Uradni list

Številka 116
Uradni list RS, št. 116/2000 z dne 15. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 116/2000 z dne 15. 12. 2000

Kazalo

4903. Sklep o določitvi cen programov v Vzgojno-varstvenem zavodu Slovenj Gradec, stran 11916.

Na podlagi 30. in 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96), 3. člena pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 1/98, 84/98 in 102/00), 16. člena statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 29/99) in 20. člena statuta Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 8/00 – prečiščeno besedilo) sta Svet mestne občine Slovenj Gradec na 23 seji, dne 30. 11. 2000 in Občinski svet občine Mislinja na 20. seji dne 8. 11. 2000 sprejela
S K L E P
o določitvi cen programov v Vzgojno-varstvenem zavodu Slovenj Gradec
I
Cene programov vzgoje in varstva predšolskih otrok v Vzgojno-varstvenem zavodu Slovenj Gradec so od 1. 1. 2001 dalje
– v dnevnem (9-urnem) varstvu otrok v oddelkih, z malico in kosilom
starostne skupine od 1–3 let     54.790 SIT
starostne skupine od 3–7 let     42.912 SIT
– v poldnevnem (4-urnem) varstvu otrok v oddelkih, z malico in kosilom
starostne skupine od 1–3 let     41.092 SIT
starostne skupine od 3–7 let     32.184 SIT
– v poldnevnem (4-urnem) varstvu otrok v oddelkih, z malico
starostne skupine od 1–3 let     37.812 SIT
starostne skupine od 3–7 let     28.904 SIT
II
Plačilo staršev je odvisno od razvrstitve v plačilni razred, ki se določi na podlagi mesečnega dohodka in premoženja na družinskega člana v razmerju do poprečne plače v Republiki Sloveniji v preteklem letu, kar starši uveljavljajo na podlagi vloge za znižano plačilo.
Če starši vloge za znižano plačilo vrtca ne vložijo, plačajo najvišje plačilo za starše.
III
V primeru začasne odsotnosti otroka v vrtcu zaradi bolezni ali drugih opravičljivih razlogov, ko starši predhodno najavijo otrokovo odsotnost, se mesečno plačilo staršev zmanjša:
– če je otrok odsoten do 10 delovnih dni, se od plačila odšteje sorazmerni del vrednosti prehrane (glede na vrednost za posamezni plačilni razred);
– če je otrok neprekinjeno odsoten od 11 do 20 delovnih dni, se od plačila odšteje sorazmerni del vrednosti prehrane (glede na plačilni razred) in še 10% od ostanka plačila;
– če je otrok neprekinjeno odsoten 21 ali več dni, se od plačila odšteje sorazmerni del vrednosti prehrane (glede na plačilni razred) in še 30% od ostanka plačila.
IV
Starši vpišejo otroka v vrtec praviloma za obdobje šolskega leta, ki traja od 1. septembra do 30. avgusta naslednje leto. O načinu plačevanja se starši pismeno dogovorijo z vrtcem ob prvem vpisu otroka oziroma ob ponovnem vpisu otroka.
V
Starši, ki želijo za svojega otroka ob enomesečni ali dvomesečni odsotnosti v času poletnih počitnic rezervirati mesto v vrtcu in v izbrani enoti, plačajo v mesecu, ko je otrok v celoti odsoten, 25% višine njihovega plačilnega razreda kot rezervacijo.
V primeru, da otroka v času poletnih počitnic starši izpišejo iz vrtca, je otrok pri ponovnem vpisu razporejen v enoto in oddelek, kjer so še razpoložljiva prosta mesta.
Plačila rezervacije so oproščeni starši, katerih otroci obiskujejo vrtec zadnje leto pred vstopom v šolo in v poletnih mesecih ne potrebujejo varstva.
VI
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2000 dalje.
Št. 38005-00002/1999
Slovenj Gradec, dne 30. novembra 2000.
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Janez Komljanec l. r.
Št. 640-12/1999
Mislinja, dne 4. novembra 2000.
Župan
Občine Mislinja
Mirko Grešovnik l. r.