Uradni list

Številka 116
Uradni list RS, št. 116/2000 z dne 15. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 116/2000 z dne 15. 12. 2000

Kazalo

4897. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2000, stran 11909.

Na podlagi 40. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99), 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00) in 7. člena statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 29/99) je Svet Mestne občine Slovenj Gradec na seji, dne 30. 11. 2000, sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2000
1. člen
V odloku o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2000 (Uradni list RS, št. 30/00) se prvi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
Proračun za leto 2000 se določi v
SIT
A) Bilanci prihodkov in odhodkov
I. Prihodki                 2.178.923.286,41
II. Odhodki                 2.336.747.981,81
III (I-II) Primanjkljaj           -157.824.695,40
B) Računu finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil        8.722.000,00
V. Dana posojila                6.280.000,00
VI. Prejeta minus dana posojila         2.442.000,00
VII. Skupni primanjkljaj           -155.382.695,40
C) Računu financiranja
VIII. Zadolževanje               74.550.797,71
IX. Odplačilo dolga               3.812.030,00
X. Neto zadolževanje              70.738.767,71
XI. (VII-X) Zmanjšanje sredstev na računih  -84.643.927,69
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se za leto 2000.
Št. 40302/00005/99
Slovenj Gradec, 30. novembra 2000.
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Janez Komljanec l. r.