Uradni list

Številka 123
Uradni list RS, št. 123/2003 z dne 11. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 123/2003 z dne 11. 12. 2003

Kazalo

5264. Splošni pogoji in splošna tarifa za javno priobčitev fonogramov in sekundarno radiodifuzno oddajanje fonogramov, stran 16876.

Na podlagi 84. in 153. člena zakona o avtorskih in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 21/95) ter v skladu z določbo 14. in 59. člena statuta Zavoda za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov Slovenije, je svet zavoda na redni seji dne 9. 7. 2003 sprejel
S P L O Š N E P O G O J E I N S P L O Š N O
T A R I F O
za javno priobčitev fonogramov in sekundarno radiodifuzno oddajanje fonogramov
Nadomestilo za javno priobčitev fonogramov in sekundarno radiodifuzno oddajanje se določa glede na premoženjske koristi, ustvarjene posredno ali neposredno z javno priobčitvijo fonogramov in sekundarnim radiodifuznim oddajanjem.
Pri določanju osnove za odmero se vedno uporabi prvi od možnih načinov.
1
Osnova se določa v odstotkih glede na:
– prihodek, ustvarjen pri javni priobčitvi fonogramov in sekundarnem radiodifuznem oddajanju (vstopnina, konzumacija, povišanje cen v času uporabe fonogramov…),
– stroškovni proračun prireditve ali
– bruto honorar nastopajočih na prireditvi, če je ta višji kot pa dohodki od prireditve.
2
V primeru, če ni mogoče predložiti podatkov za odmero nadomestila po prejšnjem načinu (če je vstop prost, da nastopajoči nastopajo brezplačno ipd.), se osnova določi glede na število sedežev ali možnih obiskovalcev, lahko pa tudi na m2 ozvočenega prostora tako, da se na m2 računata dva možna obiskovalca, tarifa pa določa najnižje število obiskovalcev. Ugotovljeno ali dobljeno število obiskovalcev se množi s povprečno ceno vstopnice enakih ali podobnih prireditev v kraju, kjer se je prireditev odvijala, pri čemer se za izračun povprečne krajevne cene vstopnice vzame prireditve v istem tednu, če pa v istem tednu ni bilo nobene enake ali podobne prireditve, pa povprečno krajevno ceno vstopnic za enake ali podobne prireditve v tistem mesecu, dveh mesecih, trimesečju in tako naprej.
3
V primeru javne priobčitve fonogramov in sekundarnega radiodifuznega oddajanja, ki nima prihodkov ali če znaša nadomestilo manj, kot pa najnižji pavšalno določeni znesek za posamezen način uporabe, in za osnovo ni mogoče upoštevati nobenega drugega podatka o javni priobčitvi ali sekundarnem radiodifuznem oddajanju, se osnova ne določa, ampak uporabnik plača pavšalno nadomestilo, določeno s tarifo za tisti način uporabe, na kakršnega je bil fonogram uporabljen.
V primeru, da se ugotovi, da podatki za odmero nadomestila ne ustrezajo dejanskemu stanju ali so neresnični, lahko zavod od uporabnika zahteva predložitev resničnih ali dejanskih podatkov za odmero nadomestila ali pa uporabniku odmeri nadomestilo po drugačni metodi.
V primerih, kjer je to mogoče, se nadomestilo plačuje v obliki mesečnih akontacij, račun pa se izdaja enkrat letno.
I. Javna izvajanja s pomočjo fonogramov
A) Koncert, zabavna prireditev in karaoke, razen diskoteke ali gostinskega obrata, kjer izvajalci nastopajo na glasbeno podlago (playback)
------------------------------------------------
Način        1.     2.      3.
------------------------------------------------
Nadomestilo     6%     20   124 točk
------------------------------------------------
Nadomestilo je določeno za eno prireditev, plačuje pa se za vsako prireditev.
B) Diskoteka in gostinski obrat, kjer izvajalci nastopajo na glasbeno podlago (playback)
------------------------------------------------
Način        1.     2.      3.
------------------------------------------------
Nadomestilo     6%     30   157 točk
------------------------------------------------
Nadomestilo je določeno za eno prireditev, plačuje pa se za vsako prireditev.
C) Občasna prireditev s plesom v plesni dvorani ali drugem prostoru, ki ni naveden v drugih tarifnih številkah, z izjemo gostinskega obrata in diskoteke, ne glede na način predvajanja fonogramov
------------------------------------------------
Način        1.     2.      3.
------------------------------------------------
Nadomestilo     6%     40   180 točk
------------------------------------------------
Nadomestilo je določeno za eno prireditev, plačuje pa se za vsako prireditev.
II. Predvajanje s fonogramov ter računalnikov
A) Diskoteka
Nadomestilo se obračunava glede na povprečno mesečno število obratovalnih dni (letno povprečje), ne glede na dejansko število dni obratovanja v posameznem mesecu.
  Možno število obiskovalcev
------------------------------------------------------------------------------
Št. dni    50 51-100 101-150 151-200 201-250 251-350 351-450 451-600
obratovanja
------------------------------------------------------------------------------
1      214   264   305   365   415   466   516   567
2      222   272   313   373   423   474   524   575
3      230   280   321   381   431   482   532   583
4      238   288   329   389   439   490   540   591
5      246   296   337   379   447   498   548   599
6      254   304   345   405   455   506   556   607
7      262   312   353   401   463   514   564   615
8      270   320   361   421   471   522   572   623
9      278   328   369   429   479   530   580   631
10      286   336   377   437   487   538   588   639
11      294   344   385   445   495   546   596   647
12      302   352   392   452   503   554   604   655
13      310   360   401   461   511   562   612   663
14      318   368   409   469   519   570   620   671
15      326   376   417   477   527   578   628   679
16      334   384   425   485   535   586   636   687
17      342   392   433   493   543   594   644   695
18      350   400   441   501   551   602   652   703
19      358   408   449   509   559   610   660   711
20      366   416   457   517   567   618   668   719
21      374   424   465   525   575   626   676   727
22      382   432   473   533   583   634   684   735
23      390   440   481   541   591   642   692   743
24      398   448   489   549   599   650   700   751
25      406   456   497   557   607   658   708   759
26      414   464   505   565   615   666   716   767
27      422   472   513   573   623   674   724   775
28      430   480   524   581   631   682   732   783
29      438   488   529   589   639   690   740   791
30      446   496   537   597   647   698   748   799
31      454   504   545   605   655   706   756   807
------------------------------------------------------------------------------
V primeru, da lahko diskoteka sprejme več kot 600 obiskovalcev, se nadomestilo za vsakih 100 dodatnih možnih obiskovalcev poveča za 30 točk.
Nadomestilo se plačuje mesečno.
B) Gostinski obrat
V primeru, da oseba, ki se ukvarja z gostinsko dejavnostjo, predloži bilanco o poslovanju za preteklo leto, se nadomestilo tekoče leto obračuna na naslednji način:
– 1% od bruto prometa za vse gostinske obrate, ki so odprti do 20.00 ure
– 2% od bruto prometa za vse gostinske obrate, ki so odprti tudi po 20.00 uri zvečer
– 3% od bruto prometa za vse gostinske obrate, ki so odprti po 22.00 uri zvečer
– 4% od bruto prometa za vse gostinske obrate, ki so odprti po 24.00 uri zvečer
pri čemer predstavlja mesečno nadomestilo dvanajstino zneska, dobljenega na način, ki je naveden zgoraj.
Nadomestilo se plačuje mesečno. V primeru, da obstaja možnost plesa ali fonograme priobčuje DJ, se za take dni obratovanja plačuje nadomestilo po tarifni številki II/A.
V nasprotnem primeru se mesečno nadomestilo določi na naslednji način:
– za gostinske obrate, odprte do 20. ure:
-------------------------------------------------------------
Možno število obiskovalcev            Nadomestilo
-------------------------------------------------------------
do 50                         76 točk
od 51 do 100                     110 točk
od 101 do 150                    139 točk
od 151 do 200                    173 točk
od 201 do 250                    201 točk
od 251 do 300                    236 točk
od 301 do 350                    264 točk
od 351 do 450                    299 točk
od 451 do 550                    327 točk
od 551 naprej          31 točk za vsakih nadaljnjih
                   100 možnih obiskovalcev
-------------------------------------------------------------
– v primeru, da je gostinski obrat odprt tudi po 20. uri, se to nadomestilo poveča za 100%, v primeru, da je gostinski obrat odprt po 22. uri, se to nadomestilo poveča za 200%, v primeru, da je gostinski obrat odprt tudi po 24. uri, pa se to nadomestilo poveča za 300%
Nadomestilo se plačuje mesečno.
V primeru, da obstaja možnost plesa ali fonograme priobčuje DJ, se za take dni obratovanja plačuje nadomestilo po tarifni številki II/A.
C) Plesno tekmovanje, revija na ledu in podobna prireditev, pri kateri gre za kombinacijo različnih umetniških zvrsti in pri kateri se fonogrami ne uporabljajo le za zvočno ozadje ampak kot del prireditve:
------------------------------------------------
Način        1.     2.      3.
------------------------------------------------
Nadomestilo     6%     30   120 točk
------------------------------------------------
Nadomestilo se plačuje za vsako posamezno prireditev.
Gledališče
Nadomestilo se plačuje za uporabo nenaročenih fonogramov, ki se izvajajo v dramsko-odrskih delih kot spremljava, ilustracija, ali pa so vključena v dramsko delo, in za naročene fonograme, za katera izvajalci niso prenesli pravic na naročnika oziroma uporabnika.
------------------------------------------------
Trajanje glasbe   1.     2.      3.
------------------------------------------------
do 10 minut     2%     13   63 točk
do 20 minut     3%     18   94 točk
nad 30 minut     4%     27   126 točk
------------------------------------------------
Nadomestilo se plačuje za vsako posamezno predstavo.
V primeru, da se pred predstavo, med odmorom ali po predstavi uporabljajo fonogrami, ki se ne uporabljajo v predstavi, se plača za vsako posamezno igro 84 točk mesečno, ne glede na to, kolikokrat je bila predstava v posameznem mesecu uprizorjena.
E) Kinematograf
Nadomestilo se plačuje za uporabo fonogramov pred predstavo, med odmorom ali po predstavi in predstavlja 0,25% bruto prometa od vsake posamezne predstave.
V primeru, da točnega podatka o bruto prometu posamezne predstave ni mogoče dobiti ali pa je neresničen, se nadomestilo določi na naslednji način:
------------------------------------------------------------
Možno število   Nadomestilo
obiskovalcev
------------------------------------------------------------
do 150       protivrednost šestine cene ene vstopnice
do 300       protivrednost četrtine cene ene vstopnice
do 500       protivrednost polovice cene vstopnice
od 501 naprej   protivrednost ene vstopnice
------------------------------------------------------------
Nadomestilo se plačuje za vsako predstavo, pri čemer skupni letni znesek za posamezno kino dvorano ne sme biti nižji kot:
------------------------------
Možno število   Nadomestilo
obiskovalcev
------------------------------
do 150       300 točk
do 300       450 točk
do 400       600 točk
500 in več     750 točk
------------------------------
F) Različne prireditve, na katerih se uporabljajo fonogrami
1. Proslava, akademija, otvoritev
------------------------------------------------
Način        1.     2.      3.
------------------------------------------------
Nadomestilo     -     20    42 točk
------------------------------------------------
2. Veselica
------------------------------------------------
Način        1.     2.      3.
------------------------------------------------
Nadomestilo     7%     17   100 točk
------------------------------------------------
3. Banket, zabava, maturantski ples, poroka in druge podobne prireditve
------------------------------------------------
Način        1.     2.      3.
------------------------------------------------
Nadomestilo     4%     13   100 točk
------------------------------------------------
4. Silvestrovanje, pust in druge praznične ali tradicionalne prireditve, ki jih ni mogoče uvrstiti v katero od drugih tarifnih številk
------------------------------------------------
Način        1.     2.      3.
------------------------------------------------
Nadomestilo     8%     31   185 točk
------------------------------------------------
G) Plesna šola
Za uporabo fonogramov se plačuje mesečni pavšal, ki znaša 80 točk.
H) Modna revija, lepotno tekmovanje in druge podobne prireditve, kjer se uporabljajo fonogrami:
------------------------------------------------
Način        1.     2.      3.
------------------------------------------------
Nadomestilo     3%     15    60 točk
------------------------------------------------
I) Športno ali rekreativno tekmovanje z uporabo fonogramov (ritmična telovadba, umetnostno drsanje, dresurno jahanje…)
------------------------------------------------
Način        1.     2.      3.
------------------------------------------------
Nadomestilo     1%      8    30 točk
------------------------------------------------
J) Fitnes studio, rekreacijski center in druge podobne ustanove ali aktivnosti
Za vsako vrsto športne aktivnosti ali druge dejavnosti, ki teče v ustanovi in pri kateri se uporabljajo fonogrami, se plačuje mesečni pavšal v višini 50 točk, v primeru, da je za športno aktivnost ali drugo dejavnost uporaba fonogramov ključnega pomena (npr. aerobika) pa mesečni pavšal v višini 100 točk.
K) Igrišče, stadion, športna dvorana (za fonograme, ki se uporabljajo pred prireditvijo, med odmori in po prireditvi) in druga športna ali množična prireditev, ki je ni mogoče uvrstiti v katero drugo tarifno številko
--------------------------------------------------------------
Možno število obiskovalcev             Nadomestilo
--------------------------------------------------------------
do 1.000                        45 točk
od 1.001do 5.000                    90 točk
od 5.001 do 10.000                  135 točk
od 10.001 do 20.000                  180 točk
od 20.001 do 30.000                  225 točk
od 30.001 naprej za vsakih dodatnih
1000 obiskovalcev še po 22 točk
--------------------------------------------------------------
Nadomestilo se plačuje za vsako posamezno prireditev.
Če tarifa predvideva, da se plačuje nadomestilo tudi za uporabo fonogramov med samo prireditvijo, se nadomestilo po tej tarifni številki ne obračunava.
L) Bazen, drsališče
1. Bazen
Za uporabo fonogramov se plačuje mesečni pavšal, ki znaša 157 točk.
2. Drsališče
V primeru, da je potrebno za vstop na drsališče plačevati vstopnino, se za uporabo fonogramov plačuje mesečni pavšal v višini 208 točk, sicer pa se plačuje pavšal, naveden v prejšnji točki (bazeni).
M) Artistična prireditev, cirkus in zabaviščni park, kjer se uporabljajo fonogrami
1. Artistična prireditev in cirkus
------------------------------------------------------------
Število sedežev      Dnevno   Tedensko    Mesečno
------------------------------------------------------------
do 200          25 točk    46 točk    97 točk
od 201 do 400      46 točk   103 točke   224 točk
do 401 do 600      78 točk   161 točk   343 točk
od 601 naprej      91 točk   193 točk   403 točke
------------------------------------------------------------
2. Zabaviščni park
------------------------------------------------------------
Število obiskovalcev   Dnevno    Tedensko    Mesečno
------------------------------------------------------------
do 200         12 točk    26 točk    69 točk
od 201 do 400      26 točk    59 točk   164 točk
do 401 do 600      41 točk    93 točk   197 točk
od 601 naprej      62 točk    133 točk   283 točk
------------------------------------------------------------
N) Juke box
Plačuje se mesečno nadomestilo v višini 10% od dohodka, ustvarjenega s to napravo, ali mesečni pavšal v višini 125 točk.
O) Kibernetični kafe
Za uporabo fonogramov se plačuje nadomestilo po tarifni številki II/B.
P) Uporaba fonogramov v hotelu, peznionu in drugi ustanovi ali objektu, namenjenemu nočitvam
Če je v sobi naprava za uporabo fonogramov, se za vsako nočitev plačuje po 0,01 točke.
Za uporabo fonogramov v skupnih prostorih, oziroma prostorih, do katerih ima dostop večje število ljudi in se ne uporabljajo na način, ki bi ga bilo mogoče uvrstiti pod katero drugo tarifno številko, se za vsako tako napravo plačuje mesečni pavšal v višini 5 točk mesečno.
Q) Trgovski center, blagovni center, prodajalna, tržnica, bencinska črpalka, kjer se uporabljajo fonogrami
1.
------------------------------------------------------
Površina prodajnega prostora        Nadomestilo
------------------------------------------------------
od 51 m2 do 100 m2               25 točk
od 101 m2 do 200 m2              31 točk
od 201 m2 do 300 m2              42 točk
od 301 m2 do 400 m2              53 točk
od 401 m2 do 500 m2              64 točk
od 501 m2 do 600 m2              70 točk
------------------------------------------------------
2. Če površina prodajnega prostora presega 600 m2, se poleg nadomestila po tarifni številki II/R1 plača še dodatno nadomestilo:
--------------------------------------------------------------------
Površina prodajnega prostora               Nadomestilo
--------------------------------------------------------------------
od 601 m2 do 1.000 m2        4 točke za vsakih začetih 100 m2
                         dodatnega prostora
--------------------------------------------------------------------
3. V primeru, da površina presega 1.000 m2, se poleg nadomestila po tarifni številki II/R1 in II/R2 plača še dodatno nadomestilo:
--------------------------------------------------------------------
Površina prodajnega prostora               Nadomestilo
--------------------------------------------------------------------
od 1.001 m2 do 2.000 m2       4 točke za vsakih začetih 200 m2
                         dodatnega prostora
--------------------------------------------------------------------
4. V primeru, da površina presega 2.000 m2, se poleg nadomestila po tarifni številki II/R1, II/R2 in II/R3 plača še dodatno nadomestilo:
--------------------------------------------------------------------
Površina prodajnega prostora               Nadomestilo
--------------------------------------------------------------------
od 2.001 m2 do 5.000 m2       4 točke za vsakih začetih 500 m2
                         dodatnega prostora
--------------------------------------------------------------------
5. V primeru, da površina presega 5.000 m2, se poleg nadomestila po tarifni številki II/R1, II/R2, II/R3 in II/R4 plača še dodatno nadomestilo:
--------------------------------------------------------------------
Površina prodajnega prostora               Nadomestilo
--------------------------------------------------------------------
nad 5.000 m2            2 točki za vsakih začetih 500 m2
                         dodatnega prostora
--------------------------------------------------------------------
Nadomestilo se plačuje mesečno.
V primeru uporabe fonogramov v trgovskem ali blagovnem centru mora nadomestilo plačati vsaka posamezna individualna enota (trgovina, gostinski lokal…), ki uporablja druge fonograme ali fonograme iz drugega vira kot trgovski oziroma blagovni center (skupno ozvočenje). V tem primeru se od površine blagovnega centra odšteje površina tistih posameznih individualnih enot (posameznih trgovin, gostinskih lokalov…), ki plačujejo nadomestilo za uporabo svojih fonogramov oziroma uporabo fonogramov iz drugega vira kot trgovski oziroma blagovni center.
R) Prevozna sredstva
1. Avtobus
CD, kasetofon… – 4 točke mesečno.
Nadomestilo se plačuje za vsako vozilo z vgrajeno napravo za uporabo in javno priobčitev fonogramov.
2. Letalo ali drugo zračno plovilo
Nadomestilo se plačuje v pavšalnem letnem znesku 120 točk za vsako letalo ali drugo zračno plovilo z vgrajeno napravo za uporabo in javno priobčitev fonogramov.
3. Ladja in druga plovila
Nadomestilo se plačuje v pavšalnem letnem znesku 200 točk za vsako ladjo ali plovilo z vgrajeno napravo za uporabo in javno priobčitev fonogramov.
4. Vlak
Nadomestilo se plačuje mesečno po 4 točke za vsak vagon, v katerem je oprema ali naprava za javno priobčevanje fonogramov.
S) Obratovalnica, delavnica, poslovni prostori, čakalnica in drugi javni prostori
1. Obratovalnica, delavnica
Za uporabo naprave, s katero se fonogrami priobčujejo javnosti, se plača polletno nadomestilo v višini 80 točk.
2. Frizerski salon
Za uporabo naprave, s katero se fonogrami priobčujejo javnosti, se plača polletno nadomestilo v višini 180 točk.
3. Poslovni prostor z množičnim dostopom strank
------------------------------------------------
Površina poslovnega prostora     Nadomestilo
------------------------------------------------
do 50 m2                150 točk
od 51 m2 do 100 m2           225 točk
od 101 m2 do 200 m2           300 točk
nad 200 m2               400 točk
------------------------------------------------
Nadomestilo se plača enkrat letno.
4. Poslovni prostor – ozvočenje za zaposlene
------------------------------------------------
Površina poslovnega prostora     Nadomestilo
------------------------------------------------
do 500 m2                25 točk
od 501 m2 do 750 m2           50 točk
od 751 m2 do 1.000 m2          75 točk
nad 1.000 m2              100 točk
------------------------------------------------
Nadomestilo se plačuje enkrat letno.
5. Sejem
Za ozvočenje, ki se uporablja na sejemskem prostoru, znaša dnevno nadomestilo 25 točk, tedensko 70 točk, mesečno pa 180 točk.
Za uporabo fonogramov na posameznih razstavnih prostorih, se, ne glede na plačilo nadomestila iz prejšnjega odstavka, plača še 8 točk dnevno.
6. Razstava, muzej ali galerija
Tedensko nadomestilo znaša 5 točk, mesečno pa 20 točk za vsak začeti teden ali mesec.
7. Čakalnica, postaja in letališče
Za čakalnice se plačuje letno nadomestilo v višini 125 točk.
Za uporabo fonogramov na avtobusnih in železniških postajah, vključno s čakalnicami na teh postajah, se plačuje mesečno nadomestilo v višini 33 točk.
Za uporabo fonogramov na letališčih z mednarodnimi poleti se plačuje mesečno nadomestilo v višini 120 točk, na drugih letališčih pa 30 točk mesečno.
8. Parkirišče, parkirna hiša
Za uporabo fonogramov na parkirišču ali parkirni hiši se za vsako parkirno mesto plačuje nadomestilo v višini 0,05 točke mesečno.
9. Dvigalo
Letno nadomestilo za uporabo fonogramov v dvigalih znaša 50 točk za vsako kabino.
10. Drugi javni prostori
Plačilo se določa v skladu s pravilnikom o uporabi fonogramov, katerega sestavni del je ta tarifa, v skladu z uvodnimi določili tarife in v skladu s pomenom fonogramov v dejavnosti uporabnika.
T) Cerkev ali objekt, namenjen religioznim namenom
Za uporabo fonogramov se plačuje letno nadomestilo v višini 60 točk.
U) Vojaška ustanova
Za uporabo fonogramov se plačuje mesečno nadomestilo v znesku 45 točk.
V) Drugo
Storitve po telefonu
Mesečno nadomestilo za uporabo fonogramov po telefonu (npr. glasbene čestitke, lestvice…) znaša 4% od protivrednosti števila zaračunanih impulzov za tako uporabo.
V primeru, da se fonogrami uporabljajo izključno za glasbeno podlaganje pogovorov ali različnih sporočil, znaša letno nadomestilo za eno številko 300 točk, v primeru uporabe fonogramov za klice na čakanju pa se za vsako številko plačuje letno nadomestilo v višini 5 točk.
W) Uporaba fonogramov v računalniškem omrežju
Višina tarife se določa z individualno pogodbo, nadomestilo pa se določi glede na obseg, namen in pomembnost fonogramov v dejavnosti uporabnika.
Ti splošni pogoji se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 9. julija 2003.
Predsednik
Sveta IPF.SI
Bojan Cvetrežnik l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti