Uradni list

Številka 123
Uradni list RS, št. 123/2003 z dne 11. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 123/2003 z dne 11. 12. 2003

Kazalo

5250. Sklep o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, stran 16834.

Na podlagi 15. in drugega odstavka 47. člena zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 96/02) in v skladu s 6. členom zakona o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(ustanovitev agencije)
S tem sklepom se ustanovi javna agencija Republike Slovenije na področju raziskovalne dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: agencija).
II. STATUSNE DOLOČBE
2. člen
(pravna osebnost in ustanoviteljstvo)
Agencija je pravna oseba javnega prava in je posredni uporabnik proračuna Republike Slovenije v skladu s predpisi s področja javnih financ in javnih agencij.
Agencija nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun, v okviru z zakonom in tem sklepom določenih nalog.
Ustanovitelj agencije je Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice in obveznosti izvršuje Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada).
3. člen
(ime agencije)
Ime agencije je: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.
Ime agencije v angleškem jeziku je: Slovenian Research Agency.
Skrajšano ime agencije je: ARRS.
4. člen
(sedež agencije)
Sedež agencije je v Ljubljani. Poslovni naslov agencije je: Ljubljana, Trg OF 13.
Poslovni naslov se lahko spremeni s statutom agencije. Sprememba poslovnega naslova ne pomeni spremembe tega sklepa.
5. člen
(žig agencije)
Agencija uporablja pri poslovanju žig z besedilom imena agencije. Žig lahko vsebuje tudi znak oziroma logotip agencije. Podrobno se žig opredeli v statutu agencije.
III. NAMEN, DEJAVNOST IN NALOGE AGENCIJE
6. člen
(namen agencije)
Agencija opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge v zvezi z izvajanjem sprejetega Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa oziroma njegovih posameznih delov ter v okviru veljavnega proračunskega memoranduma in državnega proračuna, kakor tudi izvajanje drugih nalog pospeševanja raziskovalne dejavnosti, skladno z namenom ustanovitve.
Agencija opravlja z zakonom določene naloge v javnem interesu z namenom, da zagotovi trajno, strokovno in neodvisno odločanje o izbiri programov in projektov, ki se financirajo iz državnega proračuna in drugih virov financiranja.
7. člen
(dejavnosti agencije)
Dejavnosti agencije so v skladu z uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 02/02) razvrščene:
L/75.110       Splošna dejavnost uprave;
K/72.300       Obdelava podatkov;
O/92.512       Dejavnost arhivov.
8. člen
(naloge agencije)
Agencija opravlja naslednje naloge:
– odloča o izbiri raziskovalnih in infrastrukturnih programov, ki predstavljajo javno službo na področju raziskovalne dejavnosti, in zagotavlja njihovo financiranje;
– skrbi za izvedbo programa mladih raziskovalcev in drugih programov ter projektov, ki jih agencija izvaja v skladu z Nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom in letno politiko ministrstva, pristojnega za znanost;
– nadzira relevantnost, inovativnost, učinkovitost, kakovost delovanja, konkurenčnost in strokovnost dela pravnih in fizičnih oseb, katerim dodeljuje finančna sredstva ali druge oblike spodbud;
– spremlja in nadzira izvedbo programov in projektov iz prve in druge alinee tega člena;
– spodbuja mednarodno sodelovanje ter sofinancira in izvaja sprejete obveznosti v okviru mednarodnih sporazumov, programov, memorandumov in protokolov, ki jih je sklenila Republika Slovenija;
– vodi zbirke podatkov, določene z zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti in drugimi predpisi;
– skrbi za pridobivanje dodatnih sredstev za izvajanje Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa;
– spremlja in analizira izvajanje raziskovalne in razvojne dejavnosti;
– sodeluje pri načrtovanju nacionalne raziskovalne in razvojne politike;
– se povezuje z agencijo na področju tehnološkega razvoja in drugimi agencijami in organizacijami;
– skladno s predpisi pošilja letne programe dela, finančne načrte, letna poročila in poročila o periodičnih samo-evalvacijah o kakovosti svojega delovanja ministrstvu, pristojnemu za znanost;
– spodbuja povezovanje javnih raziskovalnih organizacij z uporabniki;
– opravlja druge strokovne naloge skladno z namenom, za katerega je bila ustanovljena.
9. člen
(izvajanje nalog agencije)
Za urejanje pravnih razmerij na podlagi javnega pooblastila v zakonu agencija izdaja splošne akte, ki se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije.
Za odločanje v posamičnih javnopravnih stvareh agencija izdaja posamične upravne akte.
IV. NOTRANJA ORGANIZACIJA
10. člen
(notranja organizacija agencije)
Notranjo organizacijo agencije določa statut ter splošni akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest agencije.
V. ORGANI AGENCIJE
11. člen
(organi agencije)
Organi agencije so upravni odbor, direktor in znanstveni svet agencije.
1. Upravni odbor agencije
12. člen
(število članov upravnega odbora)
Upravni odbor agencije (v nadaljnjem besedilu: upravni odbor) ima sedem članov.
Predsednika izvolijo člani upravnega odbora izmed sebe.
Člane upravnega odbora imenuje vlada za dobo 5 let, z možnostjo ponovnega imenovanja.
13. člen
(sestava upravnega odbora)
Upravni odbor sestavljajo:
– štirje člani, predstavniki vlade;
– dva člana, predstavnika raziskovalnih organizacij, univerz in Slovenske akademije znanosti in umetnosti;
– en član, predstavnik Gospodarske zbornice in drugih uporabnikov raziskovalnih storitev, organiziranih v ustrezna interesna združenja oziroma društva, uporabnikov, ki niso organizirani v ustrezna interesna združenja, ter reprezentativnih sindikatov s področja raziskovalne dejavnosti.
14. člen
(imenovanje članov upravnega odbora)
Člane upravnega odbora imenuje vlada, in sicer:
– svoje predstavnike, na predlog ministra, pristojnega za znanost;
– predstavnike raziskovalnih organizacij, univerz, Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Gospodarske zbornice in drugih uporabnikov, organiziranih v ustrezna interesna združenja oziroma društva, ter reprezentativnih sindikatov na predlog teh organizacij, združenj oziroma društev na podlagi kriterija iz tretjega odstavka 17. člena zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti;
– predstavnika uporabnikov, ki niso organizirani v ustrezna interesna združenja, imenuje vlada na podlagi javnega poziva, ki ga objavi ministrstvo, pristojno za znanost, na podlagi kriterija iz predhodne alinee tega člena.
15. člen
(pogoji za imenovanje člana upravnega odbora)
Za člana upravnega odbora je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima najmanj visoko strokovno izobrazbo,
– je strokovnjak s področja dela oziroma dejavnosti agencije,
– ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– ni zaposlena v agenciji,
– ni funkcionar v izvršilni veji oblasti in
– ne opravlja dela oziroma dejavnosti na področju, kjer obstaja možnost konflikta med njegovimi zasebnimi in javnimi interesi na strani agencije.
16. člen
(pristojnosti upravnega odbora)
Pristojnosti upravnega odbora so:
– skrbi, da agencija deluje v javnem interesu,
– sprejema splošne akte agencije,
– sprejema program dela in finančni načrt v soglasju z vlado,
– sprejema letno poročilo in druga poročila agencije v soglasju z vlado,
– odloča o izboru in financiranju projektov in programov,
– izvede javni natečaj za imenovanje direktorja,
– vladi predlaga imenovanje oziroma razrešitev direktorja agencije,
– daje direktorju agencije usmeritve in navodila za delo,
– odloča o uporabi presežka prihodkov nad odhodki in pokrivanja presežka odhodkov nad prihodki v soglasju z vlado,
– imenuje strokovne komisije in druga delovna telesa za izvajanje nalog iz svoje pristojnosti,
– obravnava mnenja in predloge znanstvenega sveta v zvezi z znanstveno politiko,
– skrbi za koordinacijo dela z agencijo na področju tehnološkega razvoja,
– imenuje pooblaščenega revizorja za pregled letnega poročila agencije,
– odloča o drugih vprašanjih in opravlja druge zadeve, ki so potrebne za izvedbo posameznih določil predpisov, za katere ni izrecno določena pristojnost drugega organa,
– odloča o drugih zadevah, za katere je tako določeno s predpisi oziroma tem sklepom.
Člani upravnega odbora morajo pri svojem delu ravnati nepristransko in s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika ter varovati poslovno skrivnost agencije. Člani upravnega odbora so odgovorni za škodo, ki je nastala kot posledica kršitve njihove dolžnosti.
17. člen
(odločanje upravnega odbora)
Upravni odbor sprejema odločitve z večino glasov svojih članov.
Glasovanje o predlogu za imenovanje oziroma razrešitev direktorja agencije je tajno.
18. člen
(predčasna razrešitev člana upravnega odbora)
Vlada lahko predčasno razreši člana upravnega odbora agencije v primerih in po postopku, ki ga določa zakon.
2. Direktor agencije
19. člen
(imenovanje direktorja)
Direktorja agencije imenuje vlada na predlog upravnega odbora.
Direktor je imenovan za dobo petih let in je lahko ponovno imenovan.
20. člen
(pogoji za imenovanje direktorja)
Za direktorja je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– najmanj univerzitetna izobrazba,
– najmanj 10 let delovnih izkušenj,
– usposobljenost za vodenje, upravljanje in koordinacijo dela,
– aktivno znanje najmanj enega svetovnega jezika,
– je strokovnjak na področju dela oziroma dejavnosti javne agencije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na pogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev.
21. člen
(pristojnost in odgovornost direktorja)
Direktor zastopa in predstavlja agencijo, organizira in vodi delo ter poslovanje agencije ter opravlja druge naloge skladno s predpisi.
Direktor zagotavlja, da agencija posluje v skladu z zakonom, tem sklepom in splošnimi akti agencije. Pri svojem delu mora varovati poslovno skrivnost agencije.
Direktor je za svoje delo odgovoren upravnemu odboru, ministru, pristojnemu za znanost, in vladi.
Direktor mora pri svojem delu ravnati nepristransko in s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika ter varovati poslovno skrivnost agencije. Direktor odgovarja agenciji za škodo, ki jo je povzročil s svojim nevestnim oziroma protipravnim ravnanjem.
22. člen
(pristojnosti direktorja)
Pristojnosti direktorja so:
– sprejema akte v posamičnih zadevah iz pristojnosti agencije, če s predpisi ni določeno drugače,
– pripravi predlog programa dela in finančnega načrta agencije,
– pripravi predlog letnega poročila o delu agencije,
– pripravlja strokovne podlage za opravljanje nalog upravnega odbora ter izvršuje usmeritve in sklepe upravnega odbora,
– pripravlja predloge splošnih aktov agencije, ki jih sprejema upravni odbor,
– podpisuje akte, listine in druge dokumente ter sklepa pogodbe, ki se nanašajo na poslovanje agencije,
– imenuje komisije in druga delovna telesa za izvedbo posameznih strokovnih nalog in
– opravlja druge naloge, ki so v skladu s predpisi in drugimi splošni akti agencije.
23. člen
(prenehanje funkcije direktorja)
Če direktorju preneha funkcija, vlada na predlog upravnega odbora do imenovanja direktorja brez javnega natečaja imenuje vršilca dolžnosti, vendar najdalj za dobo šest mesecev.
24. člen
(predčasna razrešitev direktorja)
Direktorja agencije lahko predčasno razreši vlada v primerih in po postopku, ki ga določa zakon.
3. Znanstveni svet
25. člen
(sestava znanstvenega sveta)
Znanstveni svet sestavlja šest članov tako, da so zastopana vsa področja znanstvenih ved.
Člane in predsednika znanstvenega sveta imenuje minister, pristojen za znanost, na predlog sveta za znanost in tehnologijo Republike Slovenije.
26. člen
(pogoji za imenovanje člana znanstvenega sveta)
Član znanstvenega sveta mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– imeti mora naziv znanstveni svetnik ali redni profesor,
– biti mora ugleden in uveljavljen raziskovalec,
– izkazovati mora nadpovprečne rezultate na svojem raziskovalnem področju.
27. člen
(doba in omejitve imenovanja člana
znanstvenega sveta)
Člane znanstvenega sveta se imenuje za dobo petih let in brez možnosti ponovnega imenovanja.
Za člana znanstvenega sveta ne more biti imenovan predstojnik visokošolskega zavoda ali članice univerze, direktor raziskovalne organizacije in predsedniki znanstveno-raziskovalnih svetov.
28. člen
(pristojnosti znanstvenega sveta)
Znanstveni svet je najvišje strokovno in svetovalno telo agencije, ki oblikuje predlog finančno ovrednotenih prednostnih seznamov za izbor programov in projektov (v nadaljnjem besedilu: predlog prednostnega seznama) in opravlja tudi naslednje naloge:
– sprejema strokovna izhodišča za pripravo splošnih aktov agencije,
– koordinira in organizira evalvacijske postopke agencije,
– oblikuje evalvacijske ocene o raziskovalni in razvojni kakovosti,
– spremlja stanje in vrednoti razvoj raziskovalno-razvojne dejavnosti v Republiki Sloveniji z vidika raziskovalne in razvojne kakovosti,
– sprejema programe razvoja raziskovalno-razvojne dejavnosti za posamezno znanstveno vedo oziroma raziskovalno področje,
– pripravlja predloge za oblikovanje in izvajanje ciljev ter instrumentov raziskovalne in razvojne politike,
– pripravlja poročila o rezultatih raziskovalno-razvojne dejavnosti,
– opravlja druge naloge s področja evalvacijskih postopkov agencije.
O predlogu prednostnih seznamov iz prejšnjega odstavka odloča na podlagi pete alinee 16. člena tega sklepa upravni odbor agencije. Če se upravni odbor ne strinja s predlogom prednostnega seznama, lahko za dodatna pojasnila povabi predstavnike oziroma člane znanstvenega sveta na svojo sejo.
Način oblikovanja in podrobnejšo opredelitev nalog znanstvenega sveta se določi v statutu agencije v skladu s tem sklepom.
29. člen
(stalna in občasna telesa znanstvenega sveta)
Za izvajanje nalog znanstveni svet ustanovi stalna ali občasna strokovna telesa.
Stalna strokovna telesa so znanstveno-raziskovalni sveti za posamezna področja znanstvenih ved.
Delovanje stalnih in občasnih strokovnih teles se podrobneje uredi s pravilnikom, ki ga sprejme upravni odbor agencije.
VI. FINANCIRANJE
30. člen
(financiranje agencije)
Prihodki agencije so:
– sredstva državnega proračuna, pridobljena na podlagi pogodbe z ministrstvom, pristojnim za znanost,
– prihodki, pridobljeni s prodajo blaga in storitev na trgu,
– donacije,
– drugi prihodki skladno s predpisi.
Prihodki agencije so namenjeni izvajanju dejavnosti in nalog agencije, določenih v tem sklepu, zagotavljanju pogojev za delovanje agencije in financiranju odhodkov, povezanih s tekočim poslovanjem agencije, kot so stroški dela, stroški materiala in storitev, stroški amortizacije in drugi stroški.
Presežek prihodkov nad odhodki agencija lahko uporabi za opravljanje in razvoj dejavnosti, ali za plačilo delovne uspešnosti zaposlenih v agenciji v skladu z zakonom, ali ga vplača v državni proračun.
Agencija vplača v državni proračun presežek prihodkov nad odhodki, ki izvira iz financiranja dejavnosti in nalog agencije, določenih v III. poglavju tega sklepa.
O uporabi presežka prihodkov nad odhodki in o pokrivanju presežka odhodkov nad prihodki odloča upravni odbor, na predlog direktorja agencije, v soglasju z vlado.
Agencija za nekatere svoje storitve, ki jih opravlja za posameznike in pravne osebe, lahko v skladu z zakonom izda tarifo oziroma zaračunava upravne takse.
VII. RAZMERJA DO USTANOVITELJA IN DO DRUGIH
SUBJEKTOV
31. člen
(program dela)
Agencija najkasneje do 31. oktobra tekočega leta pripravi letni program dela in finančni načrt za prihodnje koledarsko leto in ga predloži vladi v soglasje.
Letni program dela agencije določa cilje in naloge agencije, ki jih bo agencija zasledovala in opravljala v posameznem letu, v skladu s sklepi in usmeritvami vlade in ministrstva, pristojnega za znanost, ter način njihovega doseganja in uresničevanja.
K letnemu programu dela mora biti priložen opis večletne strategije razvoja agencije, iz katerega mora biti razviden prispevek agencije k splošnemu nacionalnemu razvoju na področju raziskovalne dejavnosti, ukrepe za zagotavljanje kvalitetnih storitev agencije ter ukrepe za zagotavljanje učinkovite in namenske porabe sredstev.
32. člen
(soglasje)
Če na letni program dela in na finančni načrt vlada do 15. decembra ne izda soglasja, se do izdaje soglasja uporabljata program dela in finančni načrt za preteklo leto.
33. člen
(poročanje)
Agencija najmanj enkrat letno pisno poroča ministru, pristojnemu za znanost, in vladi o doseženih ciljih in rezultatih, o izvrševanju finančnih načrtov ter o rezultatih poslovanja, skladno s predpisi o javnih financah in računovodstvu.
34. člen
(javnost dela)
Delo agencije je javno.
Javnost dela agencija opredeli v posebnem splošnem aktu.
Agencija je dolžna javno objaviti letno poročilo o delu in poslovanju agencije.
Za javnost dela je odgovoren direktor agencije.
VIII. SPLOŠNI AKTI AGENCIJE
35. člen
(splošni akti)
Splošni akti agencije so statut, pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest in drugi splošni akti skladno s predpisi, s katerimi se urejajo vprašanja, pomembna za delo in poslovanje agencije.
Pred sprejetjem splošnega akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest mora upravni odbor pridobiti mnenje reprezentativnega sindikata.
Agencija po predhodnem soglasju ministra, pristojnega za znanost, izdaja tudi splošne akte za izvrševanje javnih pooblastil, s katerimi določa podrobnejšo organizacijo upravljanja agencije z javnimi sredstvi za raziskovalno dejavnost, določa metodologijo, pogoje in merila ter postopke izbora, financiranje, nadzor nad izvajanjem programov in projektov ter ureja druga področja skladno z zakonom. Te splošne akte objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
IX. NADZOR
36. člen
(nadzor nad porabo sredstev)
Nadzor nad zakonitostjo, namembnostjo, učinkovito in uspešno porabo sredstev agencije opravlja Računsko sodišče Republike Slovenije.
37. člen
(nadzor nad delom in poslovanjem agencije)
Nadzor nad zakonitostjo, učinkovitostjo in uspešnostjo dela agencije opravlja ministrstvo, pristojno za znanost.
Nadzor nad izvajanjem predpisov, ki urejajo javne finance, predpisov, ki urejajo finančno, materialno in računovodsko poslovanje agencije, zakonitostjo, namenskostjo in smotrnostjo uporabe sredstev, pridobljenih iz proračuna, ter nad upravljanjem s premoženjem v lasti ali uporabi agencije opravlja ministrstvo, pristojno za finance.
Nad izvajanjem predpisov o upravnem postopku, poslovnem času, uradnih urah, poslovanju s strankami, poslovanju z dokumentarnim gradivom in zagotavljanju javnosti delovanja opravlja ministrstvo, pristojno za upravo.
38. člen
(nadzor nad porabniki proračunskih sredstev)
Agencija opravlja nadzor nad namensko porabo sredstev ter primernostjo in strokovnostjo dela pravnih in fizičnih oseb, katerim dodeljuje sredstva (porabnikov proračunskih sredstev, ki se financirajo iz državnega proračuna skladno z zakonom), in drugih oseb, za katere tako določa zakon. Način izvajanja nadzora se opredeli s splošnim aktom agencije.
O opravljenem nadzoru agencija izdaja poročila, ki morajo biti objavljena in dostopna javnosti.
X. ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI AGENCIJE
39. člen
(odgovornost za obveznosti agencije)
Agencija je odgovorna za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem.
Vlada je odgovorna za obveznosti agencije v primerih, ki jih določa zakon.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
40. člen
(zagotovitev pogojev za začetek dela
in poslovanja agencije)
Vlada zagotovi agenciji materialne in finančne pogoje za začetek dela in poslovanja, s prenosom prostorov in opreme iz Ministrstva za šolstvo, znanost in šport.
Prostori in oprema ostanejo v lasti ustanovitelja in se prenesejo v uporabo in upravljanje agencije.
Prenos prostorov in opreme se izvede na podlagi programa, ki ga pripravi Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport in ga predlaga v sprejem vladi.
Za financiranje dejavnosti oziroma nalog agencije v prehodnem obdobju sklene Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport z agencijo pogodbo, s katero se agenciji zagotovijo proračunska sredstva za začetek dela in poslovanja.
41. člen
(zaposlitev delavcev v agenciji)
Na agencijo se prerazporedi potrebno število delavcev Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, ki nadaljujejo delovno razmerje v agenciji. Tem delavcem se zagotavljajo enake pravice iz delovnega razmerja kot so jih imeli pred prevzemom.
Število delavcev in višina sredstev za plače in druge osebne prejemke ter materialne stroške teh delavcev sta sestavni del programa iz tretjega odstavka prejšnjega člena tega sklepa.
42. člen
(arhivsko gradivo)
Arhivsko gradivo, ki se nanaša na dejavnost agencije, prevzame agencija na podlagi primopredajnega zapisnika, ki ga podpišeta minister, pristojen za znanost, in vršilec dolžnosti direktorja agencije.
43. člen
(vršilec dolžnosti direktorja)
Do imenovanja direktorja agencije imenuje vlada vršilca dolžnosti direktorja.
Naloge vršilca dolžnosti direktorja:
– do imenovanja direktorja predstavlja in zastopa agencijo,
– v treh mesecih od uveljavitve tega sklepa mora predlagati vpis ustanovitve Javne agencije Republike Slovenije za raziskovalno dejavnost v sodni register,
– v enem mesecu od dneva imenovanja upravnega odbora mora sklicati konstitutivno sejo upravnega odbora agencije,
– v dveh mesecih od imenovanja mora pripraviti predlog statuta agencije,
– v štirih mesecih od imenovanja mora, na podlagi sklepov in usmeritev, ki jih sprejme minister, pristojen za znanost, pripraviti program dela in finančni načrt agencije za leto 2004.
44. člen
(rok za sprejem statuta in imenovanje
direktorja agencije)
Upravni odbor agencije mora najkasneje v dveh mesecih po konstituiranju sprejeti statut agencije in v treh mesecih predlagati vladi v imenovanje direktorja agencije.
45. člen
(rok za imenovanje strokovnih teles)
Agencija uporablja za strokovno podporo pri sprejemanju odločitev pri izvajanju raziskovalne politike strokovna telesa Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, in sicer do imenovanja znanstvenega sveta in drugih strokovnih teles, najdalj pa za obdobje enega leta od uveljavitve tega sklepa.
46. člen
(rok uveljavitve sklepa)
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 690-04/2003-1
Ljubljana, dne 4. decembra 2003.
EVA 2003-3311-0214
Vlada Republike Slovenije
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti