Uradni list

Številka 123
Uradni list RS, št. 123/2003 z dne 11. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 123/2003 z dne 11. 12. 2003

Kazalo

5267. Poslovnik Sveta sodnikov za prekrške (prečiščeno besedilo), stran 16881.

Na podlagi petega odstavka 258.b člena zakona o prekrških je Svet sodnikov za prekrške na 29. seji 11. 11. 2003 potrdil prečiščeno besedilo poslovnika Sveta sodnikov za prekrške. Prečiščeno besedilo poslovnika Sveta sodnikov za prekrške obsega poslovnik Sveta sodnikov za prekrške, sprejet na 2. seji dne 3. 3. 1998, in spremembe in dopolnitve poslovnika Sveta sodnikov za prekrške, sprejete na 48. seji dne 20. 6. 2000, ter na njihovi podlagi pripravljeno in na 52. seji dne 7. 11. 2000 določeno prečiščeno besedilo poslovnika Sveta sodnikov za prekrške, spremembe in dopolnitve poslovnika Sveta sodnikov za prekrške, sprejete na 6. seji dne 21. 5. 2002, ter spremembe poslovnika Sveta sodnikov za prekrške, sprejete na 27. seji dne 14. 10. 2003
P O S L O V N I K
Sveta sodnikov za prekrške
(prečiščeno besedilo)
1. člen
S tem poslovnikom se v skladu z zakonom o prekrških ureja način dela sveta sodnikov za prekrške (v nadaljevanju: svet) in druga vprašanja, pomembna za njegovo delo.
Za izvajanje tega poslovnika skrbi predsednik sveta.
2. člen
Sedež Sveta sodnikov za prekrške je v Ljubljani, Mala ulica 3.
3. člen
Seje sveta sklicuje in vodi predsednik sveta. Predsednika sveta v njegovi odsotnosti nadomešča namestnik predsednika sveta.
Seje članov sveta, izvoljenih izmed sodnikov za prekrške prve stopnje, oziroma seje članov sveta sodnikov Senata za prekrške Republike Slovenije sklicuje in vodi namestnik predsednika sveta, če je član tega dela sveta. Namestnika predsednika sveta v njegovi odsotnosti nadomešča pooblaščeni član sveta.
Na obrazloženo pisno zahtevo člana sveta ali predstojnika organa za prekrške je predsednik sveta dolžan sklicati sejo najkasneje v štirinajstih dneh.
Seje sveta so praviloma ob torkih.
4. člen
Za izvolitev predsednika in namestnika predsednika Sveta velja rotacijski princip dveh predsednikov in namestnikov predsednikov, vsakega za dobo dveh let v času trajanja 4-letnega mandata sveta in ne moreta biti izvoljena izmed članov sodnikov iste stopnje.
5. člen
Seje sveta so javne.
Javnost je izključena, kadar svet obravnava kadrovske zadeve oziroma kadar opravlja vlogo personalnega sveta, kot mu jo določa šesti odstavek 258.h člena zakona o prekrških, ali kadar se svet tako odloči.
Dolžnost članov sveta in ostalih prisotnih na seji je kot tajnost varovati to, kar se obravnava na sejah, na katerih je javnost izključena.
6. člen
Kadar je javnost izključena, obvešča javnost o odločitvah in stališčih sveta predsednik ali član, ki ga določi svet.
Predsednik sveta lahko zaradi obveščanja javnosti o delu sveta skliče tiskovno konferenco.
7. člen
Svet odloča z javnim ali tajnim glasovanjem na seji sveta. Glasovanje je tajno, kadar tako določa ustava, zakon in ta poslovnik.
8. člen
Svet na skupni seji z večino glasov vseh svojih članov:
– izvoli predsednika (258.b/2 ZP) in namestnika predsednika sveta (tajno glasovanje);
– sprejme poslovnik sveta (258.b/5 ZP);
– odloča o ostalih vprašanjih iz svoje pristojnosti (258.b/5,1 ZP).
Svet na skupni seji z večino glasov članov, izvoljenih izmed sodnikov za prekrške prve stopnje, in večino glasov članov sodnikov Senata za prekrške Republike Slovenije:
– odloča o oceni dela ter o položaju, pravicah in odgovornosti sodnika za prekrške prve stopnje (258.b/3 ZP).
Svet na seji članov, izvoljenih izmed sodnikov za prekrške prve stopnje, z večino glasov članov, izvoljenih izmed sodnikov za prekrške prve stopnje, odloča:
– o mnenjih o ustreznosti kandidatov za sodnike za prekrške prve stopnje (258.b/3 ZP);
– o ugovorih zoper mnenje o kandidatih za sodnike za prekrške prve stopnje in drugih ugovorih ter zahtevah sodnega sveta v zvezi s ponovno proučitvijo mnenja o kandidatu (258.b/4 ZP).
Svet na seji članov sodnikov Senata za prekrške Republike Slovenije z večino glasov članov sodnikov Senata za prekrške Republike Slovenije odloča:
– o mnenjih o ustreznosti kandidatov za sodnike Senata za prekrške Republike Slovenije;
– o ugovorih zoper mnenja o ustreznosti kandidatov za sodnike Senata za prekrške Republike Slovenije in drugih ugovorih ter zahtevah Sodnega sveta v zvezi s ponovno proučitvijo mnenja o kandidatu (258.b/4 ZP);
– o oceni dela, položaju, pravicah in odgovornosti sodnikov Senata za prekrške Republike Slovenije (258.b/3 ZP).
Če je pri odločanju o posameznem vprašanju član sveta izločen (9. člen), se število članov, ki so izločeni, odšteje od skupnega števila članov pri določanju večine članov.
Člani sveta se morajo opredeliti do obravnavanih vprašanj in se ne morejo vzdržati pri glasovanju.
O odločitvah o pravicah in obveznostih posameznika, ki sodijo v prisotnost sveta, se izda obrazložena odločba.
O ugovorih zoper odločbo svet odloča najkasneje v roku 30 dni.
9. člen
Ko svet odloča o mnenjih o kandidatih za sodnike, ocenjuje njihovo službo, odloča o nezdružljivosti funkcije sodnika, o napredovanjih ter uvrstitvah v plačilni razred, o prenehanju funkcije sodnika in o njegovih pravicah in dolžnostih, ki jih obravnava svet, član sveta ne more sodelovati pri odločanju:
– če se odloča o njegovi kandidaturi ali funkciji ter, če je s kandidatom oziroma sodnikom, ki je v postopku, v krvnem sorodstvu v ravni vrsti, v stranski vrsti do četrtega kolega ali je z njim v zakonu ali svaštvu do drugega kolena, ne glede na to, ali je zakonska zveza prenehala ali ne;
– če zaradi drugih okoliščin njegova odločitev ne bi mogla biti nepristranska.
10. člen
O sejah sveta se vodi zapisnik v skrajšani obliki.
Zapisnik vsebuje podatke o kraju, datumu in zaporedni številki seje, imenih navzočih, zadevah, ki jih je obravnaval svet, sprejeta stališča, mnenja in sklepe sveta.
Zapisnik vsebuje tudi ločeno mnenje, če oseba, ki ga je izrazila, tako želi.
V zapisnik se pod oznako A zapisujejo vsi sklepi, stališča in mnenja, ki se nanašajo na pravice in obveznosti sodnikov.
V zapisnik se pod oznako B vpisujejo sklepi, pri katerih je potrebno varovati osebne podatke sodnika po predpisih, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, in sklepi oziroma odločitve, sprejeti, kadar svet opravlja vlogo personalnega sveta, kot mu jo določa šesti odstavek 258.h člena zakona o prekrških.
Zapisnik se vroča članom sveta. Člani prejmejo sklepe po zaključku seje in lahko v 24 urah sporočijo predsedniku sveta ali strokovni službi ugovor na formulacijo sklepa. Če je ugovor podan, se pošiljanje ugovarjanega sklepa zadrži do naslednje seje, razen kadar je dogovorjeno, da se sklepi odpravijo takoj.
Potrjeni sklepi pod oznako A (t.j. zapis sklepov), ki jih podpiše predsednik oziroma namestnik predsednika sveta, se pošljejo v vednost sodnikom preko predstojnikov organov oziroma se jim posredujejo neposredno po e-pošti.
11. člen
V nujnih primerih, ko ni mogoče pravočasno sklicati seje sveta in gre za manj pomembno zadevo, lahko svet odloči o zadevi iz svoje pristojnosti, ne da bi se sestal (korespondenčna seja).
V primerih iz prejšnjega odstavka odredi predsednik oziroma namestnik predsednika sveta, ali se v zadevi pošlje članom pismen predlog ali le telefonsko sporočilo, ter določi rok, v katerem naj se člani sveta izjavijo.
Če dve tretjini članov sveta soglaša z izvedbo korespondenčne seje in če je odločitev sprejeta s potrebno večino, se šteje, da je bila odločitev sprejeta na seji, v nasprotnem primeru se skliče seja sveta.
O korespondenčni seji se sestavi zapisnik, predsednik oziroma namestnik predsednika sveta pa o odločitvi obvesti svet na prvi naslednji seji.
12. člen
Svet predstavlja praviloma predsednik sveta, v primeru njegove zadržanosti pa namestnik predsednika kot tudi član, ki ga predsednik pisno pooblasti.
13. člen
Članom sveta pripada za udeležbo na sejah sejnina v pavšalnem neto znesku 90% zneska, ki pripada za udeležbo na sejah članom sodnega sveta, predsedniku sveta pa v neto znesku 90% zneska, ki pripada za udeležbo na sejah predsedniku sodnega sveta.
Sejnina se izplačuje enkrat mesečno.
Člani sveta imajo pravico do povračila stroškov v zvezi z udeležbo na sejah sveta (dnevnice in stroški prevoza) v višini, ki jih določi in objavlja v Uradnem listu Republike Slovenije sodni svet.
Do pridobitve proračunskih sredstev za delo sveta se stroški članov (dnevnice in stroški prevoza) izplačajo iz sredstev posameznega organa, kjer je sodnik zaposlen.
14. člen
Strokovna ali administrativna dela za svet opravlja strokovna služba sveta.
V strokovno službo sveta se dodeli sodnik za prekrške. Sistemizira se mesto vodje urada predsednika sveta. Za vodjo urada predsednika sveta se lahko dodeli zaposleni pri sodniku za prekrške. Opis del in nalog je priloga poslovnika.
Predsednica
Sveta sodnikov za prekrške
Želja Cilenšek Bončina l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti