Uradni list

Številka 123
Uradni list RS, št. 123/2003 z dne 11. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 123/2003 z dne 11. 12. 2003

Kazalo

5300. Odlok o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2004, stran 16917.

Na podlagi 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 11/02), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93) in 100. člena statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 109/03-UPB-1) je Občinski svet občine Rogaška Slatina na 10. redni seji dne 26. 11. 2003 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2004
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Rogaška Slatina za leto 2004 (v nadaljevanju: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določi v naslednjih zneskih:
Po ekonomski klasifikaciji:
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                 v 000 SIT
--------------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina                      Proračun 2004
--------------------------------------------------------------------------
I.   SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)             1.257.563
TEKOČI PRIHODKI (70+71)                      889.421
70   DAVČNI PRIHODKI                       818.296
    700 Davki na dohodek in dobiček               513.262
    703 Davki na premoženje                   150.312
    704 Domači davki na blago in storitve            154.722
71   NEDAVČNI PRIHODKI                      71.125
    710 Udeležba na dobičku in dohodki
    od premoženja                        28.508
    711 Takse in pristojbine                   6.221
    712 Denarne kazni                       3.274
    714 Drugi nedavčni prihodki                 33.122
72   KAPITALSKI PRIHODKI                      4.533
    720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev           4.033
    722 Prih. od prodaje zemljišč
    in nemat. premoženja                      500
73   PREJETE DONACIJE                        747
    730 Prejete donacije iz domačih virov              747
74   TRANSFERNI PRIHODKI                     362.862
    740 Transferni prihodki iz drugih
    javnofinančnih institucij                  362.862
II.  SKUPAJODHODKI(40+41+42+43)                1.257.563
40   TEKOČI ODHODKI                       155.895
    Plače in drugi izdatki zaposlenim              76.674
    400 Prispevki delodajalcev
    za socialno varnost                     10.855
    401 Izdatki za blago in storitve               51.566
    402 Plačila domačih obresti                  6.500
    409 Rezerve                         10.300
41   TEKOČI TRANSFERI                      697.999
    410 Subvencije                        17.810
    411 Transferi posameznikom
    in gospodinjstvom                      84.398
    412 Transferi neprofitnim organizacijam
    in ustanovam                         61.171
    413 Drugi tekoči domači transferi              534.620
42   INVESTICIJSKI ODHODKI                    397.669
    420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev           397.669
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI                    6.000
    430 Investicijski transferi                  6.000
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)                        –
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
    PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
    750 Prejeta vračila danih posojil
    751 Prodaja kapitalskih deležev
    752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
    DELEŽEV (440+441+442)
44   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
    DELEŽEV
    440 Dana posojila
    441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
    442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
VI.  PREJETE MINUS DANA POSOJILA IN
    SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.)
C) RAČUN FINANCIRANJA
VII.  ZADOLŽEVANJE (500)
50   ZADOLŽEVANJE
    500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA
55   ODPLAČILA DOLGA
    550 Odplačila domačega dolga                 3.777
IX.  SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
    (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)                  –3.777
X.   NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.-IX.)                –
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+X.)                    –
--------------------------------------------------------------------------
Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po področjih funkcionalne klasifikacije javnofinančnih izdatkov, in posebni del ter načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Prihodki proračuna se pobirajo in vplačujejo v proračun v skladu s predpisi.
Namenski prihodki so: turistična taksa, pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, odstopljeni del odškodnine za spremembo namembnosti kmetijskih zemljišč in gozdov, požarna taksa, izvirni del prihodkov iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in komunalnega prispevka za urejanje stavbnih zemljišč, taksa za obremenjevanje vode ter drugi namenski prihodki iz naslova sofinanciranja investicijskih nalog proračuna.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu, se prenesejo v proračun za tekoče leto.
4. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan lahko pooblasti določene osebe za izvrševanje proračuna.
Odredbodajalec za sredstva proračuna je župan oziroma od župana pooblaščena oseba.
5. člen
Sredstva občinskega proračuna se delijo med letom, praviloma enakomerno med vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov in v odvisnosti od zapadlosti obveznosti.
6. člen
Poleg z zakonom dovoljenih prerazporeditev proračunskih sredstev lahko župan prerazporedi sredstva na posameznem proračunskem področju oziroma pri neposrednem uporabniku s sklepom:
– če nastanejo za to utemeljeni razlogi, ker planiranih sredstev na določenih postavkah zaradi objektivnih razlogov ne bo mogoče porabiti v proračunskem letu, na drugih postavkah pa so izkazane potrebe po povečanju sredstev;
– če se na določenih postavkah izkažejo prihranki, na drugih pa nastane potreba po dodatnih sredstvih,
– če to narekuje dinamika izvajanja investicij in njihova realizacija.
Župan v mesecu juliju oziroma na prvi naslednji redni seji, poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2004 in njegovi realizaciji.
7. člen
Župan lahko prevzema obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih, če je že odprta postavka – konto v proračunu tekočega leta. Skupaj prevzete obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih, iz naslova:
– investicijskih odhodkov in investicijskih transferov ne smejo presegati 80% sredstev skupin odhodkov »42-investicijski odhodki« in »43-investicijski transferi«, od tega v letu 2005 50% in v ostalih prihodnjih letih 30%;
– drugih odhodkov proračuna ne smejo presegati 25% sredstev skupin odhodkov »40-tekoči odhodki« in »41-tekoči transferi«.
Med izvrševanjem proračuna lahko župan odpre novo postavko v proračunu oziroma poveča obseg sredstev na postavki za izdatke, ki jih pri planiranju proračuna ni bilo mogoče predvideti, ker se njihov prejemnik določi na podlagi javnega razpisa, izvedenega po sprejemu proračuna.
V primeru pridobitve namenskih prejemkov ima župan pravico odpreti novo postavko v proračunu. Sredstva za novo odprto postavko se zagotovijo iz namenskih prejemkov in s prerazporeditvijo sredstev iz drugih postavk, v tem primeru prerazporeditev lahko preseže 20% sredstev na določeni postavki.
8. člen
Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2004 oblikuje v višini 6,300.000 SIT.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 2,000.000 SIT župan in o tem obvešča občinski svet.
9. člen
Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih obveznosti za proračun ali spremenjenih gospodarskih gibanj povečajo izdatki ali zmanjšajo prejemki proračuna lahko župan za največ 45 dni zadrži izvajanje posameznih izdatkov tako, da:
– ustavi prevzemanje obveznosti,
– predlaga podaljšanje pogodbenih rokov plačil,
– ustavi prerazporejanje proračunskih sredstev, potrebno zaradi prevzemanja obveznosti.
10. člen
Župan lahko dolžniku do višine 1,000.000 SIT odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
11. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2004 lahko zadolži do zakonske višine.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Rogaška Slatina, v letu 2004 ne sme preseči skupne višine glavnic z zakonom določene višine.
12. člen
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine se lahko v letu 2004 zadolžijo in izdajo poroštva drugim fizičnim in pravnim osebam do skupne zakonske višine.
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. 1. 2004.
Št. 06202-0010-006/03
Rogaška Slatina, dne 26. novembra 2003.
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti