Uradni list

Številka 116
Uradni list RS, št. 116/2000 z dne 15. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 116/2000 z dne 15. 12. 2000

Kazalo

4864. Sklep o poročanju v zvezi s preoblikovanjem pooblaščenih investicijskih družb, stran 11892.

Na podlagi drugega odstavka 143. člena zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 6/94, 25/97, 32/97, 10/98, 26/99 in 56/99) izdaja Agencija za trg vrednostnih papirjev
S K L E P
o poročanju v zvezi s preoblikovanjem pooblaščenih investicijskih družb
1. člen
Ta sklep določa obveznost poročanja pooblaščene družbe za upravljanje v zvezi aktivnostmi, odločitvami, naložbami in lastniško strukturo v postopku preoblikovanja pooblaščene investicijske družbe.
2. člen
Poročanje po tem sklepu pomeni dolžnost pooblaščene družbe za upravljanje obveščati javnost, Agencijo za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju: agencija) in Ljubljansko borzo vrednostnih papirjev, d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: borza) v zvezi s preoblikovanjem pooblaščene investicijske družbe, ki jo upravlja.
Preoblikovanje po tem sklepu pomeni uskladitev pooblaščene investicijske družbe z določbami iz 1. do 9. poglavja zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 6/94, 25/97, 32/97, 10/98, 26/99 in 56/99; v nadaljevanju: ZISDU) oziroma druge postopke, na podlagi katerih lahko s prenosom premoženja ali dela premoženja pooblaščene investicijske družbe nastane investicijska družba ali redna delniška družba.
3. člen
Pooblaščena družba za upravljanje mora obvestiti javnost, agencijo in borzo v 30 do 45 dneh pred zasedanjem skupščine pooblaščene investicijske družbe, ki odloča o preoblikovanju pooblaščene investicijske družbe, o:
– predlogih sklepov skupščine pooblaščene investicijske družbe, ki se nanašajo na preoblikovanje, z ustrezno obrazložitvijo teh predlogov;
– predvidenih aktivnostih pooblaščene družbe za upravljanje v zvezi z izvedbo preoblikovanja z navedbo okvirnih rokov, ki so predvideni za izvedbo posameznih aktivnosti;
– zadnjem stanju posameznih naložb pooblaščene investicijske družbe (v tabelarični obliki se prikaže vrednost, količina in datum stanja) ter investicijski politiki, ki jo bo pooblaščena družba za upravljanje izvajala do dokončnega preoblikovanja pooblaščene investicijske družbe; če namerava pooblaščena družba za upravljanje spreminjati obstoječo sestavo naložb, mora navesti namen in obseg predvidenih sprememb;
– številu delničarjev pooblaščene investicijske družbe z navedbo lastniških deležev desetih največjih delničarjev;
– mnenju nadzornega sveta pooblaščene investicijske družbe v zvezi z drugo in tretjo alineo tega člena z navedbo imen in priimkov članov nadzornega sveta.
Šteje se, da je obveznost iz prejšnjega odstavka tega člena izpolnjena, če objava namenjena sklicu skupščine, ki odloča o preoblikovanju pooblaščene investicijske družbe, vsebuje vse podatke iz prejšnjega odstavka tega člena.
4. člen
Pooblaščena družba za upravljanje mora obvestiti javnost, agencijo in borzo v petih dneh po zasedanju skupščine pooblaščene investicijske družbe, ki je odločala o preoblikovanju pooblaščene investicijske družbe, o:
– sprejetih sklepih skupščine pooblaščene investicijske družbe, ki se nanašajo na preoblikovanje, z navedbo morebitnih sprememb glede na predlagane sklepe, objavljene na podlagi prve alinee prejšnjega člena tega sklepa;
– predvidenih aktivnostih pooblaščene družbe za upravljanje v zvezi z izvedbo preoblikovanja z navedbo okvirnih rokov, ki so predvideni za izvedbo posameznih aktivnosti, in z navedbo morebitnih sprememb glede na predvidene aktivnosti in roke, objavljene na podlagi druge alinee prejšnjega člena tega sklepa;
– zadnjem stanju posameznih naložb pooblaščene investicijske družbe (v tabelarični obliki se prikaže vrednost, količina in datum stanja) ter investicijski politiki, ki jo bo pooblaščena družba za upravljanje izvajala do dokončnega preoblikovanja pooblaščene investicijske družbe; če namerava pooblaščena družba za upravljanje spreminjati obstoječo sestavo naložb, mora navesti namen in obseg predvidenih sprememb; če je prišlo do spremembe naložb glede na stanje naložb, objavljeno na podlagi tretje alinee prejšnjega člena tega sklepa, mora pooblaščena družba za upravljanje objaviti tudi te spremembe;
– številu delničarjev pooblaščene investicijske družbe z navedbo lastniških deležev, ki jih ima deset največjih delničarjev, in morebitnih spremembah glede na stanje, objavljeno na podlagi četrte alinee prejšnjega člena tega sklepa;
– mnenju nadzornega sveta pooblaščene investicijske družbe v zvezi z drugo in tretjo alineo tega člena z navedbo imen in priimkov članov nadzornega sveta.
5. člen
Pooblaščena družba za upravljanje mora obvestiti javnost in borzo v petih dneh po pridobitvi odločbe agencije, izdane na podlagi četrtega odstavka 143.a člena ZISDU ali 34. člena zakona o Prvem pokojninskem skladu Republike Slovenije in preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družb (Uradni list RS, št. 50/99 in 106/99; v nadaljevanju: ZPSPID), o vsebini izreka te odločbe.
V roku iz prejšnjega odstavka tega člena mora pooblaščena družba za upravljanje obvestiti javnost, agencijo in borzo tudi o informacijah, določenih v drugi, tretji, četrti in peti alinei prejšnjega člena tega sklepa, z navedbo morebitnih sprememb glede na stanje, objavljeno na podlagi 4. člena tega sklepa.
6. člen
Pooblaščena družba za upravljanje mora obvestiti javnost, agencijo in borzo v petih dneh po vpisu sklepa o spremembi dejavnosti, firme in statuta iz petega odstavka 143.a člena ZISDU v sodni register o:
– vsebini odločbe pristojnega sodišča;
– stanju posameznih naložb pravnih naslednikov preoblikovane pooblaščene investicijske družbe (v tabelarični obliki se prikaže vrednost, količina in datum stanja); če se sestava naložb razlikuje od stanja, objavljenega na podlagi prejšnjega člena tega sklepa, mora navesti tudi spremembe;
– številu delničarjev z navedbo lastniških deležev desetih največjih delničarjev v posameznem pravnem nasledniku preoblikovane pooblaščene investicijske družbe.
7. člen
Ne glede na določbe 3., 4., 5. in 6. člena tega sklepa mora pooblaščena družba za upravljanje nemudoma obvestiti javnost, agencijo in borzo tudi o pomembnih odstopanjih od načrtovanih in objavljenih aktivnosti v zvezi s preoblikovanjem, tako da jih navede in pojasni.
8. člen
Pooblaščena družba za upravljanje obvešča javnost na naslednje načine:
– v časopisu, ki izhaja na celotnem območju Republike Slovenije ali
– na svoji spletni strani, katere naslov je najmanj trikrat objavljen v časopisu, ki izhaja na celotnem območju Republike Slovenije.
V primeru obveščanja javnosti na način, določen v drugi alinei prejšnjega odstavka tega člena, mora objava v časopisu poleg naslova spletne strani, na kateri je objavljena celotna informacija, vsebovati še:
– pojasnilo, da se na tej spletni strani nahaja obvestilo javnosti v zvezi s preoblikovanjem, z navedbo pooblaščene investicijske družbe in pooblaščene družbe za upravljanje;
– v primerih iz 3. oziroma 4. člena tega sklepa podatke iz prve, druge in pete alinee navedenih členov;
– v primeru iz 5. člena tega sklepa vsebino izreka odločbe;
– v primeru iz 6. člena tega sklepa vsebino izreka odločbe iz prve alinee 6. člena;
– navedbo, da bo pooblaščena družba za upravljanje zainteresiranim osebam na njihovo pisno zahtevo poslala izpis spletne strani, na kateri je informacija objavljena.
Informacije, objavljene na spletnih straneh, se ne smejo spreminjati in morajo biti na voljo vsaj še mesec dni po objavi iz 6. člena tega sklepa. Pooblaščena družba za upravljanje mora zainteresiranim osebam na pisno zahtevo posredovati izpis spletne strani, na kateri je informacija objavljena.
9. člen
Če je že bila sklicana skupščina pooblaščene investicijske družbe iz 3. člena tega sklepa oziroma je skupščina že odločala o preoblikovanju (4. člen tega sklepa), mora pooblaščena družba za upravljanje o tem obvestiti javnost, agencijo in borzo v petnajstih dneh od uveljavitve tega sklepa na način, določen v 4. členu tega sklepa.
Če je bila pred uveljavitvijo tega sklepa pooblaščeni investicijski družbi že izdana odločba iz prvega odstavka 5. člena tega sklepa, mora pooblaščena družba za upravljanje o tem obvestiti javnost, agencijo in borzo v petnajstih dneh od uveljavitve tega sklepa na način, določen v 5. členu tega sklepa.
10. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 104-2/1-1/2000
Ljubljana, dne 13. decembra 2000.
Predsednik
Strokovnega sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Miha Juhart l. r.