostorske ureditve, za katere se izdela občinski lokacijski načrt in ki po uredbi iz prejšnjega odstavka, ne sodijo med prostorske ureditve državnega pomena, mora investitor pridobiti energetsko dovoljenje pred pričetkom postopka priprave občinskega lokacijskega načrta.
5. člen
Energetsko dovoljenje je, pred vložitvijo vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja, potrebno pridobiti tudi za vsako razširitev, rekonstrukcijo in drug poseg v energetski objekt, če je poseg take narave, da je zanj potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje.
II. POGOJI ZA IZDAJO ENERGETSKEGA DOVOLJENJA
6. člen
Splošni pogoj za izdajo energetskega dovoljenja za energetske objekte iz 49. člena EZ, razen za energetske objekte za proizvodnjo premoga, proizvodnjo in predelavo urana ter pridobivanje nafte in zemeljskega plina, je usklajenost zaprošenega energetskega dovoljenja z vrstami in obsegom energetskih dovoljenj, ki jih načrtuje ministrstvo, pristojno za energetiko.
Poleg pogoja iz prejšnjega odstavka morajo energetski objekti, za katere je zaprošena izdaja energetskega dovoljenja, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– varno delovanje energetskega objekta, ter varno in zanesljivo delovanje omrežij ali sistemov na katere bo objekt priključen. Energetski objekt ne sme škodljivo vplivati na ostale energetske objekte ali energetskega omrežja in jim s svojim obratovanjem povzročati neposredne materialne škode;
– predlagana lokacija energetskega objekta državnega pomena ali energetskega objekta, za katerega se izdela državni lokacijski načrt, ne sme biti v nasprotju s strategijo prostorskega razvoja Republike Slovenije;
– predlagana lokacija energetskega objekta, za katerega se ne izdela državni lokacijski načrt mora biti skladna z občinskimi prostorskimi akti; skladnost se dokaže s priloženim mnenjem občinskega upravnega organa pristojnega za urejanje prostora;
– predlagani energent za energetski objekt mora biti skladen z dolgoročno energetsko bilanco države določeno s 15. členom EZ;
– izkoristek pretvorbe primarnega fosilnega goriva ter obremenjevanje okolja morata biti na nivoju zadnjega stanja okoljske tehnike.
7. člen
Poleg pogojev, določenih v prejšnjem členu, je potrebno za naslednje vrste objektov izpolnjevati še naslednje pogoje:
– za energetski objekt za proizvodnjo električne energije mora prosilec predhodno pridobiti mnenje upravljalca omrežja na katerega bo objekt priključen, da objekt ne bo škodljivo vplival na varno in zanesljivo delovanje električnega omrežja ter, če gre za elektrarno priključeno na omrežje zemeljskega plina, da objekt ne bo škodljivo vplival na varno in zanesljivo obratovanje omrežja zemeljskega plina;
– za termoelektrarne oziroma termoelektrarne toplarne za proizvodnjo električne energije z nazivno močjo nad 1 MW do 10 MW ter za proizvodnjo toplote nad 1 MW za daljinsko ogrevanje ali namenjeno nadaljnji prodaji, ki naj bi kot osnovna goriva uporabljala goriva fosilnega izvora, mora prosilec k vlogi priložiti strokovno pisno poročilo o preverbi tehničnih in ekonomskih možnosti uporabe biomase. V primeru, da prosilec meni, da te vrste goriva v energetskem objektu ne bi bilo smotrno uporabljati, mora razloge pisno strokovno utemeljiti;
– za termoelektrarne za proizvodnjo električne energije z nazivno električno močjo nad 1 MW mora prosilec k vlogi priložiti strokovno pisno poročilo o preverbi tehničnih in ekonomskih možnosti soproizvodnje toplote in električne energije. V primeru, da soproizvodnja toplote in električne energije ne bi bila smotrna, mora prosilec razloge pisno strokovno utemeljiti;
– za toplarne za proizvodnjo toplote nazivne moči 1 MW in več za daljinsko ogrevanje ter toplote, ki je namenjena nadaljnji prodaji, mora prosilec k vlogi priložiti strokovno pisno poročilo o preverbi tehničnih in ekonomskih možnosti soproizvodnje toplote in električne energije in v primeru, da prosilec meni, da takšna proizvodnja ne bi bila smotrna, mora razloge pisno strokovno utemeljiti,
– za energetske objekte za prenos in distribucijo električne energije nazivne napetosti nad 1 kV katerih dejavnost se opravlja kot javna gospodarska služba, prosilcu ni potrebno predložiti dokazil o usposobljenosti za investiranje iz zadnje alinee 8. člena tega pravilnika.
8. člen
Prosilec za izdajo energetskega dovoljenja mora predložiti dokazila, iz katerih je razvidno:
– da ima licenco za opravljanje energetske dejavnosti; v primeru, da sam nima licence, da ima sklenjeno ustrezno pogodbo za opravljanje energetske dejavnosti z izvajalcem, ki ima licenco;
– da je sposoben strokovno tehnično, kadrovsko in ekonomsko oziroma finančno realizirati izgradnjo obravnavanega objekta ter izvajati energetsko dejavnost, ki ji je objekt namenjen.
III. IZDAJA ENERGETSKEGA DOVOLJENJA
9. člen
Energetsko dovoljenje izda minister, pristojen za energetiko (v nadaljnjem besedilu: minister).
Vloga za izdajo energetskega dovoljenja mora vsebovati tehnične in energetske podatke o energetskem objektu ter podatke o prosilcu.
10. člen
Prosilec vloži vlogo za izdajo energetskega dovoljenja za posamezne vrste energetskih objektov v vsebini in obliki, ki je določena v Prilogah 1, 2, 3, 4, 5 in 6, ki so sestavni del tega pravilnika, in sicer:
– za objekte za proizvodnjo električne energije nazivne moči nad 1MW do 10 MW v Prilogi 1;
– za energetske objekte za proizvodnjo električne energije nazivne moči nad 10MW v Prilogi 2;
– za objekte za prenos in distribucijo električne energije v Prilogi 3,
– za objekte za skladiščenje, transport in tranzit zemeljskega plina in obratovanje terminala utekočinjenega zemeljskega plina v Prilogi 4;
– za objekte za predelavo nafte ter skladiščenje nafte in naftnih derivatov v obsegu nad 25t v Prilogi 5;
– za objekte za proizvodnjo toplote nad 1MW za daljinsko ogrevanje ali namenjeno nadaljnji prodaji v Prilogi 6.
11. člen
Energetsko dovoljenje se izda investitorju predvidene gradnje energetskega objekta, naprave ali omrežja, oziroma njegovega dela, oziroma lastniku energetskega objekta, če se dovoljenje nanaša na obstoječi objekt.
Če je na določeni lokaciji za energetski objekt že izdano energetsko dovoljenje, se vse nadaljnje zahteve za izdajo energetskih dovoljenj za izgradnjo istovrstnih energetskih objektov na tej lokaciji zavrnejo.
12. člen
Bistvene sestavine energetskega dovoljenja so:
– imetnik energetskega dovoljenja;
– lokacija ali območje na katerem je predvidena gradnja energetskega objekta;
– tehnični podatki o energetskem objektu, napravi ali omrežju (s smiselnimi tolerancami), v katerem se bo izvajala energetska dejavnost ter podatki o osnovnem gorivu ter o vrsti in maksimalnem deležu rezervnega goriva;
– način in pogoji opravljanja energetske dejavnosti v objektu, napravi ali omrežju, okvirna opredelitev sodelovanja objekta pri sistemskih storitvah omrežja ter zagotavljanje minimalnih zalog goriva skladno s 43. členom in 44. členom EZ;
– pogoji, ki jih mora izpolniti imetnik energetskega dovoljenja po prenehanju obratovanja energetskega objekta, naprave in omrežja. V energetskem dovoljenju se, če je za to vrsto energetskega objekta primerno, opredeli način, rok in na čigave stroške se opravi odstranitev objekta ter sanacije lokacije po prenehanju obratovanja energetskega objekta;
– eventualni posebni in dodatni pogoji v zvezi z uporabo javnega dobra ali infrastrukture;
– obveznosti imetnika energetskega dovoljenja v zvezi s posredovanjem podatkov ministru.
13. člen
V energetskem dovoljenju se določi tudi rok, do katerega mora biti za energetski objekt pridobljeno gradbeno dovoljenje ter rok pričetka rednega obratovanja. Za energetske objekte, ki so po uredbi o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena (Uradni list RS, št. 33/03) razvrščeni med energetske objekte državnega pomena, ter za energetske objekte za katere se izdela državni lokacijski načrt, se lahko določijo tudi drugi roki ki so pomembni za izvedbo objekta.
14. člen
Pri določitvi rokov se upošteva okoliščine, ki utegnejo vplivati na čas potreben za gradnjo energetskega objekta. Neizpolnitev rokov, ki so določeni v energetskem dovoljenju, se štejejo za kršitev bistvenih določb energetskega dovoljenja, za katero se po določbi 52. člena EZ lahko razveljavi energetsko dovoljenje.
Imetnik energetskega dovoljenja lahko zaprosi za podaljšanje rokov iz izdanega energetskega dovoljenja iz upravičenih razlogov, na katere imetnik ni imel vpliva ali ni mogel vplivati, so pa takšni, da bistveno vplivajo na izpolnitev zahtevanega roka iz izdanega energetskega dovoljenja ter jih mora dokazati.
15. člen
Imetnik energetskega dovoljenja mora skladno z zadnjo alineo 12. člena posredovati ministru podatke o:
– izdaji gradbenega dovoljenja v roku 15 dni od pravnomočnosti gradbenega dovoljenja;
– nameravanem pričetku gradnje energetskega objekta, ki po uredbi o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena (Uradni list RS, št. 33/03) sodi med objekte državnega pomena ali za energetske objekte, za katere se izdela državni lokacijski načrt v roku 15 dni pred pričetkom gradnje;
– pričetku poskusnega obratovanja, če gre za objekte iz prejšnje alinee, v roku 15 dni od izdaje odločbe o poskusnem obratovanju;
– pričetku rednega obratovanja objekta v roku 15 dni od pravnomočnosti uporabnega dovoljenja.
Imetnik energetskega dovoljenja mora za energetske objekte, ki so del infrastrukturnega omrežja za zagotavljanje lokalnih gospodarskih javnih služb ali so namenjeni izključno ali pretežno zadovoljevanju energetskih potreb lokalnih skupnosti posredovati podatke iz prejšnjega odstavka v istih rokih tudi pristojnim organom lokalne skupnosti.
16. člen
Imetnik energetskega dovoljenja je dolžan vsako spremembo, ki pomeni odstopanje od bistvenih določb energetskega dovoljenja, nemudoma prijaviti ministru.
Do odločitve ministra sme imetnik izvajati le dejavnosti, ki so v skladu s pogoji iz izdanega energetskega dovoljenja.
17. člen
Za odstop od bistvenih določb energetskega dovoljenja se šteje tudi sprememba statusa imetnika energetskega dovoljenja:
– prevzem imetnika energetskega dovoljenja s strani druge osebe;
– sprememba lastniškega kontrolnega deleža pri imetniku energetskega dovoljenja;
– odplačni ali neodplačni prenos energetskega objekta, za katerega je izdano energetsko dovoljenje v gradnji, na drugo osebo;
– uvedba stečajnega postopka za imetnika energetskega dovoljenja;
– sodna prepoved opravljanja dejavnosti imetniku energetskega dovoljenja.
IV. RAZVELJAVITEV ENERGETSKEGA DOVOLJENJA
18. člen
Minister lahko iz razlogov, ki so določeni v 52. členu EZ, z odločbo razveljavi energetsko dovoljenje. Imetnik energetskega dovoljenja pa lahko tudi sam zahteva razveljavitev energetskega dovoljenja.
V odločbi, izdani v postopku razveljavitve energetskega dovoljenja, se lahko energetsko dovoljenje razveljavi v celoti ali deloma tako, da se bistvene določbe iz energetskega dovoljenja spremenijo ali nadomestijo z novimi.
19. člen
V postopku razveljavitve energetskega dovoljenja zaradi bistvenih sprememb okoljevarstvenih, prostorskih ali tehnoloških pogojev za izdajo dovoljenja je mogoče energetsko dovoljenje razveljaviti in nadomestiti z novo odločbo le glede tistih pravic in obveznosti imetnika dovoljenja, ki še niso bile v celoti uporabljene ali izvršene.
Poleg omejitev iz prejšnjega odstavka je mogoče v tem postopku energetsko dovoljenje razveljaviti in nadomestiti z novo odločbo le, če je taka bistvena sprememba določena s predpisom, ki omogoča primerno prehodno obdobje za prilagoditev.
V. ZAGOTAVLJANJE PODATKOV
20. člen
Minister vodi evidenco prispelih vlog za izdajo energetskih dovoljenj po vrstnem redu prispetja, evidenco izdanih energetskih dovoljenj ter evidenco odločb o zavrnitvi zahtev za izdajo energetskih dovoljenj.
21. člen
Minister posreduje zainteresiranim osebam na njihovo zahtevo podatke, ki se nanašajo na posamezno energetsko dovoljenje, in sicer:
– številko in datum izdaje energetskega dovoljenja;
– lokacijo energetskega objekta z osnovnimi tehničnimi in energetskimi podatki energetskega objekta;
– podatke o imetniku energetskega dovoljenja;
– predviden rok pričetka obratovanja energetskega objekta.
Pri posredovanju podatkov iz tretje alinee prejšnjega odstavka je minister dolžan upoštevati predpise o varstvu osebnih podatkov.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. člen
Lastnik oziroma investitor mora podati vlogo za izdajo energetskega dovoljenja za energetski objekt iz 49. člena EZ, ki je v fazi prostorskega načrtovanja ali ki se že gradi oziroma obratuje ob uveljavitvi tega pravilnika, v roku enega leta od uveljavitve tega pravilnika.
Energetsko dovoljenje za objekt, ki je v fazi prostorskega načrtovanja, ki se že gradi ali ki obratuje ob uveljavitvi tega pravilnika, mora biti v skladu s predpisi, ki veljajo ob njegovi izdaji. Če to pomeni bistveno spremembo tehničnih, obratovalnih in okoljskih pogojev za nadaljnje načrtovanje, gradnjo ali obratovanje energetskega objekta, mora biti v dovoljenju naveden okvirni rok, do katerega je prosilec dolžan uskladiti energetski objekt z določbami energetskega dovoljenja. Pri določitvi rokov se za objekte, ki že obratujejo, upošteva stopnjo amortiziranosti energetskega objekta, čas obratovanja, ter objektivno utemeljena pričakovanja imetnika glede časa obratovanja, ki so bila podlaga za izračun ekonomske upravičenosti investicije.
23. člen
Izvajalci gospodarskih javnih služb, lahko za posamezni zaokroženi del večih obstoječih omrežij in naprav, ki imajo uporabno dovoljenje ob uveljavitvi tega pravilnika, zaprosijo za izdajo skupnega energetska dovoljenja.
24. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. marca 2004.
Št. 311-40/2002
Ljubljana, dne 21. novembra 2003.
EVA 2000-2111-0025
mag. Janez Kopač l. r.
Minister
za okolje, prostor in energijo
   Priloga 1

  VLOGA ZA ENERGETSKO DOVOLJENJE ZA ENERGETSKI OBJEKT ZA PROIZVODNJO ELEKTRIČNE
ENERGIJE NAZIVNE MOČI OD 1 MW DO 10 MW

  1.0 Splošni podatki o prosilcu:
  1.1 Naziv objekta (lahko tudi začasni delovni naziv):
  1.2 Splošni podatki o prosilcu / oziroma prejemniku energetskega dovoljenja:
  1.2.1 Matična številka prosilca:
  1.2.2 Davčna številka prosilca:
  1.2.3 Ime prosilca, ki prosi za energetsko dovoljenje:
  .............................................................
  Naslov.............
  Ulica ............... številka
  Kraj ................
  Poštna številka ............pošta
  1.2.4 Pravno organizacijska oblika prosilca:
  Podatki o vodstvu oziroma upravi:
  Podatki o ustanoviteljih in ustanovnih lastniških deležih:
  (Če gre za novoustanovljeno podjetje z namenom izgradnje energetskega objekta,
je potrebno priložiti ustanovno pogodbo)
  1.2.5 Podatki o registraciji podjetja:(kopija)
  1.2.6 Ime in podatki kontaktne osebe:
  Ime in priimek, položaj, naslov:
  .......................................................
  tel: ......... fax: ................, e-pošta .........................
  1.2.7 Številka in kopija licence:
  (če prosilec nima licence, potem je potrebno priložiti notarsko overjeno
pogodbo z imetnikom licence za opravljanje energetske dejavnosti v objektu ali z
objektom)
  1.2.8 Kratek opis glavne dejavnosti poslovnega subjekta, ki prosi za
energetsko dovoljenje ter poenostavljen poslovni načrt za 5 let po dokončanju
energetskega objekta za katerega je zaprošeno energetsko dovoljenje.
  1.2.9 Podatki o finančnem in ekonomskem stanju prosilca:
  Revidirani poslovni izkazi za zadnja tri leta poslovanja
  Priložiti bonitetno pismo prvovrstne banke o prosilcu oziroma, če gre za
novoustanovljeno podjetje, revidirane poslovne izkaze in bonitetno pismo
prvovrstne banke za ustanovitelje
  2.0 Osnovni podatki o objektu:
  2.1 Lokacija objekta:
  2.2 Tehnični podatki energetskega objekta:
  – vrsta in tip energetskega objekta
  – skupna električna moč na pragu (objekt termoelektrarna–toplarna)
  – skupna toplotna moč na pragu (če je kogeneracijska elektrarna)
  – število in moč posameznih enot
  – napetost omrežja na katerega bo objekt priključen
  – izkoristki (celotni izkoristek, električni izkoristek)
  2.3 Sodelovanje energetskega objekta pri sistemskih storitvah:
  (prosilec predlaga eventualne možnosti sodelave pri sistemskih storitvah)
  2.4 Osnovno in rezervno gorivo:
  – osnovno gorivo
  – rezervno gorivo
  (opredeliti letni maksimalni delež rezervnega goriva glede na osnovno gorivo)
  3.0 Predlog glavnih mejnikov za izgradnjo energetskega objekta, za katerega je
zaprošeno energetsko dovoljenje:
  – gradbeno dovoljenje .............(mesec).........(leto)
  – dokončanje izgradnje in pričetek rednega obratovanja .........(leto)
  4.0 Predvidena ekonomska in življenjska doba objekta ter opis sanacije
lokacije oziroma dekomisije objekta po prenehanju življenjske dobe objekta
  5.0 Usklajenost objekta s prostorskimi akti:
  5.1 Z razvojnimi plani:
  a) objekt je usklajen s prostorskimi akti lokalnih skupnosti
  b) objekt je usklajen z lokalnim energetskim konceptom
  (priložiti pisno mnenje ali soglasje lokalne skupnosti)
  5.2 Mnenje upravljalcev omrežij na katere bo priključen objekt:
  – upravljalec prenosnega omrežja ali distribucijskega omrežja električne
energije (priložiti mnenje)
  – upravljalec omrežja zemeljskega plina (priložiti mnenje)
  – upravljalec omrežja daljinskega ogrevanja ali omrežja parovodov (priložiti
mnenje)
  – drugi
  6.0 Poročila:
  – poročilo o možnosti uporabe biomase
  – poročilo o možnosti kogeneracijske proizvodnje
  7.0 Grafične priloge:
  – shema instalacij in tehnološke opreme
  – enopolna shema elektro instalacij
  – skica lokacije energetskega objekta (1:_______)
  Kraj in datum .............
                   Podpis odgovorne osebe
                   prosilca ......................
   Priloga 2

  VLOGA ZA ENERGETSKO DOVOLJENJE ZA ENERGETSKI OBJEKT ZA PROIZVODNJO ELEKTRIČNE
ENERGIJE NAZIVNE MOČI 10 MW IN VEČ

  1.0 Splošni podatki o prosilcu:
  1.1 Naziv objekta (lahko tudi začasni delovni naziv):
  1.2 Splošni podatki o prosilcu / oziroma prejemniku energetskega dovoljenja:
  1.2.1 Matična številka prosilca:
  1.2.2 Davčna številka prosilca:
  1.2.3 Ime prosilca, ki prosi za energetsko dovoljenje:
  .............................................................
  Naslov ......................
  Ulica ......................... številka
  Naselje ......................
  Poštna številka ................ pošta
  1.2.4 Pravno organizacijska oblika prosilca:
  Podatki o vodstvu oziroma upravi:
  Podatki o ustanoviteljih in ustanovnih lastniških deležih. Če gre za
novoustanovljeno podjetje z namenom izgradnje energetskega objekta, je potrebno
priložiti ustanovno pogodbo.
  1.2.5 Podatki o registraciji podjetja: (kopija)
  1.2.6 Ime in podatki kontaktne osebe:
  Ime in priimek, položaj, naslov
  .................................................
  tel: ............ fax: .........., e-pošta: ............................
  1.2.7 Številka in kopija licence za obratovanje energetskega objekta:
  (če prosilec nima licence, potem je potrebno priložiti notarsko overjeno
pogodbo z imetnikom licenc za opravljanje energetske dejavnosti v objektu ali z
objektom)
  1.2.8 Podatki o finančnem in ekonomskem stanju prosilca:
  – Revidirani poslovni izkazi za zadnja tri leta poslovanja
  – Če gre za novoustanovljeno podjetje, revidirani poslovni izkazi
ustanoviteljev za zadnja tri leta poslovanja
  2.0 Osnovni podatki o objektu:
  2.1 Podatki o lokaciji:
  (ustrezni podatki za identifikacijo lokacije, podatki o eventualnem lastništvu
zemljišč, druge relacije prosilca do predlagane lokacije)
  2.2 Osnovni tehnični podatki o energetskem objektu:
  – vrsta in tip energetskega objekta za proizvodnjo električne energije
  – skupna električna moč na pragu
  – skupna toplotna moč na pragu (če je objekt termoelektrarna-toplarna)
  – število in nazivna moč posameznih enot energetskega objekta
  – napetost omrežja na katero bo objekt priključen
  – izkoristek osnovnega goriva
  – celotni izkoristek, električni izkoristek
  2.3 Sodelovanje energetskega objekta pri sistemskih storitvah:
  – območje regulacije delovne moči;
  – območje regulacije jalove moči;
  – možnosti sodelovanja v:
   primarni regulaciji,
   sekundarni regulaciji,
   terciarni regulaciji;
  – zagon agregata brez zunanje napetosti in pomožnega vira.
  2.4 Osnovno in rezervno gorivo:
  – osnovno gorivo
  – rezervno gorivo
  (maksimalni letni delež rezervnega goriva v odnosu na osnovno gorivo)
  – minimalne zaloge osnovnega ali rezervnega goriva, ki jih bo imel energetski
objekt
  3.0 Predlog glavnih mejnikov za izgradnjo objekta, za katerega bo izdano
energetsko dovoljenje:
  – sprejetje lokacijskega načrta .... (mesec).......(leto)
  – gradbeno dovoljenje ............(mesec)............(leto)
  – pričetek gradnje ................(mesec)..........(leto)
  – dokončanje izgradnje in pričetek rednega obratovnaja ............(leto)
  4.0 Predvidena ekonomska in življenjska doba objekta ter opis sanacije
lokacije oziroma dekomisije objekta po prenehanju življenjske dobe objekta:
  5.0 Usklajenost objekta z razvojnimi načrti upravljalcev omrežij:
  Mnenje upravljalcev omrežja na katero bo priključen objekt:
  – upravljalec prenosnega omrežja ali distribucijskega omrežja električne
energije (priložiti mnenje)
  – upravljalec omrežja zemeljskega plina (priložiti mnenje)
  – upravljalec omrežja daljinskega ogrevanja ali parovodnega omrežja (priložiti
mnenje)
  – drugi
  6.0 Obvezni elaborat k vlogi:
  Vlogi za energetsko dovoljenje za energetski objekt za proizvodnjo električne
energije nazivne moči 10 MW in več je potrebno priložiti tudi elaborat
»Predinvesticijska zasnova za energetski objekt«
  Vsebina elaborata mora ustrezati vsebini predpisani z 9. členom »uredbe o
enotni metodologiji za izdelavo investicijskih programov za javna naročila
investicijskega značaja« (Uradni list RS, št. 82/98)
  Elaborat ne sme biti starejši od 6 mesecev.
  Kraj in datum......................
                        Podpis odgovorne osebe
                        prosilca......................
   Priloga 3

  VLOGA ZA ENERGETSKO DOVOLJENJE ZA ENERGETSKI OBJEKT ZA PRENOS IN DISTRIBUCIJO
ELEKTRIČNE ENERGIJE

  1.0 Splošni podatki o prosilcu:
  1.1 Naziv objekta (lahko tudi začasni delovni naziv):
  1.2 Splošni podatki o prosilcu / oziroma prejemniku energetskega dovoljenja:
  1.2.1 Matična številka poslovnega subjekta:
  1.2.2 Davčna številka poslovnega subjekta:
  1.2.3 Ime poslovnega subjekta, ki prosi za energetsko dovoljenje:
  .............................................................................
  Naslov ....................
  Ulica ......................... številka
  Naselje ......................
  Poštna številka ................ pošta
  1.2.4 Pravno organizacijska oblika prosilca:
  Podatki o vodstvu oziroma upravi:
  Podatki o ustanoviteljih in ustanovnih lastniških deležih. Če gre za
novoustanovljeno podjetje z namenom izgradnje energetskega objekta, je potrebno
priložiti ustanovno pogodbo.
  1.2.5 Podatki o registraciji podjetja: (kopija)
  1.2.6 Ime in podatki kontaktne osebe:
  Ime in priimek, položaj, naslov:
  .................................................
  tel: ..............., fax: ..........., e-pošta: .....................
  1.2.7 Številka in kopija licence za obratovanje energetskega objekta:
  (če prosilec nima licence, potem je potrebno priložiti notarsko overjeno
pogodbo z imetnikom licenc za opravljanje energetske dejavnosti v objektu ali z
objektom).
  1.2.8 Podatki o finančnem in ekonomskem stanju prosilca:
  – revidirani poslovni izkazi za zadnja tri leta poslovanja
  – če gre za novoustanovljeno podjetje, revidirani poslovni izkazi
ustanoviteljev za zadnja tri leta poslovanja
  2.0 Osnovni podatki o objektu:
  2.1 Podatki o lokaciji:
  – Podatki o predlagani trasi daljnovoda in lokacijah RTP (M 1: ..........)
  2.2 Osnovni podatki o statusu energetskega objekta za prenos in distribucijo
električne energije:
  a) energetski objekt za izvajanje gospodarske javne službe
  b) energetski objekt – direktne oskrbovalne linije
  c) energetski objekt – »komercialni« daljnovod
  2.3 Osnovni tehnični podatki o energetskem objektu:
  – opis objekta (prostozračni DV, kabelsko podzemska povezava, objekt za
transformacijo, objekt za razdeljevanje, drugo);
  – osnovne tehnične karakteristike:
  nazivna napetost
  dolžina
  število sistemov
  tip stebrov
  število stebrov (število nosilnih in napenjalnih)
  vodniki (tip, presek)
  zaščitnev vrvi (tip, število)
  vrsta in tip transformacije
  število zbiralk, število polj in tipi polj
  3.0 Predlog glavnih mejnikov za izgradnjo objekta, za katerega bo izdano
energetsko dovoljenje:
  Sprejetje lokacijskega načrta ............. (mesec).............(leto)
  gradbeno dovoljenje ...............(mesec)............(leto)
  pričetek gradnje ................(mesec)..........(leto)
  dokončanje izgradnje in pričetek rednega obratovanja ............(leto)
  4.0 Predvidena ekonomska in življenjska doba objekta ter opis sanacije
lokacije prostora oziroma dekomisije objekta po prenehanju življenjske dobe
objekta:
  5.0 Usklajenost objekta z razvojnimi načrti upravljalcev omrežij:
  Mnenje upravljalcev omrežja na katero bo priključen objekt:
  – upravljalec prenosnega omrežja ali distribucijskega omrežja električne
energije (priložiti izjavo)
  6.0 Obvezni elaborat k vlogi:
  Vlogi za energetsko dovoljenje za energetski objekt za prenos in distribucijo
električne energije je potrebno priložiti tudi elaborat »Predinvesticijska zasnova
za energetski objekt«
  Vsebina elaborata mora ustrezati vsebini predpisani z 9. členom »uredbe o
enotni metodologiji za izdelavo investicijskih programov za javna naročila
investicijskega značaja« (Uradni list RS, št. 82/98).
  Elaborat naj ne sme biti starejši od 6 mesecev.
  »Predinvesticijsko zasnovo za energetski objekt« ni potrebno priložiti, če
prosilec namerava graditi objekt za izvajanje javne gospodarske službe prenosa in
distribucije električne energije oziroma, če status objekta ustreza 2.2.a točki te
priloge.
  7.0 Ostalo:
  7.1 Prosilcu za energetsko dovoljenje, ki ima licenco za izvajanje energetske
dejavnosti prenosa in distribucije v okviru javne gospodarske službe in prosi
energetsko dovoljenje za objekt, ki ima status iz točke 2.2 a), ni potrebno
prilagati podatkov zahtevanih pod točko 1.2.8.
  7.2 Prosilec za energetsko dovoljenje za obstoječi energetski objekt za prenos
in distribucijo električne energije ali, ki je v gradnji (22. člen pravilnika) in
s katerim izvaja javno gospodarsko službo, lahko za te energetske objekte zaprosi
za skupinsko energetsko dovoljenje. Za obravnavane posamezne objekte izpolni
podatke iz točke 2.3 in 4.0 te priloge.
  7.3 Grafične priloge:
  – enopolna shema energetskega objekta
  – lokacija energetskega objekta (M 1: ..................)
  (za obstoječe energetske objekte se ne prilaga grafične priloge)
  Kraj in datum...................
                       Podpis odgovorne osebe
                       prosilca......................
   Priloga 4

  VLOGA ZA ENERGETSKO DOVOLJENJE ZA ENERGETSKI OBJEKT ZA SKLADIŠČENJE, TRANSPORT
IN TRANZIT ZEMELJSKEGA PLINA IN OBRATOVANJE TERMINALA UTEKOČINJENEGA ZEMELJSKEGA
PLINA

  1.0 Splošni podatki o prosilcu:
  1.1 Naziv objekta (lahko tudi začasni delovni naziv):
  1.2 Splošni podatki o prosilcu / oziroma prejemniku energetskega dovoljenja:
  1.2.1 Matična številka prosilca:
  1.2.2 Davčna številka prosilca:
  1.2.3 Ime prosilca, ki prosi za energetsko dovoljenje:
  .............................................................
  Naslov .......
  Ulica ......................... številka
  Naselje ......................
  Poštna številka ................ pošta
  1.2.4 Pravno organizacijska oblika prosilca:
  Podatki o vodstvu oziroma upravi:
  Podatki o ustanoviteljih in ustanovnih deležih. Če gre za novoustanovljeno
podjetje z namenom izgradnje energetskega objekta, je potrebno priložiti ustanovno
pogodbo:
  1.2.5 Podatki o registraciji podjetja: (kopija)
  1.2.6 Ime in podatki kontaktne osebe:
  Ime in priimek, položaj, naslov:
  .................................................
  tel: ........., fax: ............, e-pošta ............................
  1.2.7 Številka in kopija licence za obratovanje energetskega objekta:
  (če prosilec nima licence, potem je potrebno priložiti notarsko overjeno
pogodbo z imetnikom licence za opravljanje energetske dejavnosti v objektu ali z
objektom)
  1.2.8 Podatki o finančnem in ekonomskem stanju prosilca:
  – revidirani poslovni izkazi za zadnja tri leta poslovanja
  – če gre za novoustanovljeno podjetje z namenom izgradnje energetskega
objekta, revidirani poslovni izkazi ustanoviteljev za zadnja tri leta poslovanja
  2.0 Osnovni podatki o objektu:
  Pri podatkih o lokaciji je potrebno priložiti tudi druge podatke za
identifikacijo lokacije, podatke o eventualnem lastništvu zemljišč ter druge
podatke o relacijah prosilca do predlagane lokacije:
  2.1 Objekti za skladiščenje zemeljskega plina:
  – lokacija skladišča, oziroma območje podzemskega skladiščenja (1: 5000)
  – Osnovni tehnični podatki:
  – vrsta skladišča za zemeljski plin (geološke značilnosti in ocenjeni
geometrijski volumen)
  – celotna količina zemeljskega plina, ki se hrani v skladišču
  osnovni plin (plinska blazina/delovni plin)
  – minimalna zmogljivost oddaje zemeljskega plina
  2.2 Objekti za transport in tranzit zemeljskega plina:
  – lokacija in trasa plinovodov in naprav (1: 25.000)
  – osnovni tehnični podatki:
  vrsta plinovoda (transportni/prenosni/distribucijski)
  dimenzije plinovoda DN ................/dolžina plinovoda km ................
  tlačna stopnja (PN ..................)
  tlak plina (pmax/pmin):
  podatki o pomembnejših napravah na plinovodu (kompresorske postaje, MRP,
drugo)
  2.3 Objekti za obratovanje terminala utekočinjenega zemeljskega plina:
  – lokacija terminala (1: 5000)
  – osnovni tehnični podatki:
  – vrsta terminala: (kopenski terminal, terminal za ladijski transport)
  – volumen rezervoarjev: (m3/število)
  – tlak v rezervoarjih:
  – uparilne postaje utekočinjenega zemeljskega plina: (število, zmogljivost
(t/h), način uparjanja)
  – transport utekočinjenega zemeljskega plina (kopenski transport – način,
zmogljivost pretovora/ladijski transport – zmogljivost, temperatura, tlak)
  3.0 Predlog glavnih mejnikov za izgradnjo objekta, za katerega bo izdano
energetsko dovoljenje:
  – sprejetje lokacijskega načrta ...... (mesec).......(leto)
  – gradbeno dovoljenje: ............................. (mesec) ............
(leto)
  – pričetek gradnje: ................(mesec)..........(leto)
  – dokončanje izgradnje in pričetek rednega obratovanja: ............(leto)
  4.0 Predvidena ekonomska in življenjska doba objekta ter opis sanacije
prostora oziroma dekomisije objekta po prenehanju življenjske dobe objekta
  5.0 Usklajenost objekta z razvojnimi načrti upravljalcev omrežij:
  Mnenje upravljalcev omrežja na katero bo priključen objekt:
  – upravljalec omrežja zemeljskega plina (priložiti izjavo)
  – drugi
  6.0 Obvezni elaborat k vlogi:
  Vlogi za energetsko dovoljenje za energetski objekt za pridobivanje,
skladiščenje, transport in tranzit zemeljskega plina ter terminala za utekočinjeni
zemeljski plin je potrebno priložiti tudi elaborat »Predinvesticijska zasnova za
energetski objekt«
  Vsebina elaborata mora ustrezati vsebini predpisani z 9. členom »Uredbe o
enotni metodologiji za izdelavo investicijskih programov za javna naročila
investicijskega značaja« (Uradni list RS, št. 82/98)
  Elaborat naj ne sme biti starejši od 6 mesecev.
  (Če se energetsko dovoljenje nanaša na objekt za transport zemeljskega plina,
ki ga prosilec opravlja kot gospodarsko javno službo, potem priložitev elaborata
ni potrebna.)
  Kraj in datum.....................
                      Podpis odgovorne osebe
                      prosilca......................
   Priloga 5

  VLOGA ZA ENERGETSKO DOVOLJENJE ZA ENERGETSKI OBJEKT ZA PREDELAVO NAFTE TER
SKLADIŠČENJE NAFTE IN NAFTNIH DERIVATOV V OBSEGU NAD 25t

  1.0 Splošni podatki o prosilcu:
  1.1 Naziv objekta (lahko tudi začasni delovni naziv):
  1.2 Splošni podatki o prosilcu / oziroma prejemniku energetskega dovoljenja:
  1.2.1 Matična številka prosilca:
  1.2.2 Davčna številka prosilca:
  1.2.3 Ime prosilca, ki prosi za energetsko dovoljenje:
  ................................................................
  Naslov .......
  Ulica ......................... številka
  Naselje ......................
  Poštna številka ................ pošta
  1.2.4 Pravno organizacijska oblika prosilca:
  Podatki o vodstvu oziroma upravi:
  Podatki o ustanoviteljih in ustanovnih lastniških deležih. Če gre za
novoustanovljeno podjetje z namenom izgradnje energetskega objekta, je potrebno
priložiti ustanovno pogodbo:
  1.2.5 Podatki o registraciji podjetja: (kopija)
  1.2.6 Ime in podatki kontaktne osebe:
  Ime in priimek, položaj, naslov:
  .................................................
  tel: ........., fax: ............, e-pošta ............................
  1.2.7 Številka in kopija licence za obratovanje energetskega objekta:
  (če prosilec nima licence, potem je potrebno priložiti notarsko overjeno
pogodbo z imetnikom licenc za opravljanje energetske dejavnosti v objektu ali z
objektom)
  1.2.8 Podatki o finančnem in ekonomskem stanju prosilca:
  – Revidirani poslovni izkazi za zadnja tri leta poslovanja
  – Če gre za novoustanovljeno podjetje, revidirani poslovni izkazi
ustanoviteljev za zadnja tri leta poslovanja
  2.0 Osnovni podatki o objektu:
  Pri podatkih o lokaciji je poleg lokacije potrebno priložiti tudi druge
podatke za identifikacijo lokacije, podatke o eventualnem lastništvu zemljišč ter
druge podatke o relacijah prosilca do predlagane lokacije:
  2.1 Objekti za predelavo nafte:
  – lokacija objekta (1: 5000)
  – osnovni tehnični podatki:
  – osnovne tehnološke značilnosti:
  – način in količina dobave surove nafte:
  – vrste naftnih produktov in letne količine:
  – letna zmogljivost predelave surove nafte:
  – skladiščenje zmogljivosti surove nafte in naftnih produktov
  2.2 Objekti za skladiščenje nafte in naftnih produktov:
  – lokacija skladišč: (1: 5000)
  – osnovni tehnični podatki:
  – skladišča: (vrsta skladišča (nadzemski/vkopani rezervoarji)
  – volumen rezervoarjev: (m3/število)
  zmogljivost pretovornih (pretakalnih) naprav:
  transport nafte in naftnih produktov: (kopenski transport – način, ladijski
transport, produktovodi/naftovodi)
  3.0 Predlog glavnih mejnikov za izgradnjo objekta, za katerega bo izdano
energetsko dovoljenje:
  – sprejetje lokacijskega načrta ....... (mesec)....(leto)
  – gradbeno dovoljenje ............(mesec)............(leto)
  – pričetek gradnje ................(mesec)..........(leto)
  – dokončanje izgradnje in pričetek rednega obratovanja ............(leto)
  4.0 Predvidena ekonomska in življenjska doba objekta ter opis sanacije
prostora oziroma dekomisije objekta po prenehanju življenjske dobe objekta:
  5.0 Usklajenost objekta z razvojnimi načrti upravljalcev državnih blagovnih
rezerv:
  – mnenje upravljalcev blagovnih rezerv o objektu:
  6.0 Obvezni elaborat k vlogi:
  Vlogi za energetsko dovoljenje za energetski objekt za pridobivanje in
predelavo nafte ter skladiščenje nafte in naftnih derivatov v obsegu nad 25 t, je
potrebno priložiti tudi elaborat »Predinvesticijska zasnova za energetski objekt«
  Vsebina elaborata mora ustrezati vsebini predpisani z 9. členom »Uredbe o
enotni metodologiji za izdelavo investicijskih programov za javna naročila
investicijskega značaja«, (Uradni list RS, št. 82/98).
  Elaborat naj ne bo starejši od 6 mesecev.
  Kraj in datum...................
                      Podpis odgovorne osebe
                      prosilca ......................
   Priloga 6

  VLOGA ZA ENERGETSKO DOVOLJENJE ZA PROIZVODNJO TOPLOTE NAZIVNE MOČI NAD 1 MW ZA
DALJINSKO OGREVANJE ALI NAMENJENO NADALJNJI PRODAJI

  1.0 Splošni podatki o prosilcu:
  1.1 Naziv objekta (lahko tudi začasni delovni naziv):
  1.2 Splošni podatki o prosilcu / oziroma prejemniku energetskega dovoljenja:
  1.2.1 Matična številka prosilca:
  1.2.2 Davčna številka prosilca:
  1.2.3 Ime prosilca, ki prosi za energetsko dovoljenje:
  ................................................................
  Naslov....
  Ulica ............... številka
  Kraj ................
  Poštna številka ............pošta
  1.2.4 Pravno organizacijska oblika prosilca:
  Podatki o vodstvu oziroma upravi:
  Podatki o ustanoviteljih in lastniških deležih:
  Če gre za novoustanovljeno podjetje z namenom izgradnje energetskega objekta,
je potrebno priložiti ustanovno pogodbo:
  1.2.5 Podatki o registraciji podjetja: (kopija)
  1.2.6 Ime in podatki kontaktne osebe:
  Ime in priimek, položaj, naslov:
  .......................................................
  tel: ............, fax: ............., e-pošta: .....................
  1.2.7 Številka in kopija licence:
  (če prosilec nima licence, potem je potrebno priložiti notarsko overjeno
pogodbo z imetnikom licence za opravljanje energetske dejavnosti v objektu ali z
objektom)
  1.2.8 Kratek opis glavne dejavnosti poslovnega subjekta, ki prosi za
energetsko dovoljenje ter poenostavljen poslovni načrt za 5 let po dokončanju
energetskega objekta za katerega je zaprošeno energetsko dovoljenje:
  1.2.9 Podatki o finančnem in ekonomskem stanju prosilca:
  – revidirani poslovni izkazi za zadnja tri leta poslovanja
  Priložiti bonitetno pismo prvovrstne banke o prosilcu oziroma, če gre za
novoustanovljeno podjetje, revidirane poslovne izkaze in bonitetno pismo
prvovrstne banke za ustanovitelje
  2.0 Osnovni podatki o objektu:
  2.1 Lokacija objekta:
  2.2 Tehnični podatki energetskega objekta:
  – vrsta in tip energetskega objekta
  – skupna toplotna moč na pragu
  – število in moč posameznih enot
  – izkoristki (celotni izkoristek)
  2.3 Sodelovanje energetskega objekta pri sistemskih storitvah omrežja
daljinskega ogrevanja: (prosilec predlaga eventualne možnosti sodelave pri
sistemskih storitvah)
  2.4 Osnovno in rezervno gorivo:
  – osnovno gorivo
  – rezervno gorivo
  (opredeliti letni maksimalni delež rezervnega goriva glede na osnovno gorivo)
  3.0 Predlog glavnih mejnikov za izgradnjo objekta, za katerega bo izdano
energetsko dovoljenje:
  – gradbeno dovoljenje .............(mesec).........(leto)
  – dokončanje izgradnje in pričetek rednega obratovanja .........(leto)
  4.0 Predvidena ekonomska in življenjska doba objekta ter opis sanacije
prostora oziroma dekomisije objekta po prenehanju življenjske dobe objekta:
  5.0 Usklajenost objekta s planskimi akti:
  5.1 Z razvojnimi plani:
  c) objekt je usklajen s prostorskimi akti lokalnih skupnosti
  d) objekt je usklajen z lokalnim energetskim konceptom
  (priložiti pisno mnenje ali soglasje lokalne skupnosti)
  5.2 Mnenje upravljalcev omrežij na katero bo priključen objekt:
  – upravljalec omrežja zemeljskega plina (priložiti mnenje), če bo objekt
priključen na omrežje zemeljskega plina
  – upravljalec omrežja daljinskega ogrevanja ali parovodov (priložiti mnenje)
  – drugi
  6.0 Poročila:
  – poročilo o možnosti uporabe biomase
  – poročilo o možnosti kogeneracijske proizvodnje
  7.0 Grafične priloge:
  – shema instalacij in tehnološke opreme
  – skica lokacije energetskega objekta (1. ______)
  Kraj in datum:.............
                     Podpis odgovorne osebe
                     prosilca......................

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti