Uradni list

Številka 123
Uradni list RS, št. 123/2003 z dne 11. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 123/2003 z dne 11. 12. 2003

Kazalo

5278. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Dornava za leto 2003, stran 16897.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 16. člena statuta Občine Dornava (Uradni list RS, št. 47/99), (Uradni vestnik Občine Dornava, št. 2/00 in 1/03) je Občinski svet občine Dornava na 10. seji dne 3. 12. 2003 sprejel
O D L O K
o spremembah odloka o proračunu Občine Dornava za leto 2003
1. člen
V odloku o proračunu Občine Dornava za leto 2003 (Uradni list RS, št. 95/03) se spremeni 2. člen odloka tako, da se glasi:
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A)   Bilanca prihodkov in odhodkov         v tisoč tolarjev
----------------------------------------------------------------------
Skupina /podskupina kontov             Proračun leta 2003
----------------------------------------------------------------------
l.   Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)            284.444
    Tekoči prihodki (70+71)                 117.105
70   Davčni prihodki                     103.220
    700 Davki na dohodek in dobiček             77.972
    703 Davki na premoženje                 11.809
    704 Domači davki na blago in storitve          13.439
    706 Drugi davki                       –
71   Nedavčni prihodki                    13.885
    710 Udeležba na dobičku
      in dohodki od premoženja               3.531
    711 Takse in pristojbine                 1.500
    712 Denarne kazni                     130
    713 Prihodki od prodaje blaga in storitev          –
    714 Drugi nedavčni prihodki               8.724
    Kapitalski prihodki
    720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
    721 Prihodki od prodaje zalog
    722 Prihodki od prodaje zemljišč
      in nematerialnega premoženja
73   Prejete donacije
    730 Prejete donacije iz domačih virov
    731 Prejete donacije iz tujine
74   Transferni prihodki                   167.339
    740 Transferni prihodki
      iz drugih javnofinančnih institucij        167,338
II.  Skupaj odhodki (40+41+42+43)              288.456
40   Tekoči odhodki                      70.475
    400 Plače in drugi izdatki zaposlenim          15.764
    401 Prispevki delodajalcev
      za socialno varnost                 2.193
    402 Izdatki za blago in storitve            52.468
    403 Plačila domačih obresti                 50
    404 Rezerve                         –
41   Tekoči transferi                     99.408
    410 Subvencije                      4.000
    411 Transferi posameznikom
      in gospodinjstvom                  43.400
    412 Transferi neprofitnim organizacijam
      in ustanovam                    17.298
    413 Drugi tekoči domači transferi            34.710
    414 Tekoči transferi v tujino
42   Investicijski odhodki                  104.301
    420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev         104.301
43   Investicijski transferi                 14.272
    430 Investicijski transferi               14.272
III.  Proračunski presežek (I.-lI.)
    (proračunski primanjkljaj)
B)   Račun finančnih terjatev in naložb
----------------------------------------------------------------------
Skupina/podkupina kontov              Proračun leta 2003
----------------------------------------------------------------------
IV.  Prejeta vračila danih posojil
    in prodaja kapitalskih deležev (750+751+752)
75   Prejeta vračila danih posojil
    750 Prejeta vračila danih posojil
    751 Prodaja kapitalskihz deležev
    752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.   Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
    (440+441+442)
44   Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
    440 Dana posojila
    441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
    442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
VI.  Prejeta minus dana posojila in spremembe
    kapitalskih deležev (IV.-V.)
C)   Račun financiranja
----------------------------------------------------------------------
Skupina/podkupina kontov              Proračun leta 2003
----------------------------------------------------------------------
VII.  Zadolževanje (500)
50   Zadolževanje
    500 Domače zadolževanje
VIII. Odplačila dolga (550)
55   Odplačila dolga
    550 Odplačila domačega dolga
IX.  Prememba stanja sredstev na računu
    (I.+IV+VII.-ll.-V.-VIII.)                 4.011
X.   Neto zadolževanje
    (VII.-VIII.-IX.)
XI.  Neto financiranje
    (VI.+X)
----------------------------------------------------------------------
Pregled prihodkov in odhodkov proračuna je zajet v bilanci prihodkov in odhodkov ter računu financiranja in so sestavni del odloka.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 402-01-527/03
Dornava, dne 3. decembra 2003.
Župan
Občine Dornava
Franc Šegula, inž. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti