Uradni list

Številka 123
Uradni list RS, št. 123/2003 z dne 11. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 123/2003 z dne 11. 12. 2003

Kazalo

5258. Navodilo o vsebini in načinu vodenja sistema zbirk prostorskih podatkov, stran 16870.

Na podlagi četrtega odstavka 147. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03-ZZK-1) minister za okolje, prostor in energijo izdaja
N A V O D I L O
o vsebini in načinu vodenja sistema zbirk prostorskih podatkov
1. člen
(predmet navodila)
Ta navodilo določa vsebino in način vodenja sistema zbirk prostorskih podatkov (v nadaljnjem besedilu: sistem zbirk podatkov), povezljivost prostorskih podatkov ter pogoje za računalniški dostop do zbirk podatkov in pogoje za izdajanje podatkov iz njih.
2. člen
(vsebina sistema zbirk podatkov)
(1) V sistem zbirk podatkov se povezujejo zbirka podatkov o upravnih aktih, zbirka pravnih režimov, zbirka podatkov o dejanski rabi prostora in druge zbirke podatkov v zvezi z urejanjem prostora, ki so določene z zakoni, ki urejajo področje evidentiranja nepremičnin, ter urejanja prostora ali odlokom lokalnih skupnosti (v nadaljnjem besedilu: zbirka podatkov) in izpolnjujejo pogoje za povezovanje po tem navodilu.
(2) Pogoji za povezovanje zbirk podatkov v sistem zbirk podatkov so sestavni del sistema zbirk podatkov.
(3) Vsebina in način vodenja zbirk podatkov, ki se povezujejo v sistem zbirk podatkov, je urejena s predpisi, ki jih za zbirko podatkov izda pristojni organ.
(4) Sistem zbirk podatkov je povezljiv z zbirkami geodetskih podatkov in usklajen s statističnimi zbirkami podatkov.
3. člen
(način vodenja sistema zbirk podatkov)
(1) Sistem zbirk podatkov vodi ministrstvo, pristojno za prostor.
(2) Vključitev zbirke podatkov v sistem zbirk podatkov se izvede pod pogojema, da je zbirka podatkov:
– povezljiva z drugimi zbirkami podatkov na način, določen v 4. členu tega navodila in
– vpisana v katalogu zbirk podatkov.
4. člen
(pogoji za povezovanje zbirk podatkov)
(1) V sistemu zbirk podatkov se povezujejo podatki iz zbirk podatkov.
(2) Podatki iz zbirk podatkov se povezujejo preko prostorskih podatkov na enega izmed načinov:
– preko geolokacije,
– z določitvijo povezovalnih identifikacijskih oznak nepremičnin in prostorskih enot ali
– kot gostujoči podatek v zemljiškem katastru in katastru stavb.
(3) Preko geolokacije se podatki povezujejo tako, da so prostorski podatki locirani kot točke, linije ali poligoni s horizontalnimi koordinatami v državnem koordinatnem sistemu in je natančnost določitve horizontalnega položaja določena kot trikratna vrednost srednjega pogreška določitve, ki je uporabljena za določitev horizontalnih koordinat točk, lomov in vozlišč linij ali lomov poligonov.
(4) Z določitvijo povezovalnih identifikacijskih oznak nepremičnin in prostorskih enot se podatki povezujejo tako, da se kot povezovalna identifikacijska oznaka določi ena ali več identifikacijskih oznak, in sicer:
– identifikacijska oznaka zemljiške parcele iz zemljiškega katastra,
– identifikacijska številka stavbe iz katastra stavb,
– identifikacijska številka dela stavbe iz katastra stavb,
– identifikacijska številka prostorske enote iz registra prostorskih enot,
– naslov stavbe iz registra prostorskih enot,
– identifikacijska številka omrežja gospodarske javne infrastrukture iz zbirke podatkov o dejanski rabi prostora,
– identifikacijska številka objekta gospodarske javne infrastrukture iz zbirke podatkov o dejanski rabi prostora,
– druga identifikacijska oznaka, ki jo določi predpis, ki ureja zbirko podatkov.
(5) Če se podatki povezujejo z določitvijo povezovalnih identifikacijskih oznak nepremičnin ali prostorskih enot, se poleg identifikacijske oznake vpiše tudi datum prevzema te oznake iz zbirke podatkov.
(6) Kot gostujoči podatki v zemljiškem katastru in katastru stavb se podatki povezujejo pod pogoji in na način, ki ga določa zakon, ki ureja evidentiranje nepremičnin.
5. člen
(vpis zbirke podatkov v katalog zbirk podatkov)
(1) O zbirkah podatkov, ki se povezujejo v sistem zbirk podatkov, vodi Geodetska uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: geodetska uprava) katalog zbirk podatkov.
(2) Katalog zbirk podatkov vsebuje opise zbirk podatkov iz šestega odstavka tega člena.
(3) Katalog zbirk podatkov vodi geodetska uprava v digitalni obliki in je javno dostopen na njeni spletni strani.
(4) Vpis v katalog zbirk podatkov opravi geodetska uprava na podlagi prijave upravljavca zbirke podatkov.
(5) Prijava se vloži pisno ali v digitalni obliki po načelu varnega elektronskega poslovanja. Prijava mora vsebovati:
– izjavo upravljavca zbirke podatkov, da je zbirka podatkov povezljiva z drugimi zbirkami podatkov na način, ki ga določa 4. člen tega navodila in
– opis zbirke podatkov.
(6) Opis zbirke podatkov mora vsebovati ime zbirke podatkov, podatke o upravljavcu zbirke podatkov, metapodatkovni opis zbirke podatkov po standardu, ki ureja področje metapodatkovnih opisov, uporabljen način za povezovanje v sistem zbirk podatkov, pogoje za računalniški dostop do zbirk podatkov, ter pogoje in omejitve izdajanja podatkov iz zbirke podatkov.
(7) Obliko in izmenjevalne formate opisa zbirk podatkov objavi geodetska uprava na svojih spletnih straneh.
(8) Geodetska uprava vpiše zbirko podatkov v katalog zbirk podatkov na podlagi podatkov iz prijave in ji določi šifro zbirke podatkov.
(9) O spremembah podatkov v katalogu zbirk podatkov geodetska uprava obvesti vse upravljavce zbirk podatkov, ki so povezane v sistem zbirk podatkov.
(10) Če geodetska uprava ugotovi, da zbirka podatkov, ki je povezana v sistem zbirk podatkov, ni več aktivirana, v katalogu zbirk podatkov pri njenem opisu to posebej označi.
6. člen
(pogoji za računalniški dostop)
Uporabnikom so dostopne zbirke podatkov, ki so povezane v sistem zbirk podatkov, preko računalniškega omrežja pod pogoji, kot jih določijo upravljavci zbirk podatkov. Pogoji za dostop so objavljeni na spletnih straneh upravljavcev zbirk podatkov.
7. člen
(izdajanje podatkov iz sistema zbirk podatkov)
(1) Podatki iz zbirk podatkov, ki so povezane v sistem zbirk podatkov, so javni, razen če zakon ali podzakonski predpis, ki ureja izdajanje podatkov iz posamezne zbirke, ne določajo drugače.
(2) Podatki iz zbirk podatkov, ki so povezane v sistem zbirk podatkov, se izdajajo v skladu s predpisi, ki urejajo izdajanje podatkov in veljajo za podatke vodene v posameznih zbirkah podatkov.
(3) Vpogledi v podatke iz zbirk podatkov, ki so povezane v sistem zbirk podatkov, so za uporabnike brezplačni.
8. člen
(začetek veljavnosti)
To navodilo začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-01-105/2003
Ljubljana, dne 20. novembra 2003.
EVA 2002-2511-0033
mag. Janez Kopač l. r.
Minister
za okolje, prostor in energijo

AAA Zlata odličnost