Uradni list

Številka 116
Uradni list RS, št. 116/2000 z dne 15. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 116/2000 z dne 15. 12. 2000

Kazalo

4906. Uredba o določitvi najvišjih cen učbenikov, stran 11917.

Na podlagi 8. in 9. člena zakona o kontroli cen (Uradni list RS, št. 63/99) in v zvezi z 2. členom uredbe o listi blaga in storitev, za katere se uporabljajo ukrepi kontrole cen (Uradni list RS, št. 80/00) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o določitvi najvišjih cen učbenikov
1. člen
Cene učbenikov in drugih učnih gradiv (delovni zvezki, delovni učbeniki, zbirke nalog oziroma vaj, atlasi in karte, priročniki, učna sredstva), ki so bile oblikovane in uporabljene na trgu na dan uveljavitve te uredbe, se določijo kot najvišje.
Ta uredba zajema tiste učbenike in druga učna gradiva, ki jih je s sklepom potrdil pristojni strokovni svet in so edini učbeniki oziroma učna gradiva za posamezen predmet v določenem razredu, letniku ali programu.
2. člen
S to uredbo se določi tudi ukrep določitve najvišje cene za nove učbenike in druga učna gradiva (delovni zvezki, delovni učbeniki, zbirke nalog oziroma vaj, atlasi in karte, priročniki, učna sredstva).
Ta uredba ne velja v primerih, ko sta za isti predmet v določenem razredu, letniku ali programu na voljo dva ali več učbenikov oziroma drugih učnih gradiv.
Ta uredba določa tudi način in postopek pri določitvi najvišje cene novih učbenikov in drugih učnih gradiv.
3. člen
Novi učbeniki in druga učna gradiva so po tej uredbi tisti učbeniki in druga učna gradiva, ki jih s sklepom potrdi pristojni strokovni svet in se na trgu pojavljajo prvič ter ponatisnjeni učbeniki in druga učna gradiva, katerih dopolnjena oziroma spremenjena izdaja pomeni pomembno spremembo vsebine.
4. člen
Sklep o določitvi najvišje cene iz 2. člena te uredbe izda Vlada Republike Slovenije.
5. člen
Pravne osebe, ki opravljajo dejavnost zalaganja učbenikov (v nadaljnjem besedilu: zavezanec), vložijo vlogo za postopek določitve najvišje cene novih učbenikov in drugih učnih gradiv na ministrstvo, pristojno za cene.
6. člen
Vloga za določitev najvišje cene novega učbenika oziroma drugega učnega gradiva, ki ga s sklepom potrdi pristojni strokovni svet in se na trgu pojavlja prvič, mora vsebovati naslednje podatke:
– ime in sedež pravne osebe;
– naslov učbenika oziroma drugega učnega gradiva;
– vrsta učnega gradiva (učbenik, delovni zvezek, delovni učbenik, zbirka nalog oziroma vaj, atlas ali karta, priročnik, učno sredstvo);
– razred ali letnik, predmet in program, za katerega je učbenik oziroma drugo učno gradivo potrjen;
– vrsta izdaje (v 1 ali več delih);
– ime in priimek avtorja ali avtorjev in število avtorskih pol;
– leto izdaje;
– čas veljavnosti učbenika oziroma drugega učnega gradiva;
– število izvodov – naklade;
– tehnični opis (vrsta tiska, papirja, vezave, število strani, format in podobno);
– navedba tiskarne;
– navedba kalkulativnih elementov drobnoprodajne cene z navedbo normativov:
• papir in drugi material,
• stroški tiska in grafičnih storitev,
• avtorski honorarji,
• nabavna cena za založbo (fco založba),
• stroški založnika (razčlenitev in klasifikacija),
• lastna cena,
• rabati, marže,
• davek na dodano vrednost.
Kalkulacija mora vsebovati prikaz in obračun odbitih vstopnih davkov na dodano vrednost;
– pogodbe, sklenjene s tiskarno;
– pogodbe, sklenjene z avtorjem ali avtorji;
– fotokopijo sklepa o potrditvi učbenika oziroma drugega učnega gradiva, izdanega na pristojnem strokovnem svetu.
7. člen
Vloga za določitev najvišje cene novega učbenika oziroma drugega učnega gradiva, katerega dopolnjena oziroma spremenjena izdaja predstavlja pomembno spremembo učbenika oziroma drugega učnega gradiva, mora poleg podatkov iz prejšnjega člena vsebovati tudi naslednje podatke:
– datum prve izdaje učbenika oziroma drugega učnega gradiva;
– mnenje Komisije za učbenike pri pristojnem strokovnem svetu;
– kratko opredelitev dopolnil in sprememb vsebine učbenika oziroma drugega učnega gradiva;
– opredelitev deleža vsebine učbenika oziroma drugega učnega gradiva, ki se dopolnjuje oziroma spreminja glede na prvotno vsebino;
– navedbo drobnoprodajne cene prvotnega učbenika oziroma drugega učnega gradiva na dan vložitve zahtevka;
– datum izida dopolnjene oziroma spremenjene izdaje.
8. člen
Če ministrstvo ugotovi, da vloga ni popolna, o tem obvesti zavezanca. Zavezanec mora na način in v roku, ki ga določi ministrstvo, vlogo dopolniti, sicer se šteje, da vloga ni bila vložena. Ministrstvo lahko zahteva tudi dodatne podatke, če oceni, da so ti potrebni za rešitev zahtevka zavezanca.
9. člen
Ta uredba začne veljati 22. decembra 2000.
Št. 387-04/98-7
Ljubljana, dne 14. decembra 2000.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost