Uradni list

Številka 123
Uradni list RS, št. 123/2003 z dne 11. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 123/2003 z dne 11. 12. 2003

Kazalo

5307. Pravilnik o sofinanciranju programov na področju kulture v Občini Rogaška Slatina, stran 16925.

Na podlagi zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02) in 16. člena statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 109/03-UPB-1) je Občinski svet občine Rogaška Slatina na 10. redni seji dne 26. 11. 2003 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju programov na področju kulture v Občini Rogaška Slatina
1. člen
Ta pravilnik določa kriterije, pogoje in postopke za sofinanciranje programov na področju kulture v Občini Rogaška Slatina, ki so v javnem interesu. Predmet tega pravilnika je delitev sredstev, ki jih zagotavlja občina v občinskem proračunu, za programe na področju kulture.
2. člen
Praviloma se sofinancirajo naslednje vsebine:
– redna dejavnost registriranih kulturnih društev oziroma njihovih sekcij, oziroma kulturna dejavnost v drugih društvih, ki imajo v svoji dejavnosti registrirano tudi kulturno dejavnost,
– kulturna dejavnost predšolske, osnovnošolske, srednješolske in študentske populacije v delu, ki presega šolske vzgojno – izobraževalne programe,
– izobraževanje strokovnih kadrov za vodenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti,
– kulturne prireditve in projekte, ki so v interesu občine,
– založništvo.
3. člen
Izvajalci kulturnih programov, ki se sofinancirajo na podlagi tega pravilnika so:
– kulturna društva,
– ostala društva, ki imajo v okviru svoje dejavnosti registrirano kulturno dejavnost,
– javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, za program, ki ne sodi v osnovno dejavnost iz ustanovitvenega akta javnega zavoda,
– samostojni kulturni ustvarjalci, katerih dosedanje delo potrjujejo javno priznani uspehi oziroma so na enem od opisanih področij ustvarili zaključen projekt, za projekte, ki so neprofitni.
4. člen
Izvajalci programov na področju kulture morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Rogaška Slatina,
– da so registrirani za izvajanje kulturnih dejavnosti najmanj eno leto,
– da imajo zagotovljene osnovne materialne, kadrovske, prostorske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih kulturnih dejavnosti,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu,
– da opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi,
– da občinski upravi vsako leto redno dostavljajo poročila o realizaciji programov ter načrt aktivnosti za prihodnje leto,
– posamezni kulturni ustvarjalci morajo imeti stalno prebivališče v Občini Rogaška Slatina.
5. člen
Občina bo v okviru proračunskih možnosti za posamezno proračunsko leto sofinancirala ljubiteljsko kulturno dejavnost v skladu z merili in kriteriji, ki so sestavni del tega pravilnika.
6. člen
Sredstva za sofinanciranje programov se izvajalcem iz 3. člena tega pravilnika dodelijo na osnovi javnega razpisa. Razpis se izvede praviloma v 30 dneh po sprejetju občinskega proračuna in se objavi vsaj v enem sredstvu javnega obveščanja. Razpisni rok ne sme biti krajši kot 30 dni in ne daljši kot 45 dni.
7. člen
Javni razpis mora vsebovati:
– ime, naziv in sedež naročnika javnega razpisa,
– predmet razpisa,
– pogoje in kriterije, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci,
– namene, ki so predmet financiranja,
– okvirno višino razpoložljivih sredstev,
– informacijo o razpisni dokumentaciji,
– rok prijave,
– rok, v katerem bodo izvajalci obveščeni o izidu.
Razpisna dokumentacija mora biti na razpolago potencialnim kandidatom od dneva objave javnega razpisa. Pri razdelitvi razpoložljivih sredstev se upoštevajo le programi izvajalcev, ki so v celoti izpolnili pogoje, določene z razpisno dokumentacijo. Izvajalec razpisa v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozove tiste predlagatelje vlog, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok dopolnitve je 15 dni. Po tem roku se iz nadaljnje obravnave izločijo vse nepopolne prijave.
8. člen
Postopek javnega razpisa vodi petčlanska komisija, ki jo imenuje župan. Komisija je sestavljena iz predstavnikov občinske uprave, odbora za družbene dejavnosti in predstavnikov kulturnih društev.
9. člen
Naloge komisije so:
– pregled prispelih prijav na javni razpis,
– vrednotenje prijavljenih programov v skladu z določili tega pravilnika,
– priprava predloga županu,
– spremljanje izvajanja programov v skladu z določili tega pravilnika,
– priprava predlogov ukrepov in sankcij v skladu z določili 12. člena tega pravilnika,
– izvedba ostalih nalog, ki jih določi župan.
10. člen
Komisija na podlagi pogojev in meril za vrednotenje programov pripravi predlog izbora programov na področju kulture s predlogom razdelitve razpoložljivih sredstev.
Na podlagi predloga komisije župan izda odločbo s katero odloči, katere kulturne programe in projekte se sprejme v financiranje ter v kakšnem deležu in katere ne. Odločba je podlaga za sklepanje pogodb o financiranju javnih kulturnih programov oziroma projektov.
11. člen
Z izbranimi izvajalci kulturnih programov se sklenejo pogodbe o sofinanciranju, v katerih se opredeli izbrani program, višina in namen sofinanciranja, roke za zagotovitev finančnih sredstev in način nadzora nad namensko porabo proračunskih sredstev.
12. člen
Izvajalci programov morajo po opravljenih nalogah oziroma v časovnih razdobjih, določenih s pogodbo, predložiti dokazila o izpolnitvi prevzetih obveznosti.
Kolikor izvajalci ne izpolnjujejo obveznosti, določenih s pogodbo, se jim za ta del ukinejo finančna sredstva, že prejeta sredstva pa morajo vrniti v občinski proračun skupaj z zakonsko predpisanimi obrestmi.
Izvajalec, ki krši določila iz prejšnjega odstavka tega člena, ne more kandidirati na naslednjem javnem razpisu občine.
V primeru, da izvajalec programa zaradi prenehanja delovanja, zmanjšanega obsega dela ipd., ne porabi vseh odobrenih sredstev, župan s sklepom prerazporedi ta sredstva drugim izvajalcem programov.
13. člen
Izjemoma lahko župan iz sredstev rezerve sklene pogodbo o sofinanciranju posameznega programa oziroma projekta tudi brez javnega razpisa, če se ugotovi posebna pomembnost programa oziroma projekta, ki ga ni bilo mogoče vnaprej načrtovati.
14. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-0010-012/03
Rogaška Slatina, dne 26. novembra 2003.
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l. r.
   Priloga: Kriteriji za vrednotenje programov na področju kulture v Občini 
Rogaška Slatina
 
  Pri izbiri programov in projektov, ki se sofinancirajo iz občinskega 
proračuna, se upoštevajo naslednji osnovni kriteriji:
  – redno in kvalitetno delo društva, kar pomeni, da ima društvo vsaj eno 
samostojno prireditev,
  – obseg programa,
  – kakovost predlaganega programa,
  – realna možnost izvedbe programa,
  – delež lastnih sredstev,
  – delež sredstev iz drugih virov,
  – odmevnost programov oziroma projektov, izvedenih v preteklem letu na območju 
Občine Rogaška Slatina (število obiskovalcev, strokovne kritike),
  – pomen projekta za občino,
  – udeležba in uvrstitve na tekmovanjih doma in v tujini,
  – vključevanje mladih v društveno dejavnost,
  – programi, ki se financirajo ali sofinancirajo iz katerekoli druge postavke 
občinskega proračuna, niso predmet sofinanciranja po merilih tega pravilnika,
  Za financiranje ljubiteljskih kulturnih društev se kot osnova upoštevajo 
priporočeni kriteriji Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, 
ki se korigirajo na osnovi zgoraj navedenih meril. V okviru priporočenih 
kriterijev JSKD so zajeti stroški za pokrivanje honorarja mentorjem oziroma 
zborovodjem ter sredstva za materialne stroške, pri katerih je upoštevano število 
članov v skupini.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti