Številka 124
Uradni list RS, št. 124/2003 z dne 12. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 124/2003 z dne 12. 12. 2003, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

5310. Uredba o oblikovanju povprečne prodajne cene zemeljskega plina za dobavo tarifnim odjemalcem na prenosnem omrežju
5357. Uredba o spremembah uredbe o določitvi zneska specifične in določitvi stopnje proporcionalne trošarine za cigarete

Sklepi

5311. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za določanje povprečne cene enote pridobljene mineralne surovine
5312. Sklep o razrešitvi generalnega konzula Republike Slovenije v New Yorku

MINISTRSTVA

5313. Sklep o javni razgrnitvi predloga državnega lokacijskega načrta za avtocesto na odseku Lenart - Spodnja Senarska
5314. Pravilnik o strokovnih izpitih s področja opravljanja inženirskih storitev
5315. Pravilnik o geografski označbi Šebreljski želodec
5316. Pravilnik o spremembi odredbe o homologiranju cestnih vozil glede na zaviranje (št. 13.09)
5317. Odločba o imenovanju za izvajanje postopkov ugotavljanja skladnosti ter rednih in izrednih overitev meril
5318. Odločba o imenovanju za izvajanje postopkov ugotavljanja skladnosti ter rednih in izrednih overitev meril
5319. Odločba o imenovanju za izvajanje postopkov ugotavljanja skladnosti ter rednih in izrednih overitev meril
5320. Količnik povišanja izhodiščnih plač po splošni kolektivni pogodbi za gospodarske dejavnosti in po kolektivnih pogodbah na področju gospodarskih dejavnosti za izplačilo plač od vključno meseca decembra 2003 dalje
5321. Količnik povišanja minimalne plače od vključno meseca decembra 2003 dalje

BANKA SLOVENIJE

5322. Sklep o spremembi sklepa o določitvi pogojev, ki jih mora izpolnjevati banka oziroma hranilnica za opravljanje bančnih oziroma drugih finančnih storitev ter o določitvi dokumentacije, na podlagi katere je mogoče ugotoviti, ali bo družba sposobna opravljati dejavnosti, na katere se nanaša zahteva za izdajo dovoljenja

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

5323. Sprememba statuta Zdravniške zbornice Slovenije
5324. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, november 2003

OBČINE

Grosuplje

5325. Obvezna razlaga odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin srednjeročnega in dolgoročnega plana Občine Grosuplje za obdobje od leta 1996-2000

Lendava

5326. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Lendava za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter prostorskih sestavin srednjeročnega plana Občine Lendava za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje nove Občine Lendava, za območje kompostarne pri čistilni napravi Lendava

Osilnica

5327. Odlok o spremembi proračuna Občine Osilnica za leto 2003
5328. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Osilnica
5329. Odlok o dopolnitvi odloka o lokacijskem načrtu poteka ceste Osilnica-Kočevska Reka, odsek Dragarji-Zg. Čačič

Polzela

5352. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Polzela za leto 2003
5353. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
5354. Program priprave sprememb in dopolnitev odloka o zazidalnem načrtu Ločica pri Polzeli - II. faza
5355. Program priprave za izdelavo prostorskih ureditvenih pogojev Polzela
5356. Program priprave za izdelavo ureditvenega načrta center

Slovenj Gradec

5330. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2003

Slovenske Konjice

5331. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Slovenske Konjice za leto 2003
5332. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve Občine Slovenske Konjice v letu 2003
5333. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Slovenske Konjice
5334. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Splošna knjižnica Slovenske Konjice

Sodražica

5335. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2003
5336. Sklep o začasnem financiranju javne porabe v Občini Sodražica za leto 2004

Šentjur

5337. Odlok o rebalansu proračuna Občine Šentjur za leto 2003
5338. Odlok o koncesiji za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe pregledovanja, nadzorovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka v Občini Šentjur

Škocjan

5339. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2003
5340. Sklep o vrednosti točke za obračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine Škocjan za leto 2004

Škofljica

5341. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč
5342. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Škofljica za leto 2003
5343. Sklep o določitvi števila otrok v oddelkih vrtcev v Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ in vrtec Škofljica - enota vrtec

Šmarje pri Jelšah

5344. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Šmarje pri Jelšah v letu 2004

Šmartno pri Litiji

5345. Poslovnik Nadzornega odbora občine Šmartno pri Litiji
5346. Odlok o načinu in pogojih vračanja vlaganj v izgradnjo javnega telekomunikacijskega omrežja na območju Občine Šmartno pri Litiji
5347. Sklep o imenovanju podžupana

Tabor

5348. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2004

Trebnje

5349. Odlok o predkupni pravici občine na nepremičninah
5350. Odlok o lokalnih turističnih vodnikih na turističnem območju Občine Trebnje
5351. Sklep o javni razgrnitvi predloga programske zasnove za lokacijski načrt za poslovno cono Bič

POPRAVKI

1. Popravek odločbe v zadevi lastninskega preoblikovanja Zavarovalnice Maribor, d.d., Maribor
2. Popravek pravilnika o tehničnih, prostorskih, strokovnih in organizacijskih pogojih, ki jih mora izpolnjevati organ za potrjevanje semenskega materiala kmetijskih rastlin
3. Popravek cenika daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore (Celje)
4. Popravek cenika zemeljskega plina za tarifni odjem (Celje)
5. Popravek odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za prostorske planske celote v Občini Grosuplje
6. Popravek odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za prostorsko plansko celoto PPC I/9 - Ilova Gora
7. Popravek odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Šentjur pri Celju za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin družbenega plana Občine Šentjur pri Celju za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Šentjur, vse dopolnitve v letu 2000
8. Popravek odloka o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Občini Žalec
9. Popravek odloka o merilih, kriterijih in višini obveznega prispevka za nove priključke in povečanju kapacitete obstoječih priključkov na javno vodovodno omrežje
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti