Uradni list

Številka 123
Uradni list RS, št. 123/2003 z dne 11. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 123/2003 z dne 11. 12. 2003

Kazalo

5275. Program priprave lokacijskega načrta za Polje vetrnih elektrarn Selivec in Polje vetrnih elektrarn Vremščica ter za povezovalna 110 kV daljnovoda, stran 16892.

Na podlagi 27. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr.) in 30. člena statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 38/99) je župan Občine Divače dne 3. 12. 2003 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
lokacijskega načrta za Polje vetrnih elektrarn Selivec in Polje vetrnih elektrarn Vremščica ter za povezovalna 110 kV daljnovoda
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo lokacijskega načrta
Izraba vetra v energetske namene postaja v Evropi in svetu vedno bolj pomembna, napredek tehnologije pa omogoča hiter razvoj izrabe tega obnovljivega vira. Slovenija se zavzema, da s primernimi ukrepi zagotavlja prednost uporabe obnovljivih oblik energije ter energetskih virov, ki manj onesnažujejo okolje. Prednostna energetska izraba obnovljivih virov je tudi pomembna ekološka, ekonomska in socialna osnova za nadaljnji razvoj in prispevek k čistejšemu okolju. Z izgradnjo vetrnih elektrarn bomo prispevali k uresničevanju obveznosti Kyotskega protokola, po katerih mora Slovenija zmanjšati emisije toplogrednih plinov za 8% glede na izhodiščno leto 1986. Vključitev novih energetskih virov proizvodnje električne energije v energetski sistem pomeni tudi zagotavljanje večje stabilnosti slovenskega energetskega sistema.
Na Ministrstvu za okolje, prostor in energijo, Urad za prostorsko planiranje, je bila v fazi izdelave strokovnih podlag za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Republike Slovenije izdelana študija z naslovom »Ustreznost prostora za gradnjo in delovanje vetrnih elektrarn na državnem nivoju«. Študija se nanaša le na območje Primorske in je opredelila le bolj ali manj ustrezna območja, na katerih je postavitev in delovanje vetrnih elektrarn možna iz prostorskega in okoljskega vidika.
Pomembna značilnost Selivca in Vremščice so dokaj pogosti in relativno močni vetrovi. Za postavitev vsake posamezne vetrnice je sicer potrebna majhna površina zemljišča, vendar pa umestitev takega števila vetrnic na enem območju, kot je potrebno za vetrno elektrarno, predstavlja velik vpliv na vidne kakovosti, naravne prvine ter naravne in kulturne vrednote prostora. Poleg površin za vetrnice je potrebno upoštevati površine za dostopne poti, razdelilno transformatorsko postajo in navezavo na obstoječe elektroenergetsko omrežje (daljnovoda napetosti 110 kV).
Pri načrtovanju tovrstnih energetskih objektov in naprav morajo biti upoštevani kriteriji, usmeritve in pogoji, določeni v prostorskih sestavinah dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije, v poglavju Energija, v petem odstavku točke 3.1.22.:
– proučena naj bo možnost čim krajše navezave objektov za proizvodnjo električne energije na obstoječe javno omrežje;
– v zavarovana območja in območja, predlagana za zavarovanje se posega le izjemoma, posege pa se izvede tako, da se z uporabo dodatnih tehničnih rešitev izvedba posega v največji možni meri prilagaja naravnim danostim in značilnostim naravnega prostora;
– energetskih objektov in naprav se ne postavlja na območjih naravnih vrednot, ostali posegi na območjih naravnih vrednot se izvajajo tako, da se ne uničijo, poškodujejo ali bistveno spremenijo. Lastnosti, zaradi katerih je del narave opredeljen za naravno vrednoto; na območju naravne vrednote (fosili, minerali, jame), izvajajo s posebno pozornostjo;
– na ekološko pomembnih območjih se posegi izvajajo izjemoma in to pod pogojem, da se ohranja ugodno stanje habitatnih tipov in ugodno stanje rastlinskih in živalskih vrst ter njihovih habitatov.
2. Pravna podlaga za pripravo lokacijskega načrta
Elektro Primorske, PE Nova Gorica d.d., Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica podalo pobudo za izdelavo lokacijskega načrta VE Selivec in VE Vremščica ter povezovalna 110 kV daljnovoda v skladu s 1. členom ZureP-1, ki se bo izvajal sočasno s spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin planskih aktov Občine Divače v skladu z 22. členom ZureP-1, na podlagi:
– odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije (OdPSDP, Uradni list RS, št. 4/03);
– sklep o pričetku postopka sprememb in dopolnitev dolgoročnega plana Občine Sežana za območje Občine Divača za obdobje 1986-2000 in družbenega plana Občine Sežana za območje Občine Divača za obdobje 1986-1990, dopolnjen 2003, Polje vetrnih elektrarn Selivec in Polje vetrnih elektrarn Vremščica.
3. Predmet in programska izhodišča lokacijskega načrta
Predmet lokacijskega načrta so vse prostorske ureditve in objekti, ki so potrebni za izgradnjo parka vetrnih elektrarn Selivec in parka vetrnih elektrarn Vremščica ter za povezovalna 110 kV daljnovoda:
– vetrne elektrarne;
– daljnovoda 110 kV bosta potekala iz obstoječe RTP Divača do RTP Selivec in RTP Vremščica;
– RTP VE Selivec in RTP VE Vremščica;
– transportne poti: razširitve obstoječih cest in novi odseki povezovalnih cest med vetrnimi turbinami;
– visokonapetostni kablovod med vetrnimi turbinami do RTP Selivec in RTP Vremščica;
– začasni gradbiščni platoji oziroma platoji za montažo vetrnic.
Veriga vetrnih elektrarn naj bi potekala v treh nizih. Prvi niz poteka čez pobočja Veliki Ognjivec, Sopade, Kurja Polja, Slatna; drugi niz po Selivcu, do Strmca, Čemparjevega vrha in Male Vremščice; tretji niz pa od Sopad, Ulčarjevega vrha pa do Belice.
Trasi daljnovodov 110 kV DV, ki bi napajala obstoječe omrežje z vetrno energijo, bi bili speljani od razdelilnih transformatorskih postaj RTP VE Selivec in RTP VE Vremščica do obstoječe RTP Divača.
4. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi lokacijskega načrta
Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred pričetkom izdelave lokacijskega načrta podati smernice za njegovo pripravo, k dopolnjenemu predlogu lokacijskega načrta pa mnenje so:
1. Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS (Parmova 33, 1000 Ljubljana);
2. Ministrstvo za obrambo, lnštitut za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami (Kardeljeva ploščad 2 1, 1000 Ljubljana);
3. Ministrstvo za obrambo, lnštitut za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Postojna;
4. Ministrstvo za obrambo, Sektor za civilno obrambo (Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana);
5. Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS, OE Postojna;
6. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje – Sektor za vodno gospodarstvo (Vojkova 1a, 1000 Ljubljana);
7. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje – Sektor za varstvo okolja (Vojkova 1b, 1000 Ljubljana);
8. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje – Sektor za varstvo narave (Vojkova 1b, 1000 Ljubljana);
9. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo – Urad za energetiko (Dunajska 48, 1000 Ljubljana);
10. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo – Urad za prostorsko planiranje (Dunajska 21, 1000 Ljubljana);
11. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (Dunajska 56-58, 1000 Ljubljana);
12. Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno dediščino (Plečnikov trg 2, 1000 Ljubljana);
13. Zavod RS za varstvo narave, OE Nova Gorica (Delpinova 1č, 5000 Nova Gorica);
14. Zavod RS za varstvo narave Ljubljana;
15. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Nova Gorica (Delpinova 16, 5000 Nova Gorica);
16. Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije za ceste (Tržaška 19, 1000 Ljubljana);
17. Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije za ceste, Izpostava Koper;
18. Ministrstvo za promet, Direkcija za železniški promet (Kopitarjeva 5, 2000 Maribor);
19. Ministrstvo za promet, Urad za letalstvo;
20. Ministrstvo za gospodarstvo, Področje notranjega trga;
21. Zavod za gozdove Slovenije, PE Postojna;
22. Zavod za gozdove Slovenije, PE Sežana;
23. ELES, Elektro Slovenija d.o.o. Ljubljana (Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana);
24. Elektro Primorska, Distribucijska enota Sežana;
25. Telekom Slovenije, PE Koper;
26. Komunalno podjetje;
27. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, OE Koper;
28. Slovenske Železnice d.d.;
29. Javna agencija za železniški promet RS;
30. vse tangirane krajevne skupnosti, lovske družine;
31. druge občinske gospodarske javne službe ter drugi organi, organizacije in skupnosti kolikor bi se v postopku priprave lokacijskega načrta izkazalo, da so tangirani.
Postopek priprave vodi pripravljalec lokacijskega načrta Občina Divača.
Pobudnik načrtovanih prostorskih ureditev je Elektro Primorska, PE Nova Gorica.
Naročnik vseh strokovnih podlag in lokacijskega načrta je Elektro Primorska PE Nova Gorica. Načrtovalec lokacijskega načrta mora izpolnjevati pogoje, ki jih določa 156. člen do 160. člen ZureP-1.
lzdelavo lokacijskega načrta spremlja:
– Občina Divača;
– Elektro Primorske PE Nova Gorica.
5. Seznam potrebnih strokovnih podlag in način njihove pridobitve
Strokovna podlage, ki jih je potrebno pripraviti pred izdelavo lokacijskega načrta
– Vetrne elektrarne – idejne rešitve;
– povezovalna 110 kV daljnovoda in RTP Vremščica in Selivec – idejne rešitve;
– geodetsko topografski načrt v M = 1: 1 000, reambuliran in potrjen na Geodetski upravi RS, ki vključuje tudi podatke o komunalnih vodih, ter druge geodetske podloge, izdelane v skladu s pravilnikom o vsebini geodetskih podlog za pripravo prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 17/85) – M= 1: 5000 za situacijski prikaz prostorskih ureditev, M = 1: 1000 za prikaz ureditvenih situacij;
– zemljiško-katastrski načrt območja lokacijskega načrta, izdelan v M 1:2880, potrjen na Geodetski upravi RS;
– podatki iz zemljiške knjige o lastnikih in imetnikih drugih stvarnih pravic;
– strokovne podlage, izdelane v skladu z navodilom o vsebini posebnih strokovnih podlag in vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85), kolikor ne bo v nasprotju z izvršilnimi predpisi do njihove izdaje na podlagi 167. člena ZureP-1;
– geološko in geotehnično poročilo;
– dostopna povezovalna cesta in visokonapetostni kablovod med vetrnimi turbinami – idejne rešitve vseh infrastrukturnih objektov, naprav in omrežij, ki so potrebni za delovanje načrtovane prostorske ureditve;
– morebitne druge strokovne podlage, ki bodo izhajale iz zahtev pridobljenih smernic.
6. Rok izdelave lokacijskega načrta
Lokacijski načrt VE Selivec in VE Vremščica ter povezovalna 110 kV daljnovoda se pripravlja sočasno s spremembami in dopolnitvami prostorskih planskih aktov Občine Divača.
Pridobitev smernic za načrtovanje:
– pobudnik LN zagotovi gradivo za pridobitev smernic (idejna zasnova oziroma programska zasnova). Pripravljalec LN zaprosi nosilce urejanja prostora, določene v 4. točki, za smernice za načrtovanje prostorske ureditve;
– nosilci urejanja prostora bodo smernice podali v roku 30 dni od prejetja vloge - januar 2003;
– načrtovalec LN izdela analizo pridobljenih smernic in izdela usmeritve za načrtovane prostorske ureditve v 15 dneh od prejema smernic.
lzdelava strokovnih podlag in predloga lokacijskega načrta:
– pobudnik LN zagotovi izdelavo strokovnih podlag, določenih v 5. točki programa priprave - januar 2003;
– načrtovalec izdela predlog lokacijskega načrta v 30 dneh po prevzemu vseh strokovnih podlag - januar 2003;
– pripravljalec 14 dni pred objavo javne razgrnitve predloga lokacijskega načrta skliče II. prostorsko konferenco z namenom, da se na predvidene rešitve v predlogu LN pridobijo mnenja lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti - januar 2004;
– načrtovalec in pripravljalec pripravita javno razgrnitev in obravnavo predloga lokacijskega načrta - februar 2004.
Javna razgrnitev in javna obravnava:
– župan s sklepom odredi javno razgrnitev predloga LN v prostorih Občine Divače oziroma v tangiranih krajevnih skupnostih;
– javna razgrnitev traja najmanj 30 dni;
– načrtovalec v sodelovanju s pripravljalcem in pobudnikom v času javne razgrnitve organizira najmanj eno javno obravnavo. Javna obravnava mora biti v kraju načrtovane ureditve;
– pripravljalec obvesti javnost o kraju in času javne razgrnitve ter javne obravnave z objavo v Uradnem listu RS in na krajevno običajen način;
– načrtovalec v sodelovanju s pobudnikom in Občino Divača v času javne razgrnitve in javne obravnave evidentira vse pisne in ustne pripombe in predloge organov, organizacij in posameznikov;
– načrtovalec pripravi predlog stališč do pripomb glede njihovega upoštevanja;
– župan po predhodnem mnenju občinskega sveta s sklepom odloči o upoštevanju pripomb in predlogov.
lzdelava dopolnjenega predloga lokacijskega načrta:
– pobudnik zagotovi izdelavo morebitnih dopolnitev strokovnih podlag – februar, marec 2004;
– načrtovalec izdela dopolnjeni predlog lokacijskega načrta najkasneje v 30 dneh po prevzemu vseh morebitnih dopolnjenih strokovnih podlag - marec 2004;
– načrtovalec pozove nosilce urejanja prostora, določene v 4. točki programa priprave, da podajo mnenje k dopolnjenemu predlogu lokacijskega načrta - marec 2004;
– nosilci urejanja prostora podajo mnenje v 30 dneh po prejemu vloge;
– na podlagi vseh pridobljenih mnenj načrtovalec izdela usklajen dopolnjen predlog lokacijskega načrta v 15 dneh – maj 2004.
Sprejem lokacijskega načrta
Župan posreduje usklajen dopolnjen predlog lokacijskega načrta Občinskemu svetu občine Divača v sprejem. Sestavni del gradiva so tudi stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve in javne obravnave.
7. Obveznosti financiranja priprave lokacijskega načrta
Pripravljalec lokacijskega načrta je Občina Divača. Pobudo za lokacijski načrt je podal investitor Elektro Primorska, PE Nova Gorica, ki izbere načrtovalca in financira izdelavo akta v skladu z zakonom in tem programom priprave.
Postopek priprave dokumenta vodi Občina Divača.
Pripravljalec lahko v postopku priprave in sprejemanja lokacijskega načrta po potrebi vključi še druge načrtovalce.
8. Objava programa priprave
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS.
Divača, dne 3. decembra 2003.
Župan
Občine Divača
Rajko Vojtkovszky, dr. vet. med. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti