Uradni list

Številka 123
Uradni list RS, št. 123/2003 z dne 11. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 123/2003 z dne 11. 12. 2003

Kazalo

5279. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Ig za leto 2003, stran 16898.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, z vsemi spremembami in dopolnitvami), 10. in 40 člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) in statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 2/00, 68/01, 3/03) je Občinski svet občine Ig na 7. redni seji dne 28. 11. 2003 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine Ig za leto 2003
1. člen
V odloku o proračunu občine Ig za leto 2003 (Uradni list RS, št. 31/03) se 2. člen spremeni in se glasi:
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
Pregled prihodkov in odhodkov občinskega proračuna in njihova razporeditev je zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov.
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
--------------------------------------------------------------------------
Skupina/podskupina kontov                  Rebalans 2003
--------------------------------------------------------------------------
I. SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)                     1.135,791.463,00
TEKOČI PRIHODKI (70+71)                  1.039,869.849,00
70   DAVČNI PRIHODKI                   499,040.753,00
    700 Davki na dohodek in dobiček           347,716.000,00
    703 Davki na premoženje                96,726.753,00
    704 Domači davki na blago
    in storitve                      54,598.000,00
    706Drugi davki                          –
71   NEDAVČNI PRIHODKI                  540,829.096,00
    710 Udeležba na dobičku
    in dohodki od premoženja               57,088.096,00
    711 Takse in pristojbine                3,846.000,00
    712 Denarne kazni                   1,045.000,00
    713 Prihodki od prodaje blaga
    in storitev                      2,600.000,00
    714 Drugi nedavčni prihodki             476,250.000,00
72   KAPITALSKI PRIHODKI                  2,614.000,00
    720 Prihodki od prodaje osnovnih
    sredstev                        2,614.000,00
    721 Prihodki od prodaje zalog                   –
    722 Prihodki od prodaje zemljišč
    in nematerialnega premoženja                   –
73   PREJETE DONACIJE                         –
    730 Prejete donacije iz domačih virov               –
    731 Prejete donacije iz tujine                  –
74   TRANSFERNI PRIHODKI                  93,307.614,00
    740 Transferni prihodki iz drugih
    javnofinančnih institucij               93,307.614,00
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)             1.522,917.075,23
40   TEKOČI ODHODKI                    289,909.820,28
    400 Plače in drugi izdatki zaposlenim         37,444.866,50
    401 Prispevki delodajalcev
    za socialno varnost                  5,088.909,00
    402 Izdatki za blago in storitve           244,649.409,78
    403 Plačila domačih obresti                    –
    409 Rezerve                      2,726.635,00
41   TEKOČI TRANSFERI                   302,172.214,08
    410 Subvencije                    10,353.081,80
    411 Transferi posameznikom
    in gospodinjstvom                  160,746.709,94
    412 Transferi neprofitnim organizacijam
    in ustanovam                     34,317.651,34
    413 Drugi tekoči domači transferi           96,754.771,00
    414 Tekoči transferi v tujino                   –
42   INVESTICIJSKI ODHODKI                847,671.752,87
    420 Nakup in gradnja
    osnovnih sredstev                  847,671.752,87
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI                83,163.288,00
    430 Investicijski transferi              83,163.288,00
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK,
PRIMANJKLJAJ (I.-II.)                   -387,125.612,23
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIH IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)                    –
75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                   –
    750 Prejeta vračila danih posojil                 –
    751 Prodaja kapitalskih deležev                  –
    752 Kupnine iz naslova privatizacije               –
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJA KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441+442)                          –
44   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV                                 –
    440 Dana posojila                         –
    441 Povečanja kapitalskih deležev in naložb            –
    442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije        –
VI. PREJETA POSOJILA – DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)                –
VII. ZADOLŽEVANJE (500)                         –
50   ZADOLŽEVANJE                           –
    500 Domače zadolževanje                      –
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)                       –
55   ODPLAČILA DOLGA                          –
    550 Odplačila domačega dolga                   –
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
    (I.+IV.+VIII.-II.-V.-VIII.)             -387,125.612,23
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.-IX.)            387,125.612,23
XI. NETO FINANCIRANJE (IV.+X.)               387,125.612,23
--------------------------------------------------------------------------
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-02/03-09
Ig, dne 28. novembra 2003.
Župan
Občine Ig
Janez Cimperman l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti