Uradni list

Številka 123
Uradni list RS, št. 123/2003 z dne 11. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 123/2003 z dne 11. 12. 2003

Kazalo

5296. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Prevalje za leto 2003, stran 16911.

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 26/97 in 70/97, 10/98, 74/98) in 16. člena statuta Občine Prevalje (Uradni list RS, št. 15/99 in 51/01) je Občinski svet občine Prevalje na 8. redni seji dne 20. 11. 2003 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine Prevalje za leto 2003
1. člen
V odloku o proračunu Občine Prevalje za leto 2003 (Uradni list RS, št. 35/03) in odloka o spremembi odloka o proračunu Občine Prevalje za leto 2003 (Uradni list RS, št. 73/03), se spremeni 2. člen, ki se na novo glasi:
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
------------------------------------------------------------------------
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV               v tolarjih
------------------------------------------------------------------------
I.   PRIHODKI SKUPAJ                  908,011.505,25
70   Davčni prihodki                  442,858.000,00
71   Nedavčni prihodki                 130,883.433,40
72   Kapitalski prihodki                 39,428.804,20
73   Prejete donacije                  12,997.000,00
74   Transferni prihodki                281,844.267,65
II.  ODHODKI SKUPAJ                  1.171,338.312,80
40   Tekoči odhodki                   363,679.267,10
41   Tekoči transferi                  292,168.851,40
42   Investicijski odhodki               304,053.519,83
43   Investicijski transferi              211,436.674,47
III.  PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ             –263,326.807,55
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
    PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV                   –
V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
    DELEŽEV                             –
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
    SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV                  –
C) RAČUN FINANCIRANJA
VII.  ZADOLŽEVANJE                          –
VIII. ODPLAČILO DOLGA                   30,083.333,30
IX.  POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
    SREDSTEV NA RAČUNIH                –293,326.807,55
X.   NETO ZADOLŽEVANJE                 –30,083.333,30
XI.  NETO FINANCIRANJE                 263,326.807,55
    STANJE SREDSTEV NA
    RAČUNIH NA DAN 31. 12. 2002            328,291.226,89
------------------------------------------------------------------------
Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov so priloga k temu odloku.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu, uporablja pa se za proračunsko leto 2003.
Št. 403-01-01/1
Prevalje, dne 20. novembra 2003.
Župan
Občine Prevalje
dr. Matic Tasič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti