Uradni list

Številka 123
Uradni list RS, št. 123/2003 z dne 11. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 123/2003 z dne 11. 12. 2003

Kazalo

5268. Pravilnik za vrednotenje programov športa v Občini Benedikt, stran 16883.

Na podlagi 3., 7. in 9. člena zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24 in 31/00), 21. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 30/02) ter 15. člena statuta Občine Benedikt (Uradni list RS, št. 19/99) je Občinski svet občine Benedikt na 9. seji, dne 27. 11. 2003 sprejel
P R A V I L N I K
za vrednotenje programov športa v Občini Benedikt
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom Občinski svet občine Benedikt določa pogoje, merila in postopke za vrednotenje in razdelitev sredstev, namenjenih za sofinanciranje programov športa v Občini Benedikt.
2. člen
Izvajalci športnih programov so:
– športna društva,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo društva za posamezna področja oziroma športne panoge,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa,
– javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja iz Občine Benedikt,
– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne.
Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pred drugimi izvajalci programov športa.
3. člen
Pravico do sofinanciranja programov športa imajo nosilci in izvajalci športne dejavnosti iz prejšnjega člena tega pravilnika, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so registrirani v skladu z zakonom o društvih, s sedežem v Občini Benedikt in v njej pretežno izvajajo svojo dejavnost, oziroma organizacije, ki imajo v svoji dejavnosti registrirano športno dejavnost,
– da imajo zagotovljene materialne, kadrovske, organizacijske in prostorske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti,
– da imajo za določene športne programe zagotovljeno redno vadbo, najmanj 40 tednov v letu,
– da so registrirani in delujejo najmanj 1 leto,
– da se pravočasno prijavijo na razpis,
– da imajo urejeno evidenco o registriranih tekmovalcih in članstvu.
II. VSEBINSKE DOLOČBE
4. člen
Sofinancira se naslednja vsebina programov športa:
1. športna vzgoja otrok in mladine,
2. športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
3. športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami (z motnjami v razvoju),
4. kakovostni in vrhunski šport,
5. športna rekreacija,
6. šport invalidov,
7. šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov,
8. delovanje zvez športnih društev na območju Občine Benedikt,
9. priznanja športnikom in športnim delavcem,
10. športne prireditve,
11. informatika in založništvo,
12. propagandna dejavnost v športu.
5. člen
Na podlagi vsakoletnega javnega razpisa, ki ga do 31. decembra za naslednje leto objavi Občina Benedikt, Komisija za program športa občine Benedikt obdela prijave in pripravi predlog izbora programov in predlog delitve razpoložljivih sredstev, ki jih za sofinanciranje programov športa zagotavlja proračun občine. Komisija predlog posreduje županu le-ta ga predlaga občinskemu svetu, ki o delitvi sredstev odloči s sklepom.
Komisijo za program športa občine Benedikt imenuje in razrešuje Občinski svet občine Benedikt na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Mandat komisije za program športa traja 4 leta.
Komisija je sestavljena iz petih članov v sestavi:
– en predstavnik občinske uprave,
– en predstavnik Odbora za šport v Občini Benedikt,
– trije predstavniki dejavnosti športa v občini.
6. člen
Občina za vsako proračunsko leto sklene z izvajalci programov športa pogodbe o sofinanciranju izvedbe programov športa v občini (v nadaljevanju: pogodba).
Pogodba mora vsebovati naslednje elemente:
– vsebino in obseg programov,
– čas realizacije programa,
– pričakovani dosežki in rezultati,
– obseg sredstev, ki se zagotavljajo iz občinskega proračuna za dogovorjene športne programe,
– druge medsebojne pravice in obveznosti,
– način nadzora nad realizacijo programa in namensko porabo sredstev,
– posledice morebitnega kršenja pogodbenih obveznosti.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
7. člen
Porabniki občinskih proračunskih sredstev so dolžni izvajati dogovorjene programe v skladu s tem pravilnikom in dajati pristojnemu organu morebitna dodatna pojasnila glede izpolnjevanja pogojev iz 3. člena tega pravilnika.
8. člen
Izvajalci programov morajo po opravljenih nalogah oziroma v časovnih razdobjih, določenih s pogodbo, predložiti dokazila o izpolnitvi prevzetih obveznosti občinski upravi.
Kolikor izvajalci ne izpolnjujejo obveznosti, določenih s pogodbo, se jim za ta del programa ukinejo finančna sredstva.
9. člen
Pogoji, merila in normativi za vrednotenje športnih programov so opredeljeni v prilogi in so sestavni del tega pravilnika.
10. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 65001-002/2003-5
Benedikt, dne 28. novembra 2003.
Župan
Občine Benedikt
Milan Gumzar l. r.
                                      PRILOGA
 
             POGOJI, MERILA IN NORMATIVI ZA
             VREDNOTENJE ŠPORTNIH PROGRAMOV
 
            I. ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE

            1. Športna vzgoja predšolskih otrok
 
  Za izvajanje programa Zlati sonček v vzgojno-varstveni organizaciji se 
zagotovijo:
  – športne knjižice in značke oziroma medalje.
  Za izvajanje akcije Naučimo se plavati se sofinancira:
  – 20 ur strokovnega kadra za vsako skupino,
  – 20 ur najemnine objekta za vsako skupino.
  Za ostale programe športnih društev in drugih izvajalcev se sofinancira:
  – 40 ur strokovnega kadra,
  – 40 ur najemnine objekta tistim skupinam, ki nimajo zagotovljene brezplačne 
vadbe.
  V skupini naj bo vsaj 10 udeležencev, pri individualnih športih pa vsaj 4.

           2. Športna vzgoja šoloobveznih otrok
 
  Za izvajanje programa Zlati sonček, Krpan se zagotovijo:
  – športne knjižice in značke oziroma medalje.
  Za izvajanje akcije Naučimo se plavati se sofinancira:
  – 20 ur strokovnega kadra za vsako skupino,
  – 20 ur najemnine objekta za vsako skupino.
  V skupini naj bo vsaj 10 udeležencev, pri individualnih športih pa vsaj 4.
 
  Sofinanciranje medobčinskih šolskih športnih tekmovanj:
  – sodniški stroški,
  – stroški objekta (če ni vzdrževan z občinskimi sredstvi),
  – medalje za posameznike, ki se uvrstijo od 1. do 3. mesta in pokal skupnemu 
zmagovalcu,
  – pri ekipnih tekmovanjih pokale od 1. do 3. mesta.
  – zdravniška služba, če jo zahteva narava panoge (večja verjetnost poškodb).
  Pogoj za vrednotenje tekmovanj je, da na medobčinskih šolskih športnih 
tekmovanjih sodelujejo vsaj tri šole.
  Za ostale programe športnih društev in drugih izvajalcev se sofinancira:
  – 40 ur strokovnega kadra,
  – 40 ur najemnine objekta tistim skupinam, ki nimajo zagotovljene brezplačne 
vadbe.
  Za športno vzgojo šoloobveznih otrok s posebnimi potrebami se sofinancira:
  – 80 ur strokovnega kadra in objekta tistim, ki nimajo zagotovljene brezplačne 
vadbe,

              3. Športna vzgoja mladine

  Za programe redne vadbe mladine, ki niso vključeni v tekmovanja se 
sofinancira:
  – 80 ur strokovnega kadra,
  – 80 ur najemnine objekta tistim, ki nimajo zagotovljene brezplačne vadbe.
  V skupini naj bo vsaj 10 udeležencev, pri individualnih športih pa vsaj 4.
  Za programe športne vzgoje mladine s posebnimi potrebami se sofinancira:
  – 80 ur strokovnega kadra
  – 80 ur najemnine objekta tistim, ki nimajo zagotovljene brezplačne vadbe.

           II. ŠPORT OTROK IN MLADINE USMERJENIH
             V KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT
            (v nadaljevanju: selektivni proces)

        1. Merila za uvrstitev v selektivni proces otroške
              in mladinske športne šole
 
  Stopnje športnih šol:
  – I. stopnja (cicibani, cicibanke) – do 8 let,
  – II. stopnja (mlajši dečki, deklice) – 8 do 10 let,
  – III. stopnja (starejši dečki, deklice) – 10 do 14 let,
  – IV. stopnja (mlajši mladinci, mladinke) – 14 do 16 let,
  – V. stopnja (starejši mladinci, mladinke) – 16 do 18 let.
  Število stopenj in število športnih šol določi Komisija za program športa 
glede na specifičnost in razširjenost posamezne športne panoge.
  Programi se ovrednotijo po Tabeli 1.
  Kolektivne športne panoge morajo imeti vsaj 10 udeležencev v posamezni 
skupini, individualne športne panoge pa morajo imeti v vsaki športni šoli vsaj 4 
udeležence.

            III. KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT
 
  V programe kakovostnega športa so vključeni športniki in športnice članskih 
kategorij, ki jih program rekreacijskega športa ne zadovoljuje, so pa pomemben 
dejavnik športa v Občini Benedikt. V programe vrhunskega športa so vključeni 
športniki in športnice, ki imajo status kategoriziranega športnika pri Olimpijskem 
komiteju Slovenije. Izvajalcu športnega programa, ki ima v svojih vrstah 
kategoriziranega športnika, pripada dodatek po Tabeli 1.

             1. Individualne športne panoge
 
  Merila za vključitev v program kakovostnega športa:
  Za vključitev športnikov in športnic v program kakovostnega športa mora biti 
izpolnjen naslednji pogoj:
  – da imajo status kategoriziranega športnika-ce.
  Sofinancira se program po Tabeli 1.

              2. Kolektivne športne panoge
 
  Merila za vključitev v program kakovostnega športa:
  Za vključitev članskih ekip v program kakovostnega športa mora biti izpolnjen 
naslednji pogoj:
  – da članska ekipa nastopa v I., II. ali III. državni ligi (dvokrožni ali 
večkrožni sistem tekmovanja)
  Sofinancira se program po Tabeli 1.

         3. Individualne športne panoge, ki imajo ekipna
                  tekmovanja
 
  Merila za vključitev v program kakovostnega športa:
  Za vključitev članskih ekip v program kakovostnega športa mora biti izpolnjen 
naslednji pogoj:
  – da članska ekipa nastopa v I. državni ligi (dvokrožni ali večkrožni sistem 
tekmovanja).
  Sofinancira se program po Tabeli 1.

               IV. ŠPORTNA REKREACIJA

  Sofinancirajo se športni programi za stare nad 65 let:
  – 80 ur strokovnega kadra / skupino,
  – 80 ur najemnine objekta / skupino.
  V skupini mora biti najmanj 20 udeležencev.

                V. ŠPORT INVALIDOV
 
  Za izvajanje programov športa invalidov se za posamezno skupino sofinancira:
  – 80 ur strokovnega kadra / skupino,
  – 80 ur najemnine objekta / skupino.
  V skupini mora biti najmanj 10 udeležencev.

          VI. ŠOLANJE IN IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH
                   KADROV
 
  Za sofinanciranje šolanja in izpopolnjevanja strokovnih kadrov lahko 
kandidirajo le tisti izvajalci, ki uresničujejo programe iz tega pravilnika.

          1. Šolanje amaterskih trenerjev in vodnikov
 
  Pogoji za sofinanciranje šolanja so naslednji:
  – da vlogo posreduje izvajalec športnih programov,
  – da izvajalec športnih programov in kandidat podpišeta pogodbo, v kateri se 
kandidat zavezuje, da bo po končanem šolanju še najmanj štiri leta deloval kot 
trener, vodnik pri tem izvajalcu,
  – da šolanje za pridobitev ustreznih strokovnih nazivov ni možno organizirati 
v Benediktu.
  Amaterskim trenerjem, vodnikom, ki izpolnjujejo zgoraj navedene pogoje, se 
sofinancira šolnina izobraževanja v razpoložljivi višini sredstev.
  Sofinanciranje se izvrši, ko izvajalec posreduje:
  – dokumentacijo o uspešno opravljenem šolanju,
  – podpisano pogodbo s kandidatom.
  Za šolanja, ki se izvajajo v Benediktu, se sofinancirajo stroški:
  – predavateljev,
  – objekta.

         2. Ostale oblike strokovnega izpopolnjevanja
 
  Ostale oblike strokovnega izpopolnjevanja, vključno s seminarji za pridobitev 
licenc, sprotno ocenjuje Komisija za program športa.
  Sofinancirajo se:
  – kotizacija za pridobitev naziva usposobljenosti,
  – seminar za izvajanje programov ‘’Zlati sonček”,
  – štipendije študentom Fakultete za šport v primeru kadrovskega deficita.

           VII. DELOVANJE ZVEZ ŠPORTNIH DRUŠTEV
 
  Za nemoteno delovanje organov in izvajanje programa Športne zveze Benedikt se 
zagotovijo sredstva za sofinanciranje naslednjih programov:
  1. organizacija športnih prireditev, ki so navedena v nacionalnem programu 
športa,
  2. množične športno-rekreativne prireditve na ravni občine:
  množične športno-rekreativne prireditve v kolektivnih in posamičnih športih 
morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
  – da je prireditev primerna za vse starostne kategorije,
  – da prireditev poteka na dostopnem terenu,
  – da na njej sodeluje najmanj 50 udeležencev,
  3. množične športne prireditve na ravni države, ki izpolnjujejo naslednje 
pogoje:
  – da so v programu republiške panožne strokovne zveze,
  – da na njih nastopa občinska reprezentanca,
  4. priznanja športnikom in športnim delavcem:
  – sprejem športnikov in športnih delavcev na prireditvi Športnik leta,
  – priznanja in nagrade,
  – stroški najema prostora za prireditev.
  Za prireditve se sofinancirajo materialni stroški.
  Višina sofinanciranja za prireditve je odvisna od razpoložljivih sredstev.
  Za izvedbo zgoraj navedenih programov je zadolžena športna zveza, ki pripravi 
ovrednoten program za naslednje leto.

            VIII. INFORMATIKA IN ZALOŽNIŠTVO
 
  Sofinancira se:
  1. izdajo mesečnih informacij o delovanju športa v Benediktu,
  2. izdajo letnih brošur,
  3. vodenje evidence o športu v Benediktu,
  4. ostale dogovorjene strokovne publikacije.

            IX. PRIZNANJA IN NAGRADE ŠPORTNIKOM
                IN ŠPORTNIM DELAVCEM
 
  Zagotovijo se sredstva za:
  – sprejem športnikov in športnih delavcev na prireditvi Športnik leta,
  – priznanja in nagrade,
  – priložnostna darila, praktične ali denarne nagrade za dosežene športne 
rezultate.

               X. ŠPORTNE PRIREDITVE
        1. Izjemne in stalne vrhunske športne prireditve
 
  Izjemne in stalne vrhunske športne prireditve morajo izpolnjevati naslednje 
pogoje:
  – da so navedene v mednarodnem koledarju tekmovanj,
  – da na njih nastopajo benediški športniki,
  – da se je udeležujejo mednarodno uveljavljeni športniki,
  – da je odmevna v širšem prostoru.
  Izjemne vrhunske prireditve se vrednotijo po dogovoru. Višina sredstev je 
odvisna od razpoložljivih proračunskih sredstev.
  Za stalne vrhunske športne prireditve se sofinancira:
  – najemnina objekta je za tista društva, kjer prireditev ni možno izpeljati na 
lastnem športnem objektu,
  – tiskanje in nabava propagandnega materiala,
  – sodniški stroški (takse, prevozi, nočnine),
  – stroški nastopajočih.
  Stalne vrhunske športne prireditve se vrednotijo po Tabeli 5.

    2. Stalne množične športno-rekreativne prireditve na ravni občine
 
  Stalne množične športno-rekreativne prireditve morajo izpolnjevati naslednje 
pogoje:
  – da je prireditev primerna za vse starostne kategorije,
  – da imajo dolgoletno tradicijo,
  – da poteka na dostopnem terenu,
  – da na njej sodeluje najmanj 50 udeležencev.
  Evidentirane prireditve se točkovno ovrednotijo po Tabeli 5.

              XI. PROMOCIJSKA DEJAVNOST
 
  Sredstva za promocijsko dejavnost so namenjena za:
  – sofinanciranje pomembnejših jubilejnih in memorialnih prireditev,
  – organizacijo državnih prvenstev za članske kategorije,
  – organizacijo evropskih in svetovnih prvenstev ter nastop ekip v najvišjih 
vrstah evropskih tekmovanj.
 
                                   Župan
                                 Občine Benedikt
                                Milan Gumzar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti