Uradni list

Številka 123
Uradni list RS, št. 123/2003 z dne 11. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 123/2003 z dne 11. 12. 2003

Kazalo

5293. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2003, stran 16909.

Na podlagi 3. in 45. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02) in 17. ter 103. člena statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 45/99, 95/99, 6/01 in 68/03) je Občinski svet občine Podčetrtek na 8. redni seji dne 27. 11. 2003 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2003
1. člen
V odloku o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2003 (Uradni list RS, št. 52/03), se 3. člen spremeni in glasi:
»3. člen
Proračun občine sestavlja bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
                              V tisoč tolarjev
--------------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov                Proračun leta 2003
--------------------------------------------------------------------------
A)   Bilanca prihodkov in odhodkov
I.   Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)              457.526
    Tekoči prihodki (70+71)                   232.591
70   Davčni prihodki                       199.790
    700 Davki na dohodek in dobiček               98.336
    703 Davki na premoženje                   28.442
    704 Domači davki na blago in storitve            73.012
    706 Drugi davki                         –
71   Nedavčni prihodki                      31.941
    710 Udeležba na dobičku
      in dohodki od premoženja                 8.900
    711 Takse in pristojbine                   2.361
    712 Denarne kazni                       680
    713 Prihodki od prodaje blaga in storitev            –
    714 Drugi nedavčni prihodki                 20.000
72   Kapitalski prihodki                       860
    720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev           860
    721 Prihodki od prodaje zalog                  –
    722 Prihodki od prodaje zemljišč in
      nematerialnega premož.                    –
73   Prejete donacije                         –
    730 Prejete donacije iz domačih virov
    731 Prejete donacije iz tujine
74   Transferni prihodki                     224.935
    740 Transferni prihodki iz drugih
      javnofinančnih institucij               224.935
II.  Skupaj odhodki (40+41+42+43)                457.653
40   Tekoči odhodki                        98.446
    400 Plače in drugi izdatki zaposlenim            30.471
    401 Prispevki delodajalca
      za socialno varnost                   4.300
    402 Izdatki za blago in storitve              58.575
    403 Plačila domačih obresti                  600
    409 Rezerve                         4.500
41   Tekoči transferi                      200.498
    410 Subvencije                          –
    411 Transferi posameznikom
      in gospodinjstvom                    62.860
    412 Transferi neprofitnim organizacijam
      in ustanovam                      12.935
    413 Drugi tekoči domači transferi             124.703
    414 Tekoči transferi v tujino                  –
42   Investicijski odhodki                    71.156
    420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev           71.156
43   Investicijski transferi                   87.553
    430 Investicijski transferi                 87.553
III.  Proračunski primanjkljaj (I.-II.)               –127
B)   Račun finančnih terjatev in naložb
IV.  Prejeta vračila danih posojil in
    prodaja kapitalskih deležev (750+751+752)           1.450
V.   Dana posojila in povečanje
    kapitalskih deležev (440+441+442)                923
VI.  Prejeta minus dana posojila in
    spremembe kapitalskih deležev (IV.-V.)             527
C)   Račun financiranja (VII. – VIII.)                400
VII.  Zadolževanje (500)
50   Zadolževanje
    500 Domače zadolževanje
VIII. Odplačila dolga (550)
55   Odplačila dolga                         400
    550 Odplačila domačega dolga                  400
IX.  Sprememba stanja sredstev
    na računu (I.+IV.+VII.-II.-VIII.)                 –
--------------------------------------------------------------------------
Podrobnejši pregled prihodkov in odhodkov ter njihova razporeditev so razvidni v posebnem delu proračuna, ki je sestavni del občinskega proračuna.«
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2003.
Št. 06202-074/2003
Podčetrtek, dne 28. novembra 2003.
Župan
Občine Podčetrtek
Marjan Drofenik, univ. dipl. inž. str. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti