Številka 116
Uradni list RS, št. 116/2000 z dne 15. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 116/2000 z dne 15. 12. 2000, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

4852. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

4904. Uredba o spremembah uredbe o pogojih za opravljanje poslov zastopanja
4905. Uredba o določitvi najvišje drobnoprodajne cene utekočinjenega naftnega plina
4906. Uredba o določitvi najvišjih cen učbenikov

MINISTRSTVA

4853. Odredba o določitvi objektov in okolišev objektov Vadbenega centra Gotenica ter ukrepih za njihovo varovanje
4854. Odredba o valorizaciji zneskov za odmero davkov po zakonu o davkih občanov za leto 2001
4855. Odredba o obrazcu spričevala o delovodskem izpitu
4856. Pravilnik o rutinskih diagnostičnih preiskavah in načinu zdravljenja ovnov in kozlov v odobrenih osemenjevalnih središčih
4857. Pravilnik o rutinskih diagnostičnih preiskavah in načinu zdravljenja žrebcev v odobrenih osemenjevalnih središčih
4858. Odločba o prepovedi uvoza in prevoza pošiljk domačih in divjih parkljarjev, mesa ter izdelkov in surovin, ki izvirajo od domačih in divjih parkljarjev iz Južno-Afriške Republike
4859. Odločba o društvu proti mučenju živali Nova Gorica
4860. Odločba o društvu proti mučenju živali Trbovlje
4861. Odločba o podelitvi statusa društva
4862. Odločba o podelitvi statusa društva

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4863. Ugotovitveni sklep o izhodiščni plači za prvi tarifni razred (količnik 1,00) za negospodarske dejavnosti
4864. Sklep o poročanju v zvezi s preoblikovanjem pooblaščenih investicijskih družb

OBČINE

Bled

4865. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
4866. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o višini in načinu plačevanja članarine lokalni turistični organizaciji Občine Bled
4867. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Bled
4868. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Bled
4869. Sprememba in dopolnitev poslovnika Občinskega sveta občine Bled
4870. Sklep o vrednosti točke za odmero komunalne takse za leto 2001
4871. Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Bled za leto 2001
4872. Pravilnik o prodaji, oddaji v najem ali zakup, oddaji za gradnjo in menjavi stavbnih zemljišč v lasti Občine Bled

Brezovica

4873. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Brezovica za leto 2000
4874. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
4875. Sklep o določitvi cene posameznih programov za predšolsko vzgojo Vrtcev Brezovica

Celje

4876. Odredba o merilih za določanje dežurnih prodajaln
4877. Cenik za posamezne tarifne skupine zemeljskega plina
4878. Cenik daljinskega ogrevanja stanovanjskih prostorov

Dobrepolje

4879. Sklep o začasnem financiranju Občine Dobrepolje za leto 2001

Gorišnica

4880. Odlok o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Gorišnica
4881. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o lokacijskem načrtu za glavno cesto Hajdina-Ormož, odsek Gorišnica-Ormož
4882. Sklep o začasnem financiranju potreb proračuna Občine Gorišnica za leto 2001
4883. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Kidričevo

4884. Sklep o razpisu referenduma

Komen

4885. Sklep o spremembi 12. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Komen
4886. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na zemljišču
4887. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na zemljišču
4888. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na zemljišču
4889. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na zemljišču
4890. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Komen za leto 2001

Lendava

4891. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o proračunu Občine Lendava za leto 2000
4892. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o zazidalnem načrtu za del mesta Lendava - jedro

Medvode

4893. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Medvode za leto 2000
4894. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Medvode za leto 2001
4895. Ugotovitveni sklep o vrednosti točke za odmero davka od premoženja

Razkrižje

4896. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Razkrižje za leto 2000

Slovenj Gradec

4897. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2000
4898. Odlok o zazidalnem načrtu "Katica"
4899. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o stavbnih zemljiščih v Mestni občini Slovenj Gradec
4900. Odlok o taksi na onesnaževanje vode
4901. Sklep o določitvi povprečnih stroškov komunalne opreme za leto 2001 na območju Mestne občine Slovenj Gradec
4902. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Slovenj Gradec za leto 2001
4903. Sklep o določitvi cen programov v Vzgojno-varstvenem zavodu Slovenj Gradec

MEDNARODNE POGODBE

Vlada Republike Slovenije

130. Uredba o ratifikaciji sprememb Carinske konvencije o mednarodnem prevozu blaga na osnovi TIR karneta (TIR konvencija)

Ministrstvo za zunanje zadeve

1. Obvestilo o začetku veljavnosti mednarodnih pogodb

Popravki

2. Popravek Zakona o ratifikaciji Evropskega sporazuma o izmenjavi zdravilnih učinkovin človeškega izvora, Protokola k Evropskemu sporazumu o izmenjavi zdravilnih učinkovin človeškega izvora ter Dodatnega protokola k Evropskemu sporazumu o izmenjavi zdravilnih učinkovin človeškega izvora (MESZUC)
AAA Zlata odličnost