Uradni list

Številka 123
Uradni list RS, št. 123/2003 z dne 11. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 123/2003 z dne 11. 12. 2003

Kazalo

5276. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Sežana za območje Občine Divača za obdobje 1986-2000 in prostorskih sestavin družbenega plana Občine Sežana za območje Občine Divača za obdobje 1986-1990, dopolnjena 2003, za območje Polja vetrnih elektrarn Selivec in Polja vetrnih elektrarn Vremščica, stran 16894.

Na podlagi 27. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr.) in 30. člena statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 38/99) je župan Občine Divača dne 3. 12. 2003 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Sežana za območje Občine Divača za obdobje 1986–2000
in
prostorskih sestavin družbenega plana Občine Sežana za območje Občine Divača za obdobje 1986–1990, dopolnjena 2003, za območje Polja vetrnih elektrarn Selivec in Polja vetrnih elektrarn Vremščica
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana
Izraba vetra v energetske namene postaja v Evropi in svetu vedno bolj pomembna, napredek tehnologije pa omogoča hiter razvoj izrabe tega obnovljivega vira. Slovenija se zavzema, da s primernimi ukrepi zagotavlja prednost uporabe obnovljivih oblik energije ter energetskih virov, ki manj onesnažujejo okolje. Prednostna energetska izraba obnovljivih virov je tudi pomembna ekološka, ekonomska in socialna osnova za nadaljnji razvoj in prispevek k čistejšemu okolju. Z izgradnjo vetrnih elektrarn bomo prispevali k uresničevanju obveznosti Kyotskega protokola, po katerih mora Slovenija zmanjšati emisije toplogrednih plinov za 8% glede na izhodiščno leto 1986. Vključitev novih energetskih virov proizvodnje električne energije v energetski sistem pomeni tudi zagotavljanje večje stabilnosti slovenskega energetskega sistema.
Na Ministrstvu za okolje, prostor in energijo, Urad za prostorsko planiranje, je bila v fazi izdelave strokovnih podlag za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Republike Slovenije izdelana študija z naslovom »Ustreznost prostora za gradnjo in delovanje vetrnih elektrarn na državnem nivoju«. Študija se nanaša le na območje Primorske in je opredelila le bolj ali manj ustrezna območja, na katerih je postavitev in delovanje vetrnih elektrarn možna iz prostorskega in okoljskega vidika.
Pomembna značilnost Selivca in Vremščice so dokaj pogosti in relativno močni vetrovi. Za postavitev vsake posamezne vetrne elektrarne je sicer potrebna majhna površina zemljišča, vendar pa umestitev takega števila vetrnih elektrarn na enem območju, kot je potrebno za polje vetrnih elektrarn, predstavlja velik vpliv na vidne kakovosti, naravne prvine ter naravne in kulturne vrednote prostora. Poleg površin za vetrne elektrarne je potrebno upoštevati površine za dostopne poti, razdelilni transformatorski postaji in navezavo na obstoječe elektroenergetsko omrežje (dva daljnovoda napetosti 110 kV).
Pri načrtovanju tovrstnih energetskih objektov in naprav morajo biti upoštevani kriteriji, usmeritve in pogoji, določeni v prostorskih sestavinah dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije, v poglavju Energija, v petem odstavku točke 3.1.22.:
– proučena naj bo možnost čim krajše navezave objektov za proizvodnjo električne energije na obstoječe javno omrežje;
– v zavarovana območja in območja, predlagana za zavarovanje se posega le izjemoma, posege pa se izvede tako, da se z uporabo dodatnih tehničnih rešitev izvedba posega v največji možni meri prilagaja naravnim danostim in značilnostim naravnega prostora;
– energetskih objektov in naprav se ne postavlja na območjih naravnih vrednot, ostali posegi na območjih naravnih vrednot se izvajajo tako, da se ne uničijo, poškodujejo ali bistveno spremenijo lastnosti, zaradi katerih je del narave opredeljen za naravno vrednoto; na območju naravne vrednote (fosili, minerali, jame) se izvajajo s posebno pozornostjo;
– na ekološko pomembnih območjih se posegi izvajajo izjemoma in to pod pogojem, da se ohranja ugodno stanje habitatnih tipov in ugodno stanje rastlinskih in živalskih vrst ter njihovih habitatov.
2. Pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana
Elektro Primorske, PE Nova Gorica d.d., Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica je podalo pobudo Občini Divača, za izdelavo sprememb in dopolnitev dolgoročnega plana Občine Sežana za območje Občine Divača za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Sežana za območje Občine Divača za obdobje 1986–1990, dopolnjena 2003, za območje Polje vetrnih elektrarn Selivec in Polje vetrnih elektrarn Vremščica.
Podlaga:
– odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije (OdPSDP, Uradni list RS, št. 4/03);
– uredba o vrstah prostorskih ureditev državnega pomena (Uradni list RS, št. 54/03).
3. Predmet in programska izhodišča sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana
Predmet sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana so vse prostorske ureditve in objekti, ki so potrebni za izgradnjo polja vetrnih elektrarn Selivec in polja vetrnih elektrarn Vremščica ter povezovalnih 110 kV daljnovodov.
Veriga vetrnih elektrarn naj bi potekala v treh nizih. Prvi niz poteka čez Kurja Polja in Slatno; drugi niz po Selivcu, do Strmca, Čemparjevega vrha in Male Vremščice; tretji niz pa od Sopad, Ulčarjevega vrha pa do Belice.
Trasa daljnovodov 110 kV DV, katera bi napajala obstoječe omrežje z vetrno energijo, bi bila speljana od razdelilnih transformatorskih postaj RTP VE Selivec in RTP VE Vremščica do obstoječe RTP Divača.
4. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana
1. Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS (Parmova 33, 1000 Ljubljana);
2. Ministrstvo za obrambo, lnštitut za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami (Kardeljeva ploščad 21, 1000 Ljubljana);
3. Ministrstvo za obrambo, lnštitut za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Postojna;
4. Ministrstvo za obrambo, Sektor za civilno obrambo (Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana);
5. Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, OE Postojna;
6. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje – Sektor za vodno gospodarstvo (Vojkova 1a, 1000 Ljubljana);
7. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje – Sektor za varstvo okolja (Vojkova 1b, 1000 Ljubljana);
8. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje – Sektor za varstvo narave (Vojkova 1b, 1000 Ljubljana);
9. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo – Urad za energetiko (Dunajska 48, 1000 Ljubljana);
10. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo – Urad za prostorsko planiranje (Dunajska 21, 1000 Ljubljana);
11. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (Dunajska 56-58, 1000 Ljubljana);
12. Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno dediščino (Plečnikov trg 2, 1000 Ljubljana);
13. Zavod RS varstvo narave, OE Nova Gorica (Delpinova 1č, 5000 Nova Gorica);
14. Zavod RS varstvo narave Ljubljana;
15. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Nova Gorica (Delpinova 16, 5000 Nova Gorica);
16. Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije za ceste (Tržaška 19, 1000 Ljubljana);
17. Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije za ceste, Izpostava Koper;
18. Ministrstvo za promet, Direkcija za železniški promet (Kopitarjeva 5, 2000 Maribor);
19. Ministrstvo za promet, Urad za letalstvo;
20. Ministrstvo za gospodarstvo, Področje notranjega trga;
21. Zavod za gozdove Slovenije, PE Postojna;
22. Zavod za gozdove Slovenije, PE Sežana;
23. ELES, Elektro Slovenija d.o.o. Ljubljana (Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana);
24. Elektro Primorska, Distribucijska enota Sežana;
25. Telekom Slovenije, PE Koper;
26. Komunalno podjetje;
27. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje,OE Koper;
28. Slovenske Železnice d.d.;
29. Javna agencija za železniški promet RS;
30. vse tangirane krajevne skupnosti, lovske družine;
31. druge občinske gospodarske javne službe ter drugi organi, organizacije in skupnosti v kolikor bi se v postopku priprave lokacijskega načrta izkazalo, da so tangirani.
5. Seznam potrebnih strokovnih podlag in način njihove pridobitve
5.1 Strokovna podlage, ki jih je potrebno pripraviti pred izdelavo lokacijskega načrta
Potrebne strokovne podlage se izdelajo po točkah za usklajevanje umeščanja energetske infrastrukture iz veljavnega državnega plana.
Izvedene so bile meritve potencialnega vetra kot specialne strokovne podlage za spremembo plana. Strokovne podlage za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana zagotovi investitor elektrarn.
Strokovne podlage, ki so izdelane na Ministrstvu za okolje, prostor in energijo, Uradu RS za prostorsko planiranje v fazi izdelave strokovnih podlag za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana RS, predstavljajo podlago Ministrstvu za okolje, prostor in energijo, Uradu RS za energijo za svetovanje investitorju v zvezi z opredelitvijo možnih lokacij za izrabo vetrne energije.
Poleg strokovnih podlag, ki jih bo zagotovil investitor vetrnih elektrarn, bo potrebno v sodelovanju z izdelovalcem sprememb in dopolnitev planskega akta izdelati še dodatne strokovne podlage, če jih bo zahteval kdorkoli od pristojnih nosilcev urejanja prostora.
5.2 Geodetske podlage
S kartografskimi podlagami v ustreznem merilu razpolaga GURS.
– topografska karta TK v M 1:25000;
– temeljni topografski načrt v M 1: 5000;
– katastrski načrt v M 1: 5000;
– pregledna karta Občine Divača v M 1:25000.
6. Rok izdelave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana
– sprejem programa priprave - december 2003;
– pripravljalec zaprosi nosilce urejanja prostora, določene v 4. točki, za smernice za načrtovanje prostorske ureditve - december 2003;
– nosilci urejanja prostora bodo smernice podali v roku 30 dni od prejetja vloge;
– načrtovalec izdela analizo pridobljenih smernic in izdela usmeritve za načrtovane prostorske ureditve v 15 dneh od prejema smernic.
lzdelava strokovnih podlag in predloga sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana:
– pobudnik zagotovi izdelavo strokovnih podlag, določenih v 5. točki programa – december 2003;
– načrtovalec izdela predlog sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana – januar 2003;
– pripravljalec 14 dni pred objavo javne razgrnitve predloga sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana skliče II. prostorsko konferenco z namenom, da se na predvidene rešitve v predlogu pridobijo mnenja lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti - januar 2003;
– načrtovalec in pripravljalec pripravita javno razgrnitev in obravnavo predloga sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana - februar 2004.
Javna razgrnitev in javna obravnava:
– župan s sklepom odredi javno razgrnitev predloga v prostorih Občine Divače oziroma v tangiranih krajevnih skupnostih – februar 2004;
– javna razgrnitev traja najmanj 30 dni;
– načrtovalec v sodelovanju s pripravljalcem in pobudnikom v času javne razgrnitve organizira najmanj eno javno obravnavo. Javna obravnava mora biti v kraju načrtovane ureditve;
– pripravljalec obvesti javnost o kraju in času javne razgrnitve ter javne obravnave z objavo v Uradnem listu RS in na krajevno običajen način;
– načrtovalec v sodelovanju s pobudnikom in Občino Divača v času javne razgrnitve in javne obravnave evidentira vse pisne in ustne pripombe in predloge organov, organizacij in posameznikov;
– načrtovalec pripravi predlog stališč do pripomb glede njihovega upoštevanja;
– župan s sklepom odloči o upoštevanju pripomb in predlogov.
lzdelava dopolnjenega predloga sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana:
– pobudnik zagotovi izdelavo morebitnih dopolnitev strokovnih podlag;
– načrtovalec izdela dopolnjeni predlog sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana najkasneje v 30 dneh po prevzemu vseh morebitnih dopolnjenih strokovnih podlag - marec 2004;
– načrtovalec pozove nosilce urejanja prostora, določene v 4. točki programa priprave, da podajo mnenje k dopolnjenemu predlogu lokacijskega načrta - marec 2004;
– nosilci urejanja prostora podajo mnenje v 30 dneh po prejemu vloge;
– na podlagi vseh pridobljenih mnenj načrtovalec izdela usklajen dopolnjen predlog plana v 15 dneh.
Sprejem sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana:
– dopolnjenemu predlogu sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana se priloži vloga za pridobitev sklepa vlade o usklajenosti sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana z izhodišči državnega plana - april 2004;
– Vlada RS sprejme sklep o usklajenosti sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana z obveznimi izhodišči državnega plana - maj 2004;
– župan posreduje usklajen dopolnjen predlog sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občinskemu svetu občine Divača v sprejem – maj 2004.
7. Obveznosti financiranja priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana
Pripravljalec sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana je Občina Divača. Pobudo za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana je podal investitor Elektro Primorska, PE Nova Gorica, ki izbere načrtovalca in financira izdelavo akta v skladu z zakonom in tem programom priprave.
Postopek priprave dokumenta vodi Občina Divača.
Pripravljalec lahko v postopku priprave in sprejemanja sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana po potrebi vključi še druge načrtovalce.
8. Objava programa priprave
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS.
Divača, dne 3. decembra 2003.
Župan
Občine Divača
Rajko Vojtkovszky, dr. vet. med. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti