Uradni list

Številka 123
Uradni list RS, št. 123/2003 z dne 11. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 123/2003 z dne 11. 12. 2003

Kazalo

5298. Splošni pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja na območju Občine Prevalje, stran 16912.

Na podlagi 70. člena energetskega zakona (Uradni list RS, št. 79/99 in 8/00, v nadaljevanju: EZ), 26. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) in 16. člena statuta Občine Prevalje (Uradni list RS, št. 15/99, 51/01, 100/03) je Občinski svet občine Prevalje na 8. redni seji dne 20. 11. 2003 sprejel
S P L O Š N E P O G O J E
za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja na območju Občine Prevalje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Splošni pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina iz omrežja na območju Občine Prevalje (v nadaljevanju: splošni pogoji) so usklajeni s skupno pogodbo o vlaganju javnega kapitala (v nadaljevanju: pogodba) in odlokom o načinu izvajanja gospodarske javne službe distribucije zemeljskega plina in splošnih pogojih za dobavo in odjem plina iz distribucijskega omrežja (Uradni list RS, št. 7/02 – popr. in Uradni list RS, št. 10/02, v nadaljevanju: odlok) ter opredeljujejo:
– splošne določbe,
– definicije pojmov,
– naprave distributerja,
– naprave odjemalca,
– dobavo in kakovost zemeljskega plina,
– ceno in plačilne pogoje,
– priključitev na plinovodno omrežje,
– izdajo soglasij k tehnični dokumentaciji, gradnjo in nadzor,
– pričetek uporabe zemeljskega plina,
– odjemno mesto in merilne naprave,
– prijavo in odjavo porabe zemeljskega plina,
– neupravičen in nekontroliran odjem zemeljskega plina,
– prekinitev dobave zemeljskega plina,
– ustavitev dobave zemeljskega plina,
– obveznosti distributerja in odjemalca,
– višjo silo,
– ugotavljanje prevzetih količin zemeljskega plina,
– reklamacije,
– ukrepe za zagotovitev varnosti pri uporabi zemeljskega plina,
– končne določbe.
II. DEFINICIJE POJMOV
2. člen
Distributer in dobavitelj zemeljskega plina je Petrol Energetika, d.o.o. (v nadaljevanju: distributer), ki ji je s pogodbo in odlokom podeljena izključna pravica za dobavo in distribucijo zemeljskega plina na območju Občine Prevalje.
Odjemalec zemeljskega plina je vsaka fizična ali pravna oseba, ki ji distributer na osnovi pisne pogodbe dobavlja in distribuira zemeljski plin iz omrežja zemeljskega plina. Pisna pogodba se sklene z lastnikom ali najemnikom stanovanjskih ali drugih prostorov, v skladu z določili stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03).
3. člen
Omrežje zemeljskega plina so infrastrukturni objekti in naprave, po katerih se vodi zemeljski plin do odjemalca.
Omrežje nizkega tlaka je omrežje z delovnim tlakom do vključno 5 barov.
Omrežje srednjega tlaka je omrežje z delovnim tlakom večjim od 5 barov do vključno 16 barov.
Omrežje visokega tlaka je omrežje z delovnim tlakom nad 16 barov.
4. člen
Varstveni pas je območje 2 m od osi plinovoda v obe smeri horizontalno. Območje v vertikalni smeri je odvisno od nameravanega posega, torej od tega v kakšni meri ta poseg ogroža varno in nemoteno obratovanje plinovodnega omrežja in njegovih sestavnih delov.
5. člen
Hišni priključni vodi so praviloma odcepni cevovodi za dovod plina iz plinovodnega omrežja ustreznega tlaka do zgradb.
Sestavni deli hišnega plinovodnega priključka so spojni element na plinovodu, morebitna zaporna armatura na začetku odcepa priključka s pripadajočimi elementi, prehodni kos, plinska omarica z glavno požarno pipo, regulatorjem tlaka, števcem, tipsko konzolo in prehodom skozi steno v objekt, kolikor se plinska omarica nahaja na fasadi objekta. V večstanovanjskih objektih, kjer se merilna mesta nahajajo v skupnih prostorih, se instalacije do vključno z merilnimi mesti smatrajo kot priključni vod.
Pri večjih porabnikih se priključni vod konča v požarni omarici na fasadi s požarno pipo in prehodom skozi steno v objekt.
6. člen
Notranja plinovodna instalacija zajema vso ostalo plinovodno napeljavo do plinskih trošil.
7. člen
Odjemno mesto je z merilno napravo opremljeno obračunsko mesto dobave in prevzema zemeljskega plina med distributerjem in odjemalcem. Priključna moč je vsota vseh nazivnih moči trošil.
8. člen
Regulatorji zemeljskega plina so naprave za regulacijo tlaka v napeljavi, ki znižujejo vstopni tlak zemeljskega plina iz omrežja na delovni tlak trošil.
9. člen
Merilne naprave so naprave za merjenje porabe zemeljskega plina.
10. člen
Plinska trošila so naprave, ki so priključena na notranjo plinsko instalacijo in trošijo zemeljski plin.
11. člen
Merilno-regulacijska postaja (MRP) je naprava, ki tlačno regulira in meri dobavljeni zemeljski plin v plinovodno omrežje.
Sestavni del merilno-regulacijske postaje je naprava za odoriranje (usmrajevanje) zemeljskega plina.
III. NAPRAVE ZEMELJSKEGA PLINA DANE DISTRIBUTERJU V UPRAVLJANJE
(v nadaljevanju: sredstva distributerja)
12. člen
Sredstva distributerja so:
– plinovodno omrežje nizkega tlaka,
– plinovodno omrežje srednjega tlaka,
– merilno-regulacijske in regulacijske postaje,
– naprave za odoriranje zemeljskega plina,
– hišni priključni vod z glavno požarno pipo,
– regulator tlaka,
– plinska omarica,
– tipska konzola s prehodno cevjo skozi steno,
– in merilna naprava.
IV. NAPRAVE ODJEMALCA ZEMELJSKEGA PLINA
13. člen
Naprave odjemalca so:
– plinska trošila,
– in notranja plinovodna instalacija.
V. DOBAVA IN KAKOVOST ZEMELJSKEGA PLINA
14. člen
Distributer bo zagotavljal kakovost in kalorično vrednost zemeljskega plina v skladu z veljavnimi standardi v Sloveniji in dobavnimi pogoji dobavitelja plina (najmanj 34.076 kJ/Sm3).
15. člen
Če se v skladu z dolgoročnim razvojem oskrbe območja Občine Prevalje z zemeljskim plinom sestava in tlak plina spremenita v takšni meri, da so potrebne spremembe, predelave ali zamenjave na napravah distributerja in odjemalca, nosi stroške, ki nastanejo na napravah distributerja, distributer, na napravah odjemalca pa odjemalec.
16. člen
Kolikor odjemalec iz prejšnjega člena potrebnih del ne izvede v dogovorjenem roku, mu distributer ni dolžan dobavljati zemeljskega plina.
VI. CENA IN PLAČILNI POGOJI
17. člen
Cena in plačilni pogoji za zemeljski plin in stroške distribucije se za tarifne odjemalce določijo na podlagi vsakokrat veljavnega tarifnega sistema v Občini Prevalje. Cena distribucije zemeljskega plina je za tarifne odjemalce vključena v ceno po tarifnem sistemu.
Kriteriji za spremembo cen za tarifne odjemalce so določeni s skupno pogodbo o vlaganju javnega kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava med distributerjem in Občino Prevalje. K spremembi cen daje soglasje Občinski svet občine Prevalje.
Za odjemalce, ki so upravičeni odjemalci in za odjemalce, ki po podpisu te pogodbe postanejo upravičeni odjemalci, se cena zemeljskega plina in distribucije ter drugi pogoji prodaje in distribucije zemeljskega plina določijo na podlagi tržnih pogojev, s sklenitvijo dolgoročnih in letnih pogodb.
18. člen
Odjemalcem se opravi popis in obračun zemeljskega plina po dejanski mesečni porabi. Račun za dobavljeni in distribuirani zemeljski plin se odjemalcu izstavi za preteklo mesečno obdobje.
Odjemalci lahko poravnajo stroške za porabljeni zemeljski plin tudi mesečno pavšalno glede na preteklo primerljivo obdobje. Poračun se izvede na koncu obračunskega obdobja. Obračunsko obdobje traja od 1. julija tekočega leta do 30. junija naslednjega leta.
Druge storitve in dobave se obračunajo po veljavnem ceniku distributerja.
VII. PRIKLJUČITEV NA PLINOVODNO OMREŽJE
19. člen
Odjemalec, ki želi priključiti objekt na plinovodno omrežje ali spremeniti priključno moč in priklop že priključenih trošil, mora od distributerja s pisno vlogo zahtevati soglasje za priključitev na plinovodno omrežje ali spremembo priključne moči in priključka.
Distributer je upravičen zavrniti priključitev in povečan odjem, če tega ni mogoče zagotoviti zaradi zasedenosti kapacitet ali tehničnih nezmogljivosti. V tem primeru distributer odloči z upravno odločbo, zoper katero se lahko odjemalec pritoži. O pritožbi odloča skladno s predpisi župan Občine Prevalje.
V primeru priključitve objekta na plinovodno omrežje je odjemalec dolžan poravnati stroške priključnine.
20. člen
Distributer je dolžan na vlogo iz 19. člena izdati soglasje v skladu z 71. in 72. členom EZ.
Soglasje velja šest mesecev od dneva izdaje.
VIII. IZDAJA SOGLASIJ K TEHNIČNI DOKUMENTACIJI, GRADNJA IN NADZOR
21. člen
Distributer izdaja projektne pogoje in soglasja v upravnem postopku na podlagi 50. člena zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02).
22. člen
Distributer daje soglasje za posege v varstvenem pasu že izgrajenega plinovodnega omrežja ter določa pogoje in zahteve za graditev v bližini plinovodnega omrežja na podlagi veljavnih predpisov.
23. člen
Dela na izgradnji plinovodnega omrežja izvajajo podjetja, ki izpolnjujejo pogoje po veljavnih predpisih. Distributer izvaja kontrolo nad izgradnjo plinovodnega omrežja in naprav.
24. člen
Distributer določi mesto in tip merilne naprave in merilno napravo vgradi v plinovodno instalacijo.
25. člen
Distribucijske posege na plinovodnem omrežju do vključno izhodnega mesta iz naprave za merjenje porabe plina izvaja distributer.
Na plinovodno instalacijo lahko priključujejo trošila le pooblaščene pravne ali fizične osebe (pooblaščeni servisi), ki imajo pooblastilo proizvajalca teh trošil.
26. člen
Odgovornost v zvezi z upoštevanjem tehničnih in drugih predpisov za varno obratovanje in pravilno izvedbo, predajo instalacije v uporabo, uplinjenje in poučitev odjemalca o ravnanju s plinovodnimi instalacijami in trošili pri gradnji in predaji plinovodnih instalacij in trošil nosi zmeraj izvajalec, ki je plinovodno instalacijo izgradil, torej vsak izvajalec za svoj opravljen poseg.
IX. PRIČETEK UPORABE ZEMELJSKEGA PLINA
27. člen
Plinovodno omrežje in naprave je mogoče pričeti uporabljati, ko:
– so izvedeni pregledi in preizkusi in o tem izdana poročila,
– je izdano soglasje za priključitev,
– je sklenjena pogodba o dobavi in odjemu plina,
– je odjemalec poučen o ravnanju s plinovodnimi napravami in napeljavami,
– so poravnane morebitne finančne obveznosti bodočega odjemalca do distributerja.
28. člen
Po izpolnitvi določil iz teh pogojev izvrši distributer glavni preizkus pred zagonom plinovodne napeljave za obseg plinovodne instalacije po predloženi tehnični dokumentaciji s poročili. Pred uspešno opravljenim glavnim preizkusom vgradi distributer merilno napravo.
X. ODJEMNO MESTO IN MERILNE NAPRAVE
29. člen
Odjemno in obračunsko mesto je merilna naprava, ki meri porabo zemeljskega plina odjemalca.
30. člen
Merilne naprave so namenjene za:
– obračun dobavljenih količin;
– kontrolo odčitanih vrednosti;
– ugotavljanje odčitanih vrednosti na zahtevo in stroške odjemalca.
Odjemalcu dobavljene količine zemeljskega plina za izdajo računa odčita distributer.
31. člen
Dovoljena je uporaba le tistih meril, ki so odobrena s strani pristojnega državnega organa in so redno overjena v predpisanih rokih. Izpolnjevanje teh določil je obveznost distributerja.
Pred pričetkom uporabe in ob menjavi morajo biti merilne naprave plombirane tako, da je onemogočeno snetje brez poškodbe plombe.
32. člen
Odjemalec je dolžan omogočiti distributerju dostop do merilnih naprav za ugotavljanje dobavljenih količin in drugih posegov in postopkov, ki so določeni s predpisi in temi pogoji.
33. člen
Količina dobavljenega zemeljskega plina se ugotavlja na osnovi odčitane vrednosti merilne naprave.
Z merilno napravo brez korektorja se lahko merijo in obračunavajo količine zemeljskega plina do predvidene porabe 40 m3/h.
34. člen
Merilne naprave vgrajuje distributer.
35. člen
Redne preglede merilnih naprav v zakonitem roku in zamenjavo dotrajanih merilnih naprav opravlja distributer v skladu z veljavno zakonodajo.
Stroške, ki nastajajo v zvezi z deli iz prejšnjega odstavka tega člena, plača odjemalec in so vključeni v fiksni del cene zemeljskega plina.
36. člen
V primeru, ko je zaradi zahtev po spremenjeni odjemni moči potrebno obstoječo merilno napravo nadomestiti z drugo ustrezno, izvede to distributer na podlagi prej izdanega soglasja za povečanje priključne moči.
37. člen
Distributer in odjemalec imata pravico kontrolirati natančnost merilnih naprav. Kolikor se izkaže, da naprava za merjenje porabe zemeljskega plina ne ustreza predpisanim zahtevam, plača stroške pregleda oziroma kontrolnih meritev distributer, v nasprotnem primeru pa stranka, ki je takšno kontrolo zahtevala.
XI. PRIJAVA IN ODJAVA DOBAVE ZEMELJSKEGA PLINA
38. člen
Pred pričetkom dobave in odjema zemeljskega plina skleneta distributer in odjemalec pogodbo o dobavi in odjemu zemeljskega plina za določen ali nedoločen, čas v pisni obliki. Vsebina pogodbenega odnosa temelji na osnovi:
– tarifnih pogojev,
– posebnih pogojev,
– splošnih pogojev.
39. člen
Kadar pogodba med distributerjem in odjemalcem preneha veljati, se na stroške odjemalca vstavi čep pred merilno napravo, kolikor veljavni predpisi ne določajo drugače.
40. člen
Distributer na osnovi prenehanja pogodbe o dobavi zemeljskega plina izvrši popis in obračun porabljenega plina do stanja na dan prekinitve dobave plina, ki ga je dolžan poravnati odjemalec.
Prekinitev ali ustavitev dobave zemeljskega plina in prenehanje veljavnosti pogodbe o dobavi zemeljskega plina ne pomeni odklopa odjemalca iz omrežja. Odklop odjemalca iz omrežja se lahko izvrši le v primerih in pod pogoji, ki jih določajo veljavni predpisi.
XII. NEUPRAVIČEN IN NEKONTROLIRAN ODJEM ZEMELJSKEGA PLINA
41. člen
Za neupravičen odjem zemeljskega plina šteje vsaka poraba zemeljskega plina, ki ni prijavljena in merjena pri distributerju in za katero odjemalec ni pridobil soglasja distributerja.
Za nekontroliran odjem zemeljskega plina se šteje, če odjemalec, ki je pridobil soglasje distributerja za odjem zemeljskega plina in, ki ima sklenjeno pogodbo o dobavi zemeljskega plina, namerno vpliva na merilne naprave v škodo distributerja ali če mu ne omogoči odčitka porabljenih količin.
42. člen
Odjemalec mora prijaviti porabo zemeljskega plina tudi, če ne prejme računa za porabljen zemeljski plin v roku dveh mesecev.
43. člen
Vsako neupravičeno in nekontrolirano uporabo zemeljskega plina bo distributer prijavil organom pregona.
V primerih neupravičenega in nekontroliranega odjema je distributer upravičen zaračunati že porabljen zemeljski plin na način, ki velja v primeru okvare števca, po ceni povečani za 100%. Do izpolnitve vseh pogojev za priključitev na omrežje lahko distributer ustavi dobavo zemeljskega plina ali pa jo zaračunava še naprej po ceni povečani za 100%.
Če se trajanje nekontroliranega odjema ne more z gotovostjo ugotoviti, se nekontroliran odjem zaračuna za dobo enega leta.
V primerih neupravičenega in nekontroliranega odjema je distributer upravičen tudi do povračila nastale škode in stroškov, ki presegajo znesek iz drugega odstavka tega člena.
XIII. PREKINITEV DOBAVE ZEMELJSKEGA PLINA
44. člen
Distributer sme brez odškodnine znižati običajni tlak zemeljskega plina, omejiti ali prekiniti dobavo zemeljskega plina in spremeniti sestavo zemeljskega plina pri nastopu višje sile in v naslednjih primerih:
– pri izrednih vzdrževalnih delih na napravah distributerja, gradnji ali razširitvi omrežja;
– pri priključevanju novih odjemalcev na plinovodno omrežje;
– pri priključevanju novega plinovodnega omrežja;
– zaradi pregledov, remontov, preizkusov ali kontrolnih meritev;
Kolikor je takšen poseg potreben zaradi gradnje ali rekonstrukcije cest, del na drugih komunalnih napravah in komunikacijah ali gradnje drugih objektov;
– zaradi okvar na omrežju in napravah.
Pred izvajanjem naštetih posegov mora distributer odjemalce o njih pravočasno obvestiti, razen v primeru nastopa višje sile ali nenadnih okvar, ko to ni mogoče.
Znižanje tlaka zemeljskega plina, sprememba sestave zemeljskega plina, omejitev ali prekinitev dobave zemeljskega plina lahko trajajo do 24 ur, razen v primeru višje sile ali zadnje alineje prvega odstavka 44. člena.
XIV. USTAVITEV DOBAVE ZEMELJSKEGA PLINA
45. člen
Distributer lahko takoj in brez predhodnega pisnega obvestila, na stroške odjemalca, ustavi dobavo zemeljskega plina, ko:
– naprave odjemalca ogrožajo življenje, zdravje in varnost okolice;
– se ugotovi, da so na plinovodni napeljavi odjemalca odcepi, ki omogočajo odjem zemeljskega plina brez meritve porabe;
– odjemalec porablja zemeljski plin na način in pod pogoji iz 41. člena teh pogojev;
– distributerju ovira dostop do naprav za merjenje porabe zemeljskega plina;
– distributer ugotovi, da so plombe na napravah za merjenje porabe zemeljskega plina ali plombe, ki so bile postavljene na elementih plinovodne instalacije, poškodovane ali nasilno odstranjene,
46. člen
Distributer lahko ustavi dobavo zemeljskega plina po predhodnem pismenem opominu v primerih, ko:
– naprave odjemalca ovirajo redno dobavo zemeljskega plina drugim odjemalcem in odjemalec tega noče preprečiti;
– med odjemalci na skupnem odjemnem mestu ni več sporazuma o delilniku in načinu plačevanja dobavljenih količin in je to razlog za neplačevanje računov;
– odjemalec ne dovoli namestitve predpisanih elementov za označevanje plinovodne instalacije;
– odjemalec, v skladu s tarifnim sistemom, ne poravna zapadlih obveznosti do distributerja;
– odjemalec pisno ne obvesti distributerja o vseh spremembah na internih instalacijah;
– odjemalec pisno ne obvesti distributerja o lastninskih in statusnih spremembah, ki vplivajo na razmerje med odjemalcem in distributerjem,
– odjemalec ne sklene pisne pogodbe z distributerjem o dobavi in distribuciji zemeljskega plina.
47. člen
V primerih pomanjkljivosti določenih iz 45. in 46. člena lahko distributer, kolikor jih odjemalec v roku 30 dni od prejema pisnega obvestila ne odpravi, brez odpovednega roka, s pisnim obvestilom, odstopi od pogodbe o dobavi in distribuciji zemeljskega plina, in pogodba preneha veljati. Distributer lahko, brez odpovednega roka, s pisnim obvestilom, odstopi od pogodbe o dobavi in distribuciji zemeljskega plina tudi v primerih, ko preneha veljati Pogodba, sklenjena z občino.
XV. OBVEZNOSTI DISTRIBUTERJA IN ODJEMALCA
48. člen
Obveznosti distributerja plina so:
– neprekinjena dobava zemeljskega plina v skladu s temi pogoji in s pogodbeno določenimi količinami;
– izdajanje soglasij, ki so predvidena s temi pogoji;
– obveščanje odjemalcev o zmanjšanju tlaka zemeljskega plina in omejitvi ali prekinitvi dobave zemeljskega plina;
– priključevanje potrošnikov na plinovodno omrežje v skladu s predpisi, pogodbo in zmogljivostjo distributerjevih naprav,
– organizirati 24-urno dežurno službo.
49. člen
Obveznosti odjemalca zemeljskega plina so:
– redno in pravočasno plačevanje s pogodbo prevzetih obveznosti;
– obveščati distributerja o vseh napakah na omrežju ter spremembah odjema;
– da zaradi opravljanja dejavnosti distributerja dovolijo distributerju ter z njegove strani pooblaščenim osebam, da opravijo popravila in vzdrževalna dela na omrežju, ki poteka na zemljišču ali v prostorih odjemalca,
– nadzor nad požarnimi pipami;
– odgovornost za vzdrževanje plinskih naprav, napeljav in trošil, ki so opredeljena kot naprave odjemalca;
– odprava napak in pomanjkljivosti na plinskih napravah, napeljavah in trošilih, ki so v njegovi posesti ali so njegova last;
– plačilo stroškov zavarovanja in čepljenja inštalacij ob prenehanju uporabe zemeljskega plina;
– obveščanje o uhajanju zemeljskega plina;
– da uporablja samo plinska trošila in opremo, ki imajo veljavno spričevalo;
– da s plinskimi napravami in trošili upravlja samo odrasla, mentalno zdrava in poučena oseba;
– da se seznani s postopki in ukrepi za vzdrževanje in ravnanje s plinovodno instalacijo in trošili;
– da uporablja plinska trošila s termo-magnetnim varovalom.
Odjemalec je odgovoren za svoje naprave in je dolžan poveriti vzdrževalne in konstrukcijske posege podjetjem, ki takšna dela lahko opravljajo v skladu z veljavnimi predpisi.
XVI. VIŠJA SILA
50. člen
Nastop višje sile prekine distributerjeve oziroma odjemalčeve obveznosti pri izpolnjevanju pogodb, dokler trajajo njene posledice. Kot višje sile, ki vplivajo na dobavo in odjem zemeljskega plina, se štejejo zlasti vse prekinitve, ki so nastale kot posledica motenj na omrežju, ki ni v upravljanju distributerja, požari, potresi, poplave ter druge elementarne nesreče, stavke, vojna, masovne protestne manifestacije, neredi, nezmožnost dobave plina edinega dobavitelja in drugi nepredvidljivi dogodki, na potek katerih dobavitelj nima vpliva in ki imajo v skladu s predpisi znake višje sile.
XVII. UGOTAVLJANJE PREVZETIH KOLIČIN ZEMELJSKEGA PLINA
51. člen
Prevzete količine zemeljskega plina se merijo z merilnimi napravami in se izražajo v Sm3. Distributer določa elemente za obračun, odjemalec pa jih ima pravico kontrolirati.
52. člen
Količina prevzetega zemeljskega plina se ugotovi na osnovi odčitkov merilne naprave. Za obdobje, ko je bila merilna naprava v okvari, pa na osnovi ocenjene porabe, izračunane na podlagi podatkov iz primerljivih preteklih obdobij.
53. člen
Če pokaže preizkus merilnih naprav nepravilno delovanje, se korigirajo zaračunane količine za tisto časovno obdobje, za katero se dokazano odstopanje nanaša, vendar največ za zadnjih šest mesecev pred ugotovitvijo odstopanja.
54. člen
Za nekontroliran odjem zemeljskega plina ne šteje poraba, ki ni merjena, kadar količin iz upravičenih razlogov ni mogoče ali smiselno meriti, sta pa odjemalec in distributer sklenila pisni dogovor o načinu določanja porabe zemeljskega plina.
Dogovor o določanju porabe zemeljskega plina velja tako dolgo, dokler obstajajo tehtni razlogi.
Tako prevzeta količina zemeljskega plina se ugotavlja na osnovi predhodnih meritev in števila obratovalnih ur v obračunskem obdobju.
XVIII. REKLAMACIJE
55. člen
Odjemalec lahko pri distributerju reklamira:
– količino in kvaliteto prevzetega zemeljskega plina,
– obračun prevzetega zemeljskega plina,
– delovanje merilnih naprav,
– druge storitve.
56. člen
Reklamacije so lahko telefonske, ustne ali pisne. Telefonske in ustne reklamacije mora odjemalec pisno potrditi.
Reklamacija zoper obračun je lahko samo pisna. Odjemalec jo mora sporočiti v roku 8 dni po prejemu računa. Kasnejših reklamacij se ne upošteva. Distributer je dolžan na reklamacijo odgovoriti v 15 dneh od prejema pisne reklamacije.
Reklamacija ne zadrži plačila računa za nesporni del. Če se ugotovi, da je obračun napačen, je distributer dolžan preveč plačan znesek vrniti v roku 15 dni od dneva, ko je ugotovljeno, da je reklamacija upravičena.
XIX. UKREPI ZA ZAGOTOVITEV VARNOSTI PRI UPORABI ZEMELJSKEGA PLINA
57. člen
Če se zazna vonj po plinu, je treba takoj ugasniti vse plamene, zapreti pipo pred merilno napravo in glavno požarno pipo ter odpreti okna in vrata, da se prostor dobro prezrači ter nemudoma obvestiti distributerja.
58. člen
V prostore, za katere obstaja sum, da vanje uhaja plin, ni dovoljeno vstopati z odprtim plamenom ali tlečim predmetom. Vklop in izklop stikal je prepovedan, prav tako uporaba telefona. V ogrožene prostore se vstopa s posebnim izolirnim dihalnim aparatom.
59. člen
Če prihaja vonj po plinu izza zaklenjenih vrat, je treba takoj poklicati gasilce.
60. člen
V primeru požara na plinovodni instalaciji ali na napravah zapremo zaporni element (pipa pred trošili, pipa pred merilno napravo, pipa na dvižnem vodu, glavna požarna pipa).
61. člen
Ko distributer plina obvesti odjemalce, da je zaradi višje sile ali drugih razlogov začasno zmanjšan tlak zemeljskega plina v plinovodnem omrežju, so odjemalci dolžni prenehati uporabljati plin in zapreti plinske pipe pred trošili. V tem času je treba s plinskimi napravami in trošili ravnati, kot da so pod delovnim tlakom.
62. člen
Dokler se zaznava vonj po plinu, morajo biti vse plinske pipe, vključno z glavno požarno pipo, zaprte. Pred ponovnim zagonom je treba odpraviti pomanjkljivosti in s preizkusi dokazati, da je plinovodna napeljava varna za obratovanje, za kar morajo biti izdana spričevala.
63. člen
Uporabniki stanovanj in poslovnih prostorov, kjer so nameščene plinovodne napeljave in naprave, morajo biti poučeni o ravnanju s plinskimi napravami in trošili, seznanjeni z mestom namestitve požarne pipe na vstopu hišnega priključka v objekt in ukrepih pri uhajanju plina. Poučeni morajo biti o ukrepih, ki so bili uporabljeni za dovod zgorevalnega zraka in odvod dimnih plinov, ter o tem, da se jih naknadno ne sme spreminjati.
64. člen
Navodila za uporabo in vzdrževanje plinskih inštalacij in trošil je dolžan izdati izvajalec inštalacij oziroma distributer opreme.
65. člen
Seznanjanje stanovalcev in zaposlenih v poslovnih prostorih z mestom namestitve požarne pipe in ukrepi pri uhajanju plina je dolžnost lastnika ali upravnika zgradbe, vsak odjemalec pa se mora seznaniti s pogoji in zahtevami iz vsebine teh splošnih pogojev. Z navodili ukrepov za zagotavljanje varnosti seznani odjemalce distrubuter.
Odjemalec, ki trajno ali za dalj časa zapusti stanovanje ali poslovne prostore, je dolžan poskrbeti za strokovno čepljenje vseh izpustov na plinovodni inštalaciji. Enako je dolžan podati distributerju naročilo za čepljenje plinovodne instalacije, ki bo po njegovem odhodu ostala nenadzorovana.
66. člen
Odjemalec jamči distributerju in tretjim za vso nastalo škodo, nastalo po krivdi odjemalca in za škodo, ki je nastala zaradi neizpolnjevanja obveznosti določenih, s pogodbo med odjemalcem in distributerjem, splošnimi pogoji in veljavnimi predpisi.
XX. KONČNE DOLOČBE
67. člen
Odjemalec je dolžan obvestiti distributerja o lastninskih in statusnih spremembah v roku 15 dni po nastanku sprememb.
Distributer upošteva spremembe od prvega dne naslednjega meseca.
68. člen
Sporne zadeve se obravnavajo po splošnih pogojih, ki so veljavni ob vložitvi zahtevka.
69. člen
Ti splošni pogoji začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Prevalje, dne 20. novembra 2003.
Župan
Občine Prevalje
dr. Matic Tasič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti